Maritge ("Maritge Jan Jacopsz weduwe") , † 1542.
Dochter van ? .


× ±1495
    Pieter .
× ±1500
    Jan Jacobsz Meijnerts , * 1476 , † ±1541.
Kinderen:
 1. Marike Jans Meijnaerts , † ±1565 .

  ×   IJeman Adriaensz , † 2-12-1564.

  2 kinderen


 2. Adriaentge Jans Meijnerts , † Strijen .

  ×   Huijg Jansz .
      Zoon van Jan Huijgensz en Fijtgen Jacobsdr .
   Huych Jansz., haren eersten man

   Zoon van Jacob Gerritsz, schout van Heinenoord, en Fijtgen Jacobsdr.
   Zie: "Ons Voorgeslacht" 1996.

   Heinenoord, 1545: Jannigen Huijgendr., weduwe van Jacob Jansz., haar zwager Coen Pietersz., Andryes Jacobsz. en Heijnrick Pietersz., wonende op Cillaarshoek, erfvoogden van Jan Huijgensz., het weeskind van Huijch Jansz. zaliger gedachten, bekennen met elkaar overeengekomen te zijn en gedeeld te hebben alzulke goederen nagelaten door Jacob Jacob Jansz. Jan Huijgensz. is bedeeld in de helft van het huis, de berg en schuren en in de helft van een rosmolen, bruikweer
   van landerijen, paarden, koeien, schapen etc. Tevens is hij bedeeld in 3 morgen land min 25 roeden, die Adriaen Jacobsz. Houwer nu ter tijd bewerkt. Tevens is Jan Huijgensz. nog bedeeld in de helft van 800 roeden land in een hoeve van 15 morgen, gemeen voet onder voet
   met Huijch Andriesz. en in de helft van een halve morgen land gemeen met Cornelis Egbertsz. als ook in 3 morgen cijnsland in De Hil, daar Ariaen Jansz. Voicht nu ter tijd bruiker van is. Evenzo is Jan Huigensz. bedeeld in de ½ van jaarlijks 5 Keurvorstengulden, sprekende
   op 25 morgen land.

  ×   Cornelis Jansz ( Molenwech) .

  × >1518   Pieter Jansz Vinck .
   Pieter Jansz., haren laetsten man

   Op 14-12-1549 transporteerde Lenert Pietersz. in Mijnsheerenland aan Pieter Jansz., wonende aan ’den Striensche Oudelantsche Westdijcke’, 1 morgen in het Nieuweland van Mijnsheerenland, die Lenert aanbedeeld was bij overlijden van zijn moder, Marijcke Jan Jacob Meijnderts weduwe.

  5 kinderen


 3. Lenert Pietersz , † >3-1558 .

   Leenert Pietersz. was boer in het Oudeland van Moerkerken en in 1535 was hij kerkmeester en in de periode 1546-1550 heemraad van Mijnsheereland.

   Op 14-12-1549 transporteerde Lenert Pietersz. in Mijnsheerenland aan Pieter Jansz., wonende aan ’den Striensche Oudelantsche Westdijcke’, 1 morgen in het Nieuweland van Mijnsheerenland, die Lenert aanbedeeld was bij overlijden van zijn moeder, Marijcke Jan Jacob Meijnderts weduwe. De 1 morgen land zijn gelegen in het broek van de Vrouwe van Moerkercken ten noorden van de Bouwensweg en was aan de oostzijde belend aan land van Cors Pietersz.

   Mijnsheerenland, 12 november 1549:
   Lenert Pietersz. in Mijnsheerenland stelt in handen van Kors Pietersz., Jacob Jansz. Meynert, Pieter Jansz. en Yeman Adriaensz., alle alzulke percelen van goederen die Lambrecht van Nes, deurwaarder van de Hove van Holland, geëxecuteerd en in arrest genomen heeft ten verzoeke en ten behoeve van Jan Jansz. de Koninck, poorter te Dordrecht, uit kracht van zeker sententie van de voorst Hove in date den 16 mei 1549, om haarluiden aan dezelfde goederen te verhalen en diligeren de som van 250 Cgulden en daarenboven de kosten van de deurwaarder en des Heeren dienaars.
   Overl. ná 31-3-1558.

  ×   Maritge Cornelisdr , † <6-1545.
   Kinderen: Pieter, Cornelis, Bastiaen, Ariaen, Anna en Maritge Lenerts. Bij overlijden van hun moeder waren zij nog onmondig.

   Lenert Pietersz., weduwnaar van Maritge, zijn overleden huisvrouw, komt op 14-5-1545 tot vertichtiging met Jan Cornelisz. "den oude scout in Strien", als oom en voogd van zijn kinderen bij Maritge. De kinderen Pieter, Cornelis, BAstiaen en Ariaen Lenertszonen en Anna en Maritge Lenerts, onmondige dochters, zullen door hun vader tot hun mondigheid worden gealimenteerd en vervolgens hun deel uit 12 ponden uitgereikt krijgen en bij hun huwelijk kleding etc. naar hun staat. Daarvoor mag de vader in de boedel blijven zitten, bestaande uit een huis, huisraad, paarden, koeien, schapen, varkens en eigen- en bruiklanden, gelegen in het Nieuweland voor Mijnsheereland alswel in het Oudeland aldaar.

   Op 3-2-1548 was sprake van Jan Cornelisz., Lenert Pietersz.’ zwager, kennelijk een broer van Lenert Pietersz.’ overleden vrouw.


 4. Jacob Jans Meijnert , * ±1500 , † ±1558 .

   Op 31-3-1546 werd Jacob Jan Meinertsz vermeld bij een verkoop in Mijnsherenland. In 1552 vermeld als koper van tienden in Strijen.

   Jacob Jansz Meijnerts wordt op 11-6-1551 genoemd bij belending aan land gelegen in het Westmaas-Nieuwland op de grond van Mijnsheerenland in het Meervrouwenbroek aldaar.

   Mijnsheerenland, 21 maart 1531/2:
   Jacob Jansz. (Jacob Jan Meynertsz.) en Jan Heyesz., kerkmeesters in Mijnsheerenland van Moerkercken, verkopen vanwege de kerk in Mijnsheerenland een jaarlijkse losrente van 3 Rijnse gulden aan Cornelis Pietersz. Zij verzekeren deze rente op 5 morgen land in het OvM.

   Mijnsheerenland, 31 mei 1546:
   Jacob Jan Meynertsz. va Michiel Jansz. een jaarlijkse losrente van 6 Cgld, verzekerd op 1½ mrg vrijland in Westmaas-Nieuwland in een weer van 9 morgen, ten oosten van het Stougje.

   Mijnsheerenland, 4 juni 1547:
   Jan Heyensz. en Cornelis Heyensz. en meer andere hebben uit vrije wil en met rijpen rade gegeven de kerk en de Heilige Geest in Mijnsheerenland samen 3 morgen land, die in verleden tijden toebehoorden aan Jacob Meynertsz. en Hildegond, zijn echtgenote, en welk land zij vermaakt hebben ten ere en in de dienst van God; aan de oostzijde van deze 3 morgen is geland Meyndert Meusz. en aan de westzijde Huich Andriesz., strekkende met het noorden aan de avelingen en met het zuideinde aan de Achterweg.

   Mijnsheerenland, 12 november 1549:
   * Lenert Pietersz. in Mijnsheerenland stelt in handen van Kors Pietersz., Jacob Jansz. Meynert, Pieter Jansz. en Yeman Adriaensz., alle alzulke percelen van goederen die Lambrecht van Nes, deurwaarder van de Hove van Holland, geëxecuteerd en in arrest genomen heeft ten verzoeke en ten behoeve van Jan Jansz. de Koninck, poorter te Dordrecht, uit kracht van zeker sententie van de voorst Hove in date den 16 mei 1549, om haarluiden aan dezelfde goederen te verhalen en diligeren de som van 250 Cgulden en daarenboven de kosten van de deurwaarder en des Heeren dienaars.
   * Alzo Kors Pietersz. zekere 8 morgen 1 hont land belast heeft met 24 Cgulden des jaers te lossen met de penning 16 voor Lenert Pietersz., zijn broeder, zo hebben Jacob Jan Meynert, Pieter Jansz. en Yeman Adriaensz. gezamelijk en onverscheiden op heden de 13 november 1549 hem luiden en al haar goederen die zij hebben mede borg gestelt als haar principele eigen schuld tot profijt van Kors Pietersz. en wel een ieder voor de som van 16 ponden groten Vlaams, mitsgaders alle kosten, interesten en schaden die dezelfde Kors vanwege de borgtocht of tot de bovengeschreven 24 Cgulden des jaars in manieren als voren zal mogen hebben.

   Mijnsheerenland, 20 september 1557:
   Jacob Jan Meynaertsz. tranporteert aan - en ten behoeve van - Heynrick Adriaensz., de man van zijn dochter, 4 mrg cijnsland in het OvM achter het huis van Dirck Kors Pietersz. Dit land is Jacob Jan Meynaertsz. aangekomen bij dode van Jan Jacobsz. Meynert, zijn vader.

   Mijnsheerenland, 16 december 1566:
   Cornelis Jacob Meynertsz. den Ouden, gemachtigde van Cornelis Jacobsz. den Jongen, va
   Heynrick Adriaensz., echtgenoot van zijn zuster, 850 roeden land in Westmaas-Nieuwland in het broek van de Vrouwe van Mijnsheerenland. Belend ten oosten Pieter Pietersz. Gorsman, ten zuiden de Bouwensweg, ten westen de wetering van het Stoutje en ten noorden het land van Jacob Dircksz. en Adriaen Jacobsz.
   Genoemd: Pieter Jacobsz., Jan Jacobsz., erfgenamen van Jacob Jansz. Meynert. Simon Jacobsz. en Adriaen Koenenz., echtg. van Fijchgen Jacobsdr., eveneens erfgenamen van Jacob Jansz. Meynert.
   Beroep: Landbouwer te Strijen en Klaaswaal
   Functie: Schepen van Strijen van 1538 tot 1553
   Functie: Schepen van Klaaswaal van 1557 tot 1557
   Overleden tussen 29-9-1667 en 26-9-1558.

  ×   Anna Jacobsdr .
      Dochter van Jacob Gerritsz en Fijtgen Jacobsdr .
   Kinderen: Cornelis Jacobsz den Ouden, Cornelis Jacobsz de Jongen, Digna en Fijtgen.

   Haar vader was schout van Heijnenoort.

  4 kinderen


 5. Cors Pietersz , * ±1510 , † ±1557 .

  × ±1535   Truij Willem Corstendr (Truijtge Willems) , * ±1510 , † <9-1550.

  × <1557   Aertge Tonisdr , † <6-1557.
   Cors Pietersz. was weduwnaar van Truijtge Willem Corstendr. en Aertge Tonisdr. was weudwe van Sijmon Sijmonsz. jr., zoon van Sijmon Sijmonsz. sr., kuiper te Dordrecht.

   Mijnsheerenland, 29 mei 1557:
   Willem Korsz., Pieter Korsz., Dirck Korsz. en DirckLenertsz., ev Maritge Kors Pietersdr., allen erfgenamen van Kors Pietersz., hun vader, verkopen aan Simon Simonsz. kuiper te Dordrecht en ten behoeve van Pieter Simonsz. een jaarlijkse losrente van 12 gouden Cgld verzekerd op 2 mrg 67 roe land in het Oudeland van Moerkercken.
   Genoemd: Lijntge Kors Pietersdr., Adriaen Pietersz.in het Maassche Nieuwland, Aertge Tonisdr., wijlen weduwe van Kors Pietersz., eerder weduwe van Simon.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.