Aenken Joesten , † Capelle (NB) 1646.
Dochter van ? .


x
    Jan Thonissen de Leeu , *Capelle (NB) ±1570 , † Capelle (NB) 1643.
Kinderen:
 1. Anthonis Jan Anthonis (Thonis Jansen) de Leeuw .

   Loon op Zand, 11-3-1639: Hendrik Cornelis Driessen, genaamd Bie, en zijn vrouw Maijken Jan Anthonissen de Leeuw, geassisteerd met Robbrecht Hendricxssen Decker en Anthonis Jan Anthonis de Leeuwe, als voogden voor de 2 onmondige voorkinderen van genoemde Maijken bij Hendrick Jan Robbrechtssen, sluiten een overeenkomst waarbij de 2 voorkinderen en de 5 nakinderen gelijkgesteld worden.

   Opten je december 1648 compareerden Anthonis Janss de Leeu, wednr. van Neeltken Cornelis [=Lauris] za., ende heeft voor recht aengenomen als hij aenneempt mits desen van Anthonis Janss Cuijper als voocht ende Jan Lauriss als toesiender van des moederlijcke sijde sijne seven onmondige weeskijnderen verweckt in echte bedde bij Neeltken Lauriss voorss.
   In de kantlijn: Adriaen Adams x Adriaentje Tonis is voldaan, 1-2-1661. Toegevoegd: Jan Teunissen de Leeu, Maeijken Teunis de Leeu ende Joost Teunis de Leeu zijn voldaan door hun vader vanwege het overlijden van Arijen Teunissen de Leeu, 24-4-1665. Jan Peeterss van Huijckes[??] x Willemken Tonis de Leeu ende Dierck Peeterss Huijckes[??] x Jenneken Tonis de Leeu zijn voldaan volgens Quirijn? Tonis de Leeu, hun swaeger, dato voorss.

   Erffdeelinge voor recht aengebracht bij
   - Antonis Janss de Leeu,
   - Henrick Corneliss Bie x Maeijken Jans de Leeu dr,
   - Henrick Peeterss Ocker x Jenneken Jans de Leeu dr,
   - Antonis Corneliss x Anneken Jans,
   - Peeter Janss de Leeu ende
   - Jan Antoniss de Haen,
   alle als kijnderen ende erffgenamen van Jan Antonis de Leeu ende Aentken Joosten, haer vader ende moeder za. Zij verdelen alle de erffelijcke goederen op 22-1-1644 in Capelle.

   Op 11-1-1656 [in Capelle] verkopen Tonis Jans Cuijper mede namens Tonis Roeloffs Cuijl, Jan Tonis de Leeu, Tonis Jans de Leeu als vader van zijn andere vijf kinderen: Janneken, Willemken, Aentgien, Marie en Joost aan Peeter Cornelis Otterdijck. Betaald wordt via een wilkeur.

  x <1640   Neeltgen Lourisse , † ±1648.
      Dochter van Louris Wouters en Homsken Jansdr .
   Tonis Janss de Leeu was getrouwd met Neelken Lauris, weduwe Jan Tonissen Cuijper.
   Bij haar overlijden liet Neeltken Lauriss 7 onmondige weeskijnderen na, "verweckt in echte bedde".

   Op huijden desen ve december 1625 compareerden Neelken Lauris, weduwe Jan Tonissen Cuijper, geassisteert met Lauris Wouters, haeren vader, ende heeft voor recht aengenomen van Peeter Jacopssen als voocht geassisteert met Hendrick Adriaenssen ende Cornelis Andriessen haer twee onmondige weeskijnderen geprocreert bij Jan Tonissen Cuijper.
   Toegevoegd: Tonis Janss de Leeu x Neeltken Lauris ende heeft aen Tonis Roeloffssen Cuijl als getrout sijnde met Truijcken Janss sijnde een van de 2 kijnderen ende belooft een deel van het, in de aenneming, afsproken bedrag te betalen, 12-2-1647. In 1653 is er voldaan.

   Op 1-12-1648 in Capelle compareerde Antonis Janss de Leeu, wednr. van Neeltken Cornelis za., ter eenre, ende Anthonis Janss
   Cuijper ende Tonis Roeloffsen x Tuentken Jans, sijnde als voorvoorkijndere van Neeltken Cornelis verweckt bij Jan Tuenis Cuijper ter andere sijde ende sijn in alle vrintschappen veraccordeert.
   Toegevoegd: Antonis Janss Cuijper is voldaan door zijn schoonvader [=stiefvader] op 21-4-1649.

   Capelle, 7-6-1656: Erfdeling door Jan Laurisen mede als voogd over de kinderen van Jan ende Dingeman Laurisen, Adriaen Jansen de Ruijter x Willemken Lauris, Faes x Maeijken Lauris, Anthonis Jansen Cuijper mede namewns Antonis Roeloffsen Cuijll en Anthonis Jansen de Leeuw, en namens de kinderen van Neelthien Lauris die sijn gewesene huisvrouwe was.

  x Capelle (NB) 20-5-1649   Maaijke Bastiaans Boer , * ±1615 .
   Thonis Jans de Leuw, wedr. van Neeltgen Louris, en
   Maijcken Bastiaens den Boer, laetst wed. van Gelden Thonis Geldens, beiden van Capelle, won. in Vrijhoeven.

   Marijtje Bastiaanse.

  7 kinderen


 2. Jenneke Jan Thonis (Jenneke Jans) de Leeu .

   Te Capelle op 22-10-1631 compareerden
   - Jan Jan Dielen van Ammeroijen x Peterken Tonis den Jongensdr,
   - Corst Henrick Geldens x Anna Tonis den Jongensdr,
   - Henrick Peterss x Janneken Janss de Leeu dr., wed Frans Toniss den Jongen,
   ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Andries Peterss, secretaris inde Vrijhoeven. Onbedeeld met Adriaen Toniss den Jongen.

   Capelle, 16-11-1635: Herman Adriaenss Lochten is voldaan door Handrick Peeter Ockerss x Jenneken Jans wed. van Frans Toniss den Jongen ivm de deeling van de goederen van Tonis Adriaenss den Jongen.

  x <1626   Frans Thonisz (Frans Thonisz de Jonge) Campen , † <1626.
      Zoon van Anthonis Adriaensz den Jongen van Campen en Alitke Frans Adriaens (Alit Franss) .
   Jenneke Jans, wed. Frans Toniss, nu x Adriaen Aertss wordt op 25-10-1626 in Capelle genoemd, alsmede een weeskijnt van Frans Toniss, verweckt bij Jenneken Janss. Het onmondich weeskijnt, genaemt Antonis Franss, achtergelaten bij Frans Toniss van Campen geprocreert bij Jenneken Jan de Leeu dr, wordt opten xxije december 1631 in Capelle vermeld.

   Op huijden dezen vijffden septembris anno Lxxvij in Capelle compareerden Dirck van Clootwijck, Janneken ende Anneken Adriaensdr. ende gaven over met eender vrijer giften zoo recht is Frans Anthonisz.
   Opden dach ende jaer als boven soo hebben Frans Thonisz ende Anneken Adriaensdr. dir zelffde goet geloot ende gedeelt.

   Op huijden desen xxx december 1625 in Capelle compareerden Jenneken Jans weduwe wijlen Frans Tonisen de Jonge geassisteert met Jan Tonissen Leu, haeren vader, ende heeft voor recht aengenomen ’s-Grevelduin-Capelle, voogdij
   van Adriaen Tonis den Jongen als voocht van haer onmondige weeskijnt geprocreert bij Frans Tonissen voorschreven, int bijwesen van Adriaen Rombouts, schout, als oppervoocht.

   Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Antonis Adriaenss den Jongen ende Alitken Fransdr., sijne huijsvrou, desen xve october anno 1626 [in Capelle].
   - Inden iersten is Adriaen Antoniss den Jongen geloot [..].
   - Item is Jenneken Jans, wed. Frans Toniss, nu x Adriaen Aertss geloot [..].
   - Item is Adriaen Toniss den Jongen als voocht, geassisteert met Jan Toniss de Leeu als toesiender, tbv het weeskijnt van Frans Toniss verweckt bij Jenneken Janss geloot [..].
   - Item is Herman Adriaenss Lochten x Cuenken Tonissdr geloodt [..].
   - Item is Corst Henrick Geldens x Anneken Tonisdr geloot [..].
   - Item is Peterken Tonisdr geloot [..].
   Jan Frans Ammeroijen x Peterken is voldaan op 9-8-1627 en 27-12-1632. Jan Dielen is voldaan op 21-10-1631.

   Opten xxije december 1631 in Capelle compareerden Herman Adriaenss Lochten, Adriaen Toniss van Campen mede als voocht geassisteert met Jan Antoniss de Leeu, schout Suijdewijn als toesiender van wegen het onmondich weeskijnt, genaemt Antonis Franss, achtergelaten bij Frans Toniss van Campen geprocreert bij Jenneken Jan de Leeu dr, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Joncker Suijdewijn van nuijsenburch, ambachtsheer vande Suijdewijn.

  x <11-1627   Adriaen Aerts ( Metser) , † <16-3-1630.
   Op 16 en 30 maart 1630 comp. Jenneken Jans de Leeu, wed. wijlen Adriaen Aertss. Metser, geass. met Henrick Peterss, haeren toecomende man, ende Jan Aertss Metser ende Dielis Gijsbertss Cremer. Jenneke Jans en Adriaen Aerts kregen een zoon Aert.

   Hij was metselaar en woonde op de Nieuwevaert.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 22-2-1630   Hendrick Petersz Ockers , † ±1648.
      Zoon van Peter Jansz Ockers en Maeijke Peter Baeijens .
   Otr. op 1-4-1630 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Hendrick was j.m. van Capelle. Jenneke was weduwe van Frans Thonisz Campen en Adriaen Aerts (Metser) met wie zij een zoon Aert had. Jenneke zou in 1650 hertrouwen met Laurens Gerritsz de Leeu(w).
   Capelle, 15-1-1649: Taxatie op verzoek van de erfgenamen van de goederen van Henrick Peeters Ocker,
   overleden te Cappel.

   Capelle, 16-11-1635: Herman Adriaenss Lochten is voldaan door Handrick Peeter Ockerss x Jenneken Jans, wed. van Frans Toniss den Jongen, ivm de deeling van de goederen van Tonis Adriaenss den Jongen.

   Opten je april anno 1642 compareerden [in Capelle] Henrick Peeterss Ocker x Jenneken Jan de Leeu dr ende Tonis Corneliss x Anneken Jan de Leeu dr ende hebben overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Janss de Leeu, haeren swager.

   In het voorjaar van 1645 verkopen Peeter Jans de Leeu, Henrick Peeters Ocker x Jenneken Jans de Leeu, Henrick Cornelis de Bie x Maeijken de Leeu, Tonis Rutten? x Anna de Leeu aan Jan Thonissen de Haen, neef.

   Capelle, 15-1-1649: Erfdeling door Jenneke Jans de Leeu, laatst wed van Henrick Peeters Ocker, met Peeter Jans
   de Leeu, broer, ter eenre, en Cornelis Peeters, Jan Peeters Ocker als broer en erfg. van Cornelis Peeters, Jan Peeter Ocker als broer en erfg. van Henrick Peeter Ocker ter andere zijde.

   Erffdeelinge voor recht aengebracht bij
   - Antonis Janss de Leeu,
   - Henrick Corneliss Bie x Maeijken Jans de Leeu dr,
   - Henrick Peeterss Ocker x Jenneken Jans de Leeu dr,
   - Antonis Corneliss x Anneken Jans,
   - Peeter Janss de Leeu ende
   - Jan Antoniss de Haen,
   alle als kijnderen ende erffgenamen van Jan Antonis de Leeu ende Aentken Joosten, haer vader ende moeder za. Zij verdelen alle de erffelijcke goederen op 22-1-1644 in Capelle.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 30-10-1650   Laurens Gerritsz (Laureijs Gerits) de Leeuw .
   Otr. op 7-10-1650 in ’s-Grevelduin-Capelle.

   Laureijs verkocht te ’s-Grevelduin-Capelle op 3-6-1653, als man ende vooght van Jenneken Jans de Leeudr., aan Jan Toniss de Haen een perceeltken Ackerlants.

   Adriaen zoon wijlen Ghijsbert Cornelis Hoeffnaegelen transporteert goederen aan Thonis Claes Huijben en Laureijs Geeritssen de Leeuw op 1-3-1634 in Loon op Zand. Thonis Claes Huijben en Laureijs Gerits de Leeuw bekennen schuldig te zijn aan Adriaen Ghijsbert Cornelis een bedrag van 230 gulden terzake van een transport op heden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 17-4-1637 ingelost is.

  2 kinderen


 3. Anneken Jan de Leeu .

  x   Anthonis Corneliss (Thonis Corneliss) .

   Opten je april anno 1642 compareerden [in Capelle] Henrick Peeterss Ocker x Jenneken Jan de Leeu dr ende Tonis Corneliss x Anneken Jan de Leeu dr ende hebben overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Janss de Leeu, haeren swager.

   Erffdeelinge voor recht aengebracht bij
   - Antonis Janss de Leeu,
   - Henrick Corneliss Bie x Maeijken Jans de Leeu dr,
   - Henrick Peeterss Ocker x Jenneken Jans de Leeu dr,
   - Antonis Corneliss x Anneken Jans,
   - Peeter Janss de Leeu ende
   - Jan Antoniss de Haen,
   alle als kijnderen ende erffgenamen van Jan Antonis de Leeu ende Aentken Joosten, haer vader ende moeder za. Zij verdelen alle de erffelijcke goederen op 22-1-1644 in Capelle.


 4. Maijken Jan Anthonissen de Leeuw .

   Loon op Zand, 11-3-1639: Hendrick Cornelis Driessen genaamd Bie en zijn vrouw Maijken Jan Anthonissen de Leeuw, geassisteerd met Robbrecht Hendricxssen Decker en Anthonis Jan Anthonis de Leeuwe, als voogden voer de twee onmondige voorkinderen van genoemde Maijken bij Hendrick Robbrechtssen, sluiten een overeenkomst waarbij de twee voorkinderen en de vijf nakinderen gelijkgesteld worden.

   Loon op Zand, 16-3-1676: Marten Gerits Back, weduwnaar van Anna Aerts, sluit een overeenkomst met de kinderen van zijn tweede echtgenote Maria Jan Anthonis de Leeuw, weduwe van Hendrick Rombrechts (nog een kind in leven, Adriana) en van Henrick Cornelis de Bie (vijf kinderen in leven: Cornelis, Loureijs, Bastiaen, Jan en Hendricxken gehuwd met Gerit Jans Boom).

   Op 6-8-1676 in Loon op Zand wordt een boedescheiding gemaakt door:
   1. Adriaentje, dochter van Hendricx Rombouts en Maria Janse de Leeuw,
   2. Cornelis,
   3. Loureijs,
   4. Bastiaen,
   5. Jan en
   6. Gerit Jans Boom, gehuwd met Hendricxken,
   allen kinderen van genoemde Maria Janse de Leeuw bij haar tweede echtgenoot Henrick Cornelis de Bie.

  x <1632   Hendrick Robbrechtssen (Henrick Robben) .
      Zoon van Robbrecht Hendricks en Mariken Willems van Waelwijck .
   Maijken had 2 voorkinderen. Haar dochter Adriaentje was gehuwd met Wouter Joosten Verhagen.

   Capelle, 17-4-1631: Opten xvije aprilis 1631 compareerden Jan Toniss de Leeu, Antonis Janss de Leeu, beide namens de overige kijnderen: Peter Janss, Sebastiaen Janss ende Anneke Janss ende mede t weeskijnt van Thonis Janss de Haen verweckt bij Joostken Jansdr en noch namens Henrick Robben x Maeijken Jansdr ende Henrick Petertss x Janneken Jansdr en Corstiaen Bernaertss x Lijsken Jansdr ende mede geassisteert met Jan Geritss als voocht van wegen der weeskijnderen achtergelaten bij Jan Geritss Snijder, sijnen broeder, verweckt bij Lijsken Jansdr voorss ende gaven over met eender verlije soo recht is Dirck Janss Mandemaecker.

   Loon op Zand, 11-3-1639: Hendrik Cornelis Driessen, genaamd Bie, en zijn vrouw Maijken Jan Anthonissen de Leeuw, geassisteerd met Robbrecht Hendricxssen Decker en Anthonis Jan Anthonis de Leeuwe, als voogden voor de 2 onmondige voorkinderen van genoemde Maijken bij Hendrick Jan Robbrechtssen, sluiten een overeenkomst waarbij de 2 voorkinderen en de 5 nakinderen gelijkgesteld worden.

  x <1640   Hendrick Cornelis Driessen genaamd Bie .
      Zoon van Cornelis Driessen genaamd Bie en ?
   Maijke had 5 nakinderen: Cornelis, Loureijs, Bastiaen, Jan en Hendricxken.

   Op 1-3-1627 was sprake van Herick, zoon van wijlen Cornelis Driessen genaamd Bie.

   Henrick Cornelis genaamd Bie sluit op 26-5-1629 een overeekomst met Peter Janssen van den Pasch. Peter Janssen van de Pasch zal. voor een bedrag van 150 gulden het onmonidge kind van Maijken Martens en Henrick Cornelis de Bie onderhouden.

   Erffdeelinge voor recht aengebracht bij
   - Antonis Janss de Leeu,
   - Henrick Corneliss Bie x Maeijken Jans de Leeu dr,
   - Henrick Peeterss Ocker x Jenneken Jans de Leeu dr,
   - Antonis Corneliss x Anneken Jans,
   - Peeter Janss de Leeu ende
   - Jan Antoniss de Haen,
   alle als kijnderen ende erffgenamen van Jan Antonis de Leeu ende Aentken Joosten, haer vader ende moeder za. Zij verdelen alle de erffelijcke goederen op 22-1-1644 in Capelle.

   Henrick Cornelis Driessen genaamd Bie bekent op 6-2-1645 in Loon op Zand schuldig te zijn aan Cornelis Peterssen de Leeuw, gehuwd met Joostken Jan Taelen, een bedrag van 10 gulden. De schuld is ingelost op 7-2-1645.

   In het voorjaar van 1645 verkopen Peeter Jans de Leeu, Henrick Peeters Ocker x Jenneken Jans de Leeu, Henrick Cornelis de Bie x Maeijken de Leeu, Tonis Rutten? x Anna de Leeu aan Jan Thonissen de Haen, neef.

  x <1677   Marten Gerrits Back .

  6 kinderen


 5. Lijsken Jan Anthonissen de Leeu .

   Lijsken Jan de Leeuwendr.

   Lijsken, dochter van Jan Anthonissen de Leeuw, wed.v. Jan Geeritssen, transporteert goederen aan Quirijn Goijaertssen Wolffs op 16-1-1627 in Loon op Zand. Quirijn Goijaerts bekend aan Lijsken schuldig te zijn een bedrag van 82 gulden en 10 stuivers. Deze schuld is op 11-2-1630 ingelost bij Joost Bernarts, dan. geh.m. Lijsken.

  x <1628   Jan Geeritssen (den Grooten) Snijder , † <1628.

   Opten ije maij anno 1631 in Capelle compareerden Frans Janss Stam ende heeft gelooft ende verwilcoort soo als recht is schuldich te wesen Jan Gerits Snijder als voocht tot behoeff der weeskijnderen achtergelaten bij Jan Geritss, sijnen broeder, in sijn leven verweckt bij Lijsken Jan de Leeuwen dr voor d’een helft ende mede tot behoeff der kijnderen achtergelaten bij Adriaen Willems Moort za. in sijnen leven verweckt bij Aentken Gerit de Snijders dr za voor d’ander helft.
   Toegevoegd: Adriaen Janss ende Corst Berntss van wegen Jenneken Jans zijn voldaan op 27-12-1842.

   Capelle, 21-7-1664:
   - Erfdeling door Aentken Gielen wed van Jan Geritss den Grooten voor deen helft en Heijliger Adriaenss x Truijcken Jans, Claes Corneliss x Lijsken Jans, Gerit Janss, Handrick Willemssen Borchout x Dingentken Jans, Maeijken Jans wed van Adriaen Gijsbertss, Adriaen Wouterss als voogd en Hendrick Adriaen Ackermans als toesiender van de vijf
   kinderen van Adriaen Janss bij Dingentken Adriaen Ackermans: Jan, Ida, Marijken, Geraert en Adriaentken Arijens van Cappel voor dander helft, kinderen Jan Geritss.
   - Erfdeling door Heijliger Adriaenss x Truijcken Jans, Claes Corneliss x Lijsken Jans, Gerit Janss, Handrick Willemss Borchout x Dingentken Jans, Maeijken Jans wed van Adriaen
   Gijsbertss, Adriaen Wouterss als voogd en Hendrick Adriaen Ackermans als toesiender van de voors kinderen, datum ut supra.

   Capelle, 12-12-1664: Erfdeling door Heijliger Adriaenss x Truijcken Jans, Maeijken Jans wed van Adriaen Gijsbertss, Gerit Janss Snijder als voogd van vaderlijke zijde en Hendrick Adriaen
   Ackermans als toesiender van de kinderen van Adrijaen Janss en Dingentken Adriaen Ackermans: Johan, IJda, Marija, Gerit en Adriaentken Arijens van Cappel.

  x <1631   Corst Berntss .

   Corst(iaan)/Joost Berntss

   Capelle, 17-4-1631: Opten xvije aprilis 1631 compareerden Jan Toniss de Leeu, Antonis Janss de Leeu, beide namens de overige kijnderen: Peter Janss, Sebastiaen Janss ende Anneke Janss ende mede t weeskijnt van Thonis Janss de Haen verweckt bij Joostken Jansdr en noch namens Henrick Robben x Maeijken Jansdr ende Henrick Petertss x Janneken Jansdr en Corstiaen Bernaertss x Lijsken Jansdr ende mede geassisteert met Jan Geritss als voocht van wegen der weeskijnderen achtergelaten bij Jan Geritss Snijder, sijnen broeder, verweckt bij Lijsken Jansdr voorss ende gaven over met eender verlije soo recht is Dirck Janss Mandemaecker.

   In Capelle op 22-1-1644 compareerden Corst Berntss x Lijsken Jans de Leeu dr ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Janss de Leeu, sijnen wager.


 6. Joostken Jan Tonis de Leeu , * ±1600 , † <1644 .

   Capelle, 2 juni 1626:
   Op huijden desen ije junij anno xvjc sessentwintich compareerden
   - Adriaenken Lambrechtsdr,
   - Jan Tonis de Leeu als voocht van het weeskijnt achtergelaten bij Antonis Janss de Haen geprocreert bij Joostken Jan Tonis de Leeu dr,
   - Jan Toniss als voocht van sijn weeskijnt verweckt bij Geriken Lambrechtsdr voor deen helft ende
   - Adriaen Peterss Crents als voocht, geassocieert met Cornelis jan Gijbenals toesiender, over de weeskijnderen achtergelaten bij Aeltken Jan Gijbendr., wed van Lambrecht Ewitss, voor dander helft.
   Allen als erffgenamen van Lambrecht Ewitss , ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Laureijs Wouterss. Betaald wordt viaeen wilkeur.

   Opten xije julij anno 1636 compareerde in Capelle Jan Tonis de Leeu, schoudt inde Suijdewijn, als voocht ende bestevader over het onmondihch weeskijnt van Tonis Janss de Haen met namen Jan Toniss de Haen, geassocieert met Tonis Janss, sijne soon, ter eenre ende Heijltken Jansdr, laetste weduwe van Govert Henrickss za, geassisteert met Jacob Govertss als voocht overhaere kijnderen bij Govert Henrickss voornt ter andere zijde ende hebben haere differentie etc mbt het testament (Cappel, 29-9-1635?) van Janneken Jansdr, laetste weduwe van Jan Toniss de Haen de voorss Heijltken Janss moeder ende het voorss kijnt
   grootmoeder, in handen van goede mannen gestelt.

  x 1622   Anthonis Janss (Tonis Janss) de Haan , † <1644.
   Otr. op 28-3-1622 in Capelle (NB).
   Theunis Jansen, j.m., en Joostien Jans, j.d., beiden van Cap.

   Joostken liet één kind na: Jan (An)Toniss de Haen.

   Te Capelle in 1621 compareerden Antonis Janss de Haen ende gaff over met eender verlije soo recht is Antonmis Adriaenss Timmer ende Corst Lenaerts. Betaald wordt via een
   wilkeur.
   Toegevoegd: Jan Toniss de Leeu weet dat Tonis Janss de Haen in sijn leven voldaan was in 1625. Jan Tonis is later voocht van het weeskijnt van Tonis Janss de Haen. Jan Tonis de Leeu is voldaan namens het weeskijnt van Tonis Janss de Haen en Jacob Sijmonss x Adriaentken Lambertss op 26-12-1629.

   Capelle, 17-4-1631: Opten xvije aprilis 1631 compareerden Jan Toniss de Leeu, Antonis Janss de Leeu, beide namens de overige kijnderen: Peter Janss, Sebastiaen Janss ende Anneke Janss ende mede t weeskijnt van Thonis Janss de Haen verweckt bij Joostken Jansdr en noch namens Henrick Robben x Maeijken Jansdr ende Henrick Petertss x Janneken Jansdr en Corstiaen Bernaertss x Lijsken Jansdr ende mede geassisteert met Jan Geritss als voocht van wegen der weeskijnderen achtergelaten bij Jan Geritss Snijder, sijnen broeder, verweckt bij Lijsken Jansdr voorss ende gaven over met eender verlije soo recht is Dirck Janss Mandemaecker.

   Opten xije julij anno 1636 compareerde [in Capelle] Jan Tonis de Leeu, schoudt inde Suijdewijn, als voocht ende bestevader over het onmondihch weeskijnt van Tonis Janss de Haen met namen Jan Toniss de Haen, geassocieert met Tonis Janss, sijne soon, ter eenre ende Heijltken Jansdr, laetste weduwe van Govert Henrickss za, geassisteert met Jacob Govertss als voocht over haere kijnderen bij Govert Henrickss voornt. ter andere zijde ende hebben haere differentie etc mbt het testament (Cappel, 29-9-1635?) van Janneken Jansdr, laetste weduwe van Jan Toniss de Haen de voorss Heijltken Janss moeder ende het voorss kijnt grootmoeder, in handen van goede mannen gestelt.

  1 kinderen


 7. Peeter Jansse de Leeu , * ±1610 .

  x ±1638   Elisabeth Jans (Lijsken Jan Aerts) Vucht , † ’s-Grevelduin-Capelle ±4-9-1661.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 21-1-1663   Adriaantje Cornelis van der Saken , † ’s-Grevelduin-Capelle 27-11-1676.
   Otr. op 6-1-1663 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Peter Jansse de Leeuw, wedr. van Lijske Jans, en Adriaentje Cornelis van der Saken, wed. van Huijbert Giele Smit, beiden wonend aan de Hogevaart.

  9 kinderen


 8. Baestiaen Jans de Leeu , * 1614 , ~Capelle (NB) 7-9-1614 .
   Doopget. Cornelis Lucas van Sprangh, Heijlken Frans, weduwe, Crijnken Roelen en Ariaenken Jansen.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.