Cornelis Jansz , † ±1543.
Zoon van Jan Cornelisz .


x
    Baertge Jacobsdr , † ±1557.
Kinderen:
 1. Maritge Cornelisdr .

   Egbert Aertsz., ev. Maritge Cornelisdr.

  x   Egbert Aertsz .

   Mijnsheerenland, 4 april 1558 na Pasen:
   - Joris Cornelisz. (Joris Cornelis Jansz.),
   - Willem Adriaensz. Hoffman, ev Neeltge Cornelisdr.,
   - Egbert Aertsz., ev Maritge Cornelisdr.,
   - Wouter Hermansz., ev Aechge Cornelisdr., en
   - Dirricxke Cornelisdr.,
   alle mede erfgenamen van Baertge Jacobsdr. (Jansdr. is doorgestreept), hun moeder resp. schoonmoeder,
   verkopen aan hun broer resp. zwager Jacob Cornelisz. 1½
   hond land met toebehoren, de verkopers aangekomen bij overlijden van Baertge Jacobsdr. Nevens 1 mrg land van Dirricxke Cornelisdr., haar aangekomen van haar vader Cornelis Jansz. Alsnog 1½ roeden van hun moeder. Altezamen gelegen in het Oudeland van Moerkercken in een hoeve van 7 mrg 268 roe 8 voetenen 6 duim zaai- en weideland aan de Oostwatermolenvliet.


 2. Aechie Cornelisdr (Aechtge Cornelis Jansdr) , † ±1565 .

   Mijnsheerenland, 22 november 1565:
   Jacob Cornelisz. van de Blaak verklaart aangenomen te hebben in houden, eet en drank, schoeien en klederen Jaepge Jacobsdr., dochter van Jacob Adriaensz. (Hoffman) en Aechtge Cornelis Jansdr., zuster van Jacob Cornelisz. aan de Blaak. Genoemd: Joris Cornelisz. en Willem Adriaensz. Hoffman.

  x   Wouter Hermansz .
   Wouter Hermansz., ev. Aechge Cornelisdr.

  x   Jacob Adriaensz Hofman , † <1558.
      Zoon van Adriaen Willemsz (Arien Willemsz) (den) Hofman en Marijke Margriet Heijnendr (Marijke Margrietendr) .
   Jacob Corneliss. van de Blaeck bekent aangenomen tle hebben Jaepje Jacobdr., zijn zusters kind, dochter van Jacob Adriaensz. en Aecht Cornelisdr.

   Mijnsheerenland, 22-11-1565: Jacob Cornelisz. van de Blaak verklaart aangenomen te hebben in houden, eet en drank, schoeien en klederen [voor] Jaepge Jacobsdr., dochter van Jacob Adriaensz. [Hoffman] en Aechtge Cornelis Jansdr., zuster van Jacob Cornelisz. aan de Blaak. Genoemd worden verder Joris Cornelisz. en Willem Adriaensz. Hoffman.

  1 kinderen


 3. Jacob Cornelisz , † <4-1571 .
   Op 31-3-1571 compareerde Heyltge Jacob Cornelisz. weduwe met haar zoon Jan Jacobsz. voor stadhouder en heemraden van Mijnsheerenland. Zij verkoopt dan aan Lenert Adriaensdochter te Dordrecht een rente van 36 Karoly gulden, die zij verzekert op de zeven morgen land achter de hoeve.

   Jacob Cornelisz. aan de Blaak, één van de directe voorvaderen in rechte linie van het geslacht Van Eis. Zijn zoon Jan Jacobsz. wordt "Jan Jacobsz. Heysen - genaamd Pentionaris - genoemd.

   Jacob cornelisz. was heemraad en waersman (=penningmeester) van de polder Oudeland van Moerkerken.

   Zijn broers en zussen droegen op 4-4-1559 land over aan Jacob Cornelisz.

   Mijnsheerenland, 14 december 1553:
   Heynrick Jan Heyensz., Adriaen Jan Heyensz., Jacob Cornelisz., ev Heyltge Jan Heyensdr., Rochus Adriaensz., ev Lijntge Jan Heyensdr., en Cornelis Heyensz., vervangende de onmondige Crijn Jan Heyensz., alle erfgenamen van Adriaentge Adriaensdr., hun moeder en schoonmoeder, va Pieter Cornelis Joosten de helft v. 5 mrg cijnsland in het OvM en de helft van de bouwstede, staande over de straat tegenover het Hofvan Moerkercken.

   Op 21 februari 1562 verklaart Jacob Cornelisz. verkocht tehebben aan Herman Adriaensz., poorter te Dordrecht, een jaarlijkse rente van 24 Karoly gulden, te lossen met den penninck vijffthiene, die hij verzekert op 5 morgen vrijland. Deze 5 morgen vrijlandwaren gelegen in reedsgenoemde hoeve van 7 morgen 268 roeden 8 voet en 6 duim land, after Jacop Cornelisz. huijssinghe. Later bleek dat de gehele 7 morgen land belast waren met bovengenoemde rente.

   Mijnsheerenland, 25 januari 1567:
   Cornelis Adriaensz. van Dordrecht verkoopt aan zijn halfbroer Jacob Cornelisz. 2 morgen 139 roeden 5 voeten en 8 duim land, gelegen in een hoeve van 7 morgen 268 roeden 8 voet en 6 duim land in het Oostwatermolenblok bij de Blaakse dijk, de verkoper aangekomen bij het
   overlijden van zijn vader Adriaen Cornelis Ghijsbrechtsz. en Baertge Jacobsdr., zijn moeder. Dit stuk land is gelegen ten oosten van de Oostwatermolenvliet.

   Op 12 juni 1570 wordt Jacob Cornelisz. door schout en heemraden van Mijnsheerenland bevestigd als eigenaar van verdere 7 morgen 268 roeden 8 voet en zes duim land, die hem worden overgedragen door Govert Dirksz. ‘t Hoen als gemachtigde van Guilhelme de Volare, tweede echtgenoot van jonkvrouw Maria Heijnricxsdr., die te voren weduwe is geweest van meester Heijman Jan Woutersz., die dit land in 1562 erfde van zijn zuster (?) Janneke Jan Woutersz.dr.

   Jacob Corneliss. van de Blaeck bekent aangenomen tle hebben Jaepje Jacobdr., zijn zusters kind, dochter van Jacob Adriaensz. en Aecht Cornelisdr.

  x   NN. .

  x   Heijltge Jan Heijensdr , † <1580.
      Dochter van Jan Heijensz (van Heijsden) en Adriaentge Adriaensdr .
   Jacob Cornelisz. en Heyltge Jansd. woonden aan de Blaeck bij Mijnsheerenland.
   Na het overlijden van zijn moeder Heyltge Jansdr. vóór 1580 komt Jan Jacobsz. in het bezit van de hofstede en de omliggende landen aan de Blaakse dijk.

   Heijltge Jan Heijesdochter huwt Jacob Cornelisz. aan de Blaak, één van de directe voorvaderen in rechte linie van het geslacht Van Eis.

   Op 23 mei 1573 erkent Heyltge Jacob Cornelisz. weduwe een rente verkocht te hebben van 21 gulden, ten bate van Pieter Lenertsz., die deze rente op 15 juni 1588 overdraagt aan Adriaen Jansz., brouwer in ‘t Rijpland. Heyltge Jacob Cornelisz. weduwe verzekert deze rente op het in 1570 aangekochte land aan de Oostwatermolenvliet.

   Pieter Cornelisz. Romeijn trouwt in Mhld op 7 juni 1603 met Marichge Ghijssendr., voormalig ook echtgenote van Cornelis Jacobsz., zoon van Jacob Cornelisz. en Heyltge Jan Heyensdr.

   Mijnsheerenland, 3 juni 1606:
   Pieter Cornelisz. Meeldijk verkoopt aan Nicolaas Jansz., kruidenier te Dordrecht, ca. 3 mrg, 243 roe in het OvM.
   Zuid: de weg waar de verkoper woont. Noord: het land van Jacob[..], echt genoot van Marichge Pieter Cornelis Joostendr., en voorts nog enige andere landerijen.
   Genoemd: Wijlen Adriaen van Driel Anthonisz., Jan Pietersz. Vinck, Jacob Jacobsz., voorsaet van Pieter Cornelisz. Romeijn (trouwt Mhld 7 juni 1603 Marichge Ghijssendr. , voormalig ook
   echtgenote van Cornelis Jacobsz., zoon van Jacob Cornelisz. en Heyltge Jan Heyensdr.

  5 kinderen


 4. Dirricxken Cornelisdr .

   Mijnsheerenland, 4 april 1559 na Pasen:
   Jacob Cornelisz. aan de Blaak is schuldig aan Dirricxken Cornelisdochter, zijn zuster, een jaarlijkse losrente ten bedrage van 6 Cgulden, 20 stuivers voor de Cgulden gerekend, en dit vanwege de koop van land van Dirricxke, in aanwezigheid van haar broeder Joris Cornelisz.,
   wonende te Puttershoek, gekocht. Hij verzekert deze losrente op 2 morgen en 1½ hont eigenland in het Oudeland van Moerkercken bij de Oostwatermolen, gelegen in een hoeve van 7 morgen, 268 roeden, 8 voet en 6 duim zaailand. Hij beboert deze hoeve gemeenschappelijk
   met zijn halfbroer Cornelis Adriaen Ghijsbrechtsz. en Jop Hermansz. op Puttershoek.

   Mijnsheerenland, 16 januari 1561:
   Joris Cornelisz., Willem Adriaensz. Hoffman, weduwnaar van Neeltge Cornelisdr., Wouter Hermansz., weduwnaar van Aechge Cornelisdr., EgbertAertsz., ev Maritge Cornelisdr., en Dirricxke Cornelisdr. met haar halfbroer Cornelis Adriaensz., altezamen erfgenamen van Baertge Jacobsdr., hun moeder resp. schoonmoeder, verkopen aan hun broer Jacob Cornelisz. (aan de Blaak) voor zijn quotie en besterfenis van zijn moeder 148 roe en 2 duim land in het Oudeland van Moerkercken in het Oostmolenblok bij de Oostwatermolen aldaar in een hoeve van 7 morgen 268 roeden 8 voet en 6 duim.


 5. Joris Cornelis Jansz , * ±1525 , † >1600 .

  x   Anniken Diercx , † ±1600.

  5 kinderen


 6. Neeltge Cornelisdr , * ±1535 , † ±1559 .
   Overleden in 1559-60.

   Mijnsheerenland, 8-6-1564: Willem Adriaensz. den Hoffman is schuldig aan zijn dochter Neeltge Willemsdr., verwekt bij Neeltge Cornelis [Jacobsdochter] pie memorie, de som van 5 ponden groten Vlaams vanwege de verkochte kleren en kleinodiën die hetzelfde kind aangekomen zijn bij dode van haar moeder en die van Willem Adriaensz. gekocht zijn door Joris Cornelisz. en Jacob Cornelisz., zijn zwagers. Als borg stelt zich Neeltge, echtgenote van Cornelis Hughensz.

   Neeltge Cornelis was een dochter Cornelis Jansz en Baartje Jacobsdr. Neeltge had broers Joris Cornelisz en Jacob Cornelisz.

   Als mede erfgenamen van hun moeder resp. schoonmoeder Baertge Jacobsdr. worden op 4-4-1558 (na pasen) in Mijnsheerenland genoemd:
   - Joris Cornelis Jansz.,
   - Willem Adriaensz. Hoffman, ev. Neeltge Cornelisdr,
   - Egbert Aertsz., ev. Maritge Cornelisdr.,
   - Wouter Hermansz., ev. Aechge Cornelisdr. en
   - Dirricxke Cornelisdr.
   Zij verkochten aan hun broer resp. zwager Jacob Cornelisz. 1½ hond land met toebehoren, de verkopers aangekomen bij overlijden van Baertge Jacobsdr. Nevens 1 mrg. land van Dirricxke Cornelisdr., haar aangekomjen van haar vader Cornelis Jansz. Alsnog 1½ roeden van hun moeder. Altezamen gelegen in het Oudeland van Moerkercken in een hoeve van 7 mrg. 268 roe 8 voeten en 6 duim zaai- en weideland aan de Oostwatermolenvliet.

   Mijnsheerenland, 16-1-1561:
   - Joris Cornelisz.,
   - Willem Adriaensz Hofman, weduwnaar van Neeltge Cornelisdr.,
   - Wouter Hermansz., weduwnaar van Aechge Cornelisdr.,
   - Egbert Aertsz., ev. Maritge Cornelisdr., en
   - Dirricxke Cornelisdr. met haar halfbroer Cornelis Adriaensz.,
   altezamen erfgenamen van Baertge Jacobsdr., hun moeder resp. schoonmoder, verkopen aan hun broer Jacob Cornelisz. (aan de Blaak) voor zijn quotie en besterfenis van zijn moeder 148 roe en 2 duim land in het Oudeland van Moerkercken in het Oostmolenblok bij de Oostwatermolen aldaar in een hoeve van 7 morgen 268 roeden 8 voet en 6 duim.

   Op 11-12-1688 in Mijnsheerenland wordt een verklaring afgelegd over de voormalige Heijssenhoeve. Neeltje, een dochter van Baertge Jacobs en Cornelis Jansz., de oudste bekende bezitters van de gemelde hoeve, trouwde in eerste echt Adriaen Pietersz; zij huwede in twee de echt Willem Adrianesz. [den] Hoffman, landbouwer aan de Groeneweg [thans hoeve "Bouwlust"] in het Oudeland van Puttershoek. Hun zoon, met name Pieter Willemsz., werd in 1585 "Pieter Willemsz. (aan de) Groeneweg" genoemd.

  x   Adriaen Pietersz .
   Wsl. zijn Bastiaen Adriaensz. en Leentge Adriaensdr. hun kinderen.

   Mijnsheerenland, 31 januari 1569:
   Willem Adriaensz. Hoffman, Oorber, Daen, Adriaen Adriaensz. en Marichgen Adriaensdr.,
   mede voogden van Bastiaen Adriaensz. en Leentge Adriaensdr., scheiden de boedel van
   Neeltge Cornelisdr., weduwe van Adriaen Pietersz.

  x ±1555   Willem Adriaensz (den) Hofman , * ±1535 , † <1564.
      Zoon van Adriaen Willemsz (Arien Willemsz) (den) Hofman en Marijke Margriet Heijnendr (Marijke Margrietendr) .
   Neeltge was weduwe van Adriaen Pietersz. met wie zij kinderen had.
   Kinderen van Willem Adriaensz Hoffman en Neeltge: Pieter en Neeltge.
   Te Mijnsheerenland van 13-4-1563 tot Pasen is sprake van "wijlen Willem Adriaensz. Hoffman, Neeltge Adriaensdr. [Hoffman], Annetge Adriaensdr. en Beatrix Adriaaen Willemsdr.

   Mijnsheerenland, 8-6-1564: Willem Adriaensz. den Hoffman is schuldig aan zijn dochter Neeltge Willemsdr., verwekt bij Neeltge Cornelis [Jacobsdochter] pie memorie, de som van 5 ponden groten Vlaams vanwege de verkochte kleren en kleinodiën die hetzelfde kind aangekomen zijn bij dode van haar moeder en die van Willem Adriaensz. gekocht zijn door Joris Cornelisz. en Jacob Cornelisz., zijn zwagers. Als borg stelt zich Neeltge, echtgenote van Cornelis Hughensz.

   Mijnsheerenland, 8-6-1564: Willem Adriaensz den Hoffman is schuldig aan zijn dochter Neeltge Willemsdr., verwekt bij Neeltge Cornelis [Jacobsdochter] pie memorie, de som van 5 ponden groten Vlaams vanwege de verkochte kleren en kleinodiën die hetzelfde kind aangekomen zijn bij dode van haar moeder en die van Willem Adriaensz. gekocht zijn van Joris Cornelisz. en Jacob Cornelisz., zijn zwagers. Als borg stelde zich Neeltge, echtgenote van Cornelis Hughensz.

   Mijnsheerenland, 23-1-1566: Adriaen Reijersz. is schuldig aan Willem Adriaensz. Hoffman 24 Cgulden vanwege de koop van een blauwe merry met een kol en een biesde vaars met een wit hoofd.

   Op 20-2-1567 stelde Willem Adriaensz. Hoffman zich borg voor Gijbbe, onmondig kind van Lauris Jorisz.

   Mijnsheerenland, 31-1-1569: Willem Adriaensz. Hoffman, Oorber, Daen, Adriaen Adriaensz. en Marichgen Adriaensdr., mede voogden van Bastiaen Adriaensz. en Leentge Adriaensdr., scheiden de boedel van Neeltge Cornelisdr., weduwe van Adriaen Pietersz.

   Anno ’73 betr. land "gelegen inde Pittershoucxe waert onder Zuijthollant":
   "Willem Adriaensz. Hofman es schuldich gebleven acht ponden vier schellingen als restant van coornthienden de anno ’73. Compt alhier de voorsz. somme van £ 8-04-00."

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.