Claes Gillesz , * ±1514 , † <3-1577.
Zoon van ? .


x
    Maritge Burritsdr , * ±1520 , † <4-1591.
Kinderen:
 1. Gillis Claesz , † >1621 .

   Gillis Claesz woonde te Spijkenisse, waar hij in 1601 en 1605 waarsman was. In 1583-84 en 1594 was hij waarsman van de Vierambachten. In 1622 kocht hij een oude baggerschouw.

   Gillis was gehuwd, maar de naam van zijn vrouw is onbekend. Hij had dochters Aeltgen, Ariaentgen en Maertgen Gillisdr.

   Pieter Claes Gillisz Prooyen, won. in Spijkenisse, verklaart verkocht te hebben aan heer Floris Heermael, tresorier van de Oude Munster
   te Utrecht, een jaarlijkse losrente van 37 pond, in hoofdgeld 600 pond, verzekerd op 6 gem. min een lijn weiland in Brabant, belend: o. de Meeldijk, z.o. Tielman Oom te Schiedam, z.w. de Bronchorsten en n.w. de wed. van Rochus Dircxsz, op 4 lijnen weiland aldaar, belend: n. de zeedijk, o. de Meeldijk, z. en w. Merten Cornelisz te Spijkenisse, op 2 gem. zaailand onder Brabant in Klein-Hekelingen, belend: n.w. de zeedijk, o. de kinderen van Aper Adryaensz, z.o. Pieter Willemsz en z.w. Jacob Corvincxsz te Spijkenisse, wezende vrij eigen goed en geen
   lenen en ook geestelijk onbelast. Comparants broer Gillis Claesz, won. in Spijkenisse, stelt zich borg.
   In de marge: 19-7-1656, Compareerde ter secretarie van Spijkenisse Aeltgen Gillisdr, tegenwoordig met haar zusters Ariaentgen en Maertgen Gillisdr possesseuren van de voors. 6 gem. min een lijn weiland, en heeft de originele rentebrief getoond, doorsneden en de zegels afgetrokken, en op de rug aangetekend, dat de schuld is voldaan. Op verzoek van voors. Aeltgen Gillisdr geroyeerd.

  3 kinderen


 2. Borgert Claesz (Borrit Claesz) , * ±1540 , † Oud-Beijerland 26-4-1596 , [] Oud-Beijerland 1596.
   Overl. tussen 26-4-1596 en 5-1-1597, 56 jaar oud.

   Hier leyt begraven
   Borger Claes in
   sijn leven gouverneur
   van Beyerlant en is
   in den Heere gerust
   op den XXVI aprilis 15[??]
   ovt sijnde 56 iaren.

   Borger/Borgert/Burgert/Borrit Claesz was boer op de ’Brouwersstee’ te Oud-Beijerland. In 1588-89 was hij heemraad van de polder Oud-Beijerland.

   Op 10-6-1591 verklaarde de in Oud-Beijerl. wonende Lenert Pietersz. Cuijper aan Borgert Claesz., als voogd van Pieter Cornelisz., weeskind van Cornelis pietersz. en Maritgen Hendricx, schuldig te zijn, vanwege een lening, 32 gld. 2 stuiver 1 blank.

  x ±1570   Maertgen Jacobs .

   Op 14-11-1595 transporteerden Jacob Borgertsz. en zijn zuster Fijtgen Borritsdr., weduwe van Pieter Jansz. van Buijrren en geassisteerd met Claes Cornelisz., secretaris van Beijerland, als haar voor de gelegenheid gekoren voogd, als inwoners aldaar, aan hun vader Borrit Claesz. ’Gouverneru’: 2 morgen 3 hond land, gemeen liggend in een stuk van 15 morgen genaamd Tollegors binnen Oud-Beijerland, en nog elk 1 morgen 25 roeden, tezamen makenden 2 morgen 50 roeden, gelegen in een stuk van 6 morgen ½ hond genaamd ’Brouwerstede’, zuidelijk belend door de ’Plaetse weg’ en noordelijk door ’den Zinckwech’, alsmede nog hun beider portie aan zekere 4 lijnen land bij Spijkenisse in het ambacht van Brabant in de hofstede van Pieter Claesz. ’in den hoeck genaamd den Camerhoeck’, oostelijk belend aan ’de Cleijne Heeckelingsen Meeldijck’ onder het huis van Claes Gillisz., nu Pieter Claes, nog een stukje van 5½ lijnen in dezelfde banne, welke zijn gekomen van de ouders van voornoemde Borrit Claesz., die hetzelfde geërfd hebben van ’haren oom’ heer Adriaen Claesz. Coorendijck, in zijn leven kannunnick tot Geervliet. Deze porties zijn groot elk 86 roeden 1 voet 4 duimen. Dit land is hun aabestorven van hun moeder Maertgen Jacobsdr.

  x <1590   Aeltgen Hendrix , † <6-1648.

   Aeltgen was een dochter van Hendrick Arentsz. den Ouden en Digna Jacobsdr. Meijnert.

   Aeltgen Henricxdr., weduwe van Borgert Claesz., geassisteerd met haar gekoren voogd Cornelis Lendertsz. Robol, verklaarde bij akte van 5-7-1597 aan de 5 onmondige kinderen van Borgert Claesz. 1146 car. gld. schuldig te zijn, welk geleend geld zij op 12-3-1599 aan hen zou terugbetalen. Als zekerheid stelde zij 5 morgen 10 hond, gemeen liggend met haar weeskinderen in een stuk van 6 morgen en aan de noordzijde belend door de ’Sinckwech’.

  8 kinderen


 3. Pieter Claesz (Pieter Claes Gillisz) Prooijen , *Spijkenisse ±1570 , † ±1627 .

  5 kinderen


 4. Dirck Claesz Proeijen , *Hekelingen ±1570 , † ’s-Gravendeel 4-7-1604 .

   Dirck Claesz. Proeyen woonde laatstelijk te ’s-Gravendeel.

   De gebroeders Gillis Claesz., Pieter en Dirck Claesz. worden op 21-9-1597 genoemd als omen en voogden van de weeskinderen van Borgert Claesz.

   Op 4-7-1607 compareerden de gebroeders Gillis Claess. en Pieter Claess., beide wonende te Spijkenisse, als ooms en bloedvoogden van vaderszijde, en Goris Dircxss., wonende te Hekelingen, als behuwd oom en bloedvoogd van moederzijde, van de kinderen van Dircxen Cornelisdr., geprocreëerd bij Dirck Claess.: Marijgen, Aeltgen, Janneken, Claes en Cornelis Dircxsen, en hun stiefmoeder Marijgen Arienssen. Haar in leven zijnde kinderen bij Dirck waren toen Ariaentgen, 9 jaar, Borrit en Eeuwit, 6 jaar, Willem, 4 jaar, en Arie, 1½ jaar. Er werd tot uitkoop gekomen.

   Uit zijn beide huwelijken had Dirck Claesz. nageslacht met de familienaam Van Proijen.

  x   Dircksken Cornelis (Dircxen Cornelis) , † <1598.
   Kinderen: Marijgen, Aeltgen, Janneken, Claes en Cornelis.

  x   Marijgen Ariens (Maergen Ariens) , † <1718.
   Kinderen: Ariaentgen, Borrit, Eeuwit, Willem en Arie.
   Als weduwe is Maergen Ariens hertrouwd met Dirck Lambrechtsz.
   Overl. tussen 14-7-1607 en 25-11-1617.

   Op 25-11-1617 accoordeerde Pieter Claesz. met Dirck Lambrechtss., weduwnaar van Maergen Ariens, die tevoren weduwe was van Dirck Claess. Proeyen. Zij kwamen tot uitkoop met de uit die verbintenis in leven zijnde kinderen.

  10 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.