Beertje Ariens , * ±1600 , † <3-1666.
Dochter van ? .


x
    Cornelis Jans Stout , *Langerak ±1596 , † Langerak 9-1-1669.
Kinderen:
 1. Marrigje Cornelis Stout .

   Overleden in Langerak op 22-2-1672: een jong geboren kind van Gijsbert Bals Otterspoor en Maritgen Cornelis Stout, zijn huisvrouw.


 2. Adriaantje Cornelis (Adriaantje Cornelis den Oudsten) Stout , * ±1620 .

  x Nieuwpoort 5-11-1643   Cornelis Jans de Oude Stuijfsack .

   Hij is een zoon van Jan Cornelisz Stuijfsack en Stijntje Claasdr. en een kleinzoon van Cornelis Cornelis Struijfsack, Gerrit Willems en Gougje Adriaans.

   Cornelis Janse, Claes Janse en Dirck Jansse Stuijffsack en Jan Jans Pluijm man en voogd van Anna Jans Stuijffsack, Jannigje Jans Stuijffsack geassisteert met hare broers voorn. noch Cornelis Jans Stuijffsack den jonge ter eenre en Gerrit Cornelisse Stuijffsack en Pieter Melsse man en voogd van Lijntje Cornelis Stuijffsack ter andere zijde, compareerden op 2-2-1653.

   Acte van beschrijving tussen Cornelis Jans STOUT en zijn kinderen op 28-2-1666, hij is inw. van Lange­rak, wedr. van Beertge Ariens ter eenre Cornelis Cornelis STOUT, Cornelis Jans Stuijfsack man en voogd van Ariaentge Cornelis STOUT, Cornelis Reijers man en voogd van Niesge Cornelis STOUT, Jan Adriaens Truijr man en voogd van Adriaent­ge Cornelis STOUT, Pieter Jans (Pijl/zijn merk O) man en voogd van Jaepke Corne­lis STOUT, Maritgen Cornelis STOUT geass. met haer oom Claes Jans STOUT, alle erfgenamen van de ol. Beertge Ariens haere moeder. Cornelis Jans STOUT behoud de behuizinge etc. Niesge, Adriaentge en Jaepke hebben o.a. in t’Arie Vinckenweer 10 hont weijlant.


 3. Niesje Cornelis Stout , *Langerak ±1622 .

  x Nieuwpoort 1-12-1644   Jillis Adriaensz (van) Vueren .

  x Goudriaan 9-5-1652   Cornelis Reijersz , * ±1624 , ~Lopik 2-1-1625 , † Langerak 15-12-1668, [] Langerak 25-12-1668.
      Zoon van Reijer Jacobsz Goethart en Marrigje Aart Bastiaansdr (Marrigje Aarts) .

   Lopik, 1-2-1630: Reijer Jacobsz, wonende in den gerechte van Lopick, als weduwenaer ende boedelheerder van za. Marichgen Aerts, sijne overledene huijsvrou, geassisteert met Geerloff Jacobsz, sijn broeder, Mr. Cornelis Cornelisz ende Jan Jansz, sijne swagers, ter eenre, ende Adriaen Aertsz met Claes Aertsz, als omen ende bloetvoochden van de kinderen van de voorn. Marichgen Aerts bij Reijer Jacobsz verweckt, sijnde selve kinderen 4 int getall met namen Weijntgen Reijers, out 13, Aert Reijersz, oudt 9, Laurens Reijersz, out 7, ende Cornelis Reijersz, out 4 jaren ofte elcx daer omtrent, sijnde de voorn. 2 voochden geassisteert met Daniell Sebastiaensz, der voorsz. kinderen outoom, ter anderen sijde, bekennen met malcanderen opgerecht te hebben een maeckgescheijt belangende der voorn. kinderen moederlicke erffenisse.

  7 kinderen


 4. Adriaantje Cornelis (Adriaantje Cornelis den Jongsten) Stout , * ±1627 , ~Nieuwpoort 14-2-1638 .

   Adriaantje is een dochter van Cornelis Jans Stout en Beertje Ariens. Uit Adriaantje’s 3 huwelijken zijn geen kinderen bekend.

   In Langerak op 23-8-1680 is gecompareerd:
   Adriaantgen Cornelis, weduwe van zaliger Thonis Bastiaens den Uijl, wonende in deze vrijheerlijkheid Langerak, voor haar zelven, mitsgaders Jan Bastiaens den Uijl ende Aert Thonis Corevaer, als voogden van Sijgje Thonis, zijnde een nagelaten weeskind van Tonis Bastiaens den Uijl; dewelken hebben getransporteerd ten behoeve van Cornelis en Tonis Jans Boon, gebroeders beide wonende in deze vrijheerlijkheid, de vrije eigendom van vier morgen vier hont land met aenpart in de huijsinge ende betimmerte daarop staande, gelegen op Langerak, zijnde voordezen gekomen van Jan Jacobs Vuijren.

   Acte van beschrijving tussen Cornelis Jans STOUT en zijn kinderen van 28-2-1666: Hij is inw. van Langerak, wedr. van Beertge Ariens ter eenre Cornelis Cornelis STOUT, Cornelis Jans Stuijfsack man en voogd van Ariaentge Cornelis STOUT, Cornelis Reijers man en voogd van Niesge Cornelis STOUT, Jan Adriaens Truijr man en voogd van Adriaent­ge Cornelis STOUT, Pieter Jans (Pijl/zijn merk O) man en voogd van Jaepke Corne­lis STOUT, Maritgen Cornelis STOUT geass. met haer oom Claes Jans STOUT, alle erfgenamen van de ol. Beertge Ariens haere moeder. Cornelis Jans STOUT behoud de behuizinge etc. Niesge, Adriaentge en Jaepke hebben o.a. in t’Arie Vinckenweer 10 hont weijlant.

  x <1663   Jan Adriaan Philipsz (Jan Adriaans) Truijr , † >1672.

   Jan is een zoon van Adriaan Philips Truijr en Jaapje Pleuns en een kleinzoon van Philip Bastiaans, Dirkje Hendriks, Pleun Frederiks en Bastiaantje Adriaans.

  x >1671   Theunis Bastiaansz Uijl , *Langerak ±1635 , † ±1680.
      Zoon van Bastiaan Cornelisz Uijl en Sijgje Aerts .
   Overl. tussen 29-5-1679 en 23-8-1680.

   Getr. tussen 18-11-1672 en 23-8-1680. Theunis Bastiaensz. den Uijl was wednr. van Trijntje Corevaar. Adriaantje Cornelisdr. was wed. van Jan Adriaans Truijr en zou op 15-1-1681 in Langerak hertr. met Eijmert Gijsberts.

   Te Langerak op 23-8-1680 is gecompareerd Adriaantgen Cornelis weduwe van zaliger Thonis Bastiaens den Uijl, wonende in deze vrijheerlijkheid Langerak, voor haar zelven, mitsgaders Jan Bastiaens den Uijl ende Aert Thonis Corevaer, als voogden van Sijgje Thonis, zijnde een nagelaten weeskind van Tonis Bastiaens den Uijl, dewelken hebben getransporteerd ten behoeve van Cornelis en Tonis Jans Boon, gebroeders beide wonende in deze vrijheerlijkheid, de vrije eigendom van vier morgen vier hont land met aenpart in de huijsinge ende betimmerte daarop staande, gelegen op Langerak, zijnde voordezen gekomen van Jan Jacobs Vuijren.

  x Langerak 15-1-1681   Eijmert Gijsberts , [] Langerak 4-1707.

   Codicil en testament op 9-12-1692 van Ariaentge Cornelis Stout hvr. van Eijmert Gijsen, wonende alhier huwelijksvoorw. gepasseert op 15-1-1681, geen kinderen. Voordien wede van Teunis Bastiaens Uijl.
   Jaepje Cornelis Stout haar suster 1/3 deel.
   Sijtge Teunis de Uijl een voordochter van haar 1e man, 1/3 deel. Beertge en Cornelis Pieters broer en suster en kinderen van de voorn. Jaepje Cornelis Stout, 1/3 deel omdat zij gestaan heeft als meter, tot pillegift. Dat de erfgenamen te houden zijn aan de kinderen van Cornelis, Ariaentge, Niesje en Maritge Cornelis Stout, ook ev. kindskinderen te geven een somme van ƒ200,-.

   Langerak, 24-10-1693: Ariaantge Cornelis Stout, huisvrouw van Eijmert Gijsen en voordien weduwe van Teunis Bastiaans Uijl testeert. Zij vermaakt aanhaar zuster Jaapje Cornelis Stout 1/3 deel, aan Sijtge Teunis den Uijl een voordochter van haar eerste man 3 deel en aan twee nakinderen van haar zuster Jaepje, Beertge en Cornelis Pieters 3 deel. De erfgenamen moeten 200 gulden uitkeren aan de kinderen van Cornelis, Ariaantge, Niesje en Maritge Cornelis Stout.


 5. Jaapje Cornelis (Jaepien Cornelisse) Stout , * ±1630 , † <4-1701 .
   PIJL v.d. Pieter (Vrouw) 12-5-1672

   Jaepien Cornelisse Stout, wed. van Cors Sanderse, won. Langerak, en Cornelis Jans Stout, haar vader, op 11-10-1664: Sander Adriaense en zijn zoon Adriaen Sanderse won. Langerak bloedvoogden van de weeskinderen; Jan 11, Hendrickie 9 en Adriaen 2 jaar.

   Langerak, 24-10-1693: Ariaantge Cornelis Stout, huisvrouw van Eijmert Gijsen en voordien weduwe van Teunis Bastiaans Uijl testeert. Zij vermaakt aanhaar zuster Jaapje Cornelis Stout 1/3 deel, aan Sijtge Teunis den Uijl een voordochter van haar eerste man 3 deel en aan twee nakinderen van haar zuster Jaepje, Beertge en Cornelis Pieters 3 deel. De erfgenamen moeten 200 gulden uitkeren aan de kinderen van Cornelis, Ariaantge, Niesje en Maritge Cornelis Stout.

   - Pieter Jansz., won. Langerak, wedr. van Jaapje Cornelis Stout, ter eenre, ende
   - Jan Corss, Arij Corss en Willem Theunis Blocland, als getrouwd hebbende Hendrickje Corss, alle voorkinderen van Jaapke Cornelis Stout, geproc. bij Cors Sanders, ter andere zijde.
   Zij lieden bekennen op 11-3-1701 bij forma van boedelscheiding met de andere te zijn overeengekomen en geaccoordeerd etc. De kinderen uit het 2e huwelijk van Jaapje Cornelis zijn Cors, Cornelis, Gerritge en Beertje Pieters.

  x ±1652   Cors Sanderse , † <11-1664.
      Zoon van Sander Adriaensz (Sander Ariensz) en Grietje Corsse .

   Cors was een zoon van Sander Adriaense, want die was met zijn zoon Adriaen Sanderse, won. Langerak, bloedvoogd van Cors’ weeskinderen.

   Cors Sandersz. won. in Langerak.

  x ±1665   Pieter Jansz van der Pijl , † 22-3-1710.
      Zoon van Jan Adriaen Sandersz (Jan Ariensz) en Gerrichje Adriaens (Gerrichgen Ariens) .
   Zij zijn getr. tussen 11 okt. 1664 en 28 feb. 1666. Zij was weduwe van Cors Sanders.
   Hun zonen Cornelis en Cors waren met 2 zussen Visser getrouwd.
   PIJL v.d. Pieter 10-1672

   Pieter is een zoon van Jan Ariensz. Sanders en Gerrige Ariensdr.

   - Pieter Jansz., won. Langerak, wedr. van Jaapje Cornelisdr. Stout, ter eenre, en
   - Jan Corsse, Arien Corsse, Teunis Willemsz. Bloclandt getr. met Hendrickje Cors, alle voorkinderen van Jaepke Cornelis Stout, geproc. bij Cors Sanders, ter andere zijde.
   Zij maken op 11-3-1701 een boedelscheiding.

  7 kinderen


 6. Cornelis Cornelisz Stout , * ±1640 .

   Langerak, 29-1-1687:
   Annitge Theunis Alblas, wed. van Cornelis Cornelisse Stout, in zijn leven waersman te Langerak. Weeskinderen: Theunis 12 en Baertge 8 jaar. Jan Claesse Stout schepen en voogd, Herbert Cornelisse Stout zalgr. haer half broeder.

  x ±1674   Annitge Theunis Alblas , * ±1650 , [] Langerak 9-3-1715.
      Dochter van Theunis Adriaans (Thonis Adriaens) Alblas en Annitge Ninghen .

   Annigje trouwde
   1) Jan Claassen Stout, tr. 15-1-1688 te Langerak.
   Kinderen: Neeltje, Claas en Frederik.
   2) Cornelis Cornelisse Stout, tr. in 1670 in Langerak, zoon van Cornelis Jan Stout en Beertge Ariensdr.


   Codicil op 28-2-1715 op de langstlevende, huw. voorw. van 30-12-1687. won. te Lange­rak, Jan Clasen STOUT ende Annitie Theunis ALBLAS, zij is ziekelijk. ( haar 1e huw. ca 1674 met Cornelis Corne­lis STOUT en 2e huw. 15-1-1688).

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.