Aeltgie Arijens , *Langerak ±1600 , † Strijen ±1676.
Dochter van Adriaen Sandersz (Arien Sandersz) en Niesgen Willemsdr .


x Langerak 1622 (otr Ridderkerk 6-3-1622)
    Cornelis Jansz (den) Boer , *Ridderkerk ±1595 , † Strijen 1666.

RECHTSBOVEN: Langerak aan de Lek in 1612

Kinderen:
 1. Adriaen Cornelisz (Arie Cornelisz) Boer , † Strijen ±9-4-1702 .
   3 gld. impost betaald in Strijen

   Een akte gedateerd 31-12-1662 verhaalt van een ruzie en vechtpartij die op 17 december dat jaar plaats had gevonden ten huize van Maeriggie Ingens, weduwe van Aert Aerts, herbergierster in de Mookhoek. Het gekrakeel was ontstaan tussen Aryen Comelis Boer en Pieter Comelis Sleewijck over het brengen van
   een dronk bier, waar aanwezigen vervolgens ook bij betrokken raakten.

   Op 9-5-1706 compareerde Poulus Arens Boer, zoon van Ary Corn. Boer.

  x ±1673   Lijsbeth Pouwels van der Linden , * ±1650 , † Strijen ±22-10-1705.
      Dochter van Paulus Reijnen (Pouwel) van der Linden en Anneken (Ariaentgen) ( Fonckert) .
   ’s-Gravendeel, 1674: "Arien Corn. Boer in huwel. hebben. Lijsbet Pouls van Linden".
   Dordrecht, 1703: "Arien Cornelisse Boer in huwelijk hebbende Lijsbet Pauwels van der Linden".
   3 gld. impost in Strijen

   Lijsbeth was een dochter van Paulus Reynen van der Linden en Anneggie Cornelisdr.

  5 kinderen


 2. Willem Cornelisz Boer , † <5-1677 .

  x 1659   Pleuntie Jans van der Kooij , *Achterlant ±1635 , † Strijen ±25-6-1705.

  7 kinderen


 3. Cent Cornelisz (den) Boer , † ±1679 .
   Overl. tussen 15-11-1677 en 29-7-1680.

   Cent Cornelisz. was boer in de polder Mookhoek onder de jurisdictie van Strijen in 1655 en in 1667-69 in Nieuw-Bonaventura, eveneens onder de jurisdictie van Strijen. Hij was in 1656-58 schepen van Strijen.

   Aryen Dircks Quartel, wonende te ’s-Gravendeel, en Cent Cornelissen Bour,
   wonende in de Mookhoek onder de jurisdictie van Strijen, verklaarden bij akte van 1-3-1655 vanwege een lening 170 Car. gld. schuldig te zijn aan de kerk van ’s-Gravendeel.

   Strijen, oktobert 1663: Cent Cornelis Boer gewond door Jacob Corn. Sleeuwijck ten huize van Cors Willems van den Endt.

   Strijen, mei 1667, aug. 1668, 15-7-1669 en okt. 1670: Gijselbraak door Cent Cornelis Boer.
   Wanneer iemand zijn borgstelling niet nakomt of zijn schulden niet kan betalen of iets dergelijks dan worden zijn goederen of oogst te velde gegijzeld (i.e. er wordt beslag op gelegd). Wanneer zo iemand toch zijn goederen verkoopt of aan de justitie onttrekt, dan is er sprake van het verbreken van de gijzeling, d.i. gijzelbraak.

   Dordrecht, 11-6-1667: Cent Cornelis Boer, wonende in Nieuw-Bonaventura, verklaart 900 car. gld. schuldig te zijn aan joffr. Elisabeth Schut, weduwe van Gregoris Rhoonaer, wonende in Dordrecht, verzekerd op 2 morgen zaailand in Nieuw-Bonaventura.
   Dordrecht, 13-1-1668: Cent Cornelis Boer verklaarde 200 car. gld. schuldig te zijn aan Elisabeth Schut, weduwe van Gregorius Rhoonaer, verzekerd op 1 morgen 250 roeden land in Nieuw-Bonaventura.

   Strijen, 6-4-1671: Pieter Jans van der Veer, gaande over het land van Cent Cornelis Boer met zijn vrouw en zijn dochter. wordt aangevallen door Cent Cornelis Boer ter hoogte van het huis van Cornelis Joosten Verrijp aan de Middelste Kruisweg van nieuw Bon[aventura]. Twee sneden in de kleren en in de hoed en in de handt.
   Isaak Arijens Maesdam, zn. van Arijen Willems, liep met Cent Cornelis Boer over het land. Ze kwamen bovengen. familie tegen.

   De Dordtse notaris Adryaen van Benschop was op 24-1-1674 door het Hof van Holland aangesteld tot administrateur van al de goederen van Cent Cornelis (den) Boer en zijn huisvrouw Maeycke Cornelis Haverboer.

   Op 9-2-1674 werd ten stadhuize van Dordrecht in het openbaar verkocht Cent’s ’huys, schuyr, boomgaert’ etc. en 3 morgen 30 roeden, alles gelegen in NieuwBonaventura op grond van De Broekgelegen. Zijn moeder Aeltgie Aeryens, weduwe van Cornelis Jans Boer, kocht de woning voor 950 gld. en het land ging voor 1000 gld. over op de heer Hendrick van de Santheuvel.
   Een akte gedateerd 3-7-1676 verhaalt evenwel wederom van beslagname uit naam van Van Manmaecker vanwege achterstallinge pachtbetaling op landbouwprodukten, vee en paarden op ruim 31 morgen door Cent den Boer gepacht land.

   Op 26-3-1686 compareerden Cornelis Cente Boer, voor hem zelf en als voogd, benevens Thonis Pieters Stadtshoeck, over Lijsbeth Cente Boer, en namens Leendert Ariens t Jongh, getrouwd met Grietie Cente Boer, alsmede voor voornoemde Stadtshoeck, getrouwd met Teunitie Cente Boer, en nog voor Jan Cente Boer, allen kinderen en erfgenamen van Cent Cornelis Boer. Zij deden voor 200 gld. transport aan Aryen Aryens de Graeff van een huis en erf op de berm van den dijk van Nieuw-Bonaventura in de Mookhoek onder Strijen. Oostelijk was dit huis belend aan ’den melckwegh’ en zuidelijk aan ’den bermslooth’.

  x ±1648   Maeijken Cornelisse (Marijchien Cornelis) Haverboer , * ±1625 , † <8-1699.
      Dochter van Cornelis Ariens Haverboer (?) en Teuntgie Pieters Sleewijck .
   Kinderen, genoemd in 1690: Cornelis, Teuntje, Lijsbeth, Grietje en Jan.
   Overl. tussen 19-5-1691 en 5-7-1699/

   Maeijcken was een dochter van Cornelis Ariensz. Haverboer, boer onder Strijen, en Teuntgie Pietersdr. Sleewijck.

   Jacob Cornelis Sleewijck, wonende in de Mookhoek, als voogd van vaderszijde over de minderjarige en nagelaten weeskinderen van Jan Pieters Sleeuwijck, machtigde de mede in de Mookhoek onder de jurisdictie van Strijen wonende Cent Cornelis Boer om zijn zaken als voogd waar te nemen.

   Voor 1000 car. gld. kreeg Cent op 3-1-1668 2 morgen zaailand in Nieuw-Bonaventura overgedragen door Joost Jooste Verrijp en Pieter Jans Sleewijck, testamentaire voogden van Maritgie Pouwelis, nagelaten weeskind van Paulus Jooste Verrijp en Neeltie Jans Sleewijck.

   Cent Cornelis Boer, als getrouwd hebbende Maeycke Cornelis Haverboer, enige dochter en erfgenaam van Teuntgie Pieters Sleewijck bij Cornelis Aeryens Haverboer, deed bij akte van 14-1-1668 voor 800 Car. gld. transport aan Pleun Jacobse Hartighvelt van 2 morgen 195 roeden 4 voeten in Nieuw-Bonaventura.

  10 kinderen


 4. Bastiaen Cornelisz Boer , † Strijen ±28-10-1712 .
  Bastiaen Cornelisz trad op als getuige bij de ondertrouw van Arie Bastiaansz (Adriaen Bastiaensz de Oude) Boer .

   Bastiaen Cornelisz. Boer was boer op de hofstede ’Leeuwensteyn’ in Nieuw-Bonaventura en vele malen schepen van Strijen. Hij was dijkgraaf van de NieuweNoordkavel van de Broek (1681, 1682), dijkgraaf van de Zuidkavel (1679, 1681, 1682) en dijkgraaf van het Kooiland (1690).

   Een op 4-12-1674 op schrift gezette verklaring verhaalt hoe de in Nieuw-Bonaventura woonachtige Pieter Jans van der Veer omtrent 6 maanden daarvoor het zoontje van Bastiaen Cornelis Boer van ’de bonaventuyrschendijck’ had geduwd, waarna vader Boer, die toevallig kwam aanlopen, de dader tot bloedens toe op het hoofd had geslagen. Van der Veer zou dit gedaan hebben omdat het jongetje hem voor dief had uitgescholden.

   Bastiaen Cornelissen Boer, weduwnaar
   wonende in Strijen, en Lijntge A(d)riaensdr. Merenburgh, jonge dochter wonende in Strijen, geassisteerd met haar moeder Mayken Lauwen, weduwe van Adriaen Merenburch, en haar broeders Andries en Cornells Merenburch, maakte op 20-9-1675 te Dordrecht akte van huwelijkse voorwaarden.

   In een akte gedateerd 6-10-1690 assisteerde Bastiaen Cornelisz. Boer, dijkgraaf van het Kooiland, als oom maternel en gewezen voogd, zijn nichtje Pleuntgen Bastiaensdr. Poortegael, bij een akte van kaveling.

  x ±1658   Adriaantje Isaacs Stelboer , * 1633 , ~Willemstad 11-9-1633 .
      Dochter van Isaeck Ariensz Stelboer en Annetje Lambregts .
   Kinderen: Isaeck, Cornelis en Adriaen.
   Een Adriaentje IJsacksdr. Stelboer overleed op 24-6-1699 in Klundert, maar Bastiaen Cornelisz. Boer zou hertr. zijn tr. 2e (huw. voorw. Dordrecht 20-9) 1675 Lijntje Aryensdr. Meerenburgh, uit Strijen, overl. (3 gld. impost betaald Strijen 20) 5-1719, dochter van Ariaen Andriesz. van der Wael alias Meerenburg, boer op de hofstede ’Bouwlust’ in de polder de Zuidkavel onder Strijen. Wsl. is Arjaentje Isaaxdr. overl. vóór 1674.

   Zij was een dochter van Isaac Ariensz Stelboer en Annetje Lambrechts.

  x   Lijntje Arijens Merenburg , † Strijen ±20-5-1719.
      Dochter van Adriaen Andriesz (Arijen Andriesz) Merenburgh en Maritge Laurisse (Maeijcken Laurisse) ( Aende Wech) .
   Otr. op 20-9-1675 in Dordrecht.
   Huw. voorw. te Dordrecht op 20-9-1675.
   Lijntje is een dochter van Maeijcken/Marijchie Laurisdr. en dochter van Ariaen Andriesz. van der Wael alias Meerenburg, boer op de hofstede ’Bouwlust’ in de polder de Zuidkavel onder Strijen.

   In akten van 4-7-1676 is Bastiae Boern genoemd als één der voogden van zijn vrouws zusters Maritgen en Ariaentgen Aryens Meerenburgh.

   Op 16-8-1679 lag Bastiaen Cornelisse Boer ziek te bed en omstreeks 8 uur die avond maakte hij met zijn vrouw Lijntgen (Leentgen) Aryens Merenburgh voor de notaris uit ’s-Gravendeel een mutueel testament, waarbij zij verklaarden
   voor 8000 gld. gequotiseerd te zijn in de 200e penning.
   Bij zijn vooroverlijden moest zijn vrouw zijn twee voorkinderen bij Aryaentien Isaak: Isaeck en Ary, naar behoren opvoeden tot 24 jaar of eerder huwelijk en hen dan percelen van 3 morgen 300 roeden in de Oude Noordkavel bedijkt met Bonaventura (in 7 morgen gemeen met Heyndrick Heyndricksz. van der Linde te
   Steenbergen en door Bastiaen gekocht van Adryaen Hordijck) en 3 morgen 400
   roeden en 2 morgen 322 roeden in de Kleine Zuidkavel (erfgoed van wijlen zijn
   moeder) uitreiken. In die tussentijd mocht zij dit land van haar stiefkinderen
   huren. Bij haar vooroverlijden diende Bastiaen hun gezamenlijke kinderen op
   te voeden tot 24 jaar etc. en hen dan als moederlijk goed 2 morgen in Barendrecht en de helft van 7 morgen in het Land van Es (beide gemeen met Adryana
   Aryens Merenburg) uit te reiken, waarvan hij dan wel tot hun mondigheid het
   vruchtgebruik zou houden. Aangezien Lijntgen inmiddels zwanger was zou er
   terstond 800 gld. uit het goed van de voorkinderen t.b.v. de gezamenlijke kinderen worden worden onttrokken. Indien Bastiaen zou komen te vooroverlijden zonder kinderen bij Lijntgen te hebben nagelaten, zou Lijntgen mogen volstaan met het uitreiken aan zijn voorkinderen van 1200 gld. ineens ofwel het aan hun besproken land. Bij kinderloos overlijden van Lijntgen zou Bastiaen aan haar naaste vrinden uitreiken al hetgeen zij in het huwelijk had meegebracht en hetgeen zij van haar oom had geërfd. Bastiaen benoemde zijn broer Ary Cornelisse Boer tot voogd over zijn voorkinderen en Bastiaen en Lijntgen de langstlevende van hen beiden tot voogd over hun gezamenlijke kinderen, eventueel bijgestaan van zijn zijde door zijn broer Ary en van haar zijde door haar broer Andries Ar. Merenburg. Bastiaen en Lijntgen plaatsten hun handtekening.

  8 kinderen


 5. Niesken Cornelis (Nijesgie Cornelis) Boer , † 1677 .
   Overl .tussen 20 juli en 15 okt. 1677.

   Hendrick Pietersz. Winter, wonende in de jurisdictie van Strijen, getrouwd geweest zijnde met Niesgie Cornelisdr. Boer, eerder weduwe van Bastiaen Jacobsz. Poortugael, enerzijds, en Bastiaen Cornelisz. Boer, als oom van moederszijde en testamentaire voogd over de onmondige kinderen van Niesgie bij Poortugael, bij name Jacob, Judith en Pleuntgen Bastiaens Poortugael, anderzijds, kwamen, nadat zij het testament van Winter en Niesgie voor notaris Quirijn van Strijen van d.d. 21-3-1676 hadden geëxamineerd, tot een akkoord over de verdeling van de boedel.

   Hendrick Pieters Winter, en Nyesgie Cornelis Boer, echtelieden wonende ’aende Steenplaets ontrent den dorpe van Strijen’, zij ziekelijk te bedde liggende, maakten op 21-3-1676 hun testament. Hij benoemde zijn vrouw tot zijn enige erfgenaam onder de conditie dat zij alle schulden in de boedel diende te voldoen en 100 Car. gld. aan zijn ’vrunden’ zou uitreiken. Nyesgie vermaakte aan haar man de helft van hun gemeenschappelijke boedel met een kindsdeel en de rest aan haar kinderen Jacob, Judick en Pleuntgie Bastiaens Poortegael; kinderen uit haar eerste huwelijk met Bastiaen Poortegael. Haar man diende de kinderen tot mondigheid naar behoren op te voeden en als pillegift zou Jacob de grote zilveren beker, Judick 6 zilveren lepels en Pleuntgie de kleine zilveren beker met een zilveren ratel ontvangen. Zoon Jacob zou tevens nog 7 ’fine manshemden’ krijgen, alsmede 2 morgen in Nieuw-Bonaventura en 1033 roeden zaailand in de Noordkavel van de Broek. Haar kleding en gouden en zilveren ’cleynodien’ zouden door de voogd der kinderen ten hunnen behoeve verkocht moeten worden en de opbrengst daarvan tegen interest worden uitgezet. Tot voogd benoemde Nyesgie haar broeder Bastiaen den Boer. De testateurs tekenden als ’Nyesken Cornelijs Boer’ en ’H P W’.

  x <6-1660   Bastiaen Jacobsz Poortegael , † ±1668.
      Zoon van Jacob Adriaensz Poortugael en Judith Bastiaens .
   Kinderen o.a. Judick, Aeltje, Pleuntje en Jacob.
   Over. tussen 14-10-1667 en 1670.

   Bastiaen Jacobsz. Poortegael, boer, wonende omtrent de oude Steenplaets / op de Steenplaets in Nieuw-Bonavenrura, diakonie-armmeester van Strijen (1667).

   De ongehuwde, te Poortugaal wonende, Bastiaen Adriaensz. Poortugael benoemde in zijn testament van 9-5-1645 de zes kinderen van zijn broeder Jacob Adriaensz. Poortugael bij Judith Bastiaens tot zijn universele erfgenamen met vruchtgebruik voor de vader der kinderen. Onder hen was (kennelijk het jongste kind) Bastiaen Jacobsz. Poortugael.

   De Strijense gerechtsbode Wouter Spruyt gaf bij akte van 16-10-1667 Bastiaen Poortegael, wonende ’aen den steenplaets’, ’ten halve’ ca. 12 morgen in de Strijense Polder om te bebouwen. Spruyt had dit land gehuurd van de Grafelijkheid van Holland.

  x   Hendrick Pietersz (de) Winter .
      Zoon van Pieter Jansz de Winter en Ingetken Ingens Hordijck .
   Otr. op 9-3-1670 in Mijnsheerenland.
   Hendrick Pietersz. was j.m. van Moerkerken; Niesken Cornelisdr. was weduwe wonende te Strijen; 1e gebod.

   Hendrick Pietersz. de Winter, in leven bouwman te Strijen, stierf omstreeks 1693, nalatende een insolvente boedel, welks afwikkeling veel administratie vergde.

   Op 15-10-1677 compareerden te Dordrecht Bastiaen Cornelisz. Boer, Aryen Cornelisz. Boer, Hendrick Pietersz. Winter, weduwnaar en erfgenaam van Niesgen Cornelisdr. Boer, Pleuntgen Jansdr., weduwe en boedelhoudster van Willem Cornelisz. Boer, en Jacobus Leendertsz. Visscher, getrouwd geweest zijnde met Jorisge Leendertsdr. Exkeen, nagelaten dochter van Pleuntge Cornelisdr. Boer, tevens Bastiaen Boer als oom maternel en bloedvoogd van de twee minderjarige kinderen van de voornoemde Pleuntgen Cornelisdr. Boer, met name Cornelis en Jan Leendertsz. Exkeen, allen tezamen kinderen (en kleinkinderen) en erfgenamen van zaliger Aeltgen Aryensdr., in leven weduwe van Cornelis Jansz. Boer. Zij verklaarden dat zij met Cent Cornelisz. Boer, respektievelijk hun broer, zwager en behuwd oom, tot een akkoord waren gekomen betreffende de verdeling van de nagelaten boedel van Aeltgen.

   Op 28-10-1683 compareerden Hendrick Pietersz. Winter, bouwman won. te Strijen, en Arij Leendertsz. Grol, won. alhier. Zij hadden een geschil over een paard dat Winter aan Grol had geleend. Het geschil was zo hoog opgelopen dat Winter Grol had gedagvaard. De zaak werd ’gerenvoijeerd’ en Arij Grol moest de onkosten en leges betalen alsmede 50 gld. voor het paard.

  5 kinderen


 6. Pleuntgen Cornelis Boer , † ±1663 .
   Overleden tussen 4-2-1663 en 11-8-1664. Haar weduwnaar ging op 22-11-1664 opnieuw in otr.

   Op 15-10-1677 compareerden te Dordrecht Bastiaen Cornelisz. Boer, Aryen Cornelisz. Boer, Hendrick Pietersz. Winter, weduwnaar en erfgenaam van Niesgen Cornelisdr. Boer, Pleuntgen Jansdr., weduwe en boedelhoudster van Willem Cornelisz. Boer, en Jacobus Leendertsz. Visscher, getrouwd geweest zijnde met Jorisge Leendertsdr. Exkeen, nagelaten dochter van Pleuntge Cornelisdr. Boer, tevens Bastiaen Boer als oom maternel en bloedvoogd van de twee minderjarige kinderen van de voornoemde Pleuntgen Cornelisdr. Boer, met name Cornelis en Jan Leendertsz. Exkeen, allen tezamen kinderen (en kleinkinderen) en erfgenamen van zaliger Aeltgen Aryensdr., in leven weduwe van Cornelis Jansz. Boer. Zij verklaarden dat zij met Cent Cornelisz. Boer, respektievelijk hun broer, zwager en behuwd oom, tot een akkoord waren gekomen betreffende de verdeling van de nagelaten boedel van Aeltgen.

  x <1657   Leendert Cornelisz Exkeen , † ±1661.
      Zoon van Cornelis Leendertsz Exkeen en Jorisge Wouters Spruijt .
   Kinderen: Jan, Jorisje, Aaltje en Cornelis.

   Leendert Cornelisz. Exkeen/Axkeen was boer in Groot-Cromstrijen, zoon van Cornelis Leendertsz. Exkeen, boer in Cromstrijen, en Jorisgie Woutersdr. Spruijt.

   De ziek te bed liggende Marige Pietersen, huisvrouw van Adriaen Pleunsz., maakte op 13-2-1655 te haren huize te Strijen een testament. Aan haar zoon Jan Wouters Spruijt prelegateerde zij 600 car. gld. en tot haar erfgenamen benoemde zij - elk voor een 4e part - haar kinderen Jan, Pieter, Adriaen en Adriaentge Wouters Spruijt. Zij zouden gehouden zijn aan Leend[er]t en Jobge Cornelis Hesskeen [=Exkeen], kinderen van Jorisge Wouters Spruijt, elk 100 car. gld. uit te keren en aan Sijge Corn[eli]s Hesskeen [=Exkeen], mede dochter van Jorisge, 200 car. gld. in plaats van hun legitieme portie. Tot voogd van de minderjarigen stelde zij haar voornoemde zoon Jan.

   Leendert Cornelis Exkeen, wonende in Groot-Cromstrijen, zo voor hem zelf als namens zijn zuster Joppie Cornelis Exkeen, weduwe van Aelbert Kievidt, wonende in Strijen, en Aerijn Wouters Spruyt, als oom en voogd van Sijgie Cornelis Exkeen, als kinderen en erfgenamen van zaliger Cornelis Leenderts Exkeen en Jorisgie Woutersdr., machtigden op 10-9-1658 een procureur voor het Hof van Holland om hun belangen waar te nemen in hun proces tegen Reynier Vos, dijkgraaf van Groot-Cromstrijen en Numanspolder. Leendert ondertekende de akte.

  x ±1661   Adriaen Isaecx Stelboer , * 1635 , ~Willemstad 6-5-1635 .
      Zoon van Isaeck Ariensz Stelboer (?) en Annetje Lambregts (?).
   Een Adriaen IJsacks Stelboer is op 9-2-1699 in Klundert overleden.

   In 20-11-1664 verklaarde Adriaen Isaecx, wonende te Numansdorp, aan Willem Cornelisz. Boer en Cent Cornelisz. Boer, als ooms en voogden van de nagelaten weeskinderen van Pleuntie Cornelis bij Leendert Cornelis Axkeen,
   2000 gld. schuldig te zijn vanwege geleende penningen. Borg was Bastiaen Cornelisz. Boer.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.