Cornelis Joosten .
Zoon van ? .


x
    Ariaentge Ariaensdr , † <1545.
Kinderen:
 1. Claertje Cornelis Joostenzoonsdr ("Claertje Jan Hermans Huisvrouw") .

  x   Staes Jacobsz , † ±1550.

  x <1562   Jan Hermansz (van Maasdam) .
   Jan Hermansz wordt in april 1561 genoemd als stiefvader van de kinderen van STaes Jacobsz.

   Mijnsheerenland, 18 december 1554;
   Jan Hermansz., nasaet [= echtgenoot van de weduwe] van Staes Jacobsz., va Maritge van den Poel een jaarlijkse losrente van 6 gouden Cgld verzekerd op de ene helft van 3½ mrg land in het HG-blok in een hoeve van 11 mrg gemeen met Jacob Staesz. en Louris Claesz., ev Maritge Jacob Staesdr.

   Mijnsheerenland, 8 januari 1562:
   Gemeenschappelijke kaveling tussen Huyman Bleijenburg Adriaensz., Jacob Staesz. van Maasdam, Lauris Claesz. van Dordrecht en Jan Hermansz. van Maasdam. Dit stuk land, genaamd “De Hoeve” is gelegen in het Heilige-Geestblok, strekkende van de Groene Weg zuidwaarts tot aan de Maas.

  3 kinderen


 2. Joost Cornelis Joostensz (Joost Cornelisz) .

   Joost Cornelis Joostensz. heeft 1 zoon nagelaten met name Adriaen Joostensz.

   Mogelijk is dit familie:

   Mijnsheerenland, 27 maart 1544:
   Boedelscheiding tussen Cornelis Joosten, weduwnaar van Ariaentge Ariaensdr., en de kinderen, met namen: Ariaen Cornelisz., Pieter Cornelisz., Joost Cornelisz., Claertge Cornelisdr., onmondig: Cornelis Cornelisz., Jan Cornelisz., Bastiaen Cornelisz., Ariaen Cornelisz., Machteld en Neeltge Cornelisdr.

   Mijnsheerenland, 13 april 1572:
   Joost Cornelisz. en Bastiaen Cornelisz. bekennen hun broeder Pieter Cornelisz. te ontlasten van de rente die Pieter Cornelisz. ondergenomen heeft van het onmondige kind van Pieter
   Willem Aelbrechtsz. Zij verzekeren het 4e deel van de rente op al hun goederen

   Mijnsheerenland, 1 september 1560:
   Joost Cornelisz., ev Gijsken Schalcksdr., herroepenalzulke artikelen van zekere huwelijkse voorwaarden tussen hunluiden bij vrienden raad geordonneerd.

   Mijnsheerenland, 31 mei 1608:
   Adriaen Joostenz. bekent verkocht te hebben aan Aernt Maertensz., ambachtsheer van Schobbelandsambacht, 6 mrg en 125 roe land in het NvM ten westen van de Kruisweg. De verkoper aangekomen en aangesuccedeerd mits het overlijden van Joost Cornelis Joostensz. en Ghijsbrechtge Schalcksdochter, zijn ouders, en zijn zaliger vader aangekomen bij koop van het
   Regulierenklooster St. Jan binnen Amersfoort.

   Mijnsheerenland, 11 januari 1616:
   Elisabeth Joostendr., weduwe van Cornelis Cornelisz. transporteert in presentatie van Neeltge Joistendr. te Dordrecht 3 morgen weiland zonder aanwas aan Jacob Jansz. Linsen, eertijds schout van de Westmaas, ten oosten van de Kerksloot. Dit land is met nog 3 andere morgen land gekomen van wijlen Jacob van Diemen.

   Mijnsheerenland, 4 januari 1626;
   De 62-jarige Gerrit Pietersz. Steen verklaart op verzoek van Pieter Pietersz. Dousburch dat hem kennelijk is, dat
   Pieter Pietersz. Dousburch een natuurlijke zoon is van Pieter Cornelis Joostensz., gewoond hebbende in Moerkercken, welke Pieter Cornelis Joostensz. nog 3 broers en 5 zusters heeft gehad, namelijk: Adriaen Cornelis Joostensz., Joost Cornelis Joostensz., Bouwen Cornelis Joostensz., Neeltge Cornelis Joostendr., Claertge Cornelis Joostendr., Marichge Cornelis Joostendr., echtgenote van Joost Joostenz. aan de Blaak onder Heinenoord, Ariaentge Cornelis Joostendr. en Machteltge Cornelis Joostendr.
   Van welke personen gedescendeert zijn volgende personen: Van Pieter Cornelis Joostensz. de voornoemde Pieter Pietersz. Dousburch, nog 1 broer en 2 zusters. Adriaen Cornelis Joostensz. heeft nagelaten 7 kinderen, waarvan nog 1 zoon, genaamd Adriaen Adriaensz. metselaer, 1 zoon heeft nagelaten, tegenwoordig wonende in Rotterdam. Joost Cornelis Joostensz. heeft 1 zoon nagelaten met name Adriaen Joostensz. Bouwen Cornelisz. heeft 3 kinderen nagelaten, waarvan nog 1
   dochter in leven is. Neeltge Cornelis Joostendr. heeft 8 kinderen nagelaten, waarvan nog 2 inleven zijn en kindskinderen. Claertge Cornelis Joostensz. heeft 3 kinderen nagelaten, waarvan
   nog 1 dochter in leven is. Marichge Cornelis Joostendr. is nog in leven en huisvrouw van Joost Joostensz. Ariaentge Cornelis Joostendochter heeft 5 kinderen nagelaten, waarvan 5 nog
   in leven zijn. Machteltge Cornelis Joostendr. heeft 1 zoon nagelaten, verwekt bij Cornelis Pietersz., genaamd Pieter Cornelisz. of anders geheten Pieter Eliasz., omdat zijn huisvrouw
   een dochter is van Elias Bastiaensz., eertijds secretaris o p Heinenoord, die gestorven is zonder enige kinderen na te laten.
   De att estant verklaarde van moeders zijde de gerechte erfgenaam te zijn van de overleden Pieter Cornelisz.

  x <1561   Ghijsbrechtge Schalcksdr (Gijsken Goidschalx) .
      Dochter van Goidschalck Ottens en Luitge Cornelisse .

   Op 17-6-1563 comp.
   - Lenardt Adriaensz., won. in Mijnsheerenland van Moerkerken, geh. met Luit Cornelisdr., eerder weduwe van Goidschalck Ottens, voor de ene helft, en
   - Cornelis Adriaens Meeldijck, won. in Cromstrien, geh. met Barbara Goidschalcksdr. en
   - Joost Cornelisz, geh. met Gijsken Goidschalksdr.,
   als allen erfgenamen van hun vader Goidschalck Ottens zalr. voor de andere helft, tr. aan Willem Petersz., poorter te Gorinchem een griendt en boomgaard etc. te Kedichem.

  1 kinderen


 3. Adriaen Cornelis Joostensz .

   De op 9 september 1557 in Mijnsheerenland aangestelde pastoor Adriaen Cornelis Joostenz., ging, na aldaar18 jaren te hebben gediend, tot de protestantse leer over en werd de eerste predikant op diezelfde plaats. In de Classis van Dordrecht staat hij vermeld als een “lopende scheurmaker der Kercke Christi”. Op 5 mei 1579 ondertekende hij als een bejaard man een geschrift tot afstand van zijn ambt.

   Adriaen Cornelis Joostensz. heeft nagelaten 7 kinderen, waarvan nog 1 zoon, genaamd Adriaen Adriaensz. metselaer, 1 zoon heeft nagelaten, tegenwoordig wonende in Rotterdam.

  1 kinderen


 4. Pieter Cornelis Joostensz .

   De 62-jarige Gerrit Pietersz. Steen verklaart op 4-1-1626 in Mijnsheerenland, op verzoek van Pieter Pietersz. Dousburch, dat hem kennelijk is, dat Pieter Pietersz. Dousburch een natuurlijke zoon is van Pieter Cornelis Joostensz., gewoond hebbende in Moerkercken. Hij verklaarde ook dat Pieter Cornelis Joostensz. nog 3 broers en 5 zusters heeft gehad, namelijk: Adriaen Cornelis Joostensz., Joost Cornelis Joostensz.,
   Bouwen Cornelis Joostensz., Neeltge Cornelis Joostendr., Claertge Cornelis Joostendr., Marichge Cornelis Joostendr., echtgenote van Joost Joostenz. aan de Blaak onder Heinenoord,
   Ariaentge Cornelis Joostendr. en Machteltge Cornelis Joostendr. Van Pieter Cornelis Joostensz. de voornoemde Pieter Pietersz. Dousburch, nog 1 broer en 2 zusters.

   Van Pieter Cornelis Joostensz. stamt de voornoemde Pieter Pietersz. Dousburch en nog 1 broer en 2 zusters.

   Pieter Cornelis Joostenz. wordt in april 1552 genoemd bij een belending van land in het Oudeland van Moerkercken.

   Pieter Cornelis Joostensz. was één van de eigenaars van " den sevenden cavele opde gront van Mijnsheerenlant onder de dijckage van Beijerland".

   Mijnsheerenland, 10 juni 1553:
   Pieter Cornelis Joostenz. is schuldig aan Gerrit Jansz., azijnbrouwer binnen Dordrecht, een jaarlijkse losrente van 3 gouden Cgulden ten prijze van 40 groten Vlaams. Hij verzekert op 5 morgen cijnsland omtrent zijn huis en op de beterschap van zijn erf, keten en bergen.

   Mijnsheerenland, 12-11-1571:
   Pieter Cornelis Joostenz., wonende in Mijnsheerenland, is schuldig aan de eerzame Willemke van Drenckwaard Willemsdochter, weduwe van Screvel Ockersz. te Dordrecht , 1222 Cgulden als rest van een hoofdschuld vanwege de koop van 7 morgen land in het Oudeland van Moerkercken. Pieter Cornelis Joostenz. hypothekeert op deze 7 morgen land en op al zijn andere goederen.

   Mijnsheerenland, 8 juli 1569: Adriaen Heythoven Jacobsz., brouwer in Dordrecht, va Pieter Cornelis Joostenz. 3 mrg land in het OvM, hem aangekomen bij het overlijden van zijn vader Jacob Adriaensz.

   Mijnsheerenland, 12 november 1571: Willemke van Drenkwaard Willemsdr., weduwe van Schrevel Ockersz., va Pieter Cornelis Joostenz. 7 mrg land in het OvM.

   In 1606 wordt Pieter Cornelis Joostensz. genoemd als grootvader van Marichgen Ghijsbrecht Pietersdr. Meeuwenhil, gehuwd met Wouter Jansz., wonende in de Grote Linde in de Zwijndrechtse Waard.

  c   Grietgen Adriaensdr .
   Pieter Cornelis Joostensz en Grietgen Adriaensdr. zijn de ouders van Pieter Pietersz Dousburg, maar zijn níet getrouwd geweest.

   Mijnsheerenland, 15 december 1607:
   Pieter Pietersz. Dousburg verkoopt aan Jan Jansz., viskoper, 2 mrg en 300 roe land in het OvM, ten oosten van de weduwe en erfgenamen van de rekenmeester Johan Pauly, en nog enige andere landerijen in deze briefgenoemd. Genoemd worden zijn ouders, Pieter Cornelis Joostenz. en Grietgen Adriaensdr.

  x <1550   Adriaentge Adriaensdr , † <1554.
   Pieter Cornelis Joostenz., wijlen geechte man van Adriaentge Adriaensdr., eerder weduwe van Jan Heyensz. met wie zij 5 kinderen had. Pieter Cornelis Joostensz. trok bij haar in, want in 1557 is sprake van "het huis van Pieter Cornelis Joostensz., waar vroeger Jan Heijesz. in woonde".
   Mijnsheerenland, 14 december 1553:
   Heynrick Jan Heyensz., Adriaen Jan Heyensz., Jacob Cornelisz., ev Heyltge Jan Heyensdr., Rochus Adriaensz., ev Lijntge Jan Heyensdr., en Cornelis Heyensz., vervangende de onmondige Crijn Jan Heyensz., alle erfgenamen van Adriaentge Adriaensdr., hun moeder en schoonmoeder, va Pieter Cornelis Joosten de helft v. 5 mrg cijnsland in het OvM en de helft van de
   bouwstede, staande over de straat tegenover het Hofvan Moerkercken.

   Mijnsheerenland, 15 december 1553:
   Pieter Cornelis Joosten, eertijds ev Ariaentge Adriaensdr., eerder weduwe van Jan Heyensz., verkoopt in tegenwoordigheid van Cornelis Heyensz., Heynrick Jan Heyensz., en Jacob Cornelisz. van de Blaak aan Adriaen en Crijn Jan Heyesz. een jaarlijkse losrente van 16 gouden Cgld verzekerd op zijn geheel huis, berg en op 5 mrg cijnsland in het OvM.

   "Ariaentge Jan Heijensz. weduwe"

   Pieter Cornelis Joostenz. met zijn huisvrouw Adriaentge (Adriaensdr., eerder weduwe van Jan Heyensz.) worden op 4 juli 1550 in Mijnsheerenland genoemd als in gebruik hebbende 10 morgen land gelegen in een weer land ter grootte van 20 morgen.

   Ariaentge, Jan Heyensz. weduwe, en nu huisvrouw van Pieter Cornelis Joostenz., wordt op 1 juni 1551 in Mijnsheerenland vermeld.

   Mijnsheerenland, 4 juli 1550:
   Evert Adriaensz. van Dordrecht va Adriaen Aelbrechtsz. een jaarlijkse losrente van 12 Cgld, verzekerd op 10 morgen land in het OvM, voet onder voet met Jacob Adriaensz., zijn broeder. Deze 10 morgen zijn gelegen in een weer land ter grootte van 20 morgen, hetwelk land nu gebruikt wordt door Pieter Cornelis Joostenz. met zijn huisvrouw Adriaentge (Adriaensdr., eerder weduwe van Jan Heyensz.); aan de oostzijde van deze landerijen is gelegen het cijnsland van Jan Gerritsz. met zijn consoorten, aan hetzuideinde de Maas, aan de westzijde het land van het Heilig Geestgasthuis te Dordrecht en de Heilige Geest te Mijnsheerenland en aan het noordeinde de Jan Heyensz.weg.

   Kaveling van landerijen van de erfgenamen van Truijtge, wijlen echtgenote van Kors Pietersz op 1-6-1551 in Mijnsheerenland:
   - In den eersten is Pieter Kors Pietersz. gekaveld aan de ene helft van 6½ morgen eigen land in het Oudeland van Moerkercken bij Ariaentge, Jan Heyensz. weduwe, en nu huisvrouw van Pieter Cornelis Joostenz. Verder is Pieter Kors Pietersz. nog gegrondkaveld aan 3 morgen cijnsland, genaamd De Gheer, eveneens gelegen in het OvM.
   - Willem Korsz., Dirck Korsz., Thonis Jacobsz., Adriaen Pietersz., Pieter Korsz. en Dirck Lenertsz. zijn aanbedeeld 16½ morgen eigen land in Westmaas-Nieuwland, dat eensdeels Dirck Lenertsz. en anderdeels Kors Pietersz. gebruikt; hetwelk door hun 1539 van het zoute in het verse is bedijkt. Bovendien blijven zij bedeeld aan 6½ morgen vrij land bij Ariaentge Jan Heyens en aan 6 morgen cijnsland aan de weg bij Joost Jorisz. aldaar. Voorts isonder hen half en half gedeeld de havelijke goederen als paarden, koeien, horenbeesten, varkensen schapen, insgelijks de huisraad etc. goederen als paarden, koeien, horenbeesten, varkensen schapen, insgelijks de huisraad etc.

   Mijnsheerenland, 22 juni 1553:
   - Pieter Cornelis Joostenz., wijlen geechte man van Adriaentge Adriaensdr., eerder weduwe van Jan Heyensz., Heynrick Jansz., Jacob Cornelisz., ev Heyltge Jan Heyensdr., Rochus Adriaensz., ev Lyntge Jan Heyensdr. en Cornelis Heyensz., vervangende Adriaen en Crijn Jan Heyensz., va Ghijsbert Laurisz. 5 hond land in het Oudeland van Moerkercken, ten westen van de Molen- oftewel Oostweg.
   - Pieter Cornelis Joostensz., voor hemzelve, Hendrik Jansz. voor zich zelve, Jacob Cornelisz. als man en voogd van Heyltje Jan Heyensdr., Rochus Adriaansz., als man en voogd van Lyntje Jan Heyensz.dr. en Hendrik Jansz. en Cornelis Heyensz. samen vervangende Adriaan Jan Heyensz. en Crijn Jan Heyensz., bekenden gezamenlijk verkocht te hebben aan Ghijsbrecht Laurisz., onze mede heemraad, 5 hond land met al zijn toebehoren, gelegen in het Oudeland van Mijnsheerenland met verdere 5 hond gemeen, toebehorende de Heilige Geest alhier en heeft belegen op het oosten de Molen- of Oostweg, op het zuiden het land van Heyman Adriaansz., trezorier te Dordrecht, op het westen het land van het Heilige Geestgasthuis en op het noorden wederom het land van Heyman Adriaansz.

   Mijnsheerenland, 14 december 1553:
   Heynrick Jan Heyensz., Adriaen Jan Heyensz., Jacob Cornelisz., ev Heyltge Jan Heyensdr., Rochus Adriaensz., ev Lijntge Jan Heyensdr., en Cornelis Heyensz., vervangende de onmondige Crijn Jan Heyensz., alle erfgenamen van Adriaentge Adriaensdr., hun moeder en schoonmoeder, va Pieter Cornelis Joosten de helft v. 5 mrg cijnsland in het OvM en de helft van de bouwstede, staande over de straat tegenover het Hofvan Moerkercken.

   Mijnsheerenland, 25 maart 1555:
   Cornelis, Willem, Michiel en Jacob, erfgenamen van Pieter van Beveren, beoorkonden dat hun zwager Frans Cornelisz. onbedeeld gebleven is in 8½ mrg land in Mhld, welk land in gebruik is geweest bij Jan Heyesz. en nu bij PieterCornelis Joostenz., ev Adriaentge Adriaensdr.

  3 kinderen


 5. Cornelis Cornelisz .

   Mijnsheerenland, 27 maart 1544:
   Boedelscheiding tussen Cornelis Joosten, weduwnaar van Ariaentge Ariaensdr., en de kinderen, met namen: Ariaen Cornelisz., Pieter Cornelisz., Joost Cornelisz., Claertge Cornelisdr., onmondig: Cornelis Cornelisz., Jan Cornelisz., Bastiaen Cornelisz., Ariaen Cornelisz., Machteld en Neeltge Cornelisdr.


 6. Jan Cornelisz .


 7. Bouwen Cornelis Joostensz .

   Bouwen Cornelisz. heeft 3 kinderen nagelaten, waarvan nog 1 dochter in leven is in januari 1626.

   De 62-jarige Gerrit Pietersz. Steen verklaart op 4-1-1626 in Mijnsheerenland - op verzoek van Pieter Pietersz. Dousburch - dat hem kennelijk is, dat Pieter Pietersz. Dousburch een natuurlijke zoon is van Pieter Cornelis Joostensz., gewoond hebbende in Moerkercken, welke Pieter Cornelis Joostensz. nog 3 broers
   en 5 zusters heeft gehad, namelijk: Adriaen Cornelis Joostensz., Joost Cornelis Joostensz., Bouwen Cornelis Joostensz., Neeltge Cornelis Joostendr., Claertge Cornelis Joostendr., Marichge Cornelis Joostendr., echtgenote van Joost Joostenz. aan de Blaak onder Heinenoord, Ariaentge Cornelis Joostendr. en Machteltge Cornelis Joostendr. Van welke personen gedescendeert zijn volgende personen: Van Pieter Cornelis Joostensz. de voornoemde Pieter Pietersz. Dousburch, nog 1 broer en 2 zusters. Adriaen Cornelis Joostensz. heeft nagelaten 7 kinderen, waarvan nog 1 zoon, genaamd Adriaen Adriaensz. metselaer, 1 zoon heeft nagelaten, tegenwoordig wonende in Rotterdam. Joost Cornelis Joostensz. heeft 1 zoon nagelaten met name Adriaen Joostensz. Bouwen Cornelisz. heeft 3 kinderen nagelaten, waarvan nog 1 dochter in leven is. Neeltge Cornelis Joostendr. heeft 8 kinderen nagelaten, waarvan nog 2 in leven zijn en kindskinderen. Claertge Cornelis Joostensz. heeft 3 kinderen nagelaten, waarvan nog 1 dochter in leven is. Marichge Cornelis Joostendr. is nog in leven en huisvrouw van Joost Joostensz. Ariaentge Cornelis Joostendochter heeft 5 kinderen nagelaten, waarvan 5 nog
   in leven zijn. Machteltge Cornelis Joostendr. heeft 1 zoon nagelaten, verwekt bij Cornelis Pietersz., genaamd Pieter Cornelisz. of anders geheten Pieter Eliasz., omdat zijn huisvrouw een dochter is van Elias Bastiaensz., eertijds secretaris op Heinenoord, die gestorven is zonder enige kinderen na te laten. De attestant verklaarde van moeders zijde de gerechte erfgenaam te zijn van de overleden Pieter Cornelisz.

  2 kinderen


 8. Marichge Cornelis Joostendr , † >1625 .

   Marichge Cornelis Joostendr. is in januari 1626 nog in leven en huisvrouw van Joost Joostensz.

   Marichge Cornelis Joostendr., echtgenote van Joost Joostenz. aan de Blaak onder Heinenoord, was een zuster van o.a. Pieter Cornelis Joostensz.

   Mijnsheerenland, 4 januari 1626:
   Joost Joostensz. aan de Blaak ev Maritge Cornelis Joostendochter en Pieter Cornelisz. Meeldijk, echtgenoot van Ariaentge Pieter Cornelis Joostendr., alle erfgenamen van Pieter Cornelisz., in de wandeling Pieter Eliasz. genoemd, machtigen Pieter Pietersz. Dousburch en Pieter Gerritsz. Steen om uit hun naam een inventaris op te amken van de boedel achtergelaten door de overleden huisvrouw van Pieter Cornelisz. resp. Pieter Eliasz., overleden te Colijnsplaat.

   Simon Huijgensz. Splinter en zijn huisvrouw Marichge Cornelis Joostendochter worden in het jaar 1605 en in 1628 in Mijnsheerenland genoemd.

  x   Joost Joostensz , * ±1543 , † >1625.

   Mijnsheerenland, 31 december 1625:
   De 81-jarige Joost Joostensz. aan de Blaak verklaart op verzoek van de timmerman Cornelis Adriaensz. Lopicker, echtgenoot van Neeltge Pietersdr., waarachtig te zijn dat Neeltge Pietersdochter een dochter is van een zekere Pieter Pleunen, eertijds woonachtig in Moerkercken, die wederom een zoon was van Pleun Pietersz., dewelke nog twee broers gehad heeft, de één genaamd Joost Pietersz. en de andere Cornelis Pietersz. en van welke 3 gebroeders gedescendeerd zijn Neeltge Pieter Pleunen en Ariaentge Pieter Pleunen, weduwe van een zekere Lambrecht Matheusz. kuiper; De voornoemde Pieter Pleunen heeft nog gehad een broer genaamd Jan Pleunsz., welke Jan Pleunensz. 5 kinderen heeft nagelaten, waarvan Pieter Sebastiaensz. snijder op Heinenoord een dochter heeft getrouwd, genaamd Marichgen Jansdochter. Pieter Pleunensz. heeft nog gehad een broer met name Bastiaen Pleunenz., welke Bastiaen alleen 1 dochter heeft nagelaten namens Neeltge Bastiaensdochter, welke 6 kinderen heeft nagelaten, waarvan Adriaen Adriaensz. Bijll op Heinenoord een dochter met name Ariaentge Bastiaensdr. heeft getrouwd. Pieter Pleunenz. heeft nog gehad een zuster genaamd Ariaentge Pleunendr., welke Ariaentge Pleunen één dochter met name Aechgen Adriaensdr. heeft nagelaten,
   tegenwoordig huisvrouw van Fop Bastiaensz. op ’s Gravendeel. Verder verklaarde Joost Joostensz. dat Joost Pietersz. alleen één dochter heeft nagelaten, namelijk Neeltge Joostensdochter, welke Neeltge heeft nagelaten 3 kinderen, namelijk: Adriaen, Maritge en Adriaentge.
   Waarvan Ariaentge getrouwd heeft Sebastiaen Govertsz. in Strijen. Tevens verklaarde Joost Joostensz. dat Cornelis Pietersz., hier voren geroert, een zoon heeft verwekt bij Machteltge Cornelis Joostendochter, met name Pieter Cornelisz. of anders geheten Pieter Eliasz., doordien zijn huisvrouw een dochter was van een zekere Elias Sebastiaensz., secretaris op Heinenoord, en welke Pieter Eliasz. lange tijd op Heinenoord heeft gewoond en later vertrokken is naar de bedijkte landen van Zuid-Beijerland, genaamd Colijnsplaat, dewelke Pieter Eliasz. nu overleden is zonder enige kinderen na te laten. Instituerende overzulks de voorstaande personen met deze verklaring als rechte erfgenamen en successeurs in de nagelaten goederen van genoemde Pieter Cornelisz.


 9. Neeltge Cornelis Joostendr .

   Mijnsheerenland, 27 maart 1544:
   Boedelscheiding tussen Cornelis Joosten, weduwnaar van Ariaentge Ariaensdr., en de kinderen, met namen: Ariaen Cornelisz., Pieter Cornelisz., Joost Cornelisz., Claertge Cornelisdr., onmondig: Cornelis Cornelisz., Jan Cornelisz., Bastiaen Cornelisz., Ariaen Cornelisz., Machteld en Neeltge Cornelisdr.

   Neeltge Cornelis Joostendr. heeft 8 kinderen nagelaten, waarvan begin 1626 nog 2 in leven zijn, en verder heeft zij nog kindskinderen.

   Op 25-4-1633 was in Mijnsheerenland sprake van 2 morgen en 200 roe land in De Tien Kavelen onder de dijkage van Beijerland op de grond van Moerkercken, dat Anthonis Dircksz. van der Stee, wonende onder de Dijkage van Zuid-Beijerland, is aangekomen bij huwelijk met Lijntge Lenertsdr. en Lijntge aangekomen bij overlijden van Neeltge Cornelis Joostendochter, wijlen huisvrouw van Jacob Sanders.
   Op 4-1-1635 was sprake van Anthonis Dircksz. van der Heijden in Zuid-Beijerland, die 2 morgen en 200 roeden land verkocht, zijnde 1/3 deel van 7 morgen land , dat hem is aangekomen bij huwelijk met zijn toenmalige huisvrouw Lijntge Lendertsdr. en haar aangekomen bij erfenis van Neeltge Cornelis Joostendr., de moeder van haar 1e man Pieter Thonisz. Daarbij worden gneomd: Cornelis Jansz. en Thonis Symonsz., erfgenamen van Neeltge Cornelis Joostendr.

  x ?   Thonis .

  1 kinderen


 10. Machteltge Cornelis Joostendr .

   Machteltge Cornelis Joostendr. heeft 1 zoon nagelaten, verwekt bij Cornelis Pietersz., genaamd Pieter Cornelisz. of anders geheten Pieter Eliasz., omdat zijn huisvrouw een dochter is van Elias Bastiaensz., eertijds secretaris op Heinenoord, die gestorven is zonder enige kinderen na te laten.

  x   Cornelis Pietersz .

   De 81-jarige Joost Joostensz. aan de Blaak verklaart op 31-12-1625 dat Cornelis Pietersz. een zoon heeft verwekt bij Machteltge Cornelis Joostendochter, met name Pieter Cornelisz. of anders geheten Pieter Eliasz., doordien zijn huisvrouw een dochter was van een zekere Elias Sebastiaensz., secretaris op Heinenoord, en welke Pieter Eliasz. lange tijd op Heinenoord heeft gewoond en later vertrokken is naar de bedijkte landen van Zuid-Beijerland, genaamd Colijnsplaat, dewelke Pieter Eliasz. nu overleden is zonder enige kinderen na te laten. Bovengenoemde Cornelis Pietersz. had broers Pleun Pietersz. en Joost Pietersz.

  1 kinderen


 11. Bastiaen Cornelis Joosten , † <1577 .

   Mijnsheerenland, 12 januari 1571:
   Bastiaen Cornelis Joosten, ev wijlen Maritge Heynricxsdr., va zijn onmondig kind Cornelis Bastiaensz., en dit ter presentie van Adriaen Heynricxsz. van Cillaarshoek en Poulus Heynricxsz., een jaarlijkse losrente van 2 Cgld 1 stuiver en 7 duit, verzekerd op 1 morgen vrij land
   in het NvM.
   Op 1 augustus 1576 heeft Lyske (Claesdr.), weduwe van Bastiaen Cornelis Joostenz., de hoofdsom van deze gelost in handen van Adriaen Heynricxsz. met 33 Cgld 10 stuivers.

   Mijnsheerenland, 2 november 1571: Bouwen Cornelisz., Bastiaen Cornelisz., Aert Stevensz., ev Ariaentge Cornelisdr., en Maritge Cornelisdr. va hun broer Pieter Cornelisz. een jaarlijkse losrente van 2 Cgld, verzekerd op het huis van Herman Hermansz. op Beijerland.

  x   Maritge Heijnricxs , † <1570.

  x >5-1570   Elijsabeth Claes (Lijsken Claes) , * ±1535 , † <1609.

  1 kinderen


 12. Ariaentge Cornelis Joosten .

  x   Aert Stevensz .

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.