Bartelmeeus Geerits (Berthel Gerit Berthel Jans) , † <3-1573.
Zoon van Gherit Berthel Jan Berthels (Gherijt Bertel Jans) en Cornelie Wouter Cornelis Timmermansdr .


x <1567
    Elisabeth Cornelisdr , † <6-1581.
Kinderen:
 1. Jan Berthels , † <1577 .


 2. Neelken Berthels .

   Vestbrief te Terheijden op 3-2-1573:
   Cornelis Gheryt Berthel Jansz, broer en voogd en Gheryt Bertel Jans, oude vader en toeziend voogd. Claes, Jan en Neelken, wijlen Berthel Gheryt Berthel Jans kinderen, verkopen 1½ bunder hoyveld op Monickhof in de Bancken, oost: Peter Henric Peters en Cornelis Cornelis Berthels, zuid: Laureys Adriaens, west: Godert Claes Goderts en noord: Matthijs Godschalck Jacobs.

   "Claes Bartelsz. en de andere genaempt Neeltgen Bartelsdr." worden op 11-5-1581 in Klundert genoemd als kinderen van Bartel Geeritsz. en Elizabeth Cornelisdr., nu overleden zijnde.

   Weeskamer Zevenbergen, 27-1-1614: Jan Corstiaens Fabri quitteert Claes Marcens, burgemr. van Klundert vanwegen Adriaen Jans Prins een som gelds in mindering van de uitkoop van’t weeskind van Jan Cornelis (Broere) waarvan moeder is Cornelia Bartels. Adriaen Jans Prins thans getrouwd met Cornelia Bartels borgt zijn huis aan de Havenkant.

   Op 4-3-1616 ter weescamer van Zevenbergen geliquideert met Adriaen Jans Prins als magen voocht van Neeltgen Bartels nopende den interest sedert 1603 tot 1616 en is desselve Prins met Huijbrecht Cornelis Broeren wonende tot Rucven en Aert Cornelis Vaertkens soon als toesiender respectieve van Cornelis Jans (Broeren) sijnde out 21 jaeren geaccordeert dat hij Prins in rega...de dat deselve Cornelis Jans naer’t expireren van de 6 jaren in uijtcoop geroert langen tijt van jaeren daernae mitten voors. Prins heeft ingewoont, daermede de voors. Cornelis Jans over de drie jaeren geleden sijn eijgen profijt heeft gedaen aen de voors. Cornelis Jans sal voldoen de helft van de interest over de voors. jaeren belopen 278 kgld, etc. daeraen gecort wordt 120 kgld, bij Adriaen Gerit Leucken op 29 1 1616 ter weescamer gesarveert.

  x ±1594   Jan Cornelisz Broeren .
      Zoon van Cornelis Broeren en ?
   Zij hadden een zoon Cornelis.

  x   Laureijs Christiaensz Fabri , † >7-1602.
   Otr. op 15-3-1597 .

   Laureijs Christiaensz Fabri was een zoon van Mr. Christiaen Fabri en Cornelia Laureys de Weerdt.

   Te Klundert op 28-5-1600 Compareerde Claes Bertels voir hem zelve en Laurens Christiaen Fabri als getrout hebbende Neeltgen Bartelsdr. en bekennen van boven geschrevene uijtcoop 200 cgld. van hun moederlijcke goeden als van 400 cgld. van des vaderlijcke goeden wel en deuchdelijkc voldaen te wezen, door handen van Huijbrecht Pyeters als getrout hebbende de weduwe van Jan Anthonis genaempt Machtelt Jan Ottendr. Actum 28 may 1600, ter presentie van Job Cornelisse en Joost Jans schepenen.

   Weeskamer Klundert, 6 aug. 1602: Inventaris [van de] goederen van Lijsbeth Roel Hendricx, weduwe, met Claes Bertels haar man in leven besten.
   Mede compareerde voorn. Elisabeth Roelendr. met Huijbrecht Pieters ter eenre en Laureys Christiaens bloedvoogd van de 4 onmondige weeskinderen van Elisabeth, bij Claes Bertels geprocreert. Met name; Laureyske 9 jaar, Lijsbeth 7 jaar, Janneken 4 jaar en Bertel Claes 2 jaar. Borgen: Cornelis Adriaens Oomshals en Thonis Jan Thonis op te Langewech.

  x ±1603   Adriaen Jans Prins , † <1621.

   Adriaen was een zoon van Jan Prins, die in 1593 kerkmeester was te Zevenbergen.

   In 1615 was Adriaen "wonende over’t water op ten Zandberg, [in de] jurr. van Zevenbergen".

  1 kinderen


 3. Claes Berthels , * <3-1573 .

  x   Elisabeth Roelendr (Lijsken Roel Hendriks) .

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.