Anneke Jans , † <1624.
Dochter van ? .


x ?
    Gerrit van Holst .
Kinderen:
 1. ? Pieter Gerritse van Holst , † 1669 .
   Pieter Holst trad op 21 meij 1669 nog op als schout van Krimpen a/d Lek. Op 31-12-1669 was sprake van "de wed. en de kinderen van Pieter van Holst, in sijn leven schout tot Crimpen op te Lecke".

   Op huijden 9 feb. 1639 compareerde Pieter Gerritse van Holst, onse Secr. jegenwoordich wedr. van Meijnsje Willems zal. ende vooght van zijn onmondige weeskint, te egte geprocreeert bij zijn huijsvrouw voorn. Ende Gerrit Jorisse als Oom ende rechtbestorven vooght van het weeskint, vergeselschapt met Schout als oppervooght.
   Te kennen gevende in de minne waren overcomen nopende de erffenisse ende besterffenisse, het weeskint met name Gerrit Pieterse out geweest zijnde den 23e oct. 1638 twee jaren, door doode ende afflijvichheijt van zijne zalige moeder aengenomen. Dat de Secr. het kint sal alimenteeren ende onderhouden tot sijn 20e jaer, waar tegen den voorn. Secr. zal blijven int volle besit van alle goederen ende boedel.

   Krimpen /ad Lek, 8 maert 1639: Compareerde voor Schout Bosch, Jan Cornelisse Janse Ende Luijt Hendricxe, Hleemraden tot Crimpen op te Lecq. In propere persoone Johannis Willemse van der Hansbergen, woonende in sGravenhage, als man ende vooght van Rosijna Gerrits.
   Welcke heeft getransporteert tot behoeff van Pieter Gerritse van Holst, onse Secr. hem comparante swager, de nombre van een mergen 4 hont 12 roede 6 voet lants, leggende in Pieter Gerritse weer, doorgaens gemeen van de Backwetering af, noortwaerts ter lantscheijdinge, bel: t.o. de Heer van de
   Lecq, t.w. tkerckje van Crimpen. Mitsgaders een hont lant int Spijkerweer, bel: t.o. Sijchien Huijgen, t.w. Jan Ariens c.s. gelijck bij den verkoper van sijne huijsvrouw vader ende beste vader te erven genomen.

   Krimpen a/d Lek, 20 junij 1641: Compareerde Pieter Gerrit Jan Gosense, als man ende vooght van Aeltgen Ariens, wonende tot
   Crimpen op de Lecq. Welcke heeft getransporteert tot behoeff van Pieter Gerritse van Holst, Secr. tot Crimpen voorn. Een huijs ende erff, leggende int Gosen Buijen weer, streckende van de werffsloot doorgaens suijtwaerts tot de dijck voor de somme van 600 car. gld.

   Ten suijden het buijtendijck voor leijt Pieter Gerritse van Holst [vermelding op 27 meij 1643 in Krimpen a/d Lek].

   Krimpen a/d Lek, 25 sep. 1644: Compareerde Pieter Gerritse van Holst onse Secr. ende Johannis Gerritse van Holst, zijn broeder, beijde onse inwonende buijrtluijden. Welcke een eeuwich duijrende grontcavelinge hebben gemaeckt in een weerlant van 9 mergen, genaempt Gosen Buijense, alias Pieter Gerritse weer, t.o. naest gelant de Heer van de Lecq, t.w. de Kerck van Crimpen.

   Pieter Gerrardsen van Holst, secretaris te Krimpen a.d. Lek, wordt op 23-10-1646 in Rotterdam genoemd.

   Te Krimpen a/d Lek op 23 feb. 1649 Compareerde voor Cornelis Cornelisse Bosch, Schout, Jan Huijgense, ende Lucas Hendrickse de Slechte, Heemraden tot Crimpen op te Lecq, Jan Lambrechtse, wonende tot Hillegersberg, getrout hebbende Soetgen Pietersd., ende Pieter Gerritse van Holst onse jegenwoordige Secr. ter eenre. Ende Cornelis Willemse wedr. van Maritgen Pietersd. zal. ter andere sijde.
   Te kennen gevende in vrintschap te sijn veraccoordeert, nopende de naergelaten weeskinderen, de welcke voorn. Cornelis Willemse geprocreeert heeft bij Maritgen Pietersd.
   Cornelis Willemse sal sijn kinderen alimenteeren ende onderhouden waar tegen hij sal behouden de goederen uijt den boedel.

   In Krimpen a/d Lek op 8 dec. 1649 Compareerde Pieter Gerritse van Holst onse Secr. ende Johannes Gerritse van Holst zijn broeder. Welcke hebben getransporteert tot behoeff van Jan Adriaen Borsje, onse buijrman. De nombre van 8 hont lants, leggende int Spijker weer, gemeen met de coper. Bel; t.o. Barbertgen Harberts, wed. wijlen Pieter Huijch Janse zal. c.s. ende t.w. de coper selfs.

   Krimpen a/d Lek, 2 feb. 1650: Voor Schout Bosch, Claes Cornelisse Peerboom ende Leendert Sierense, Heemraden tot Crimpen op te Lecke, compareerde Dirck Bastiaense den Boer, wonende tot IJselmonde, welcke openbaerlijck met drie voorgaende proclamatien bekende getransporteert te hebben aen de ses onmondige weeskinderen van Meritgen Pieters zal. met name Pieter ende Willem Cornelisse, Lijntgen, Volckje, Neeltgen ende Annetgen Cornelis, daer de vader ende voocht van is Cornelis Willemse, geass. met Pieter van Holst Secr. mede als vooght van deselve kinderen.
   De nombre van 4 mergen lants, gelegen in een weer van 6 mergen, genaempt de Pijnsterblom,
   streckende van de lantscheijdinge aff, tot den oude weteringe toe.

   Krimpen a/d Lek, 1650: Coopbrief voor Pieter Gerritse van Holst, vant salmwater, dat hij van Pieter Ariense van Schiedam gekocht heeft, ende nu wederom aen zijn swager Jacob Ariense Schiltman Secr. tot Leckerkerck overgedaen heeft.

   Te Krimpen a/d Lek op 16 junij 1657 Compareerde voor Schout Bosch, Dirck Louwerisse, ende Huijch Janse Kaescoper, Heemraden tot Crimpen op te Lecke.
   Sijchje Pieterse dochter, wed. wijlen Maerten Huijgense zal. geass. met Harmen Louwerisse haer
   neeff. Welcke heeft verkocht aen Pieter Gerritse van Holst Secr. alhier, seker Huijs ende erve mitsgaders de grienden, staende op de dorpe van Crimpen voorn. Daer ten westen Cornelis Cornelisse Bosch, Schout, met een erf, ende ten oosten Annetgen Danielsd. wed. van Gijsbrecht Joppense met huijs ende erf.

   In Krimpen a/d Lek op 24 sep. 1657 Compareerde voor ons Dirck Louwerisse ende Huijch Janse Kaescoper Heemraden tot Crimpen op te Lecke. Cornelis Cornelisse Bosch, Schout, welcke heeft getransporteert tot behoeff van Pieter Gerritse van Holst onse Secr. Seker erf ofte boomgaertgen, leggende voor het Kerckweer, daer de coper in dese met huijs ende erf ten oosten, ende Cornelis Sierense de Jonge t.w. naest gelant sijn.

   Krimpen a/d Lek, 3 junij 1659: Cleijsje Jansd. wed. wijlen Cornelis Willemse Verhoeff zal. vergeselschapt met Bastiaen Adriaense
   Borsje, Hooghdijckheemraet van de Crimpenerwaert, hare oom, Pieter Willemse Verhoeff wonende tot Crimpen op te Lecke, als rechte bestorven bloetvoocht van de naergelaten kinderen van Cornelis Willemse voorn. van svaders zijde, in echte geprocreeert bij de voorn. Cleijsje Jansd. Als mede bij zijne voorgaende overleden huijsvrouw Maritgen Pietersd. zal. Mitsgaders Leendert Janse Schaep, hare broeder, ende in dese haer gecoren voocht ter eenre.
   Pieter van Holst, schout tot Crimpen voorn. als voocht van de voorn. kinderen, neffense Jan
   Lambertse, getrout hebbende Soetje Pietersd. wonende tot Hillegersberg, van de minderj. naergelaten weeskinderen van Maritgen Pietersd. den overleden huijsvrouw.
   Sijn in alle minne veraccordeert, als dat Pieter Cornelisse, Willem Cornelisse, Lijntgen Cornelis,
   Volckje Cornelis, ende Annetgen Cornelis, zijnde alle voorkinderen van Cornelis Willemse, bij
   Maritgen Pietersd. geteelt, hadde voor haer besterffenisse vant gene bij haer vader van wege haer moeders besterffenisse vol- gens vertichting hen luijden was bewesen, ende bekennen voldaen ende betaelt te sijn.

   Pieter van Holst tradt langdurig op als schout van Krimpen a/d Lek.

   In 1668 compareerde voor ons Cornelis Adriaense Cruijt, ende Pieter Luijtense de Slechte. Heemraden tot Crimpen op te Lecke: Pieter van Holst, onse Schout, welcke bekende schuldich te zijn aen Adriaen Wouterse ende Wouter Wouterse, de somme van 900 car. gld. Welcke den debiteur zal mogen onderhouden tegen een intrest van vier ten 100 int jaer. Verbint tot versekeringe een zeker half weerlant groot 9 mergen genaempt Gosen Bevers weer. alias Pieter Gerritse Aertse weer. mitsgaders de huijsinghe daerop staende. Daer ten oosten zijne Hoogh Ed, Mauritius de Nassau, ende ten westen de kerck van Crimpen voorn.

   Krimpen a/d Lek, 31-12-1669: Mr. Heijndrick Banen, Chirurgijn wonende tot Leckerkerck, als procuratie hebbende van Lambert Ouwerick, als man ende voocht van Crijntgen Reijersd. eerder wed. ende boedelhoudster van zal. Heijndrick Luijtense de Slechte. Heeft verkocht aen Cornelis Pieterse Groen, de nombre van anderhalve hont, genaempt het Kerck weer, daer ten oosten de wed. en de kinderen van Pieter van Holst, in sijn leven schout tot Crimpen op te Lecke, ende ten westen Pieter Luijtense de Slechte.

   Ridderkerk, 7 juni 1670: Johan Gerritsz van Holst en Ecken Joppen, wonend te Krimpen aan de Lek, als voogden patronel en Pieter Luijten de Slechte en Mr. Henricus Baes, chirurgijn te Lekkerkerk als voogden matronel van de nagelaten weeskinderen van Pieter Gerritsz van Holst, Schout en secretaris te Krimpen, gehuwd geweest met Weijntgen Luijten de Slechte, ter ene, en Gerrit Pietersz van Holst, Mr. Cornelis van Halewijn, gehuwd met Annitgen Pieters van Holst ook wonend te Krimpen aan de Lek en Pieter Arijensz Romeijn wonend in Stolwijck, gehuwd met Ariaentgen Pieters van Holst, meerderjarige en voorkinderen van wijlen Pieter Gerritsz van Holst ter andere zijde. Zij verklaren dat er enig verschil tussen hen was ontstaan waarover proces was te verwachten, dat wilden zij voorkomen. Zij komen tot een gelijk.

   Krimpen a/d Lek, 26 junij 1677: Pieter Luijten de Slechte, onse inwoonder, in qualiteijt als vooght over de minderj. kinderen van sal. Pieter van Holst in sijn leven Schout en Secr. alhier.
   Ende Wouter van Holst meerderj. soon van voorn. Pieter van Holst, mede onse inwoonder. De welke verclaarde in haar qualiteijt voorn. te hebben getransporteert aan Jacob Stoffels van Bel, Mr.
   smit, mede onse inwoonder. Seeker huijsinge ende erve, gelegen buijtendijks bewesten het Veer
   alhier, naast de huijsinge van de huijsvrouw van Fop.van der Veer, daarinne hij comparant off cooper jegenwoordig is woonende. Bel: t.o. Pieter Arijaense Koningh met erf en sloot, ende t.w. de voorn. vercoopers.
   Actum voor Jacobus Breetvelt, stadhouder van de Schout Dirck Huijgen en Leendert Moret,
   Heemraden tot Crimpen op de Lecq.

   Te Krimpen a/d Lek wordt op 22-1-1688 Gerrit Janse van Holst vermeld als eiser, wanneer hij zegt dat de eis gefundeerd is, daar hij mede erfgenaam is van zijn vader Johannes Gerritsz. van Holst zal. en Pieter Gerritsz. van Holst, zijn oom.

  x ±1635   Meijnsje Willems , † <3-1639.

  x ±1641   Ariaentgen Pieters , † <1649.
   Ariaentgen Pieters was Pieter’s tweede huijsvrouw.

   Ariaentgen had zusters Claesje ende Geertgen Pieters, meuije van haar kinderen.

   Op huijden 8 oct. 1648, soo heeft Pieter Gerritse van Holst, Secr. tot Crimpen op te Lecq, wedr. van Ariaentgen Pieters zal. ten overstaen van Johannis Gerritse van Holst zijn broeder ter eenre. Ende Jan Lambrechtse ende Cornelis Willemse, voogden van de twee onmondige weeskinderen van Ariaentgen Pieters, met name Annetgen out 5 jaer, ende Ariaentgen Pieters out 3 jaer, geass. ende vergeselschapt sijnde met Barbertgen Harbertse, de voorn. kinderen haer grootmoeder, ende Claesje
   ende Geertgen Pieters, haere meuije ter andere sijde.
   Te sijn overkomen nopens een obligatie van 500 ponden tot lasten van Cleijsje Pieters voorn. Welcke sal lopen tot profijt van de kinderen, soo dat de vader daer van sal profijteren. Waer tegens de Secr. gehouden zal sijn, de kinderen tot hun mondige dagen te onderhouden ende als dan te geven de somme van 300 ponden.

   Krimpen a/d Lek, 23-5-1657: Pieter van Holst (secr. Van Kr/L) heeft in de weeskist gelegd een obligatie van f 600,- t.b.v. de
   klnderen van Ariaentge Pieters zal. en t.l.v. Cleijsje Pietersdr. te Ridderkerk, haer meuije, daar nu reeds op 24-3-1657 6 jaar rente op is verlopen tot f 30,- / jaar. Legt in het laadje van de weeskist.

   Krimpen a/d Lek, 22-10-1658: In voegen ende manieren hier naer verhaelt, soo sijn
   - Claeijsje Jansd. wed. wijlen Cornelis Willemse Verhoeff zal. vergeseltschapt met Bastaen Adriaense Borsje, Hoochdijckheemraet van de Crimpenerweert, haren oom, ende Pieter Willemse Verhoeff, als bloetvooght van de kinderen van
   vaderssijde, ende broeder van de voorn. Cornelis Willemse Verhoeff, mitsgaders
   - Leendert Janse Schaep, haren broeder ende in dese als haren geass. ende gecoren voogden ter eenre. Ende
   - Pieter van Holst Schout tot Crimpen op de Lecq, ende
   - Jan Lambrechtse wonende tot Hillegersberg, man ende vooght van Soetje Pieters (?) en als recht bestorven vooghden van moeders sijde van de naergelaten minderj. kinderen van voorn. Cornelis Willemse Verhoeff, geprocreeert bij Maritgen Pietersd. zijn eerste huijsvrouw, ende ingelijcx als vooghden van de onmondige kinderen van Ariaentie Pietersd. zal. geprocreeert bij Pieter van Holst, ter andere sijde.
   In vrientschap ende minne veraccordeert, dat de voorn. kinderen van Cornelis Willemse Verhoeff, met name Pieter, Lijntgen, Volckje, Willem ende Annetje Cornelis, uijt den boedel van Cleijsje Jans, ende haeren overleden vader zal. voor haar moeders besterffenisse seecker uijtgecavelte helft van 6 mergen vijf ende halve hont, in het Middelant, int Pieter Aertse weer, waarvan de wederhelft de erfgenamen van Aegje Cornelis wed. Jan Janse sijn competerende. Waer bij teenmael doot ende te niet gedaen sal sijn, zoodanige actien ende pretentien, als zij op den voorn. boedel zoo van haer moeders besterffenisse, als van wegen haer grootmoeders zal. Barbertje Herberts te pretenderen hadden.
   Des blijft de voorn. wed. Cleijsje Jans oock ongehouden de alimentatie van Willem Cornelisse ende Annetgen Cornelis, maer sal daer teenen mael van oock van nu off aen ontslagen ende bevrijt sijn, de welcke Pieter Cornelisse ende Annetgen Cornelis, mits absentie van Volckje, van dien belooft hebben
   aen haer te nemen.
   Zoo heeft Cleijsje Jansd. ten presentie met advijs ende toestemming van haer voorgenoemde geassisteerde verkost aen Pieter van Holst, Jan Lambrechtse, Bastiaen Ariense ende Pieter Cornelisse als vader voogden ende opsienders voornt. voor de twee kinderen van de voorn. van Holst, namentlijck Annetgen ende Ariaentgen Pietersdochters, die hij geprocreeert heeft bij Ariaentgen Pieters sijn tweede huijsvrouw zal. De nombre van 4 mergen 130 roeden 3 voet lants, leggende uijtgecavelt aent oosteijnde in twee distincten weerlants. Namentlijck in Pieter Huijch Janse weertgen drie mergen vijfen halve hont ende 81 roeden 3 voet.
   Ende in Cornelis Janse weer twee hont welcke landereijn oock bij de voogden van de voorn. kinderen malcander overgelevert.

  x <1660   Weijntje Luijcas (Weijntje Luijtens) de Slechte , † <1673.
      Dochter van Lucas Hendrickse de Slechte en Angenietje Pieters .
   Kinderen: Wouter, Angenettie, Henricus en Meijnsje.

   Krimpen a/d Lek, 12 feb. 1663:
   - Pieter Luijten de Slechte,
   - Heijndrick Luijten de Slechte,
   - Jan Leendertse Commandeur, getrout hebbende Lijsbeth Luijtensd.
   - Cornelis Pieterse Groen, getrout hebbende Maritge Luijtensd.
   - Hendricus Banen, Churrogijn wonende tot Leckerkerck, getrout hebbend
   e Theuntgen Luijtensd. ende
   - Pieter Gerritse van Holst, Schout tot Crimpen op te Lecke, getrout hebbende Weijntgen Luijtensd.
   Alle zijn kinderen ende erfgenamen van Lucas Heindrickse de Slechte ende Angenietje Pietersd. beijde zal.
   Zij hebben gemaeckt een euwich duijrende grontcavelinge van alle zoodanige onroerende goederen als de voorn. ouders metten doot ontruijmt ende naergelaten hebben.

   Rotterdam, 18 juni 1666: Pieter van Holst, schout en secretaris te Krimpen aan de Lek, gehuwd met Weijntgen Luijten de Slechte. Langstlevende erft alles. Kinderen dienen onderhouden te worden.

   Krimpen a/d Lek, 24 nov. 1672: Ocker Joppen, Pieter Luijten onse inwoonders, ende Mr. Hendrick Banen, wonende tot Leckerkerck, alle testamentaire vooghden van de kinderen van zal. Pieter Gerritse van Holst, in sijn leven Schout
   alhier, ende Weijntgen Luijcas, sijne overleden huijsvrouw.
   Hebben in dier qualiteijt opgedragen aen Pieter Arijense Koning, een erf gelegen westwaerts van
   Pieter Tonisse, van de Backwetering zuijtwaerts tot den dijck.

   Op 25 jan. 1683 compareerde Adrijaen Schiltman als Rentmr. van sijn hooge Ed. den Heere van de
   Lecq, wonende tot Leckerkerck ter eenre. Ende Pieter Luijten de Slechte, als vooght over Angrietie en Meijnsje van Holst, mitsgaders Wouter en Hendrick van Holst, onse inwoonders, alle kinderen en erfgenamen van zal. Pieter van Holst, in sijn leven Schout, Secr. ende Gaarmr. deser dorpe ter andere sijde.
   Te kennen gevende dat de eerste comparant van de tweede comparant was pretenderende, over
   ontfang-sten en verschot bij hem tweede comparant vader in rekening gebracht. Waar tegens de tweede comparant wederom sustineerde, niet alleen diverse betaling te hebben gedaan, ende daarover alreede voor dese is onstaan geweest. Soude bij de tweede comparant ten behoeven van de eerste comparant daaruijt een hypoteecq brief van 600 gld. van dato 2 nov. 1677 sijnde versochten te hebben voldoeningh van dese.
   Den 21e oct. 1690 is den brief van 600 gld. volgens uijtspraacke van arbiters voldaan ende betaelt, ende wert deselve geroijeert.

   Krimpen a/d Lek, 4 oct. 1684:
   Voor Jacobus Breetvelt stadhouder, Danckert Adrijaanse ende Cornelis Janse Eerlandt, Heemraden tot Crimpen op te Lecq, compareerde Henricus van Holst ende Pieter Luijten de Slechte, als vooght van Mijnsje van Holst, minderj. dochter kinderen van en mede erfgenamen van zal. Pieter van Holst, in sijn leven, Schout en Secr. alhier.
   Welcke bekennen schuldig te weesen aan Adrijaan Schiltrnan Secr. tot Leckerkerck, als actie ende
   transport hebbende van Pieter en Fop Gerritse Luijt, out Burgermeester der stede Haastrecht, als
   erfgenaamen van wijlen Cornelis Gerritse, in sijn leven Waart int Louw tot Ouwerkerck ende Barbera
   Pieters. De somme van 500 car. gld. spruijtende en op gevolgde obligatie in dato 9 en 23 junij 1664,
   met intrest jegens 4 gld. vant 100 int jaar.
   Verbinden tot voldoening van de voorn. capitale somme specialijk een huijsinge, erve ende
   boomgaart, staande op dese dorpe, daar de Crimpesalm uijt hangt, int Kercke weer, en Pieter Gerritse weer. Strekkende van achter de Kercken eijgen tot de diepte van de Lecq.
   Bel: t.o. Pieter Arijense Koningh, Leendert Helleman, ende Jacob van Bel haar huijsinge, ende t.w. Cornelis Sieren de Jonge en de Kercke alhier.
   Item nog de helft van een weer lant genaarnt Pieter Gerritse weer, groot int geheel 9 mergen, waarvan de kinderen van Trijntie Aerts c.s. de wederhelft van is competerende.
   Ende wijders alle haar comparanten verdere goederen.

   Krimpen a/d Lek, 19 sep. 1686: Ick onderschr. Gijsbert Cornelisse, als in huwelijk hebbende Cornelia Tunis, die wed. ende boedelhoudster was van wijlen Wouter van Holst, uijt dien hoofden mede voor een vierde part erffgenaam van de naargelaten goederen van Weijntje Luijcas, wed. van de voorn. Pieter van Holst, in den voorstaande brief gemelt. Verclaart mits dese, den voorn. brief in alle sijne pointe ende deelen te approberen ende van waerden te houden. Mits dat de verschuldigde penn. en nog te verloopen intrest sullen werden betaelt.

   Op 5 feb. 1687 compareerde voorn. comparenten [Pieter Cornelisse Timmerman, Hendrick van der Holst, Jan de Vries mitsgaders Jacobus Leendertse Moret] ter eenre. Ende Gijsbert Cornelisse, in huwelijck hebbende Cornelia Tonis die wed. ende boedelhoudster was van zal. Wouter van Holst, alle kinderen en erfgenamen van Pieter van Holst, ende Weijntie Luijten, beijden zal.
   Te kennen gevende dat Wouter van Holst met den gemelte Cornelia Tonis, diverse jaare in haar huijs
   hadde gewoont, staande op dese dorpe, welcke huijr sij nogh van de boedel verschuldig was.
   Verclaarde sij comparanten in alle minne ende vrintschap te sijn veraccordeert.

   Op 5 feb. 1687 compareerde voorn. comparenten [Pieter Cornelisse Timmerman, Hendrick van der Holst, Jan de Vries mitsgaders Jacobus Leendertse Moret] ter eenre. Ende Gijsbert Cornelisse, in huwelijck hebbende Cornelia Tonis die wed. ende boedelhoudster was van zal. Wouter van Holst, alle kinderen en erfgenamen van Pieter van Holst, ende Weijntie Luijten, beijden zal.
   Te kennen gevende dat Wouter van Holst met den gemelte Cornelia Tonis, diverse jaare in haar huijs
   hadde gewoont, staande op dese dorpe, welcke huijr sij nogh van de boedel verschuldig was.
   Verclaarde sij comparanten in alle minne ende vrintschap te sijn veraccordeert.

   Op 23 dec. 1689 in Crimpen op de Lecq. sijn gecompareert. Henricus van Holst ende Jan de Vries, in huwelijck hebbende Angenietje van Holst, mitsgaders Jacobus Leendertse Moret, in huwelijck hebbende Meijnsje van Holst, alle kinderen ende erfgenamen van zal. Pieter van Holst, in sijn leven Schout ende Secr. alhier. De welcke verclaarde vercocht te hebben ten behouven van Gerrit Janse van Holst, onse inwoonder, een camp lant, genaamt de Dickcamp int Pieter Gerritse weer. Strekkende van de Thienwech, zuijtaan tot de campsloot ter breete vant geheele weer, met het
   boomgaartie leggende aan de oostsijde ijnt weer, en dat voor de somma van 176 gld. waarvoor voorn. vercoopers bekenne ten volle voldaan te wesen.

  7 kinderen


 2. ? Johannis Gerritse van Holst , † <1679 .

  x   Trijntie Aerts , † <1684.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.