Baernt .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Willem Baerntse , † <1595 .

   Willem Baerntse had dochters Machtelt en Aeltgen, die begin 1594 samen worden vermeld in Ammerstol.

   Willem Baerntse wordt op den 30e junij anno 1579 in Ammerstol vermeld.

   Machtelt Willem Baerntsedr. wed. van Geerit Willemse voor haer selve ende als procuratie van de voochden van hare kinderen ende Aechtgen Willemdr. als bij lotinge aen haer vercregen hebbende, de nae beschreven rentebrieff, de ander Adriaen Baerntse Saen ende Baernt Everse Vader als eijgenaers van twee vierendeel segens, gelegen op Snackert ende mede Jan Pieterse Stoel met de voorn. Vader als posseseurs van de huijsinghe tsamen gecomen van Arien Jaepen wed. voor 16 jaren rente tjaers 24 schiden, tlesten verschenen Petri ende Jacobi 1593 verleden, volgens de rentebrieven in dato den 11e nov 1535, affslaende dat zij cunnen bewijsen deuchdelick daerop betaelt te hebben ende dat affslach behoort te strecken.
   Actum der drie pandingen in desen verhaelt gedaen aen Saen ende Vader ende aen Jan Pieterse Stoel op den 20e 1593 in Ammerstol.

   Op den 25e jan 1594 compareerde voor [..] Schepenen van Ammerstol: Machtelt Willem Baerntsdr. in die qualite, zoo sij ageert met Aeltgen haer suster mede qualitate qua suprs ende versochte nae voorgaende pandinge, schattinghe aen de hypoteecke van Arien Baerntse Saen ende Baernt Evertse Vader als eijgenaers van twee vierdeel segens, gelegen op Snackert ende mede Jan Pieterse Stoel, enz als acte boven.
   Schepenen hebben nae voorgaende pandingen ten versoecken van de voorsch. parthijen geschat aen de voorn. twee vierendeel zegens op twee point vlaems te verlichten ende verswaren ende die huijsinghe op 200 gld mede te verlichten ende te verswaren nae Schepenen oechschijnt mits bij soo verre dvoorn. parthijen van dese panden verdreven wordent dat zij als dan haer handen sullen mogen slaen aen het gereetste pant, dat zij weten te becomen.
   Acte voor Lenert Arienset Lenert Gerritse ende Ghijsbert Ghijsbertset Jan Willemset Jan Aertse ende Jan Henricxe de 25e jan [15]94 in Ammerstol.

   Nae voorgaende pandingen ende schattingen hebben Schepenen [rond 1594 in Ammerstol] de kinderen van Willem Baerntse geeijgent in de hypoteecken in de pandinge ende schattingen verhaelt ende hebben Arien Baerntse Saen, ende Jan Pieterse Stoel daer uut geeijgent, affslaende de rechte helft van dien, soo daerop bij Baernt Evertse Vader betaelt is.

   De kinderen ende erfgenamen van Willem Baerntse panden Adriaen Baerntse Saen als posseseurs van hare hypoteeck gecomen van Arien Pieterse Stam voor dese helft van 12 schilden tjaers tot omtrent 10 jaren tot goede reekeninghe, affslaende dat affslach behoort.
   Actum den 8e feb 1594 in Ammerstol.

   Ammerstol, Rechtdach gehouden den 7e martij 1595:
   Jan Pieterse Stoel, als man ende voocht van Gerrichgen Wouterse eijser contra Adriaen Baerntse Saen, ged. eijsch doende.
   De eijser versoeckt alsoo tot sijner kennisse gecomen is, dat bij de kinderen ende erfgenamen van Willem Baerntse, in sijn leven borger tot Schoonhoven, gepant, geschot, geeijgent sijn, volgens voorgenoemde acte van condemnatie van de Gerechte alhier, uut crachte van hare rentebrieff, gepasseert bij de wed. van Arien Jaepen, waeromme sijn huijs ende hoffstede in verbonden sijn, ende dat sij van dien vouge soude wesen volgens de costume alhier, onder alle andere mede haer vorden daer inne te leveren bevestige ende naedien claerlick bevonden wort, dat de ged. boelscheijdinge van de selve tot sijne lasten heeft genomen.
   Dat hij daeromme gecondemneert sal worden dvoorn. eijser daervan te bevrijden costeloos ende schadeloos te houden, profijterende van costen schade ende interesse, die hij heeft geleden, ofte namaels soude mogen lijden, maeckende eijsch van costen.

  2 kinderen


 2. ?? Pieter Baerntsse .

   De Burch meijsteren Pieter Baerntsse ende Aert Snellen, reckening gedaen over de jaer 1609, dat daer over scheijt suijver gelt, drije gld. 19 st. een halff.
   Die Burchmeijsteren Aert Snellen ende Pieter Baerntsse, hebben reeckening gedaen over het jaer 1610, dat daer over schiet suijver gelt 11-7-0 een oortgen.

   Rechtdach gehouden den 27e martij 1613 in Ammerstol. Present: Aert Snellen, Jan Leendertsse, Dirck Dircxe, Pieter Baerntsse, Thonis Baerntsse.


 3. ??? Theunis Baerntsz Zaen , † ±1626 .
   Theunis Baernse Zaen was aanwezig op de rechtdach "gehouden den letste 1624" en ook op die van 22-12-1625. Op 14-9-1626 was sprake van de wed. van Theunis Baernsse.

   Schout Anthonis Baerntse wordt op 24-9-1561 in Ammers(tol) genoemd. Ene Willem Barentse behoorde toen tot de schepenen aldaar.

   Thuenis Baerntsz Zaen wordt op 2-1-1627 in Ammerstol bij een belending genoemd.

   Rechtdach gehouden den 8e dec 1625 in Ammerstol:
   Aertjanse Boel eijseresse. Contra Thuenis Ariense Zaen, gedaagde eijsch doende om betaeling te hebben van twee gld volgens obligatie daervan sijnde van dato meij 1625, cum exp. Schepenen appointeeren parthijen bij de anderen op hope van accoort, ist doenlick, soo niet, ten naesten op haer goet recht.

   Ammerstol, 7-7-1629:
   Accoord tussen Gerrit Stam, getr. met Aechgen Jans, ter eenre, en Arien Baerntsz als oom en voogd van de 2 onmondige kinderen van Thuenis Baerntsz za gepr. bij Aechgen Jans ter andere zijde.
   Gerrit Stam zal hebben alle roerende goederen doorThuenis Baerntsz nagelaten, waarvoor hij de voorst. 2 weeskinderen zal onderhouden, tot hun mondigheid. Dan zal hij ieder 50 car.g. ’t stuk 40 gr
   geven.
   Gerrit Pietersz Stam zal de onroerende goederen mogen gebruiken zonder betaling aan de weeskinderen, mits hij de lasten erop betaalt, tot ze mondig zullen zijn. 7-7-1629

   OP 2-6-1636 was in Ammerstol sprake van de erfgenamen van Baernt Theunisz. za.

  x ±1628   Aechgen Jans (Echgen Janse) .
   2 onmondige kinderen van Thuenis Baerntsz za. gepr. bij Aechgen Jans worden op 7-7-1629 genoemd.

   Rechtdach gehouden den 12e oct. 1626 in Ammerstol: De Burgemrs. deser stede van Amm. eijser. Contra De wed. van Thuenis Baernsse gedaagde te antwoorden. Schepenen parthijen gehoort tot meermalen doende recht, condemneeren de gedaagde te betaelen in handen van Burgemrs. van weesen ende armen, 5 jaren interesse, in den eijsers eijsch geroert ende condemneeren de ged. in de costen.

   Rechtdach gehouden den 18e maij 1629 in Ammerstol:
   Harmen Willemse Schout tot Amm. eijser. Contra Gerrit Stam, als getrouwt hebbende Echgen Janse, gedaagde.
   De eijser condemneert tot betaling van zijn salaris, beroert de vertichtingen bij de voorn. Echgen Janse ter eene ende de voochden van hare kinderen ter andere sijde gedaen, cum exp. In state ten naesten rechtdach.

   Ammerstol, 7-7-1629:
   Accoord tussen Gerrit Stam, getr. met Aechgen Jans, ter eenre en Arien Baerntsz als oom en voogd van de 2 onmondige kinderen van Thuenis Baerntsz za gepr. bij Aechgen Jans ter andere zijde.
   Gerrit Stam zal hebben alle roerende goederen doorThuenis Baerntsz nagelaten, waarvoor hij de voorst. 2 weeskinderen zal onderhouden, tot hun mondigheid. Dan zal hij ieder 50 car.g. ’t stuk 40 gr geven.
   Gerrit Pietersz Stam zal de onroerende goederen mogen gebruiken zonder betaling aan de weeskinderen, mits hij de lasten erop betaalt, tot ze mondig zullen zijn.


 4. Adriaen Barentse (Arije Baerntsse) Saen , * ±1543 , † ±1595 .

  x ±1565   NN. (de Pest).

  x ±1575   Ariaantje Floren (Aentgen Sanen) .

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.