Claesken Michiels (Claertgen Gielen) , *Waspik ±1597 , † 1669, [] ’s-Grevelduin-Capelle 24-5-1669.
Dochter van Michiel Jacops en Lucia Berten (Sijcken Berten) .


x ’s-Grevelduin-Capelle 23-7-1617 (otr ’s-Grevelduin-Capelle 26-6-1617)
    Dionijsius (Deenis Janse) de Haan , * ±1585 , † 9-1652, [] ’s-Grevelduin-Capelle 25-9-1652.
Kinderen:
 1. Seijcken Denis de Haan , * 1618 , ~Capelle (NB) 9-12-1618 , † <1630 .
   Wsl. vóór 1630 overleden.
   Doopgetuigen: Gijsbertgen Petersen, Hendrick Hendrickxen Back en Ariaen Hulsten.


 2. Jan Denisse de Haan , * 1622 , ~Capelle (NB) 4-9-1622 , † <1633 .
  Get. bij de doop: Peter Denissen de Haen (?) .
   Doopgetuigen waren: Leendert Bastiaensen en Peter Denis.


 3. Anneken Denisse de Haan , ~Capelle (NB) 1627 .
   De ouders wonen aan de Nieuwevaart. Doopget. Anneken Cornelis van Wesbeeck.

   Capelle, 17-7-1659: Erfdeling door Claesken Michiels, wed. van Denis Jans de Haen, ter eenre, en Sijken Jans de Haen, Jan en Michiel Denis de Haen, Anneken Denis de Haen en Huijbert Denis de Haen, kinderen van Denis en Claesken.


 4. Sijken Denijsse (Sijke Denis) de Haan , * 1629 , ~Capelle (NB) 6-1629 .
   Doopgetuige: Anne Lenerts "uyt de Ruycht".

  x Waspik 10-2-1667   Jan Adrianse (Jan Arisse) de Ruijter , † <1682.
   Otr. op 21-1-1667 in Capelle (NB).
   Jan Arisse de Ruijter, j.m. van ’s-Gravenmoer, won. te Capelle, en Sijken Denis de Haen, j.d. van Cap, trouwden te Waspik.
   Hun zoon Denijs Janse de Ruijter werd in Capelle rond 1692 door diverse gehuwde vrouwen genoemd als vader van diverse buitenechtelijke kinderen.

  x Capelle (NB) 9-11-1681   Teunis Teunisse de Lange .
   Otr. op 25-10-1681 in Capelle (NB).
   Teunis Teunisse de Lange, wedr. Dingetje Lenders, en Sijken Denijsse de Haen, wed. jan Adriaense de Ruijter.

   In Capelle op 28-2-1682 verkoopt Teunis Teunissen Langens nomine uxoris [iets] aan Michiel Denis de Haen, zijn zwager.

   Compareerde voor ons Schout ende Heemraders der Ambacht Heerlijckhijt van Schrevelduijn Cappel, de eerbare
   - Sijcken Denis de Haen, wed: wijlen Teunis Teunisse de Langen, geassisteert met Migiel Denis de Haen haren broeder, ter eenre, ende
   - Huijbert Bastiaenssen, woonende tot Raemsdonck, in Huwelijck hebbende Anneken Teunis de Langen,
   - Jan Janssen Metsert, in Huwelijck hebbende Peeterken Teunis de Langen,
   - Leendert Teunisse de Langen;
   alle als kinderen ende erffgenamen van za: de voornoemde Teunis Teunisse de Langen, ter andere sijden;
   De welcke verclaren te hebben gecontracteert, geaccordeert ende geslooten dese haer luijder contracte, in manieren als hier naer volgende is, als te weten dat de voornoemde wed: ende eerste comparante, in erffel…. sal hebben
   ende behouden alle erffelijcke, haeffelijcke, meuble ende in meuble goederen, soo van gout silver gemunt als ongemunt, mitsgaders alle actie credite in ende uijtgaende schulde, egeen van dien gerefereert, soo ende gelijck bij zaliger den voornoemde Teunis Teunisse de Langen haer twee comparanten vader,ende de voorsr: eerste comparanten samen beseten hebben, waer tegens de voorsr: tweede comparanten, voor hare vaderlijcke herediteijt, vande voorsr: eerste comparante sal genieten ende profiteren, een somme vijff en seventigh ca: gulde, waermede de voornoemde tweede comparanten haer houden geconsenteert, welcke voorsr: somme bij de voornoemde eerste comparante te Bamis eerst comende anno 1688 sal werden betaelt, ende blijvende de coste deser contracte halff ende halff sonder meer, allent geene voorsr: is, verclaren de voorsr: comparanten ’t selve van tijt tot tijt naer te comen, ende te achtervolgen, daer vooren verbindende hare persoonen ende goederen, ende voorts generalijck alle haere verdere, stellende de selve ten bedwanck ende executie, van alle 3 Heeren Hoven bancken Rechten ende Rechteren, ende voornamelijck de indicatuere vande Hove ende Hooge vierschaer van Zuijt Hollant, aldus gedaen ende gepasseert ter presentie ende overstaen van Adriaen Timmers Schout, Johan Knaep, ende Mighiel Janssen Backer Heemraden. Actum dese 7e 7ber 1688.

  2 kinderen


 5. Jan Denijs (Jan Denisen) de Haan , * 1632 , ~’s-Grevelduin-Capelle 6-6-1632 .

   In Capelle op 29e meij 1710 Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Peter Boeser woonende tot Waspick, dewelcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ande tot behoeff van Jan Gijsberts de Jongh ende Jan Denisen de Haan, beijde woonende tot Sprangh, seecker parceel moeren putten en cuijlen, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart alhier, groot ontrent ses hont, belent oost ende west Teunis Cuijl.


 6. Michiel (Chiel Denisse) de Haan , *’s-Grevelduin-Capelle 10-2-1635 , ~’s-Grevelduin-Capelle 12-2-1635 , † ’s-Grevelduin-Capelle 25-5-1699 .

  x ’s-Grevelduin-Capelle 23-2-1659   Maeijcken Geeritsen Boom , *Drongelen ±1635 , † ’s-Grevelduin-Capelle 21-5-1699.

  6 kinderen


 7. Huijbert Dinisse de Haan , * 1640 , ~Capelle (NB) 15-4-1640 .
  Get. bij de doop: Corstiaen Peterssen (Cors Peters) de Haan .
   Doopget. Cors P(ete)rs den Haen en Engeltgen Jansdr.

   Capelle, 17-7-1659: Erfdeling door Claesken Michiels, wed. van Denis Jans de Haen, ter eenre, en Sijken Jans de Haen, Jan en Michiel Denis de Haen, Anneken Denis de Haen en Huijbert Denis de Haen, kinderen van Denis en Claesken.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.