Alitken Huijbrechts , † Capelle (NB) 1555.
Dochter van Huijbert Jan Adriaen Roelofsz .


x ?
    Hendrick Adriaen Hendricks (Heijnrick Adriaen Heijn) Maes , † Capelle (NB) <1549.
x <1553
    Reijvert Ghijsbrechtse , † ±1554.    

    Zoon van Ghijsbert Reijvertsz en ?
Kinderen:
 1. Aentken Hendricks (Juetke Hendrick Adriaens) Maes , † Sprang 1567 .

  x <1560   Anthonis Gerits Smit , * ±1525 , † ±1579.

  4 kinderen


 2. Jan Heijnricksz (Jan Heijn) Maes , † <5-1550 .
   Opten xvje dach januarij anno xvc ende xLviij [in Capelle] soe is voer ons comen Henrick Gemansz
   ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Henrick Maesz. Op 27-4-1550 draagt Jan over aen Adriaen van Clootwijck. Jan Henrick Maess weduwe is voldaen.

   Jan liet een zoon Adriaen na. De naam van zijn weduwe is mij níet bekend.

   Opten vje maij anno xvc xLviij [in Capelle] soe heeft Lambert Adriaenszoen int bijwesen van Henrick
   Ghijsbertszoen Paijman ende Hubert Heijnrick Maesz namens Jan Heijnrick Maesz ende
   Cornelis Heijnrick Maeszoen mede namens Adriaentgen ende Marijken, huer susters,
   aengenomen Barbara Adriaen Henrick Maeszs weduwe te onderhouden.
   Eodem anno et die soo is voor ons comen Huijbert Heijnrick Maesz ende heeft over gegedragen zoe recht is Lambert Adriaenszoen zijn besterf hem aengecomen van Baeijen Henrick Maeszoen ende het besterf van Jan Henrick Maesz ende Cornelis Henrick Maesz ende noch het kindtsdeel van Henrick Timmermans kinderen.

   Opten vierden dach in julio anno xLiiij [in Capelle] soe heeft Cornelis Janss namens voerss heeft over gegeven met eenen velije zoe recht is Adriaen van Clootwijck Dircxz ende Jan Henrick Maess. Betaald wordt via een wilkeur door Jan Henrick Maess.

   Opten xxe decembris anno xLiiij [in Capelle] soe zijn veraccordeert Adriaen Henrick Willemss, Henrick Ghijsbrechtsz Paijman, Claes Janssoen Vos, Adriaen Tonis Dircxz, Hubrecht Dircxz, Gerijt Smijt Gerijtss, Lambrecht Dircxz ende Jan Henrick Maessoen ter eenre ende Gerijt de Rover ter anderen zijde.

   Opten xxvje januarij anno xLvj [in Capelle] soe zijn voer ons comen Huijbrecht Dircxz, Gerijt Smijt Gerijtss, Jan Henrick Maess ende Lambrecht Dircxz ende hebben haer lotinge ende deijlinge aengebrocht.

   Opten iiije meijs anno xLvj [in Capelle] soe is voer ons comen Huijbrecht Adriaensz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jan Henrick Maess. Betaald wordt via een wilkeur.

   Opten lesten meij anno xLvj [in Capelle] soe is voer ons comen Hilleken Wouter Aertssoen wedue ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jan Henrick Maesz.

   Opten xxe dach in junio [in Capelle] soe zijn voor ons comen Staes Hermanszoen ende Willem Lambrechtsz mede als voocht van Willem Hermansz ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jan Henrick Maeszoen.

   In 1556 gaven Jan Heijn Maes, Cornelis Heijn Maes en Willem Tonis Vendicx, gehuwd met Marijken, mede voor hun ouderse zuster Aentken, [aan] Huijbrecht Heijn Maes, hun broer, volmacht.

   Den xe novembris 1561 [in Capelle] compareerden Cornelis vander Maes Hendricsz, schouth als voocht van Adriaen Jan Maess, ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Cornelis Adriaen Bauman het huijs etc waar Jan Hendrick Maess placht te wonen. Betaald wordt via een wilkeur. Toegevoegd: Lambrecht Arienss Buerman is voldaen.

  1 kinderen


 3. Cornelis Hendricsz (Cornelis Heijnric) Maes , † <5-1565 .
   Opten xxve aprilis 1565 [in Capelle] compareerden Geertruijt Jan Doudijnsdr weduwe Adriaen Verlou
   Jacopsz, mr Jacop Verlou Adriaensz, Daniel Verlou Adriaensz ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Lambrecht Dircsz ende Cornelis Hendrick Maess’ weduwe.
   Betaald wordt via een wilkeur. In de kantlijn: Geertruijt Adriaen Verlou Jacopsz weu kende dat Lijsken haer dr voldaen is, 27-8-1567.

   Cornelis vander Maes Hendricsz was schout van Capelle.

   Opten xe januarij anno xLvij [in Capelle] soe is voer ons comen Cornelis Henrick Maess ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Henricxz Tijmerman mede tbv zijn susters ende broers.

   In Capelle op 6-9-1560 compareerde Adriaen Petersz Paep ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Cornelis vander Maes Hendricsz tbv Huijbrecht Hendricsz sijns bruers kijnderen. Lambrecht Dircsz ende Tonis Geritsz Smit namens Huijbrecht Hendricsz Maes kijnderen ende droegen de wilkeur over aen Cleijs Aerts tbv Peijmans weduwe, 14-1-1566.

   Op 9-12-1560 in Capelle compareerde Gerit Aert Claess ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Cornelis vander Maes Hendricsz tbv Huijbrecht sijns bruers weeskijnderen. Op 11-3-1566 transporteren Henrick Huibrechtsz ende Tonis Huijbrechtsz namens de ander erffgenamen van Huijbrecht Heijn Maes aen Ghijsbrecht Woutersz.

   In Capelle op 28-4-1561 compareerde Jacop Adriaensz mede namens Aert Adriaensz, broer, ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Cornelis vander Maes Hendricsz, schouth, tbv Adriaen Jan Maess.
   Op 10-11-1561 in Capelle compareerden Cornelis vander Maes Hendricsz, schouth als voocht van Adriaen Jan Maess, ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Cornelis Adriaen Bauman het huijs etc waar Jan Hendrick Maess placht te wonen. Betaald wordt via een wilkeur. Toegevoegd: Lambrecht Arienss Buerman is voldaen.

   In 1548 beloofde Lambert Adriaensz. om Barbara, Adriaen Henric Maes’ weduwe, te onderhouden, in bijzijn van Henrick Ghijsbertsz. Paijman, Hubert Heijnrick Maesz., Jan Heijnrick Maesz. en Cronelis Heijnric Maesz., mede vanwege hun zusters Adriaentgen en Marijken.

   Opten xvje februarij anno xvc Lxij [in Capelle] compareerden Lambrecht Dircsz, Adriaen Huijb Dircsz, Thomas Vass x Toonken Hendrick Dircszdr, Cornelis Hendrick Maess als voocht van Huijbrecht Hendricsz weeskijnder ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Thonis Adriaen Smit tbv Peter Adriaen Hendricsz weeskijnder.

   Opten xxiiije meijs anno xvc drie ende tsestich [in Capelle] compareerden Cornelis Hendricsz Maes als
   voocht van Adriaen Jan Maess ende heeft gaff over met eender vrijer giften als recht is Tonis Adriaensz die Aude. Betaald wordt via een wilkeur.
   Op 12-3-1568 dragen de erffgenamen van Adriaen Janss Maes de wilkeur over aen Adriaen Geritsz die Roij.

   Lotinge ende scheijdinge tusschen die erffgenamen van Arien Janss Maes, te weten Thonis Huijbert cum suis, Lambrecht Ariens als voocht van zijn kinderen, Jan die Bie Henricsz, Thonis Geritsz Smit, die weduwe Cornelis Maess namens haer kinderen, aengebrocht den
   xxe martij 1568 [in Capelle].


 4. Huijbrecht Henricxsz (Huijbert Heijn) (van der) Maes , † ±1559 .
   Overl. tussen 26-3-1558 en 22-5-1560.

   Huijbrecht Henricxsz. Maes tr. een dochter van Dirck Adriaen Dircxsz., heemraad van Vrijhoeve in 1530, kerkmeester van Capelle tussen 1540 en 1550 en leenman van de Leck en Polanen. Mogelijk heette zij Marijken.
   Kinderen: Hanrick, Anneken, Dirck, Adam, Thonis en Adriaen.

   Huijbrecht is een zoon van Heijnrick Adriaen Heijnrick Maesz., ov erl. tussen 15-5-1534 en 20-10-1535, en diens vrouw Aentken Huijbrechtsdr., dochter van Huijbert Jan Adriaen Roelofsz. en later hertrouwd met Reijvert Ghijsbrechtsz., zoon van Gijsbert Reijvertsz.

   Voogd over de kinderen van Huijbrecht was diens broer Cornelis Henricxsz., die voor het eerst de toenaam Van der Maes voluit ging gebruiken. Hij was schout van Capelle.

   Eind 1547 verkochten Hubert Hanrick Meas, mede voor Cornelis Hanrick Maesz., Cornelis Hanricksz. timmerman, Adriaen Hanricksz., zijn broer, en Kathelijn Handricksdr., zijn zuster, aan Lambert Ariaensz. wat zij erfden van Baeijen Henrick Measz., hun oom, te weten 1½ geerde in 3 geerden onverdeeld liggend in Zuidewijn.

   Opten xxe junij anno xLiiij [in Capelle] soe zijn voer ons comen Jan Adriaen Heijmanss ende Hubrecht
   Henrick Maessoen als dekens van sinte Barbara ende sinte Anthonis ghilden ende hebben over gedragen zoe recht is Gherijt Andriessoen.

   Opten vje maij anno xvc xLviij [in Capelle] soe heeft Lambert Adriaenszoen int bijwesen van Henrick Ghijsbertszoen Paijman ende Hubert Heijnrick Maesz namens Jan Heijnrick Maesz ende Cornelis Heijnrick Maeszoen mede namens Adriaentgen ende Marijken, huer susters, aengenomen Barbara Adriaen Henrick Maeszs weduwe te onderhouden.
   Eodem anno et die soo is voor ons comen Huijbert Heijnrick Maesz ende heeft over gegedragen zoe recht is Lambert Adriaenszoen zijn besterf hem aengecomen van Baeijen Henrick Maeszoen ende het besterf van Jan Henrick Maesz ende Cornelis Henrick Maesz ende noch het kindtsdeel van Henrick Timmermans kinderen.
   Eodem anno et die soe is voor ons comen Herman Adriaensz ende heeft overgedragen zoo recht is Lambert Adriaensz zijn besterff zoe groot ende cleijn als hem aenbestorven is van Beijen Henrick Maeszoon.

   Den xje januarij Lvij in Capelle beloofde Huijbrecht Hendricsz Maes om Tonis Stoffelsz schadeloos te houden.

   In 1561 wordt te Klein-Waspik de boedelscheiding tussen de erfgenamen van Huijbrecht Heijn Maesz. vastgelegd: Hanrick Huijbertsz. en Wouter Geritsz. van Bommel, Dirck Huijbertsz. en Adam Huijbertsz., Tonis Huijbertsz. en Ariaen Huijbertsz. Zij verdelen de goederen onder Klein-Waspik.

   In Capelle op 6-9-1560 compareerde Adriaen Petersz Paep ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Cornelis vander Maes Hendricsz tbv Huijbrecht Hendricsz sijns bruers kijnderen. Lambrecht Dircsz ende Tonis Geritsz Smit namens Huijbrecht Hendricsz Maes kijnderen ende droegen de wilkeur over aen Cleijs Aerts tbv Peijmans weduwe, 14-1-1566.

   Op 9-12-1560 in Capelle compareerde Gerit Aert Claess ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Cornelis vander Maes Hendricsz tbv Huijbrecht sijns bruers weeskijnderen. Op 11-3-1566 transporteren Henrick Huibrechtsz ende Tonis Huijbrechtsz namens de ander erffgenamen van Huijbrecht Heijn Maes aen Ghijsbrecht Woutersz.

   Opten xe augusti anno xvc vier ende tsestich [in Capelle] compareerden Lambrecht Dircsz, Aen Huijb
   Dirck Aen Dircks, Thomas Vass x Toontken Hendrick Dirckszdr ende Cornelis Hendrick Maess, als voocht van Huijbrecht Heijn Maes’ kijnderen, ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Hendrick Adriaensz Back.

   Op 11-3-1566 transporteren Henrick Huibrechtsz ende Tonis Huijbrechtsz namens de ander erffgenamen van Huijbrecht Heijn Maes aen Ghijsbrecht Woutersz.

   Opten xvije januarij 1567 [in Capelle] compareerden Anthonis Huijbrechtsz ende Dirck Huijbrechtsz, int bijwesen van Lambrecht Dircsz ende Anthonis Geritsz Smit, mede namens de andere erffgenamen van Huijbrecht Hendrick Maess ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is heer Cornelis Petersz vanden Rijen.

  x   Marijken Dirck Adriaen Dircxsdr , † >1563.
      Dochter van Dirck Adriaen Dircxsz en ?

   Zij is een dochter van Dirck Adriaen Dircxsz., heemraad van Vrijhoeve in 1530, kerkmeester van Capelle tussen 1540 en 1550 en leenman van de Leck en Polanen.

   Op 1-2-1564 was sprake van Marijken, Huijbrecht Hendricksz.’ huisvrouw.

  6 kinderen


 5. Anneken Heijnricks (Anneken Hendricx) Maes , † <5-1864 .

   Opten xxije aprilis anno xvc vier ende tsestich [in Capelle] so hebben Lambrecht Adriaensz., ter eenre, ende Cornelis Hendricksz Maes als voocht van Lambrecht Adriaensz’ weeskijnderen bij Anneken Hendricx verweckt, ter andere, haer loting ende deeling aengebrocht so als recht is.
   Inden eersten is Lambrechts Adriaensz geloot ….
   Item die kijnderen te weten Adriaen Lambrechtsz ende Hendrick Lambrechtsz sijn samen bedeelt …. .

  x   Lambrecht Adriaensz (Lambert Adriaenss) Buerman , † <1573.
   Kinderen: Adriaen en Hendrick.
   Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht voer schout ende heemraet inden ambocht van
   Sgrevelduijn Cappel bij die weduwe ende erffgenamen van Lambert Adriaenss Buerman,
   den vijffsten novembris anno xvjc een ende tseventich.
   Inden iersten is Appellonia, die weduwe, bedeelt ….
   De voor ende naekinderen van Lambert Adriaens zijn bedeelt …. .

   Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht voer schout ende heemraeden inden ambocht van
   Cappel Sgrevelduijn bij de erffgenamen ende kinderen van Lambert Adriaenss Buerman,
   den sesten novembris anno xvjc een ende tseventich.
   Inden iersten zijn Adriaen Lambertss ende Henrick Lambertss bedeelt ….
   Peter Lambertss, Anneken Lambertsdr ende Ariaentken Lambertsdr als naekinderen van
   Lambert verweckt bij Appelonia Petersdr sijn bedeelt …. .

   Aeneneminge Appellonia Petersdr weduwe van Lambert Adriaenss saliger haren kinderen
   verweckt bijden Lambert Adriaenss. Op huijden den sesten novembris anno xvjc een ende tseventich heeft Appelonia haar kinderen aengenomen: Peter, Anneken ende Ariaentken.

   Lambert Adriaenss Buerman had kinderen uit zijn beide huwelijken.

   In 1548 beloofde Lambert Adriaensz. om Barbara, Adriaen Henric Maes’ weduwe, te onderhouden, in bijzijn van Henrick Ghijsbertsz. Paijman, Hubert Heijnrick Maesz., Jan Heijnrick Maesz. en Cornelis Heijnric Maesz., mede vanwege hun zusters Adriaentgen en Marijken.

   Op 10-11-1561 in Capelle compareerden Cornelis vander Maes Hendricsz, schouth als voocht van Adriaen Jan Maess ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Cornelis Adriaen Bauman het huijs etc waar Jan Hendrick Maess placht te wonen. Betaald wordt via een wilkeur. Toegevoegd: Lambrecht Arienss Buerman is voldaen.

   Opten xiije dach octobris anno xvc xLvij in Capelle soe zijn voer ons comen Lambert Adriaensz Buerman ende Adriaen Michielsz ende hebben geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Henrick Ghijsbrechtsz Paijman ende Adriaen van Clootwijck. De wilkeur wordt overdragen zoals bij de wilkeur van Adriaen Petersz.

   Int jaer ons heeren xvc ende xxxviij opten xixe dach in augusto in Capelle soe is voer ons ghecomen Willem Embrechtss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jansken van Zomeren. Jansken draagt over aan Lambert Adriaenss Buerman. Lambert draagt over aan Janneken Dirick Gerits? wedue. Janneke draagt over aen Wouter Aertss.
   Toegevoegd: De erffgenamen van Hilleken van Gissen zijn voldaen.

   Deelinghe voor schouth ende heemraders aengebrocht tusschen de erfgenamen ende
   kijnderen Aentken Huijbrechtsdr, weduwe Reijnert Ghijsbrechtsz, beijde saliger, gedaen in Capelle ten vje aprilis anno xvc acht ende vijftich.
   Inden eersten is Huijbrecht Hendricsz Maes geloot ….
   Item Jan Hendricsz Maes bedeelt ….
   Item Cornelis Hendricsz Maes bedeelt ….
   Nu Lambrecht Adriaensz Buerman ende Anthonis Geritsz Smit ende Willem Tonis
   Vendicsz als mannen van Anneken, Aentken ende Marijken Hendric Maessdr sijn bedeelt.

   Op 10-11-1561 in Capelle compareerden Cornelis vander Maes Hendricsz, schouth als voocht van Adriaen Jan Maess, ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Cornelis Adriaen Bauman het huijs etc waar Jan Hendrick Maess placht te wonen. Betaald wordt via een wilkeur. Toegevoegd: Lambrecht Arienss Buerman is voldaen.

   Lotinge ende scheijdinge tusschen die erffgenamen van Arien Janss Maes, te weten Thonis Huijbert cum suis, Lambrecht Ariens als voocht van zijn kinderen, Jan die Bie Henricsz, Thonis Geritsz Smit, die weduwe Cornelis Maess namens haer kinderen, aengebrocht den
   xxe martij 1568 [in Capelle].

  2 kinderen


 6. Marijken Heijnricksz Maes .

   Marijken Hendric Maessdr.

   Desen xvje januarij anno xvc Lxxxj [in Capelle] compareerde Mariken Henricxss vander Maes ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Arien Huijbrecht Dircss.

   Op huijden desen 22e junij anno 1598 [in Capelle] compareerden Peeter Wouterss Belts x Thonisken Willem Vennicks ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Dirck Huijbertss vander Maes zijn deel aengekomen van Baijen Adriaen Maess.

  x   Willem Tonisz Vendicx .

   Willem Tonis Vendicsz.

   In 1556 gaven Jan Heijn Maes, Cornelis Heijn Maes en Willem Tonis Vendicx, gehuwd met Marijken, mede voor hun ouderse zuster Aentken, [aan] Huijbrecht Heijn Maes, hun broer, volmacht.

   --
   Opten IX en februarij anno sesthien hondert zijn voor ons, schout ende heemraders[ van Sprang] onder genomineert verschenen ten huijse van Anna Tonis Vendich dochter, weduwe van Joost Matijss, die welcke Anna voorss voor ons schout ende heemraders heeft geordonneert ende gemaect ende verclaert haer Testament ende vuijtersten wille in forma als hier naer volcht. Item sij testatrisse heeft gemaeckt ende geordonneert Gerit Willemss haeren zoone ende Aentken zijn huijsvrouwe, alle haeren goederen die zij testatrise nae haer doot achterlaten sal ende metter doot zal ontruijmen, beijde hare ende erfve. Zoo waer die gelegen zijn ofte bevonden sullen wordden, gheen vuijtgescheijden, die goederen haer beijden leefdaghe lanck in formen van tochten tebesitten ende te gebruijcken. Ende die goederen bij Gerit ende zijne huijsvrouwe voorss nijet te verallieneren, verhantplichten, vercoopen, noch beswaren dan het besit ende tgebruijck, ende vruchten daer afte gemeten haer leefdage lanck als voorss is. Het welck alle staet in toesicht vanden heer ende zijne officier van Sprange. Indertij wesende ende nae haerder beijder doot, dat dan die goederen sollen erffven ende besterven op haer beijder kijnderen, naden recht van zuijthollant. Ende alle hettghene voorss staet, heeft zij testatreure verclaert te wesen haeren vuijtersten wille, ende heeft gewilt het selfde naer haerden doot alsoo tego....schuden ende effecteren, ende van waerden gehouden zal wordden, nae manieren van Testament, heemraders Willem Jacopss, Handrick Anthoniss, Schout Willem Heijmanss.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.