Adriaen Adriaensz (Ariaen Nisen) , † <1557.
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Adriaen Adriaensz (Adriaen Adriaensz de Oude) Niesen , † ±1599 .
   In de rentmeestersrekening over 1598-99 is Adriaen nog vermeld, maar in die over 1599/1600 niet meer.

   Adriaen Adriaensz. Nisen de Oude was boer aan de Drogendijk onder Ridderkerk. Hij was schout van Rijsoord in 1561, 1566 en 1567.

   Tussen 1561 en ca. 1573 zijn de eigen- en huurlanden in "Ariaen Jansz. 5 morgen 40 roeden" in Oud-Reijerwaard van Ariaen Ariaensz. en Quirijn Jansz. overgegaan op hun broer resp. zwager Cornelis Adriaensz. Nijesen.

   Ariaen Ariaensz. in Rysoirt is in de Ridderkerkse 10e penning van 1557 aangeslagen voor 8 hond eigen land noord aan de waalkant, gelegen tussen land van zijn zuster Maritgen Hermansz. weduwe en land gehuurd en gebruikt door zijn zwager Quirijn Jansz.

   In de periode 1557-81 is Ariaen Ariaensz. Niesen eigenaar van 2 morgen 4½ hond land in ’Wouter Mol[len] 8 morgen min 80 roeden’ in de Oud-Reijerwaard.

   Op 20-10-1562 bij een landoverdracht assisteert Ariaen Ariaensz. Nisen zijn zuster Maritge Ariaensdr. , weduwe van Herman Willemsz., als haar voor die gelegenheid gekoren voogd.

  x   NN. .
   Uit zijn 1e huwelijk met een onbekende vrouw had Adriaen een zoon Adriaen Adriaensz. den Jongen en ook nog een dochter, die eind 1567 nog in leven was en toen minstens ca. 15 jaar oud zal zijn geweest. Zie: Ons Voorgeslacht 2015, blz. 28-29.

  x   Maergen Arijensdr , † <1588.

   Op de Ridderkerkse rechtdag van 14-3-1589 eist Aerijen Aerijnsz. Nijessen van Vop van Driel Claessoen een zeker geldbedrag vanwege het sterfhuis van Maergen Arijnsdochter, zijn huisvrouw zaliger, welke is gecasseerd door de schout en het gerecht van Ridderkerk.
   Op de rechtdag van 18-6-1689 eisen Cornelis Gijssen en Aerijen Aerijnsz. den jongen Boer van Aerijen Aerijnsz. Nijesen te hebben de vertichting, geëffectueerd en bezegeld, vanwege [de erfenis van] Maergen Aerijensdochter.
   Vanwege zijn nicht Maergen Aerijnsdochter zaliger, Aerijen Aerijnsz.’ huisvrouw, was Cornelis Gijssen 10 hond land in Oost-Barendrecht toebedeeld, maar door nog aanwezige onvoldane schulden in de gemene boedel en Nijessen en zijn overleden vrouw, alswel voor de schulden vanwege de erfgenamen van Aerijen Arijensz. jonge Boer, wordt diens toebedeelde 10 hond in arrest genomen en beschouwd als nog behorende tot die onverdeelde boedel.

   Aangezien Maergen Aerijensdochter slechts collaterale erfgenamen had, kan zij geen eigen kinderen hebben nagelaten en moeten de kinderen van haar man uit een eerder huwelijk stammen.

  1 kinderen


 2. Willem Adriaensz Niesen , † <1557 .

   De naam van Willem’s vrouw is onbekend. Zij waren vóór 1550 getrouwd en zij overleed vóór ca. 1576. Willem had een zoon Cornelis en nog één of meer kinderen, die in 1557 nog onmondig waren. Mogelijk had Willem minstens 2 echtgenotes.

   Blijkens de 10e penning van 1557 bezitten Willem Ariaensz.’ weeskinderen tot Ridderkerk dan in ’Wouter Mol[len] 8 morgen min 80 roeden’ land in de Oud-Reijerwaard, die zij verhuurd hebben aan [hun oom] Quirijn Jansz.

   In 1557 en 1561 wordt vermeld Cornelis Ariaensz., wonende aan de Drogendijk, 3 morgen 2½ hond land bezit. Rond 1573 is hij nog steeds eigenaar en gebruiker van dat land, maar rond 1576 is dit land eigendom van de erven van de huisvrouw van Wyllem Aryensz. Nyessen.

   Rond 1573 gebruikt en bezit Cornelis Adriaensz. Niessen aan de Drogendijk 5 morgen 2½ hond land in de Oud-Reijerwaard. Rond 1576 is dit land in gebruik en bezit van de huisvrouw van Wyllem Aryensz. Nyessoen, te weten Truy Harberen en Jan Pyeter Aertsz. kinderen.


 3. Grietken Adriaensdr , † >6-1587 .

   Als weduwe wordt Grietken Adriaensdr. ook Grijetten Krijnen genoemd.

  x   Willem , † ±1550.
   Met haar 1e man had Grietken Adriaensdr. een zoon Lenert Willemsz., die trouwde met Neeltgen Gijsbrechtsdr., die later een relatie kreeg met haar man’s halfbroer Jan Quijrijnesz. Ook was er een dochter Maerijgen Wijllemsdr., die gehuwd was met Jan Maerijsoen van Ouwerkerck.

  x <1553   Quirijn Jansz (Crijn Jansz) , † <2-1587.
      Zoon van Jan Hendriksz int Velt (?) en Maritje Damisdr (Mariken Damas) .
   Zij hadden i.e.g. een zoon Jan, die een relatie aanging met Neeltgen Gijsbrechtsdr., de weduwe van zijn halfbroer Lenert Willemsz.
   Overleden tussen 1581 en 20-1-1587.

   Hij was boer aan de Drogendijk onder Ridderkerk.

   In 1557 en 1561 bezit Cornelis Ariaensz. 2 morgen 5 hond land in de Oud-Rijerwaard. De andere delen van dat land zijn dan eigendom van Ariaen Ariaensz., Quijrijn Jansz. en de weeskinderen van Wllem Ariaensz., zijn broers en zwager.

   Met zijn broers en zusters transporteert Querijn Jansz. op 12-4-1571 land in Oost-IJsselmonde, nagelaten door zijn halfbroer Adriaen Jansz., aan zijn volle broer Jan de Jonge.

   In het Ridderkerkse 10e penningkohier van 1557 staat Quirijn Jansz. geboekt voor 9½ hond eigen land in ’Gerrit Dircx houff van 5½ morgen 1 hond’ land in de Oud-Reijerwaard. De rest van deze hoef is dan eigendom van Ariaen Ariaensz. [Nijssen], Cornelis Adriaensz. [Nijssen] en Maritge [Adriaensdr. Nijssen] Hermans weduwe. Tot in de 50e penning van 1581 staat Quirijn met dit perceel geboekt.

  3 kinderen


 4. Maritgen Ariaens ( Nissen) , * ±1505 , † ±1570 .

  x ±1525   Herman Willemsz , * ±1495 , † 1557.

  8 kinderen


 5. Cornelis Adriaensz (Cornelis Ariensz) Niesen , * ±1526 , † ±1593 .
   Overleden tussen 23-12-1592 en maart 1594.
   Begin maart 1594 hield de Ridderkerkse Vierschaar een rechtdag vanwege onenigheid tussen de erfgenamen Cornelis Adryaensz. Nyessen.
   Op 19-9-1561 leggen Cornelis Adriaensz. uit Rijsoord, 35 jaar oud, en Mariken Adriaensdr., weduwe van Herman Willemss, 40 jaar oud, en mede wonende te Rijsoord, een verklaring af voor het gerecht te Dordrecht.

   Cornelis Adriaensz. Niesen alias Cornelis Ariensz aen den Droogendijck.

   Cornelis woonde aan de - tegenover Rijsoord gelegen - Drogendijk in de jurisdictie van Ridderkerk.

   Bij akte van 2-10-1664 transporteert Gerrit Gerritsz. aan Cornelis Ariaensz. Nisen een huis met ’werff ofte erven, berch’ etc., oostelijk belend door de hofstad van Pouwels Damen en westelijk door die van Wouter Jansz. Deze hoeve lag aan de Drogendijk en werd in 1542 bewoond door Gherit Sijmonsz., de vader van verkoper Gerrit Gerritsz.

   In 1557 en 1561 wordt vermeld Cornelis Ariaensz., wonende aan de Drogendijk, 3 morgen 2½ hond land bezit. Rond 1573 is hij nog steeds eigenaar en gebruiker van dat land, maar rond 1576 is dit land eigendom van de erven van de huisvrouw van Wyllem Aryensz. Nyessen.

   In 1557 en 1561 bezit Cornelis Ariaensz. 2 morgen 5 hond land in de Oud-Rijerwaard. De andere delen van dat land zijn dan eigendom van Ariaen Ariaensz., Quijrijn Jansz. en de weeskinderen van Wllem Ariaensz., zijn broers en zwager. Rond 1573 was Cornelis’ perceel in handen van schout Fop Cleijsz. van Driel.

   Rond 1573 gebruikt en bezit Cornelis Adriaensz. Niessen aan de Drogendijk 5 morgen 2½ hond land in de Oud-Reijerwaard. Rond 1576 is dit land in gebruik en bezit van de huisvrouw van Wyllem Aryensz. Nyessoen, te weten Truy Harberen en Jan Pyeter Aertsz. kinderen.

  x <1580   NN. , † <8-1588.
   Cornelis had 2 dochters en 2 zonen uit een eerder huwelijk met een onbekende vrouw. Van deze 4 kinderen is alleen de naam van dochter Leentgen bekend. Ze waren alle 4 in 1615 nog in leven.

  x Rijsoord (ZH) 21-8-1588   Janneken Pleune (Jangen Ploenendr) , † >1602.
   Otr. op 31-7-1588 in Ridderkerk.
   In 1587 heeft Cornelis Niesen een relatie met Janneken Ploenendr., uit welke verbintenis op 3 maart 1588 een zoon Cornelis ten doop wordt gehouden, terwijl Cornelis pas in augustus dat jaar met Janneken trouwde.
   Cornelis had kinderen uit een eerder huwelijk en was dus weduwnaar.

   Haar dochters Nelgen Huijgen, Suantgen Jans, Jaeptgen Jans en Grijetgen Jans worden in 1616 in het testament van haar zoon Pleun Cornelisz. Jongen Niesen als zijn halfzusters genoemd.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.