Ariaantje Floren (Aentgen Sanen) .
Dochter van ? .


x ±1575
    Adriaen Barentse (Arije Baerntsse) Saen , * ±1543 , † ±1595.
x ±1596
    Willem Janse .    

Kinderen:
 1. Barent Ariens (Baernt Ariensz) Saan , † ±1635 .

  x ±1620   Willempje Willems (Willemtgen Wilms) Craeij , * ±1598 , † <1667.

  5 kinderen


 2. Bastiaan Ariens (Bastiaen Ariense) Saan .

   Bastiaan’s vrouw is onbekend. Hij had de volgende kinderen: Huig, Arie, Anna en Teunis. Zijn zoon Arien Bastiaense Saen werd burgemeester van Ammerstol.

   Ammerstol, Rechtdach gehouden den 28e nov 1655:
   Arien Glaesse wonende in Molenaers, als oom ende bloetvoocht, metten Schout als oppervoocht van de naergelaten weeskinderen van Trijntge Jans za. eijsers. Contra Arien Bastiaense Saen, gedaagde, eijsch doende.
   De eijser concludeert tot betaling van 105 gld, per reste van een coop van een stuck land, die hij ged. gecocht heeft van de voorn. voochden ten overstaen van de Gerechte deser Heerlickheijt, t geen verleden St Jacob 1654, de helft verschenen was, mitsgaders de laatste termijn verscheen St Jacob 1655, metten intresse daer beneffens, cum expensis.
   De Schout als oppervoocht, versocht sententie.
   Schepenen vermits de non comparitie van de ged. verleenen het eerste default met een tweede citatie.

  4 kinderen


 3. Crijntje Ariens Saan , † <1666 .
   Ammerstol, 7-3-1665:
   Crijntgen Sanen, zonder descendenten overleden, heeft de volgende onroerende goederen nagelaten, aangebracht door Willem Barentsz en de andere collaterale erfgenamen:
   a) een stukje land, gelegen in ’t Brieder (?) weer in Ammerstol.
   Bel. O: Arien Pietersz Visscher. W: Gerrit Stam.
   b) 2 h. en 41 roe in griending en werf.
   c) ¼ deel van de Broecksteech onder Bergambagt.

   Ammerstol 23-7-1667:
   - Cornelis Pietersz. van Staveren, voor de helft gerechtigd in een stuk land in Ammerstol,
   - Cornelis Tonisz Saen voor een vierde deel van de andere helft,
   - Arijen en Huijch Bastiaensz Saen, eveneens voor een vierde van de andere helft, - Arijen en Tonis Barentsz voor zichzelf en z.st.m. voor Heyndrick Barentsz en Willem Barentsz, mede voor een vierde van de helft en tenslotte
   - Bastiaen Dannisz, getrouwd met Jannichie Thonis en Heyltgen Tonis, wede van Mr Cornelis Hoffstat, zo nodig geass. met gemelde Bastiaen Dannisz, haar zwager, voor een vierde van de helft;
   Allen erfgenamen van Crijntje Sanen in haar leven wede van Arijen Aertsz, dragen over aan Pieter Gerritsz Stam de eigendom van een kampje land aan de Nieuwe Weteringh. Str. van. de halve Nieuwe Weteringh af Zw. tot de halve dwarssloot toe.

   Arien Aertsz. wordt op 14-1-1619 genoemd bij de erfgenamen van Crijntje’s moeder Ariaentgen Floren.

   Ammerstol, 24-1-1627: Arien Ariensse. als man ende voogd van Crijntgen Ariens, ende Grietgen Ariens, geassisteerd met Baernt Ariens, haren broeder, ende gecoren voorn. in desen ter andere sijden.

  x <1620   Arien Aertsen Snel , † <1652.
      Zoon van Aert Snellen en ?
   Arien Aertsen Snell, overleden zonder descendenten, wordt op 3-1-1652 in Ammerstol genoemd.

   Ammerstol, 1-6-1652:
   Snell Aertsz, wonende in Dordrecht, Aerjaentgen Aerts wonende in Ammerstol geass. met de schout als haar gekozen voogd ieder voor zichzelf, Pieter Sijbertsz getrouwvd met Aeltgen Aelberts, Grietgen Aelbertsdr geass. met Jan Sijbrantsz haar gekozen voogd in deze, Louris Janssen, wonende op ‘t Schoonhovense Veer voor zichzelf, Jacob Dircxsz getrouwd met Annitgen Jans, Dirck Thonissen Stoell, getrouwd met Aerjaentgen Jansdr allen erfgenamen van Arien Aertsen Snell za. hebben samen overgedragen aan Jan Barentsen oud-schepen van Ammerstol een half kampje land aan de Nieuweteringh. Str. van de halve Nieuweteringh af Zw tot de dwarssloot toe, zijnde het zuidelijkste eind.

   Ammerstol, den 21e junij 1669: Goederen buijten dese Gerechten naer gelaten bij Arijen Snel, die sonder blijckende gebonden is camen te overlijden, omme overgestelt te werden aen Berchamb, omme aldaer te taxeeren. Eerste de helft van een werfgen groot omtrent 1½ hont, daer oostw. ende westw. Jan Snel, belast met hooge dijck getaxeert. Noch een helft van een stuckgen grient, gelegen buijten den Leckdijck in de leck, getaxeert.

   Rechtdach gehouden den 3e april 1628 in Ammerstol: Aert Snellen eijser, Contra Reijer Jacobse, gedaagde eijsch doende, omme teverantwoorden zijne gearrest. penn. berustende onder Arien Aertse Snel, bedragende ter somme van 6-2-0 van verdrocken gelach ofte verteerde costen, cum exp.

   In de periode 1640-43 wordt een Arien Aertsen Snel genoemd als voogd van Jan en Cornelis, weeskinderen van Thonis Ariensz Zaen.

   Rechtdach gehouden den 1e junij 1641 in Ammerstol:
   Arien Willems Craeij, als erfgenaem van Merichge Ariens, sijn overleden muije, eijser. Contra Arien Aerts Snell, gedaagde eijsch doende. De eijser dient van eijsch in geschriften, sulcx hij leveren sal ten naesten. Bullick mit de ged. present, versocht copij ende dach na de leverantie.

   Rechtdach gehouden den 10e junij 1641 in Ammerstol:
   Arien Aersts Snel, eerst gedaagde, ende nu requirant.Contra Arien Willems Craeij, eerst eijser, ende gereqd. versoeck doende. Bullick mit den gereqd present, seijde dat den gereqd. voor dese Gerechte jegens hadden van 14 dagen dach van rechten heeft geprefigeert gehadt, omme eijsch te hooren, ende dat hij gereqd. tenselve dagen ter rolle heeft doen teijckenen dat hij diende van eijsch in geschriften, sulcx hij soude leveren. Schepenen ordonneren Arien Willems sijne eijsch in te stellen, tegens de naesten rechtdach.

   Reeckening bewijs ende reliqua die Arien Pieters Visser ende Arie Aerts Snell, Burgemrs. van Amm. sijn doende van hare ontfang ende uijtgeeff over de jare 1646 tot martij 1647 incluijs.

   Ammerstol, 6-4-1649:
   Accoord tussen Aerjaentgen Aertsdr, wede van Dirck Dircxsz, geass. met Arien Aertsz Snell, haar broeder en gekozen voogd in deze ter eenre en Floris Dircksz als voogd van de minderjarlge kinderen van de voorst. Dirck Dirxsz:
   Aerjaentgen Aerts zal hebben en behouden alle goederen; zij zal haar 5 kinderen, verwekt door de voorst Dirck Dlrcksz onderhouden. Mondig of gehuwd 50 car. guldens.
   Actum voor Schout Arie Thonis Waert, Gijsbert Goverts ende Arie Aerts Snel, Bur.mr. van Amm. deser 27 feb anno 1649.


 4. Grietje Ariens Saen (Grietgen Sanen) .

   Ammerstol, 24-1-1627:
   Arien Ariensse. als man ende voogd van Crijntgen Ariens, ende Grietgen Ariens, geassisteerd met Baernt Ariens, haren broeder, ende gecoren voorn. in desen.

   Ammerstol, 1-7-1638:
   Rekening van Arien Jansz als voogd van de kinderen van Thuenis Ariensz, samen met Arien Aertsz, uit naam van Arien Wilmsz Craey, beiden ooms. In de rekening o.a.:
   - Betaelt aen Grietgen Sanen voor een jaer montcoste over 1637 van Cornelia Thuenisz.
   - Betaelt van montcoste den selven jaere van Jan den Boer.


 5. Anthonis Ariensz (Theunis Ariensz) Saen , † <4-1632 .
   Conditien ende voorwaerden waarnaar de Diaconije Armmeesters van Amm. van meeninge zijn, omme openbaarlijk ten overstaan van Schout ende Schepenen te vercoopen de meubelen, goederen van Tonis Arijens Zaen.
   De vercopinge zal gedaen werden om guldens van vl. groote stuck. De copers zullen boven haar uijtgeloofde cooppenn. moeten betalen, van ider gld. een st. af rantsoen.
   De coopers zullen haare uijtgeloofde cooppenn. terstond moeten betalen, ende die gene die zijn uijtgeloof de cooppenn. aanstonds niet en betaalt, sal met vercoste andermaal werden opgehangen ende vercost tot lasten van de eerste coper.
   Aldus dese vercooping gedaan ten overstaan van Cornelis Niepoort Schout, Dirk Pater en Bruijn Barenden Schepenen van Amm. 1 jan 1734.

   Ammerstol, 14-1-1619:
   Loting tussen de erfgenamen van Ariaentgen Floren.
   1) Baernt Ariensz zal krijgen de helft van de "huisinge", vanuit de diepte van de Lecke tot de Achterwech, nl. de Oostzijde. Met de lasten van een jaarlijkse rente van 8 g 8 st, toekomende de wede van Baernt Botter.
   2) Thonis Baerntsz zal krijgen de helft van de lange worff met 2 h land, gemeen met Gerrit Jansz Weert c.s., met een kampje, genaamd "Stooffcampgen" met een trede schoordijk boven Ammerstol. Met een jaarlijkse last van de helft van 38½ st.
   3) Arien Aertsz zal krijgen ’t kampje aan de Nyenweteringe met 75 g die Baernt Ariensz in 3 termijnen moet betalen; met het hout "totte timmeringe gereet leggende"; met puttevliet en de halve wetering.
   4/5) Grietgen Ariens en de kinderen van Thonis Thonisz zullen krijgen het deel, waarop Ariaentgen Floren recht had in de hofstede van Jan Floren. Met de lasten daarop staande van dijk, dam, enz.
   Deze verdeling is gedaan ten overstaan van Burgemeesters en de Schout als oppervoogd van de kinderen van Thonis Thonisz en Lijntgen Willems, hun moeder. De kinderen hebben de inboedel gekocht.

   Rechtdach gehouden den 3e april 1623 in Ammerstol:
   Merchgen Janse eijseresse. Contra Thuenis Ariense Zaen gedaagde tot condemnatie van 25 gld ter cause van huer van lantpacht, affslaende datter op betaelt is ende affslach behoort te strecken, cum expensis.
   Schepenen gehoort den ged, zijn beken hebben dien volgende de ged. gecondemneert, de geeijste penn. van 25 gld in den eijsch geroert in handen van de eijser te betalen, affslaende datter op betaelt is, ende dat affslach behoort te strecken, condemneeren de ged. in de costen.

   Ammerstol, 24-1-1627:
   Op huijden heeft Jan Huijbersse Caps, wonende tot Ammerstol op den een,
   Ende Arien Willemse, hem vervoegende ende hem sterck maeckende voor Willem Jansse Craeijer, als getrout hebbende Aerjaengen Ariens, Baernt Ariensse ende Theunis Ariensse voor haer selve,
   Arien Ariensse als man ende voogd van Crijntgen Ariens, ende Grietgen Ariens, geassisteerd met Baernt Ariens, haren broeder, ende gecoren voorn. in desen ter andere sijden.
   Als erfgenamen van Merchgen Ariensse, mitten anderen in vrientschappen geaccordeerd, ende eerwels gegrontloot, nopende de onroerende goederen bij d voorn. Merchgen Ariens mitter doot geruijmde ende achtergelaten.

   Ammerstol, 30-3-1632: Accoord tussen
   - Meynsgen Jansdr, wede van wijlen Anthonis Ariensz, geaee. met Arien Jans, haar broeder als haar gekozen voogd in deze, ter eenre, en
   - Baernt Ariensz Zaen, als oom en bloedvoogd van de 3 weeskinderen van Thuenis Ariensz Saen voornoemd gepr. bij Meynsgen Jans, ter andere zijde.
   Meynsgen Jans zal alle goederen behouden. Ze zal haar 3 kinderen onderhouden totdat het jongste kind 18 j zal zijn. Dan zal ze de kinderen als hun vaders besterfenis geven:
   de helft van de hofstede op Ammerstol, waarin hij bij zijn leven woonde, met de helft van de beteling. Str. van de diepte van de Leck Nw tot de halve Achterwech. Bel. 0: Comelie Ariensz in de Fortuyn W: Baernt Ariensz en de helft van een half net zegenwater, gelegen op de Snackert in Cocken schip, genaamd Hooffden [??], waarvan de andere helft aan de wede komt.

   Ammerstol, 1640-43: Rekeningen en kwitanties betr. Jan en Cornelis, weeskinderen van Thonis Ariensz Zaen. Voogd: Arien Aertsen (Snel).

   Ammerstol, 21-6-1642:
   Arien Aertsz, burgemeester van Ammerstol, voor zichzelf en z.st.m. voor Arien Wilmsz Craeij, als voogd van de kinderen van Thuenis Ariensz Zaen za., en Arien Jansz., eveneens voogd van deze kinderen, en Arien Thuenisz Waert, schout, als oppervoogd, Grietgen Ariens, geass. door de genoemde burgemeester, haar gekozen voogd in deze, Goverts Sijbertsz, getrouwd hebbend Willempgen Willems, wede van Baernt Ariensz Zaen;
   Zij hebben in eigendom overgedragen aan Thonis Pietersz Bonser hun gerechte deel in een huis en erf. Str. in ‘t geheel van Heyndrich Joppen Zw. tot in de diepte van de Lecke. Bel. O: Arien Aertsz W: Jan Sybrantsz, getrouwd hebbend Merchgen Wouters.

   Ammerstol, 1-1-1644: Rekenlng van Arien Jansz. en Arien Willemsz voor de kinderen van Thonis Ariensz Saen verwekt bij Meynsgen Jans.

  x   Meijnsgen Jansdr , † <1640.
   Theunis Ariensz Saen liet bij zijn overlijden 3 kinderen na. In 1640-43 worden zonen Jan en Cornelis genoemd.

   Meijnsgen Jansdr. had een broer Arien Jans.

   Ammerstol, 6-1-1640: Rekening van Arien Jansz en Arien Wilmsz voor de kinderen van Anthonis Ariensz Saen verwekt bij Meynsgen Jans za.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.