Anniken Diercx , † ±1600.
Dochter van ? .


x
    Joris Cornelis Jansz , * ±1525 , † >1600.
Kinderen:
 1. Jacob Jorisz (Jacob Joris Cornelisz) .

  2 kinderen


 2. Kommertge Jorisdr .


 3. Cornelis Jorisz , † <2-1601 .

   Mijnsheerenland, 8-6-1564: Willem Adriaensz. den Hoffman is schuldig aan zijn dochter Neeltge Willemsdr., verwekt bij Neeltge Cornelis [Jacobsdochter] pie memorie, de som van 5 ponden groten Vlaams vanwege de verkochte kleren en kleinodiën die hetzelfde kind aangekomen zijn bij dode van haar moeder en die van Willem Adriaensz. gekocht zijn door Joris Cornelisz. en Jacob Cornelisz., zijn zwagers. Als borg stelt zich Neeltge, echtgenote van Cornelis Hughensz.

   Putterhoek, 10 mei 1597:
   Cornelis Jorisz., wonende te Puttershoek, stelt al zijn goederen in de handen van zijn vader Joris Cornelisz. En dat vanwege de betaling en voldoening van een zekere som geld, die hij schuldig is aan zijn onmondig weeskind Janneken Cornelisdr. en de weeskinderen van zijn
   zaliger zuster Marichgen Jorisdr. Joris Cornelisz. stelt zich borg voor zijn zoon Cornelis Jorisz.

   Puttershoek, 14 januari 1598:
   Cornelis Jorisz. sleeter, vader der onmondige weeskinderen van Elisabeth Gerritsdr.: namelijk Joris Cornelisz., Geertruijt Cornelisdr. en Elisabeth Cornelisdr., heeft samen met de schout Joris Cornelisz. als oppervoogd en Gerrit Dircxz. Zeu, grootvader en voogd van voornoemde kinderen, uitkoop en vertichting gedaan. De kinderen zullen komen in het genot van de kleren van hun moeder. Het oudste kind Joris Cornelisz. zal uitbesteed worden bij zijn voornoemde
   grootvader en de andere kinderen zullen tot hun mondige dagen onder de hoede blijven van hun vader Cornelis Jorisz. Juistdezelfde belooft zijn kinderen bij hun mondigheid uit te keren de som van elk 10 Karolusgulden. Hij zal daarvoor in het bezit blijven van het huis, de huisraad en al de andere goederen.

   Puttershoek, 3 maart 1600:
   Schout en heemraden van Puttershoek verklaren ambtelijk dat Jacob Jorisz. en Kommertge Jorisdr. volle broer en zus zijn van Cornelis Jorisz., die verleden zomer in dienst is getreden bij kapitein Jan Schalcxz. van Dordrecht om naar Indië of de eilanden aldaar te varen. Zoals zij van voormelde kapitein gehoord hebben, is Cornelis Jorisz. overgestapt op een ander schip om verder in de eilanden te varen. Tevens verklaren zij dat Cornelis Jorisz. een oude moeder met namen Anniken Diercxdochter heeft gehad, die verleden winter in Puttershoek is overleden. Daar schout en heemraden vernomen hebben, dat ook Cornelis Jorisz. overleden is, bekrachtigen zij voornoemde Jacob en Kommertje als gerechtigde erfgenamen van hun broer
   Cornelis Jorisz.

   Puttershoek, 19 januari 1601:
   Adriaen Joostensz. en Cornelis Adriaensz., heemraden van Puttershoek, attesteren dat Cornelis Jorisz., die in 1599 onder dienst ging bij kapitein Jan Schalcxz. van Dordrecht om naar de Canarische Eilanden (Cerneria) te varen, waar hij overstapte bij een andere kapitein, om verder in de Eilanden te varen, een volle broer is vanKommertgen Jorisdr. en Jacob Jorisz., beide wonende binnen het dorp van Puttershoek, die verklaren, dat haar moeder te Puttershoek is overleden en dat zij nu de enige erfgenamen zijn van de nagelaten goederen van hun broer
   Cornelis Jorisz.

  x   Elisabeth Gerritsdr , † <1599.
   Kinderen: Joris, Geeertruijt en Elisabeth.

   Elisabeth Gerritsdr. was een dochter van Gerrit Dircxz. Zeu bij wie haar oudste kind, Joris Cornelisz., na haar overlijden werd uitbesteed, terwijl haar andere kinderen bij de grootvader van vader’s zijde werden uitbesteed, namelijk Cornelis Jorisz.

  3 kinderen


 4. ? Baertge Joris Cornelisdr , † <1608 .

   Mijnsheerenland, 20 september 1608:
   Geertruijt Dirck Lenertsdr. verkoopt in presentatie van Louris Jacobsz. aan Geertruijt Adriaensdr., weduwe wijlen Jan Heijnricksz. van der Vest, 1 mrg en 450 roe land in het NvM, haar aangekomen bij overlijden van haar vader Dirck Lenertsz.
   Genoemd: Louris Jansz. van Waelwijck en Anthonis Jorisz., voogden van de 2 nagelaten weeskinderen van Jan Heijnricksz. van der Vest en Baertge Joris Cornelisdr., beide overleden.

  x   Jan Heijndricksz van der Vest , † <1609.


 5. Marichgen Jorisdr , † <1598 .
   Puttershoek, 15 mei 1597:
   Joris Cornelisz., stedehouder in Puttershoek, geeftte kennen dat hij ondergenomen en ontvangen heeft van Jannichen Cornelisdochter, nagelaten weeskind van Marichgen Jorisdr., de som van 129 Karolusgulden, 7 stuivers en 4 penningen. Deze som zal hij behouden tot dat het weeskind mondig zal zijn, en dat met een intrest van de penning 15.

   Putterhoek, 10 mei 1597:
   Cornelis Jorisz., wonende te Puttershoek, stelt al zijn goederen in de handen van zijn vader Joris Cornelisz. En dat vanwege de betaling en voldoening van een zekere som geld, die hij schuldig is aan zijn onmondig weeskind Janneken Cornelisdr. en de weeskinderen van zijn
   zaliger zuster Marichgen Jorisdr. Joris Cornelisz. stelt zich borg voor zijn zoon Cornelis Jorisz.

   Jan Cornelisz., naegel
   ate weeskint van zr. Marigen Jorisdr., wordt op 15-6-1597 in Puttershoek vermeld met "de somma van één hondert en acht Kar:guld(en) ten XL grooten vlaems t stuck/mits dat hierinne mede is gerekent de intrest van dien/alwelcke somma van penn(ingen) ons Cornelis Joris als bloetvocht en Joris Cornelisz. als oppervocht van t voorsz. weeskint wel te dank en ten vollen aengetelt te hebben/Beloovende hiermede de voorsz. somma te betalen aen thoonder deses geheel en al vrij sonder eenighe cortinghe hoe t soude moghen wesen binnen den XVIIen Juny XV C acht en t negentich sonder langer delaaij ofte vertreck/Verbindende daer voor tot speciael ypotheke t voorsz. Dorpshuijs omme bij wanbetalinghe de voors. penn. daer aen te verhalen onder t verbant van alle Rechten enRechteren/mette costen daeromme gedaen/alle dinck sonder fraude ofte bedroch/Des t orconde soo hebben wij Pieter Lenaertsz. en Dierck Jacobsz. dit elck bijzonder met ons eijghen handt onderteijckent”

  x   Cornelis .

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.