Anthonis Willemsz , † <1649.
Zoon van ? .
Anthonis Willemsz trad op als getuige bij het huwelijk van Willem Anthonisz (Willem Teuniszen) de Ridder .


x
    Aelken Joosten de Ridder , † <1609.    

    Dochter van Joost Dircksz de Ridder en Aelken Dirck Vrancken .
x
    NN. .
Kinderen:
 1. Cornelis Theunisz (de Ridder) , † <4-1655 .

  x   Merriche Willems (Merrichie de Oudste) de Best , † <4-1655.

  2 kinderen


 2. Aeltgen Thonis Willemsdr (Aeltgen Thonis) , † <3-1629 .

   Dirck Anthonisz., als actie hebbende van Dirck Anthonisz. Boon, als man ende voocht van Aelken Anthonisdr., zalr., transporteerde op 9-11-1637 aan Bart Bastiaensz. seeckere 2 morgen en een halff hondt landt.

   Dirck Thonisz. Boon, weduwnaar van Aeltgen Thonis, verticht op 6-2-1629 zijn zoon Thonis Dircksz. van diens moeders erfdeel. Voogden zijn Thonis Willemsz. en Joost Thonisz., grootvader en oom. Hij verbindt daaraan 7 hond land in het huisweer, waar hij woont, en 5 morgen leengoed aldaar.

   Jan Anthonisz. Boon, als oom en bloedvoogd van de weeskinderen van Dirck Anthonisz. Boon, zijn broer, en Thonis Willemsz., als grootvader van Thonis Dircks Boon, een voorkind van Dirck Thonis Boon bij Aeltgen Thonis Willemsdr., en Lijsgen Hermansdr., geass. met Herman Egberts Bijl, haar vader, waarbij twee weeskinderen, transporteren op 20-5-1640 [iets] aan Corstiaen Thonis.

   9-11-1637: Dirck Anthonisz. Boon, als man ende voocht van Aelken Anthonisdr., zalr., transporteerde aan Bart Bastiaensz. seeckere 2 morgen en een halff hondt landt.

   N.B. De Aeltgen Thonisdr., waar Peter Claesz. Vermaat mee gehuwd was, was een zuster van Dirck Anthonisz. Boon.

  x <1629   Dirck Anthonisz (Dirk Antonsz) Boon , † <1639.
      Zoon van Anthonis (Tonis Dircksz) Boon en Zwaantje Anton (Swaentgen Thonis) ( Smit) .
   Zij hadden een zoon Thonis.

   Dirck Anthonisz/Antonsz/Thonisz. Boon

   In 1637 woonde hij in Langerak:
   Dirck Anthonisz., won. jegenwoordich in Langerak, geeft procuratie aan Cornelis Thonisz. hem comparants halven broeder, omme uijt zijn naam te transporteren op 9-11-1637.

   Dirck Anthonisz., als actie hebbende van Dirck Anthonisz. Boon, als man ende voocht van Aelken Anthonisdr., zalr., transporteerde aan Bart Bastiaensz. seeckere 2 morgen en een halff hondt landt op 9-11-1637.

   Belening met 1 morgen land in het Zijlweer bij Langerak, ten westen van de huizing in het weer waar 1621 Dirk Boon Antonsz. en Zwaantje Anton, zijn moeder, op woont:
   5-7-1621: Dirk Boon Antonsz. bij dode van Anton, zijn vader,
   4-2-1635: Dirk Boon Antonsz. met ledige hand,
   14-5-1639: Anton Boon Dirksz. met Anton Willemsz., zijn grootvader, bij dode van zijn vader.

   Thonis Willemsz., als bestevader, ende Jan Thonis Boon, zalr. genaempt Thonis Dircksz. Boon, transporteerden op 8-6-1643 aan Joost Anthonisz., won. op Noordeloos, ¼ part van een huysinge ende boomgaert, gen. ’het Clooster’, gelegen aen de oostzijde van de Nieuwstraete binnen Ameyde, verder genoemd Willem Anthonisz., won. in Meerkerksebroek.

   De Aeltgen Thonisdr., waar Peter Claesz. Vermaat mee gehuwd was, was een zuster van Dirck Anthonisz. Boon.

  1 kinderen


 3. Joost Thonisz .
  Joost Thonisz trad op als getuige bij het huwelijk van Willem Anthonisz (Willem Teuniszen) de Ridder .

   Hij woonde eerst in Ameide en in 1643 in Noordeloos. Hij was 2x getrouwd.

   Joost Thonisz., won. noordzijde van Noordeloos, verklaart op 15-12-1643 schuldig te zijn aan Thonis Dircksz. en Thonis Cornelisz. Besten (Heilige Geest Meesters van Noordeloos), ten behoeve van Heilige Geest Armen 1700 gld., met als onderpand een huis en 4 morgen land, gelegen op de noordzijde van Noordeloos, belend boven Bastiaen Pietersz. en beneden Ocker Cornelisz., strekkende 3 morgen vande voorn. 4 morgen van de ’Ameydschen opslach’ af tot de oude wetering en 1 morgen van de tiendwetering af noordwaarts tot op de halve sloot van het land van Pieter Jelisz.

   Joost Thonisz., Adriaan Thonisz., Jan Thonisz., Cornelis Thonisz., Gijsbert Thonisz., Bastiaan Herbertsz., getr. met Annitge Thonisdr., en Thonis Dircksz. Boon als nagelaten zoon van Aeltgen Thonisdr., transporteren op 27-5-1648 [iets] aan Willem Thonisz., haarlieden broeder, oom en schoonbroeder. Het betreft de erfenis van Thonis Willemsz. hun vader.

   Joost Thonisz., Adriaan Thonisz., Jan Thonisz., Willem thonisz., Cornelis Thonisz., Gijsbert Thonisz. en Thonis Dircksz. boon, zoon van Aeltgen Thonisdr. zaliger, transporteren op 27-5-1648 [iets] aan Bastiaan Herbertsz. haarlieden zwager.

   Joost Thonis, getr. met Quirijntgen Jelis, won. Noordeloos, legden een schul verklaring af op 17-6-1664 in Noordeloos. Tevens compareerde Aeltge Joosten, voordochter van Joost Thonisz. en Aelge Hendricx, die verklaarde te ’renuncieren van alsulck recht van legaat hypotheecq als sij comparente eenichsints mochte hebben op de goederen van haer vader’.

   Noordeloos, 17.3.1649: JOOST THONISZ., won. Noordeloos, verkl. schuldig te zijn aan de h.geest armen van Noordeloos fl. 150, met hypotheek op huys, erf en 4m lant op NZ van Noordeloos, boven BASTIAEN PIETERSZ en beneden OCKER CORNELISZ, str. 3m van de voorn. 4m van de Ameydschen opslach af tot de oude wetering toe, de 1m van de thiendwetering af nw op tot de halve sloot van het lant van PIETER JELISZ toe.

  x   Aeltghen Henderijcks (Aeltge Hendricx) de Corsteman , † <1649.
   Joost Thonisz. had met Aeltge Hendricx een voordochter Aeltge Joosten.

   Aeltghen Henderijcksdr. de Corst[eman]

  x <1649   Quirijntgen Jelis (Crijntie Gielis) .

   Joost Thonis, won. Noordeloos, en Crijntie Gielis, zijn huisvrouw zijn op 27-5-1648 [iets] schuldig aan Gijsbert Theunis.

   Noordeloos, 7.6.1642: JOOST ANTHONISZ., als man en voogd van QUIRIJNTGE JELIS, en PIETER JELISZ vhz., trp. voor fl. 1200 aan THONIS CORNELISZ BONS won. Noordeloos 2m2h25r lants op Grootewaert., str. van de buytten sloot van de heerenwech af tot Sijn Gen. Van Brederoeden’s lant toe, boven PIETER HEIJMANSZ cum suis en beneden ARIEN PLEUNEN.

  1 kinderen


 4. Adriaen Thonisz (Arien Thonisz) .
  Arien Thonisz trad op als getuige bij het huwelijk van Willem Anthonisz (Willem Teuniszen) de Ridder .

   8-6-1643: Adriaen Thonisz., won. tot Schoonhoven, transporteerde aan Willem Thonisz., synen broeder, seeckere gerechte ¼ part in een huysinge ’het Clooster’.

   Vermoedelijk was hij gehuwd met een Ariaentje Jochemsdr.

   Kinderen:
   - Jochum (de) Romeijn, geh. met Marrichje Cornelis.
   - Dirck, gedoopt op 15-11-1644 in Schoonhoven.

  x   NN. ("Ariaentje Jochemsdr.") .

   Vermoedelijk heette de vrouw van Adriaen Thonisz. Ariaentje Jochemsdr.

  2 kinderen


 5. Annichje Theunisdr (Annitge Thonis) .

   Vermeld op 25-5-1686: Jan BAstiaensz., Theunis Bastiaensz., Claes Hermensz., geh. met Willemke Bastiaensdr., Peter Bastiaensz. Alblas, geh. met Grietje Bastiaens, en Heymen Hermensz., geh. met Ariaentgen Bastiaens, tesamen kinderen van Bastiaen Herbertsz., geh. met Annichje Theunisdr.

  x <1649   Bastiaen Herbertsz ( Smit) .
      Zoon van Herbert Ariens ( Smit) en Ariaentie Bastiaen Jans .
   Kinderen: Jan, Thonis, Willemke, Grietje en Adriaentje.

   Hij was een zoon van Herbert Ariens Smit en Ariaentie Bastiaensdr.

   Joost Thonisz., Adriaan Thonisz., Jan Thonisz., Cornelis Thonisz., Gijsbert Thonisz., Bastiaan Herbertsz., getr. met Annitge Thonisdr., en Thonis Dircksz. Boon als nagelaten zoon van Aeltgen Thonisdr., transporteren op 27-5-1648 [iets] aan Willem Thonisz., haarlieden broeder, oom en schoonbroeder. Het betreft de erfenis van Thonis Willemsz. hun vader.

   Joost Thonisz., Adriaan Thonisz., Jan Thonisz., Willem thonisz., Cornelis Thonisz., Gijsbert Thonisz. en Thonis Dircksz. Boon, zoon van Aeltgen Thonisdr. zaliger, transporteren op 27-5-1648 [iets] aan Bastiaan Herbertsz. haarlieden zwager.

   Bastiaen Herbertsz trad op als getuige bij het huwelijk van Willem Anthonisz (Willem Teuniszen) de Ridder .

  5 kinderen


 6. Gijsbrecht Anthonisz (Gijbert Thonisz) .
  Gijbert Thonisz trad op als getuige bij het huwelijk van Willem Anthonisz (Willem Teuniszen) de Ridder .

   Hij werd vermeld in 1642.

   Willem en Gijsbert Thonisz., kinderen van Thonis Willemsz. zaliger, transporteren op 27-5-1648 [iets] aan Jan Andriesz., burger te Nieuwpoort.

   Joost Thonisz., Adriaan Thonisz., Jan Thonisz., Cornelis Thonisz., Gijsbert Thonisz., Bastiaan Herbertsz., getr. met Annitge Thonisdr., en Thonis Dircksz. Boon als nagelaten zoon van Aeltgen Thonisdr., transporteren op 27-5-1648 [iets] aan Willem Thonisz., haarlieden broeder, oom en schoonbroeder. Het betreft de erfenis van Thonis Willemsz. hun vader.


 7. Dirck Thonisz .

   In 1637 woonde Dirck Thonisz. in Langerak.


 8. Willem Anthonisz (Willem Teuniszen) de Ridder , *Ameide <1609 .

   Hij woonde in Meerkerksebroek, in 1663 in Tienhoven. Hij werd op 25-12-1663 lidmaat in Tienhoven.

   Willem Anthonisz, j.g. won. tot Ameyde, als bruydegom, geass. met Anthonis Willemsz., sijnen vader, mitsg. Joost-, Arien-, Jan-, Cornelis- ende Gijsbrecht Anthonisz., sijne broeders, en Sebastiaen Herbertsz., sijnen swager, ter eenre, ende
   Cornelia Gijsbrechtsdr., won. in ’t Merkercksbroek, als bruyt geass. met Peter Gijsbrechtsz., Willem Gijsbrechtsz., Claes Willemsz. ende Arien Willemsz. van Cleij, mitsg. hare swagers Gerrit Bastiaensz., Arien Dircxs Oscamp en Jan Corsz., ter andere zijde, maakten huwelijkse voorwaarden op 11 april [1640/1642].

   Willem Anthonisz., won. int Meerkercksebroek, transporteerde op 2-6-1644 aan Dirck Pietersz. Verhoeff, het huis ’het Clooster’. Zijn broers Adriaen en Joost hadden hun deel van het huis eerder al aan hem getransporteerd, ook het deel van Dirck Thonisz. Boon, zoon van hun zuster Aeltge Thonisdr., was al eerder aan Joost getransporteerd. Zo kon Willem het hele huis verkopen.

   Willem en Gijsbert Thonisz., kinderen van Thonis Willemsz. zaliger, transporteren op 27-5-1648 [iets] aan Jan Andriesz., burger te Nieuwpoort.

  x Meerkerk 22-5-1642   Cornelia Gijsbrechtsdr (Neeltghen Gijsbertsdr) .
      Dochter van Gijsbert Pietersz en Catharina Claesdr Bergenaer .
   Get. bij het huwelijk: Joost Thonisz en Adriaen Thonisz (Arien Thonisz) en Gijsbrecht Anthonisz (Gijbert Thonisz) en Bastiaen Herbertsz ( Smit) en Anthonis Willemsz en Cornelis Theunisz (de Ridder) en Jan Thonisz de Ridder .


   Zij was een dochter van Gijsbert Petersz. en Catharina Claes Adriaensz. Bergenaer(sdr).
   Haar moeder Catharina was weduwe van Willem Adriaensz. van Cleij, die voor het einde van 1596 is overleden.

   Gijsbert Jansz. Verduijn, eiser contra Ghijsbert Pietersz., geh. met Catharina Bergenaers, eertijts weduwe van Willem Adriaensz. van Cleij, gedaagde op 16-11-1596.


 9. Jan Thonisz de Ridder , * <1609 .
  Jan Thonisz trad op als getuige bij het huwelijk van Willem Anthonisz (Willem Teuniszen) de Ridder .

   Hij trouwde Maeychgen Pietersdr. en woonde in 1650 tot Tienhoven opt Veer.

   30-5-1650: Jan Anthonisz. de Ridder, weert op ’t Tienhovensche veer, is geld schuldig aan Jacob Huijgensz., won. in Langeraeck, van 600 car. gld.; onderpand op sijne huijs ende erve, boomgaerd ende schuere, etc., gelegen alhier, streckende zuijtwaerts van de Rouwert aff noortwaerts op tot de diepte van de Lecke toe, oostwaerts de Capelle ende de Haven ende ten westen de gemeneenelandts steech.

   Joost Thonisz., Adriaan Thonisz., Jan Thonisz., Cornelis Thonisz., Gijsbert Thonisz., Bastiaan Herbertsz., getr. met Annitge Thonisdr., en Thonis Dircksz. Boon als nagelaten zoon van Aeltgen Thonisdr., transporteren op 27-5-1648 [iets] aan Willem Thonisz., haarlieden broeder, oom en schoonbroeder. Het betreft de erfenis van Thonis Willemsz. hun vader.

  x   Maeijchgen Pieters .

   Mogelijk is Jan Thonisz. de Ridder de vader van de Aeltien Jansz., die getrouwd was met Sweer Aertsz. uit Tienhoven. Bij de doop van Frederick Sweer Aertsz. op 27-11-1670 in Ameide was de getuige Geertien Ariens, huivr. van Bastiaan Jans de Ridder. Er was echter ook een Jan Pietersz. de Ridder in (de omgeving van Ameide, die getrouwd was met (1) Neeltgen Claesdr. en (2) Aefghen.

   Mogelijk was Berent Pieters Verhoeff een broer van Maeijchengen Pietersdr., vrouw van Jan Anthonisz. de Ridder.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.