Adriana Joosten , † <3-1631.
Dochter van ? .


x
    Claes Willemsz Deventer , * ±1552 , † <3-1631.
Kinderen:
 1. ?? Willem Claess Deventer .

  x   Anneke Herberts Sprong , * ±1618 , † <8-1649.

  x <9-1644   Willemke Jans de Haen , † <10-1650.
      Dochter van Jan Willemss de Haen en Aefke Jans .

   Kinderen van Wilmke Jans de Haen & Mels Jaspers: Gijsbert, Dirck, Cornelis, Aefken, Jan, Anneke en Mels.

   Gorkum, 12-4-1635:
   Jan Melssen, Cornelis Melssen, Joris Guillam X Aefke Melssen elk vzz, Wouter Jasperss en Vas Willemss als oom, behuwd oom resp en vgdn van Gijsbert, Dirck, Jasper, Anneke en Mels Melssen, tesamen kinderen van Mels Jasperss za. X Willemke Jansdr. in zijn leven gew. hebb. te Oosterwijk en voorn. Willemke Jansdr., geass door haar gekozen vgd Schalk Claess VAN DEN BOSCH. Zij transp. aan Gerit Hendrickxs VAN OSCH 3 m op Oosterwijk, ow Jacob Wackerss en de kinderen.van Jan Wackerss, ww de predakant VAN DER LINDEN won te Delft, strkk v/d halve tiendweg af tot acher de 2e dwarssloot toe.

   Leerdam, 7-1-1642:
   Floris Janss VAN MUIJLWIJCK, won. op Hoog-Blokland, X Maritge Cornelisdr. machtigt Abraham KEMP op te treden tegen Dionijs Adriaenss., gewesene schout te Oosterwijk, Jan Janss., gewesen gesworene van Oosterwijk, Willem Claes DEVENTER X Willemke Jansdr X Mels Jasperss za., in zijn leven ook gesworene, en Dirck Janss., zoon van Jan Arienss GELDER za., in zijn leven ook gesworene te Oosterwijk, etc.

   Leerdam, 14-2-1643: Hermen Janssen HAEN X Theuntie Thonis testeren. Erfgenamen zijn:
   1) de langstlevende,
   2) zijn voor- en nakinderen,
   3) zijn zuster Willemke Jans of haar 6 kinderen,
   4) zijn halve broer Jan Janss, won. te Werkendam,
   5) Gijsbert Janss zijnde de zoon v/d voorn. Jan Janss DE HAEN,
   6) het gasthuis van LDM.

   Gorkum, 8-8-1644:
   Willem Claes DEVENTER, won. te Oosterwijk, X Willemke Jans DE HAEN, laatst wde. van Mels Jasperss, mitsgdrs Jan en Gijsbert Melss vhunz en zsm voor hun broers en zusters met name Cornelis, Dirck en Mels Melss en voor Aefken en Anneken Melsdrs en transporteerden aan Pieter Balthuss VAN WEVELINCKHOVEN een rentebrief met als onderpand 3½ m gen “de hoogenwerff” met huis en schuur hierop op Oosterwijk, ow de heer van Oosterwijk, ww Johannes BLANCENDRAAT(??), strekk v/d dijk af tot achter t/d Linge toe.

   Leerdam, 18-11-1646:
   - Teuntien Teunis X Hermen Janss HAEN za., geassisteerd met Henrick Sijmenss VAN TROIJEN, te eenre, en
   - Willem Claess DEVENTER X Willemke Jans, Jan Jansen HAEN vhz en proc. hebbende van Lijsbeth Jans DE HAEN (notariële akte Delft dd 15-11-1646) en Jacob Gijsbertss X Aegken Jans za als vader van hun kinderen en Jan Janss HAEN als voogd v/d voorn kinderen van Aeghken Jans za en de voorn. Jan Janss als voogd van zijn halve broer Gijsbert Janss en van zijn halve zuster Greetien Jans; en de
   voornoemde comparanten zsm voor Willem Janss HAEN sijnde op zee, te andere; deling en wel als volgt:
   - de weduwe: haar vrije eigen goed, huis, hof,
   - de andere gezamenlijke erfgenamen: 1.800 gulden,
   - Willem Claess DEVENTER: als voogd v/d voor- en nakinderen van Jan Janss HAEN za 900 gulden,
   - Gijsbert Janss: krijgt het timmergereedschap.

   Leerdam, 28-6-1647: Jan Melsen als voogd van Anneke Melsen en Melse Melsen beiden onm. kinderen van Mels Jasperss za. X Willemghe Jans DE HAEN, transp. aan de Heer van Oosterwijk Willem VAN LIER 3 delen van 5h op Cleijn Oosterwijk (koopsom 167 gulden).

   Gorkum, 4-7-1650:
   Jan Melss won in Dalem, Gijsbert Melss won te Gorcum en Joris Guilliaumss DOES [??] X Aefke Mels won te Vianen vhz en zsm voor hun broer Cornelis Melss won te ’s-Gravenhage, alle 4 mede-erfgenamen van hun vader en moeder beiden za Mels Jasperss X Willemke Jans, en tr aan Peter Baltuss VAN WEVELINCHOVEN brouwer te Gorcum 4/7 parten in een hofstede en 1 m op Oosterwijk, ow de heer van Oosterwijk, ww …, strekk v/d opslag v/d gantel af tot achter t/d heijnthuin toe.

   Gorkum, 12-9-1650:
   - Willem Claess DEVENTER, won. te Oosterwijk, X Willemke Jansdr. za., te eenre, en
   - Jan, Gijsbert en Dirck Melss vhz en als vgdn van hun minderj broer en zus Anneken en Mels Melss en verv en zsm voor hun broer en zwager Cornelis Melss en Guijljam Joriss, te andere;
   Zij maken een scheiding. Er wordt daarbij over de broer v/d compt. gesproken hetende Arien Claess.

  7 kinderen


 2. Joost Claess Deventer , † >4-1638 .

   Leerdam, 17-6-1612: Joost Claes DEVENTER X Neelke Hendricxd transp. aan Willem Rijckens 8h op Nieuw Schaik, strekk v/d Over Heijcoper vliet tot Hendrick Berndtsz, onverdeeld met Willem Rijckens.

   Leerdam, 17-2-1631:
   Joost Claessen, als oom, en Dirck Toniss COOL, als vader, van Thonis, Anna, Lijsken, Willem ende Floris Dircxs COOL verwekt bij Dirck Toniss COOL X Peterke Claes za; Cornelis Thoniss COOL X Willemke Claes en Claes, Arien, Jan en Abraham Claess voorhunzelf en tesamen kinderen en erfgenamen van Claes Willemss DEVENTER za; deling als volgt:
   - Claes Claessen: met de gezamenlijke weeskinderen van Dirck Thoniss 3m op het Hoogeind van Middelcoop genaamd “de grote Geer”, bov de staagh a/d kleine Geer en ben de Middelcoopse vliet,
   - Cornelis Toniss COOL en Jan Claessen: 2m op Leusdorp genaamd “de Ses(?)camp”, strekk van Gerit Jansen VERHUPS tot Jacob Gijsbertse en verder t/d Drift, bov de kerk van LDM en ben Herberen Jansen en Roeloff Aertsse DE FEIJTER; nog het voorhuijs, berg en schuur op de Geeren in Nuland waar Merten Dircxs X zijn huisvrouw za op plachten te wonen,
   - Willem Claessen: de helft van 2m genaamd de “cleijne Geer” op Hoog Middelcoop; nog 200 gld sprekende op Lambert Roelofse,
   - Abraham Claesse: de wederhelft v/d cleijne Geer en het huis waarin Claes Willemss za in te wonen placht,
   - Joost en Arien Claessen: 2½m op Middelcoop, bov Jan Ariense en ben de kerk van LDM.

   Gorkum, 1638: Aerdt VINCK schout in Nuland oud ca 50 jaren, Floris Bastiaenss oud 50 (of 58?) jaren en Jan Claess oud 39 jaren beiden won in Nuland verklaren op verzoek van Joost Claess DEVENTER ook won te Nuland enz; questie omtrent een paard gecocht door deposanten van Ariaen Bouwenss won in ’t
   laageind van Middelcoop en wat requirant doorvercocht aan Frans Corneliss won te Rumpt.

  x   Neelke Hendricx (Neeltgen Hendricxs) , * ±1589 .
   Zij hadden wsl. een zoon Hendrick, die wsl. weer een zoon Joost had, die gehuwd was met ene Aeltie Joris.
   Gorkum, 22-12-1625:
   Floris Bastiaenss, oud 46 jaren, Claes Claess, oud ca. 34 jaren, en Neeltgen Hendricxsdr., oud 36 jaren, X
   Joost Claess, allen won. te Nuland, verklaren op verzoek van Claes Willemss DEVENTER dat zij Meerten Dircxs za. welgekend hebben en dat zij meermalen ten zijne huijse geweest zijn etc.

   Joost Claesz. Deventer weduwe wordt op 23-12-1673 genoemd bij de 200e penning van Nieuwland.

  1 kinderen


 3. Willemke Claes Deventer , † <1674 .

   Leerdam, 23-11-1665: Willemke Claes DEVENTER X Cornelis Thonis COOL za won a/d Schoonrewoerdse Diefdijk onder LDM machtigt haar zoon Abraham Corneliss COOL, etc.

   Leerdam, 17-2-1631:
   - Joost Claessen, als oom, en Dirck Toniss COOL als vader van Thonis, Anna, Lijsken, Willem ende Floris Dircxs COOL verwekt bij Dirck Toniss COOL X Peterke Claes za;
   - Cornelis Thoniss COOL X Willemke Claes en Claes, Arien, Jan en Abraham Claess voorhunzelf en tesamen kinderen en erfgenamen van Claes Willemss DEVENTER za; deling als volgt:
   - Claes Claessen: met de gezamenlijke weeskinderen van Dirck Thoniss 3m op het Hoogeind van Middelcoop genaamd “de grote Geer”, bov de staagh a/d kleine Geer en ben de Middelcoopse vliet,
   - Cornelis Toniss COOL en Jan Claessen: 2m op Leusdorp genaamd “de Ses(?)camp”, strekk van Gerit Jansen VERHUPS tot Jacob Gijsbertse en verder t/d Drift, bov de kerk van LDM en ben Herberen Jansen en Roeloff Aertsse DE FEIJTER; nog het voorhuijs, berg en schuur op de Geeren in Nuland
   waar Merten Dircxs X zijn huisvrouw za op plachten te wonen,
   - Willem Claessen: de helft van 2m genaamd de “cleijne Geer” op Hoog Middelcoop; nog 200 gld sprekende op Lambert Roelofse,
   - Abraham Claesse: de wederhelft v/d cleijne Geer en het huis waarin Claes Willemss za in te wonen placht,
   - Joost en Arien Claessen: 2½ m op Middelcoop, bov Jan Ariense en ben de kerk van LDM.

  x   Cornelis Thoniss Cool .
      Zoon van Theunis Theunisz Cool en Marij Theunis .

   Cornelis Theunisz. Cooll, won. Schoonrewoerd aan de Diefdijk, tr. Willemcken Claesdr. Deventer, testeert 29-12-1651, overl. voor 1673

   Gerrit Jansz x Lijsbeth Cornelisse COOL 1e~; Maeycke Cornelis COOL 2e~; kinderen ged. in Leerdam: ?-10-1638 Johan; ?-11-1641 Cornelis.

   Teunis Cornelisz (COOL) x Aechje Jans COOL lieten in Leerdam dopen op 7-3-1706: Teunitje.

  2 kinderen


 4. Peterke Claes Deventer , † <1622 .

  x   Dirck Toniss Cool , † >1640.
      Zoon van Theunis Theunisz Cool en Marij Theunis .
   Kinderen: Thonis, Anna, Lijsken, Willem en Floris Dircxs Cool.

   Leerdam, 17-2-1631:
   - Joost Claessen, als oom, en Dirck Toniss COOL als vader van Thonis, Anna, Lijsken, Willem ende Floris Dircxs COOL verwekt bij Dirck Toniss COOL X Peterke Claes za;
   - Cornelis Thoniss COOL X Willemke Claes en Claes, Arien, Jan en Abraham Claess voorhunzelf en tesamen kinderen en erfgenamen van Claes Willemss DEVENTER za; deling als volgt:
   - Claes Claessen: met de gezamenlijke weeskinderen van Dirck Thoniss 3m op het Hoogeind van Middelcoop genaamd “de grote Geer”, bov de staagh a/d kleine Geer en ben de Middelcoopse vliet,
   - Cornelis Toniss COOL en Jan Claessen: 2m op Leusdorp genaamd “de Ses(?)camp”, strekk van Gerit Jansen VERHUPS tot Jacob Gijsbertse en verder t/d Drift, bov de kerk van LDM en ben Herberen Jansen en Roeloff Aertsse DE FEIJTER; nog het voorhuijs, berg en schuur op de Geeren in Nuland
   waar Merten Dircxs X zijn huisvrouw za op plachten te wonen,
   - Willem Claessen: de helft van 2m genaamd de “cleijne Geer” op Hoog Middelcoop; nog 200 gld sprekende op Lambert Roelofse,
   - Abraham Claesse: de wederhelft v/d cleijne Geer en het huis waarin Claes Willemss za in te wonen placht,
   - Joost en Arien Claessen: 2½ m op Middelcoop, bov Jan Ariense en ben de kerk van LDM.

  5 kinderen


 5. Claes Claess Deventer .


 6. Arien Claess Deventer .


 7. Jan Claess Deventer .

   Gorkum, 3-10-1595: Aelbert Rochuss tr aan de man van zijn zuster Hans Claess DEVENTER ½ m op Kedichem in 12½ m achter het hoochland van de 3e akker van Aelbert Rochuss, ow Aelbert Rochuss en ww de voorn Hans Claess.

   Gorkum, 3-10-1595: Hans Claess DEVENTER X Heijlwich Rochusdr tr aan Wouter Goevertss op Kedichem 4 h te Kedichem in een weer groot 11 m en eertijts gecomen van Cornelia Claes COLVENdr en wel zo als de compt daar van 3 akkers groot 4½ m bij vertichting tegen zijn zwagers Aelbert Rochuss en Dirck Jacobss ten deel gevallen zijn, mtsgdrs een zoals de voorn Aelbert Rochuss gecocht heeft, ow Aelbert Rochuss en ww Anthonis Janss VAN REMERSWAEL, strekk v/d Linge over de dijk tot de tiendweg toe.

   Gorkum, 23-8-1638: Jan Dircxs uit Nuland tr aan Jan Claes DEVENTER won te Nuland in de Geer een rentebrief met als onderpand de gerechte helft van 3 m 1½ h in de Geer in Lang-Nuland, bov Joost Claes DEVENTER cum suis, ben Aerdt Thoniss VINCK, strekk v/d Leerbroekse opslag t/d middelwetering.

   Gorkum, 13-10-1659: Jan Claes DEVENTER won op de Geer in Nuland geeft een schuldbekentenis aan Lijsbet
   Gerrits X Nicolaes SMIJTERS za met als onderpand 3 m min 1½ h op de Geer in Nieuwland, bov de wde van Joost Claes, ben Jan Ariens VINCK, strekk v/d Leerbroekse opslag achterwaarts t/d halve middelwetering toe.


 8. Martgen Claes Deventer , † <2-1626 .

  x   Marten Dircxs , † <1626.

   Gorkum, 22-12-1625: Floris Bastiaenss, oud 46 jaren, Claes Claess, oud ca 34 jaren, en Neeltgen Hendricxsdr., oud 36 jaren, X Joost Claess, allen won. te Nuland verklaren op verzoek van Claes Willemss DEVENTER dat zij Meerten Dircxs za. welgekend hebben en dat zij meermalen ten zijne huijse geweest zijn etc.

   Te Gorkum op 29-1-1626 compareren:
   - Dirck Dircxss, won. te Meerkerk, mede-erfgenaam van zijn broer za Marten Dircxs vhz en als oom en vgd over Maijke en Dirck Willemss zijnde kinderen en erfgenamen van Willem Dircxs en in die kwaliteit mede-erfgenamen van Marten Dircxs za, in deze geass door Hendrick Hermenss won in ’t Recht van Leede X Adriana Cornelisdr zijnde de moeder van voorn Maijke en Dirck Willemss, te eenre, en
   - Claes Willemss DEVENTER, vader en erfgenaam van zijn dochter za Martgen, in haar leven huisvrouw van voorn Marten Dircxs, te andere;
   Zij maken een scheiding als volgt:
   - Dirck Dircxs voor een helft en Maijke en Dirck Willemss voor de andere helft: een achterhuis
   gemeen ofte staande in de huijssinge en hofstede op Nuland achtergelaten door de voorn overledene; nog tesamen de helft van een werf achter voorn huijssinge en eertijds door voorn Marten Dircxs en Joost Claess gekocht van Herberen Willemss, ow met de wederhelft Joost Claess, ww de voorn Claes Willemss DEVENTER, strekk v/d Leerbroekse opslag tot achterwaarts t/d halve middelwetering toe,
   - Claes Willemss DEVENTER: het voorhuis en berg en schuur met de gehele huiswerf daar besijden en ook de helft van de vogelkoij met een griendeke achter de selve erf, bov Dirck Dircxs cumsuis, ben ook Dirck Dircxs cum suis, strekk v/d Leerbroekse opslag af achterwaarts t/d halve sloot v/h voorste campke.


 9. Abraham Claesz Deventer , *Leerdam ±1590 , † Leerdam 4-8-1664 .

   Abraham was een zoon van Claes Willemsz Deventer en Adriana Joosten.

   Leerdam, 3-1-1644: Abraham Claessen DEVENTER, inwoner v/d Graafschap, verkl. dat bij hem gecomen was een zekere Jan Hermenss namens Hendrick Gijsberss won. te Genderinne in het land van Heusden om een paard te halen.

   Leerdam, 29-5-1660: Abraham Claess DEVENTER X Maijke Herberts, Arien en Willem Herbertss, als erfgenamen van Herber Janss X Jannetje Bastiaens, transp. aan Ed Jacobus BOON schepen te LDM 2½m op Loosdorp genaamd “Jan Sassen land”, strekk van Jan Gerritss VERHUPS t/h Meijntse kilspit, bov en ben Jan Gerritss VERHUPS (1600 cg).

   Leerdam, 4-8-1664: Abraham Claess DEVENTER X Maeijke Herbertse leende 1600 cargul. en stelde als onderpand 1½ m. op Loosdorp en nog 3 m. genaamd "het Bruijnen lant" op Loosdorp, hem aangecomen door loting v/d erfenis van zijn vader Claes Willemss DEVENTER za. en zijn moeder za. op 17-2-1631.

   Leerdam, 1-5-1665:
   - Geerichie Vassen X Herbert Herbertss za., geass met haar zwager Floris Janss MIDDELCOOP en Abraham Claess DEVENTER hem sterk makende voor Bastiaen Herbertss als oom en bloedvoogd v/d nagelaten kinderen van eerst genoemd echtpaar. Zij verkl. schuldig te zijn aan Sr Jacob BOON 530 cargul
   en stellen als onderpand huis en hofstede groot 4m op Loosdorp, bov. Jan Adriaenss Van CLEEFF en ben. Dirck Janss VAN DER WERFF, strekk. v/d Hoogeindse kilspit t/d Meijntse kilspit.
   - Floris Janss MIDDELCOOP verkl. schuldig te zijn aan Arien Willemss DEVENTER 100 cargul. en stelt als onderpand 4½h op Oud Schaijk, strekk van Jacob Gijsbertss tot Barent Barentse, bov. het gasthuis van LDM en ben. Thonis Arienss HARTIGH.

   Leerdam, 8-6-1665:
   Abraham Claess DEVENTER, proc. hebb. van zijn zwager Floris Janss MIDDELCOOP, verkl. schuldig te zijn aan Marcelis VAN DER HOUTEN, won. te Gorcum: 200 cargul. en stelt als onderpand 4½h op Oud-Schaijk, strekk van Jacob Gijsbertss tot Barent Barentss, bov. het gasthuis van LDM en ben. Thonis Arienss HARTIGH.

   Leerdam, 10-1-1676: Burgemr. Pieter Arienss VAN DER LAECKEN doet arrest op 2 koebeesten etc toebehorende aan Maijke Herberts X Abraham Claess DEVENTER za. om stads en ongelden daaraan te verhalen.

   Leerdam, 25-5-1655
   Dirck Cornelisz. Sterck, Jan Cornelisz. Sterck, Anna Cornelisse Sterck geass. met Peeter Gerritsen, hare gecooren voocht in dese, Ariaantjen Cornelisse Sterck geass. met Abraham Claassen Deventer haren gecooren voocht in desen en Roelof Cornelisz. Sterck, allen te samen kinderen van zalr. Cornelis Dirckxen Sterck en Jannichie Gerrits haren vader en moeder respectieve. Betr. boedelverdeling van ouderlijke goederen.

  x ±1629   Maeijken Herberts Sprong , *Leerdam ±1608 , † >9-1677.
      Dochter van Herbert Jansz (Herberen Jansz) Sprongh en Janneken Bastiaensdr (Jantjen Bastiaens) van den Burggraef .
   Beide deden bel. op 9-4-1631 in Leerdam.
   Kinderen: Neeltje, Arnoud, Anna, Peterken (2x), een naamloze zoon, Herbert en Johanna.

   Op 8-1-1630 te Leerdam werd Maicken Herberts lidmaat.

   Floris Janss MIDDELCOOP X Barbara Herbers za. machtigt zijn zwager Abraham Claess DEVENTER iets te transporteren op 2-6-1665 te Leerdam.

   Maaijcke trouwde rond 1630 met Abraham Claasz Deventer, geb. rond 1590, overl. ná 4-8-1664, zoon van Claes Willemsz Deventer en Adriana Joosten.
   Kinderen:
   1. Neeltje Abrahams Deventer, b. 1630,
   2. Arnoud Abrahamsz Deventer, b. 1633,
   3. Anna Abrahams Deventer, b. 1638,
   4. Peterken Abrahams Deventer, b.1640,
   5. Peterken Abrahams Deventer, b. 1643,
   6. Herbert Abrahamsz Deventer, b. 1648,
   7. Johanna Abrahams Deventer, b. 1650.

   Leerdam, 1-6-1650:
   - Jan Herbertss, Abraham Claess DEVENTER X Maeijke Herberts en Floris Janss X Barberke Herberts, te eenre, en
   - Willem Claes DEVENTER voorhemzelf, Lambert Arienss X Sara Willems, Claes en Jan Willems, Aelbert VAN NIEUVELT Ottenss als voogd v/h onm weeskind van Anneke Herberts za X de voorn Willem Claess, te andere, deling en wel als volgt:
   - Jan Herbertss, Abraham Claess DEVENTER en Floris Janss: hofstede groot 4m op Loosdorp, bov Arien Janss VAN CLEEFF en ben Abraham VAN VEEN,
   - Willem Claess DEVENTER en de kinderen: 2½m op Oud Schaijk, bov Zijne Hoogheid en ben Lau Teunissen.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.