Anneken Cornelis Dircxzdr , † <1569.
Dochter van Cornelis Dircxz en Neelken .


×
    Aert Petersz Paep , † 1584.
Kinderen:
 1. ? Henricksken Aerts Paep , † ±1599 .

  × ±1560   Gerrit Fransz ( Paep) , † Waspik 1625.

  7 kinderen


 2. ? Peeter Aertsz Paep , † ±1622 .
  Peeter Aertsz trad op als getuige bij de ondertrouw van Aert Petersz Paep .

   Peeter Aeretss Paep, den outsten soon.

   Opten iiije decembris 1564 compareerden Lambert Corneliss ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Aert Peter Paeps tbv Peter sijn soon.

   Op huijden desen xiiije septembris anno Lxxvj compareerden Peeter Aertsz Paep ende heeft gelooft ende verwilcuert schuldich te weessen de weeskinderen van Huijbert Moets Adriaensz met Dinghen die weduwe ter cause van een pleijtschip doorden comparant gelijck hij bekent te dache gelevert.
   Vervolgens compareerde Lambert Lambertsz als voocht voirz met Dinghen de weduwe ende ghelooffden Peeter Aertsz Paep schadeloos te houden van bovengeschreven schip.

   Op huijden den vijffden dach februarij xvc Lxxx so heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Peeter Aertss Paep, derffgenamen van Tonis Janss de Leeu.
   Toegevoegd: Jenneken weduwe Tonis Janss de Leu is voldaen door Peter Aertss. De erffgenamen van Jenneken weduwe Tonis de Leeu sijn voldaen in 1585.

   Op huijden desen xiije meert anno xvc Lxxxij compareerden Cornelis Ariaenss Seeuwen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen die weduwe ende erffgenamen van
   Aert Peeterss Paep.
   Toegevoegd: Peeter Aertss is voldaan in 1584. Lijsken is voldaan in 1584. Meerten Dirckx is voldaan. Jan Rutenss cum suis is voldaan. Wouter Adriaenss Roothals is voldaan.

   Peeter Aertss als voocht van de kijnderen van Aert Peeterss Paep heeft reeckening gedaen. Scheijdinge ende deelinge aenbracht bijde weu ende erffgenamen van Aert Peeterss Paep op 9-3-1585.
   Inden iersten is de weu geloet [..]. Noch soo is Peeter Aeretss Paep, den outsten soon geloet [..]. Geerit Franss x Hanricksken Aertss is geloet [..]. Merten Dirckss x Neltken Aertss is geloet [..].
   De weeskijnderen Jan Aertss is geloet [..]. Neltken Aertss is geloet [..].

   Op huijden desen xie januarij anno 1586 compareerden Peeter Aertss Paep namens Melis Corneliss, secretaris van Raemsdonck ende gaff over met eender vrijer gijfte soe recht is Gijsbert Corneliss Cleijteneer.

   Op huijden desen xxe ffebruarij anno 1586 compareerden Peeter Aertss Paep als voocht van de kijnderen van Aert Peeterss Paep, sijnen vader, ende met Lijsbet Cornelisdr, sijnen [stief?]moeder ende gaeven over met eender vrijer gijfte soe recht is Jan Ariaenss Spant. Er wordt betaald via een wilkeur.

   Op 10-9-1590 compareerde Peeter Aertss als voocht van de kijnderen van Aert Peetrss Paep, sijne vader, ende heeft getransporteert Michiel Geeritss.

   Peter Aertss Paep, secr Cappel, als voogd van Aert Peterss Paep zijn vaders nakinderen en Michiel Govertss die Vet als toesiender, deed op 21-10-1595 in Cleijn Waspik een vrijgift aan Mattheus Adriaenss.

   Op huijden desen xiiije meij xvjc xiiij in Capelle compareerden Peter Aertss, secr, mede namens Johan Gijssels, Jan Adriaen Claess mede namens Ercken Adriaenss, sijne suster, Gerit Franss x Hanricksken Arts, Hans Ghijssels x Lijntken Matijs [?], Huijbert Artss mede namens Maria Arts, sijne suster, Claesken Claes Artssdr, Matheus Janss x Maricken Artss, Art Adriaenss mede namens sijne vier broeders ende susters ende hebben over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Joris Adriaen Roij, schout. Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Peter Aertss Paep, Gerit Franss, Hans Gijssels ende Jan Adriaen Claess, wel voor een dees voor die van Drunen, zijn voldaan op 16-11-1618.

   Op huijden desen xije novembris anno xvjc xiiij compareerden Peter Aertss Paep, Gerit Franss, Joris de Rooij namens Hans Ghijssels, Jan Adriaen Claess mede namens Ercken Adriaens, sijne suster, als oock die kijnderen van Art ende Adriaen Claes Staess, allen als
   erffgenamen van Anneken Staesendr, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Huijbert Dierckss vander Maes.

   Opten vje maij 1619 soo hebben Peter Aertss Paep, oudt secretaris, ter eenre ende Henrick Adriaenss Timmer ter andere sijdenende haere erffdeeling voor recht aengebrocht.
   Op 5-11-1621 maakte Peeter zijn testament en in eind 1623 hertrouwde zijn weduwe.

   Opten xxvje junij 1633 compareerden Aert Gerit Franss, woonende tot Waspijck, en heeft hen selven tot waerborge gestelt tbv Antonis Govertss. Het betreft een stuk land dat Antonis gekocht heeft van de kijnderen van Aert van Osch als erffgenamen van Peter Aertss Paep.

   Capelle, 29-10-1621: De erfgenamen van Peeter Aerts Paep, secr Cappel, laatst getrouwd met Mechel Jans, nl: Truijcken Jans, laatst wed van Jan Aerts Paep, Corst Corsts Glaviman, secr, namens Jan Peeters Borger zoon van Peeter Aerts Paep, en de erfg van Gerit Jans x Henricxken Aert Paep verzoeken ieder die recht meent te hebben op een deel van de erfenis zich te melden.

   Op 2-6-1653 stellen Antoni Aerts Loijen en Aert Jans zoon van Lijsken Aerts Loijen als kinderen van Mecheltken Jans, wed. van Peeter Aerts Paep, een aantal goederen tot onderpand op verzoek van Corst Corsts Glaviman, secr, en Judicq Jans, laatst wed van
   Sebastiaen de Roij.

  ×   Anneken Staesen , † <1615.

   Capelle, 14-5-1614: Lotinge, scheijdinge ende erffdelinge voor recht aengebrocht tusschen Peter Aertss Paep ende de erffgenamen van Anneken Staesen, sijne huijsfrou sa. was met namen: Jan Adriaen Claess mede namens Ercken, sijne suster, als oock die kijnderen van Art ende Adriaen Claes Staess voor deen helft ende Gerit Franss x Hanricksken Arts ende Jan Ghijssels x Lijntken Matijs voor dander helft.

   Opten xxe januarij 1620 compareerden Jan Adriaen Claess mede namens Erken Adriaensdr, sijnen suster, Huijbert Aertss, mede namens Mariken Aertsdr, sijne suster, procuratie Briele 12-6-1616, Claesken Claesdr , Matheus Janss x Mariken Aertsdr, Tonis Michielss x Gijsbertken Adriaensdr, Herman Adriaenss ende Aert Adriaenss mede namens Adriaen Adriaenss, sijnen broeder, procuratie Cappel 27-12-1619, alle als erffgenamen van Anneken Staess, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Aertss Paep.

   Dirck Meertens Backer en Adriaen Cornelis Timmerman x Neeltken Meertens, G’berg, halve zus en broer van Lijntken Meertens x Hans Gijsels als erfgenamen van Anneken Staes x Peeter Aerts Paep zijn ooit bedeeld op 1/18 zoals verstorven op Dirck en Neeltken
   Meertens, hiervan isin 1648 akte gemaakt.

   Cleijn Waspik, 20-10-1615: Geraert Frans vraagt om een stuk land te taxeren hem aangekomen van Anneken Stacen x Peter Aerts Paep, secr Cappel, zijn halve zuster.

  × <1620   Mechel Jans (Mecheltken Jans) .
   Peeter Aertsz Paep was weduwnaar van Anneken Staesen en Mechel Jans was weduwe van Aert Loijen.

   2 kijnderen van Mechel, Antonis Aertss ende Maeijken Aerts, moeten afkomstig zijn uit een eerder huwelijk van Mechel.

   Op huijden desen ve november anno 1621 in Capelle compareerden Peter Aertss Paep ende Mechel Jans, sijne huijsvrou. Zij maken hun testament.
   Genoemd: Hansken wednr Lijn Mertens, Jan Aertss, halve broeder, 2 kijnderen van Mechel: Antonis Aertss ende Maeijken Aerts, Jan Peterss, halve susters soone, Corst Adriaenss, neeff testateur, Janneken Wevers
   , Adriaen de Mulder tot Sprang met susters
   ende broeders, kijnderen van Jan Jacobss tot Vlissingen, Henrick Aertss, halve broeder, de erffgenamen van Jacob Wouter Hermans, Jan Wouterss, Juet Wouters ende Cornelis
   Wouterss.
   Toegevoegd: Peter Adriaenss de Roij x Mechel Jans is voldaan door Gerit Franss, Jan Aertss ende Jan Peterss op 20-5-1624. Adriaen Corsten, soone van Corst Adriaenss mede namens Antonis Corsten, broeder, is voldaan in presentie van Jan Peterss Cock op 24-3-1654.
   Dezelfde dag compareerde Mechel Jans, huijsvrou van Peter Aertss Paep, ende heeft haer testament gemaeckt. Genoemd: Antonis Aertss ende Maeijken Aerts, haer jonckste kijnderen.

   Opten xije julij anno 1624 compareerden Gerit Franss, woonende tot Waspijck ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Adriaenss de Roij. Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Cornelis Steven Swert mede namens Huijbert Roelen ende Cornelis Pels, secr Dongen, Adriaen Jacobss Baes, Aert Geritss, Antonis Joosten, Jan Corneliss mede namens Maeijken Geritsdr, Adriaen Aertss van Osch mede namens sijn broeders, susters ende swagers, allen erffgenamen van Gerit Franss, zijn voldaan door Mechel Jans weduwe Sebastiaen de Roij ende Adriaen Wouterss vanwege tweeskijnt van Henrick Wouterss als erffgenamen van Peter Adriaenss de Roij, voldaan op 15-4-1632.

   Opten xiije februarij 1533 compareerden Mechel Jans ende heeft voor recht geruntieert tot begoeff van Antonis Aertss, haeren soon, de tochte ende gebruijck van die goederen waar Peter Aertss Paep haar de tocht van gegeven heeft en waarvan het eigendom aan Antonis Aertss is gegeven.


 3. ? Neltken Aerts Paep , † <1588 .

   Op 12-1-1687 in Capelle compareerden Lijsbet Cornelissdr weduwe van Aert Peeterss Paep ende namens haere man Cornelis Jan Michielss tot Gils int bijwesen van Peeter Aertss Paep als voocht van twee kijnderen van Aert Peeterss Paep. Lijsbet neemt haer kijnderen aen.Er dient geld betaelt te worden aen Peeter Aertss Paep, Handrickxken Aertsdr en de kijnderen van Neltken Aertsdr za., broeder ende suster van de voers weeskijnderen.

  ×   Merten Dirckss .

   Peeter Aertss als voocht van de kijnderen van Aert Peeterss Paep heeft reeckening gedaen. Scheijdinge ende deelinge aenbracht bijde weu ende erffgenamen van Aert Peeterss Paep op 9-3-1585.
   Inden iersten is de weu geloet [..]. Noch soo is Peeter Aeretss Paep, den outsten soon geloet [..]. Geerit Franss x Hanricksken Aertss is geloet [..]. Merten Dirckss x Neltken Aertss is geloet [..].
   De weeskijnderen Jan Aertss is geloet [..]. Neltken Aertss is geloet [..].


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.