Ariaentge Cornelis , † >1638.
Dochter van ? .


x <1580
    Wouter Spruijt , † ±1622.
x ±1623
    Pieter Cornelissen (Pieter Cornelisz) Stout , † ±1629.
Kinderen:
 1. Cornelis Woutersz Spruijt , † >3-3-1638 .

  x ±1610   Adrijaentien Willems (Ariaentgen Willems) , † <11-1624.

  6 kinderen


 2. Jan Pieterssen Stout , † <4-1648 .
  Jan Pieterssen trad op als getuige bij de doop van Wouter Jacobsz (Wouter Jacobsen) Stout .

   Te Alblasserdam compareerden op 21.12.1636:
   Jan Pietersz Stoudt als oom en voogd van de nagelaten weeskinderen van wijlen Neele Crijn en Cornelis Pietersz Stoudt; Jacob Cor nelisz St outen Pleun Adriaensz, elk
   voor zichzelf. Be treft de boe del van zaliger Dirck Jacobszvan Lekker kerk die g etrouwd was met Berbera Co rnelis S tout. De weeskinderen: Anneke Corne lis Stout en Pieter Cornelisz.

  x   Bastijaentge Cornelissen Redelijkheijt , † <21-4-1665.
      Dochter van Cornelis Thonisz Redelijkheijt en ?
   Kinderen: Cornelis, Berber, Marijken, Neeltgen en Pietertgen.

  6 kinderen


 3. Cornelis Pieterssen Stout , † <8-1628 .

  x ±1605   Neeltge Crijnen (Neeltgie Arijens Crijnen) , * ±1580 , † <1637.

  6 kinderen


 4. Adriaentge Pieters Stout , † 5-3-1623 .
   Eind 1630 was sprake van de kinderen van Adriaentge Pietersdr. zal.: Jacob Pietersz Crijger, Berber Pieters Crijger en Sebastiaen Pietersz Crijger.

   Te Alblasserdam op 14.5.1623 Comp:
   - Pieter Cornelisz Crijger als ten echten gehadt hebbende Adriaentge Pietersdr , ter eenre; Contra:
   - Pieter Cornelisz Stout, grootvader en voogd van de 7 nagelaten weeskinderen van Adriaentge Pietersdr zal., ter andere zijde.
   De vader neemt aan de k inderen tot hun 18e
   jaar te alimenter en. De kinderen:
   - Cors Pietersz, ca. 19 jaar,
   - Jacob Pietersz, ca. 17 jaar,
   - Berber Pi etersdr , ca. 13 jaar,
   - Bastiaen Piete rsz, ca. 12 jaar,
   - Henderick Pietersz, ca. 9 jaar,
   - Lenaert Pietersz, ca. 4 jaar,
   - Geerit Pietersz, ca. 3/4 jaar.

  x   Pieter Cornelisz Crijger .
      Zoon van Cornelis Adriaensz Crijgsman en Neeltgen Lenaerts .
   De kinderen zonder precieze doopdatum komen uit een weeskamerakte van 14.5.1623.

   Pieter was een zoon van Cornelis Adriaensz Crijgsman en Neeltgen Lenaerts.
   Pieter’s kinderen noemden zich zowel Crijger als Crijgsman.

  8 kinderen


 5. Maijke Pieterssen Stout , † ±1612 .

   In Alblasserdam werd op 6.8.1626 een rekening opgemaakt door Crijn Adriaen Crijnen als voogd geweest van Pleuntgen Meertensdr, van 1620 tot 6.8.162 6.
   Namen: Cornelis Pouwelszen Adriaen Pouwelsz; op 14.3.1624 heeft Anthony Cornelisz Redelijkcheyt, oom, aangenomen om Geertge Adriaensdr. te alimenteren gedurende 1 jaa r.
   Aldus gepasseerd in het ijwezen van Adriaen Crijnen , grootvader, Wouter Cornelisz Tonisz, man van de voorn . dochter ( Pleuntgen M eertensdr ), Jan Cleyssen, stiefvader,
   Cornelis Pietersz Stout, mede oom.
   Er werd die dag nog een rekening opgemaakt vanaf dat de ouders overleden zijn tot 1621 toe. Omvat de jaren
   1612 tot 1621.

  x <1605   Meerten Adriaen Crijnen , † <1610.
      Zoon van Adriaen Crijnen en ?

   Te Alblasserdam werd op 13-3-1624 een rekening opgemaakt door Quirijn Adriaen Crijnen, voogd van het nagelaten weeskind van Meerten Adriaen Crijnen , geassisteerd met zijn vader Adriaen Crijnen en grootvader van het voor n. kind, tot 13 .3.1624. De rekening loopt vanaf 1612.
   De grootvader heeft het weeskind van 1609-1616 (7 j aren) voor 30 g. per j aar onderhoud en.
   Namen in de ontvangst: Ghijsbert Michielszzal.; Jan Claess en; Jan Cleyssen heeft de zoon Jacob Meertensz zal. onderhouden; Adriaen Pouwelsz; Meerten Meertensz Waelen;
   Gheen Melissen .

  x <1610   Jan Cleijssen Groot (Jan Cleijssen) , † >1631.
   Het paar werd op 12-12-1630 genoemd in de weeskamer.
   Kinderen: Jacob, Maerten, Cornelis en Leentge.

   Op 12.12.1630 in Alblasserdam compareerden
   - Jan Claessen, voor hemz elf en vanwegen Jan Pieter sz Stout, Jacob Corn elissen St out voor hemzelf, Dirck P ietersse nsijnen sw ager en zij n vordere br oeders ende s usters voor een vierde part,
   - Cornelis Pietersz Crijger, Jacob Piete rsz Crijger , elk voor haerselve n en van wegen haer e vordere br oeders ende s usters, m ede voor een v ierde part .
   Alle ki nderen en kindskinderen en erfgenamen van z al. Pieter C orneliss en Stout. Betreft een eeu wige grondcavelinge van gri enden gelegen in de avelingen in Bl okweer. Via loti ng.

   Alblasserdam, 25.8.1632:
   Jan Cleyssen, groot-stiefvader va n het onmondige weeskind van Wouter Cornelissen zal. en Pleuntgen M eertensdr . Het weeskind: Meerten Wouterssen, ca 2 3/4 jaar oud . Hij neemt
   aan het kind te alimenteren. De ouders woonden aan de Kinderdijk.

   Begin 1636 wordt Jan Cleijssen nog genoemd als grootstiefvader van de nagelaten wees kinderen v an wijle n
   Wouter Cornelis Toniszen Pietertgen Meertensdr.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.