Claes Huijben .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Antonis Claes Huijben (Thonis Claes Huijben) , † >9-1639 .

   Op huijden desen xvije februarij 1620 compareerden [in Capelle] Claes Huijbertss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Claess, sijnen soon. Betaald wordt via een wilkeur.

   Op huijden desen xvije februarij 1620 [in Capelle] compareerden Claes Huijbertss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Claess, sijnen soon. Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Sebastiaen Peter Corsten x Janneken Claesdr ende Adriaen Jacopss Corp x Peterken Claesdr als erffgenamen van Claes Huijben zijn voldaan op 21-5-1626.

   Op de 6e maij anno 1626 in Capelle compareerden Jan Dirckss x Eltken Adriaensdr ende Antonis Janss x
   Lijsken Adriaensdr mede namens Joost Adriaenss Cou, procuratie Cappel, alle erffgenamen van Adriaen Joosten Cou, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Claes Huijben ende Herman Adriaenss, beijde woonende tot Cappel.

   Op huijden desen xxvje october 1626 compareerden Sebastiaen Peter Corsten ende gaff
   over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Claes Huijben, sijnen swager.

   Loon op Zand, 1-3-1634: Peter en Adriaen, zonen wijlen Ghijsbert Cornelissen, en Corstiaen Peterssen de Haen en Stoffel Quirijnen als voogden van Sijken Ghijsberts, en Thonis Claes Huijben en Laureijs Geritssen de Leeuw als opvolgers van Adriaen Ghijsbert Cornelissen, maken een boedelscheiding.

   Opten je october anno 1639 compareerden Gerit Dirckss van Nederveen, woonende tot Waelwijck, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Antonis Claes Huijben. Betaald wordt via een wilkeur.   Adriaen zoon wijlen Ghijsbert Cornelis Hoeffnaegelen transporteert goederen aan Thonis Claes Huijben en Laureijs Geeritssen de Leeuw op 1-3-1634 in Loon op Zand. Thonis Claes Huijben en Laureijs Gerits de Leeuw bekennen schuldig te zijn aan Adriaen Ghijsbert Cornelis een bedrag van 230 gulden terzake van een transport op heden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 17-4-1637 ingelost is.

  x   Willemken Hendricx .
   Zij hadden een zoon Huibrecht Teunis Claesz.

   Capelle, 10-10-1677: Erfdeling goederen Anthonij Claes Huijben en Willemken Hendricx. Huibrecht Teunis
   Claesz en Hendrick Corsten nomine uxoris kinderen.

  1 kinderen


 2. Peerken Claes Huijben (Pieterken Claesdr) , † <1656 .

   Op huijden desen ixe november 1626 [in Capelle] compareerden Jacop Adriaenss Curp, woonende tot Waspijck, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Claes Huijben, sijnen swager. Betaald wordt via een wilkeur. Toegevoegd: Peerken Claesdr x Jacob Adriaenss Corp is voldaan op 9-10-1628.

   Op 12-11-1655 in Groot-Waspik was sprake van een vrijgift ter waarde van ƒ 50 betreffende hun deel inde goederen van Jacop Adriaenss Corp en Peerken Clasen za, gemeen met Jacop Arss Corp, Claes Jacopss, de kijnderen van Adriaen Jacopss en Huijbert Jacopss Corp.
   De vrijgift was tussen
   - Peeter Janss x Adriaenken Jacob Arss Corp en Lijnken Jacopss corp, geassisteerd door haar zwager, enerzijds, en
   - Anthonis Peeter Corsten, anderzijds.

  x <1621   Jacop Adriaenss Corp .
   Kinderen: Adriaen, Claess, Aenken, Lijnken en Huijbert.

   Op huijden desen xvije februarij 1620 [in Capelle] compareerden Claes Huijbertss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Claess, sijnen soon. Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Sebastiaen Peter Corsten x Janneken Claesdr ende Adriaen Jacopss Corp x Peterken Claesdr als erffgenamen van Claes Huijben zijn voldaan op 21-5-1626.

   Opten ije october anno 1640 [in Capelle] compareerden Jacob Adriaenss Corp, woonende tot Waspijck,
   Adriaen Heijligerss, Sebastiaen Peeter Corsten ende Peeter Toniss vander Maes, woonende tot Cappel, zij staen borg tbv Adriaen Jacobss Corp, schipper, tegenwoordig woonende tot Cappel, ivm de aankoop van een pleijtschip. Pieter van Leuven ende Antonij Penne als erffgenamen van Cornelis Penne, haeren neve, zijn voldaan door Adriaen Jacobss Corp op 7-10-1647.

   In de zomer van 1648 compareerde in Capelle Adriaen Jacobs Corp, naergelaten wednr. wijlen Lijsken Ewouts, sijne huijsvrouwe za., ende heeft voor recht aengenomen als hij aenneempt mitsdesen van Aert Ewit
   als voocht ende Jacob Adriaenss Corp als toesiender sijne drie onmondige kijnderen verweckt bij
   Lijsken Eeuwits voorss. Toegevoegd: Aert Ewits, als oom vandevoorss kijnderen, is voldaan door Jacob Adriaenss Corp, grootvader, op 22-5-1653.

   Op 12-2-1654 is sprake van een vrijgift van een plecxken ackerland van ƒ 399 tussen Jacop Adriaenss Corp e.a. en Adriaen Jacopss Baes. Genoemd worden: Jacop Adriaenss Corp, Claes Jacopss Corp als voocht van de 3 kijnderen van Adriaen Jacopss Corp en Lijsken Eembus, hem voocht susters [??], Anthonis Claesen Huijben namens Aentken en Lijnken Jacopss Corp en Huijbert Jacopss Corp. Kinderen van Jacop Adriaenss Corp en Peerken Claes Huijben. Op 5-10-1655 is de koopsom geheel voldaan.

  5 kinderen


 3. Janneken Claes Huijben (Janneken Claesdr) , *Capelle ±1598 , † >1660 .

  x   Gerrit Peeters (Gerit Peeterssen) Rommen , † ±1625.

  x ±1625   Sebastiaen Peters Corstiaenssen (Bastiaen Peeters) , * ±1593 , † <4-1661.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.