Cornelis Pleunen , † >1653.
Zoon van Plonis Leendertsz Solbol (?) en Neeltge Cornelis Ockers (?) .


x
    Trijntje Philips , † <1663.
x ? <1607
    Maritge Michiels ( Codebij) , † <1607.    

    Dochter van Michiel Feijsz Codebij en Neeltge Cornelisdr ( Kerckhoff) .
Kinderen:
 1. Aaltje Cornelisse .

  x   Jan Cornelis Michielen .
      Zoon van Cornelis Michielen en Maritge Claesdr (Maritge Claes Willemsdr) .

   In H’berg op 11-3-1632 comp. Cornelis Michielsz, weduwnaar van zaliger Maritge Claesse, wonende in Ommoord, ter eenre, en Jacob Cornelisz, Feijs Cornelisz, en Willem Cornelisz, alle drie voor zichzelf, Arien Pieter Vrancken, gehuwd met Cuniertge Cornelisse, en Willem Claesz, als oom en voogd van Maritge, Jan en Liedewij Cornelisse, kinderen en erfgenamen van zaliger Maritge Claesse, ter andere zijde. Zij hebben verkaveld.

   Te H’berg op 15-3-1662 zijn samen gekomen:
   - Geertje Cornelisse, weduwe van Arien Willemsz Leeflang, geassisteerd met Jan Cornelis Pleunen, haar gekozen voogd in deze,
   - Frans Cornelisz Nelemaat als getrouwd gehad hebbende Marijtje Cornelisse,
   - Willem Pieters Peije gehuwd met Maritge Willems en
   - Arien Peijens gehuwd met Trijntje Willems, kinderen van - Teuntje Cornelisse, daer vader af is Willem Cornelis Michielen,
   - Jan Cornelis Michielen, als getrouwd geweest zijnde met Aaltje Cornelisse,
   - Jan Cornelis Pleunen voor zichzelf en
   - Pieter Domensz gehuwd met Ariaantje Cornelisse.
   Zij zijn kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Trijntje Philips zaliger, in haar leven huisvrouw van Cornelis Pleunen, wonende zuidzijde van de Rotte. Zij hebben verkaveld volgens het testament van Cornelis Pleunen en Trijntje Philips voor notaris Gerrit van Leeuwen tot Pijnacker d.d. 19-03-1647.

  1 kinderen


 2. Jan Cornelis .

   Jan Cornelisz wordt op 1-6-1667 genoemd als broer van Geerjen Cornelisdr., weduwe van Arijen Willemsz. Leevelangh.


 3. ? Feijs Cornelisz .

   Feijs Cornelisz. zou zijn getrouwd met Maertgen Cornelis en de vader zijn van Maertje Feijsse de Groot. In 1648 in 7huizen trouwde een Neeltie Feijse de Groot met Cornelis Willemss Tuijnebreijer. Eind 1673 wordt een Cornelis Feijsz. in 7huizen genoemd als weduwnaar van Maria Pietersdr. Kruijt en vader van hun kinderen Aeltge en Cornelis Feijsz.

   Weesboek Zevenhuizen, 9 apr. 1637:
   Wij, Jan Dircxss Vermeer, Schoudt, Jsaack Corn. Thoen ende Pr. Corneliss Nelemaedt, Schepenen jn den Ambachte van Sevenhuijsen,Oirconden, dat voor ons gecompareert zijn:
   Feijs Corneliss, Roockge Cornelisdr., wees van Jan Corn. Clinckert, geassisteert met Adriaen Janss Slobbe, haer voocht, Ende Pouwels Claess, woonende tot Hilligersberch, bestevader ende voocht van de drije naergeLaete weeskinderen van Pleun Corneliss, verweckt bij Maritge Pouwels, alle erffgen. van Cornelis Pleunen Jongegrooten ende Maritge Michielsdr., syn huijsvrou, beyde sa., Ende verclaerden met malcanderen geschift, gescheijden ende gecavelt te hebben soo Danige wooningh ende Landen als Den voorn. Cornelis Pleunen ende Maritge Michielsdr. metter Doot ontruijmpt ende naergeLaten hebben.

   Te Hillegersberg op 24-1-1639 werd een rekening opgemaakt van Feijs Cornelisz, zoon en mede-erfgenaam van Cornelis Pleunen tot Zevenhuizen als in zijn leven geweest grootvader en voogd van Neeltge Pleunen en [..] Pleunen, nagelaten weeskinderen van Pleun Cornelisz zaliger, daar moeder af is Maritge Pouwels, nu in de plaats van zijn vader gesurrogeerd voogd over dezelfde kinderen, in presentie van Pouwels Claesz, der kinderen grootvader en Dirk Jansz Keet, hun stiefvader.

   H’berg, 23-1-1650: Rekening van Feijs Cornelisz., als voogd van de weeskinderen van zaliger Pleun Cornelisz., waarvan moeder is Maritgen Pouwelsdr, gedaan sedert 27-04-1648. Present Pouwels Claesz, grootvader van de kinderen, en Aert Ariensz Slobbe, gehuwd met Neeltgen Pleunendr.

   H’berg, 4-3-1652: Rekening van Feijs Cornelisz., als voogd van de weeskinderen van zaliger Pleun Cornelisz, van wie moeder is Maritgen Pouwelsdr, gedaan sedert 24-01-1650. Present Pouwels Claesz als grootvader van de kinderen en Aert Ariensz Slobbe, gehuwd met Neeltgen Pleunen, en nog Pieter Pleunen zelf.


 4. ? Pleun Cornelisz , † <1639 .

   H’berg, 27-4-1648: Rekening van Feijs Cornelisz als voogd van de nagelaten weeskinderen van Pleun Cornelisz zaliger, daar moeder af is Maritge Pouwels, in presentie van Pouwels Claesz als grootvader van moederszijde. Maritge Pouwels hertrouwt met Dirk Jansz Keet.

   H’berg, 23-1-1650: Rekening van Feijs Cornelisz als voogd van de weeskinderen van zaliger Pleun Cornelisz waarvan moeder is Maritgen Pouwelsdr, gedaan sedert 27-04-1648. Present Pouwels Claesz, grootvader van de kinderen, en Aert Ariensz Slobbe, gehuwd met Neeltgen Pleunendr.

  x   Maritge Pouwels .
      Dochter van Pouwels Claes Heijnsz en Grietge Pieters .
   Zij hadden twee kinderen, die begin 1639 worden genoemd. Zij heetten Neeltge en Pieter. Op 9-4-1637 was er echter nog sprake van "drije naergelaete weeskinderen van Pleun Corneliss, verweckt bij Maritge Pouwels".

   Weesboek Zevenhuizen, 9 apr. 1637:
   Wij, Jan Dircxss Vermeer, Schoudt, Jsaack Corn. Thoen ende Pr. Corneliss Nelemaedt, Schepenen jn den Ambachte van Sevenhuijsen,Oirconden, dat voor ons gecompareert zijn:
   Feijs Corneliss, Roockge Cornelisdr., wees van Jan Corn. Clinckert, geassisteert met Adriaen Janss Slobbe, haer voocht, Ende Pouwels Claess, woonende tot Hilligersberch, bestevader ende voocht van de drije naergeLaete weeskinderen van Pleun Corneliss, verweckt bij Maritge Pouwels, alle erffgen. van Cornelis Pleunen Jongegrooten ende Maritge Michielsdr., syn huijsvrou, beyde sa., Ende verclaerden met malcanderen geschift, gescheijden ende gecavelt te hebben soo Danige wooningh ende Landen als Den voorn. Cornelis Pleunen ende Maritge Michielsdr. metter Doot ontruijmpt ende naergeLaten hebben.

   Te H’berg op 24-1-1639 werd een rekening opgemaakt van Feijs Cornelisz, zoon en mede-erfgenaam van Cornelis Pleunen tot Zevenhuizen, als in zijn leven geweest grootvader en voogd van [de 2] nagelaten weeskinderen van Pleun Cornelisz. zaliger, daar moeder af is Maritge Pouwels, nu in de plaats van zijn vader gesurrogeerd voogd over dezelfde kinderen, in presentie van Pouwel Claesz, der kinderen grootvader en Dirk Jansz Keet, hun stiefvader.

   Te H’berg op 26-2-1652 is gekomen Maritge Pouwels en heeft uitkoop gedaan tegen Cornelis Jansz Keet, als oom en voogd van:
   - Claasje Dirx, oud 12½ jaar,
   - Cornelis Dirx, oud 10 jaar,
   - Grietje Dirx, oud 7½ jaar,
   - Pietertje Dirx, oud 4 jaar en 4 maanden, en
   - Trijntje Dirx, oud 1 jaar en 9 manden,
   haar kinderen geprocreëerd met Dirk Jansz Keet, haar overleden man.

   H’berg, 4-3-1652: Rekening van Feijs Cornelisz., als voogd van de weeskinderen van zaliger Pleun Cornelisz, van wie moeder is Maritgen Pouwelsdr, gedaan sedert 24-01-1650. Present Pouwels Claesz als grootvader van de kinderen en Aert Ariensz Slobbe, gehuwd met Neeltgen Pleunen, en nog Pieter Pleunen zelf.

  2 kinderen


 5. ? Roockge Cornelisdr .


 6. Geertje Cornelisse , *Rotterdam, Hillegersberg ±1605 , † ±1692 .
   Overl. tussen 11-2-1692 en 20-4-1693.

   Rotterdam, 24-3-1665: Pleun Ariensz Leeflangh, uit het ambacht Sevenhuysen en Geertge Cornelisdr, zijn moeder, weduwe van Arien Willemsz Leeflangh, zijn borg, bekennen 150 gulden schuldig te zijn aan Cornelis Ariensz van der Meer te Sevenhuysen.

   Rotterdam, 6-4-1666: Geertge Cornelisdr, weduwe van Arien Willemsz Leeflangh, wonende aan de Rotte in het Suyteynde van Sevenhuysen bekent 600 gulden schuldig te zijn aan Cornelis Ariensz van der Meer.

   Capelle a/d IJssel, 1-6-1667: Geertjen Cornelisdr, weduwe van Arijen Willemsz Leevelangh, wonend aan de Rottecaede in het ambacht van Zevenhuizen, die van haar man erfde (meer schulden dan goederen) en van haar vader Cornelis Pleunen, prelegateert aan haar oudste dochter Fijtjen Arijensdr Leevelangh, die "ten hoogsten impotent" is, 1000 gulden, waaruit zij jaarlijks de kosten van haar onderhoud zal trekken. Dit kapitaal mag pas worden aangesproken als de nagelaten 500 gulden van haar grootvader Cornelis Pleunen op is. Erfgenamen zijn haar kinderen: Fijtjen Arijensdr, Maerten Arijensz, IJsbrant Arijensz, Arijaentjen Arijensdr, Pleun Arijensz, IJdan Arijensdr, Cornelis Arijensz, Jan Arijensz, Willem Arijnsz en Trijntjen Arijensdr Leevelangh. Tot voogden van de mninderjarige kinderen en helpers van haar impotente dochter benoemt zij Pleun Willemsz Leevelangh en Claes Jansz Bruijnswijck, resp. broer en zwager van haar overleden man, en Jan Cornelisz en Pieter Domisz Kerchoff, resp. haar broer en zwager.

  x 28-1-1627   Adriaen Willems (Arien Willemsz) Levelangh , *Zevenhuizen ±1602 , † <4-1656.
   Otr. op 5-1-1627 in Rotterdam, Hillegersberg.
   Arien Willemss Lewelang, jongeman van Sevenhuisen, en Geertgen Cornelis, jongedochter van Hilligersberg; attestatie gegeven om te trouwen 28 Januari 1627.
   Overl. tussen 18-5-1648 en 24-3-1656.

   Arien Willemsz. Levelangh/Leeflang was een zoon van Willem IJsbrantss Levelangh ende Neeltgen Jansdr., sijn [2e] huijsvrou.

   Te H’berg op 15-3-1662 zijn samen gekomen:
   - Geertje Cornelisse, weduwe van Arien Willemsz Leeflang, geassisteerd met Jan Cornelis Pleunen, haar gekozen voogd in deze,
   - Frans Cornelisz Nelemaat als getrouwd gehad hebbende Marijtje Cornelisse,
   - Willem Pieters Peije gehuwd met Maritge Willems en
   - Arien Peijens gehuwd met Trijntje Willems, kinderen van - Teuntje Cornelisse, daer vader af is Willem Cornelis Michielen,
   - Jan Cornelis Michielen, als getrouwd geweest zijnde met Aaltje Cornelisse,
   - Jan Cornelis Pleunen voor zichzelf en
   - Pieter Domensz gehuwd met Ariaantje Cornelisse.
   Zij zijn kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Trijntje Philips zaliger, in haar leven huisvrouw van Cornelis Pleunen, wonende zuidzijde van de Rotte. Zij hebben verkaveld volgens het testament van Cornelis Pleunen en Trijntje Philips voor notaris Gerrit van Leeuwen tot Pijnacker d.d. 19-03-1647.

   Zevenhuizen, 18 juni 1638:
   Wij, Jan Vermeer, Schoudt, Jsaack Corneliss T’hoen ende Pieter
   Dircxss van Leeuwen, Schepenen jn den Ambachte van Sevenhuijsen, Oirconden, dat voor ons gecompareert sijn:
   - Jsbrant Willemss,
   - Aerien Willemss Levelangh,
   - Gerrit Willemss Levelangh,
   - Cornelis Willemss Levelangh den ouden,
   - Pleun Willemss Levelangh,
   - Cornelis Levelangh de Jonge,
   - Aerien Pieterss Crijsman, als vader ende voocht van sijnne kinderen, verweckt bij Jda Willemsdr.,
   - Jacob Janss Sevenhuijsen, woonende tot Segwaert, als Oom ende voocht van Neeltge Willemsdr.,
   - Pieter Jasperss, als voocht vandt kindt van Maritge Willemsdr.; alle erffgen. van Willem Jsbrantss Levelangh, ter Eenre, Ende
   - Pieter Corneliss, den voorn.
   - Cornelis Willemss Levelangh de Jonge,
   - Jacob Janss van Sevenhuysen, mede voorn., als Oom ende voocht
   van de voorn. Neeltge Willemsdr., voor haer selven ende als medeerffgen. van
   - t’ naegelaete weeskindt van Diewertge Cornelisdr., geprocreert bij Cornelis Willemss Levelangh den ouden,
   - Aerien Claess Ruijchaver, nomine uxoris,
   - Cornelis Janss Schouten, getrout hebbende Aeffgen Cornelisdr.,
   - Aeriaentge Cornelisdr., wees van Brant Hendericxss, geassisteert met den voorn. Aerien Claess Ruijchaver, haer gecooren voocht jn desen,
   - Cornelis Willemss,
   - Cornelis Jan Corss, getrout hebbende Grietge Willemsdr., voor haer selven, ende als voochden van de twee naegelate weeskinderen van Wm Corneliss van Lindtschooten, mede-erffgen. van de t’ voorn. kindt van Diewertgen Cornelisdr., alle erffgen. van Neeltge Jansdr., huijsvrou van de voorn. Willem Jsbrantss, ter andere syden;
   Ende verclaerden met malcanderen geschift, gescheijden ende gecavelt te hebben alle de Landen ende onroerende ghoederen, geen uijtgesondert, die den voorn. Willem Isbrantss Levelangh ende Neeltgen Jansdr., sijn huijsvrou, beijde sa., metter Doot ontruympt ende naergeLaeten hebben.

   Zevenhuizen, 19 sept. 1641:
   Wij, Jan Vermeer, Schout, Geen Pieters Crysman ende Adriaen Huyberts Huijsman, Schepenen In den Ambachte van Sevenhuijsen, Oirconden, dat voor ons gecompareert sijn:
   Isbrant Willems Levelangh, Arien Willems Levelangh, Gerrit Willems Levelangh, Corns Willems Level. den ouden, Pleun Willems Levelangh, Claes Jans van Bruijnswijck, getrout hebbende Neeltge Willemsdr. Level., voor haer selven, Pr. Ariens Crysman, Willem Ellerts Aertsberch, getrout hebbende Fijtge Ariensdr, voor haer selven, ende Jsbrant Ariens Crijsman, geassisteert met den voorn. Jsbrant Willems Level., sijn oom, kinderen van Yda Willemsdr Level., ende Claes
   Lenerts Dull, geassisteert met den voorn. Gerrit Level., ende Pr. Jaspers, sijne voochden, naergelate weessoon van Maritge Willemsdr Levelangh, alle suster ende broeders, mitsgrs. susters ende broeders kinderen van Corns Willems Level. de Jonghe van svaderssijde,Pr. Corns Level. ende den voorn. Claes Jans van Bruijnswijck,
   Getrout hebbende Neeltge Willemsdr Level., Broeder ende suster van smoederssijde van de voorn. Corns Willems Level. de Jonge, alle Broeders, susters, broeders ende susters kinderen, mitsgrs. erffgen. van den voorn. Jonge Corns Willems;
   Ende [zij] Verclaerden met malcanderen gecavelt ende Gedeelt te hebben soodanige Wooningh ende Landen mitsgrs. brieven, obligatien, boelcedulle ende andre goederen als den voorn. Corns Willemss Level. metter doot ontruijmpt ende Naergelaeten heeft.

   Zie ook de Zuid-Hollandse Genealogieën.

   Cornelis Willemss Levelangh, wed. Diewertge Cornelis, won. Sevenhuijsen, en Annetge Cornelis Boeren/Boertgen, wed. Jan Adriaenss van Cappelle, won. Belijswijck, trouwden in Bleijswijck op 1-8-1637 na een otr. ald. op 4 juli.

  10 kinderen


 7. Teuntje Cornelissen , *Rotterdam, Hillegersberg ±1610 , † 1638 (kraambed) .

  x Rotterdam, Hillegersberg 14-12-1631   Willem Cornelis Michielen , † Rotterdam, Hillegersberg ±1681.

  3 kinderen


 8. Marijtje Cornelisse , *Rotterdam, Hillegersberg ±1610 .

  x   Frans Cornelisz Nelemaat .
   Otr. op 14-9-1633 in Rotterdam, Hillegersberg.
   Frans Corneliss , jongeman van Sevenhuisen, en Maertge Cornelis , jongedochter van Hillegersberg, attestatie gegeven om te trouwen op 13 October 1633.

   Zevenhuizen, 3 jan. 1633:
   Wij, Jan Dircxss Vermeer, Schoudt, Vincent Dircxss van Caickum ende Jochem Janss Solbol, Schepenen jn den Ambachte van Sevenhuijsen, Oirconden, dat voor ons gecompareert sijn:
   Crijntgen Franssdochter, wees van Cornelis Pieterss Nelemaet, geassisteert met Cornelis Corneliss van Cappelle, haer neeff ende voocht, ter eenre,
   Pieter Corneliss Nelemaet, Willem Janss Solbol, getrout hebbendePLoentge Cornelisdr., Jan Romerss Olshooren, getrout hebbendeTrijntge Cornelisdr., ende Plonis Willemss Levelangh, getrout hebbende Maritge Cornelisdr., voor haer selven ende haer sterckmaeckende voor Frans Corneliss, haer broeder ende schoonbroeder respective;
   alle erffgenaemen van de voorn. Cornelis Pieterss Nelemaet, ter andere zijde, Ende verclaerde met malcanderen geschift, gescheijden ende gecavelt te hebben alle de onroerende ghoederen, geen uijtgesondert, die de voorn. Cornelis Pieterss metter Doot ontruijmpt ende naergeLaeten heeft.

   Te H’berg op 15-3-1662 zijn samen gekomen:
   - Geertje Cornelisse, weduwe van Arien Willemsz Leeflang, geassisteerd met Jan Cornelis Pleunen, haar gekozen voogd in deze,
   - Frans Cornelisz Nelemaat als getrouwd gehad hebbende Marijtje Cornelisse,
   - Willem Pieters Peije gehuwd met Maritge Willems en
   - Arien Peijens gehuwd met Trijntje Willems, kinderen van - Teuntje Cornelisse, daer vader af is Willem Cornelis Michielen,
   - Jan Cornelis Michielen, als getrouwd geweest zijnde met Aaltje Cornelisse,
   - Jan Cornelis Pleunen voor zichzelf en
   - Pieter Domensz gehuwd met Ariaantje Cornelisse.
   Zij zijn kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Trijntje Philips zaliger, in haar leven huisvrouw van Cornelis Pleunen, wonende zuidzijde van de Rotte. Zij hebben verkaveld volgens het testament van Cornelis Pleunen en Trijntje Philips voor notaris Gerrit van Leeuwen tot Pijnacker d.d. 19-03-1647.

   Frans Cornelisz Nelemaet wordt op 23-3-1644 bij een verkoop in Rotterdam vermeld.


 9. Ariaantje Cornelisse , * ±1625 .

   Te H’berg op 15-3-1662 zijn samen gekomen:
   - Geertje Cornelisse, weduwe van Arien Willemsz Leeflang, geassisteerd met Jan Cornelis Pleunen, haar gekozen voogd in deze,
   - Frans Cornelisz Nelemaat als getrouwd gehad hebbende Marijtje Cornelisse,
   - Willem Pieters Peije gehuwd met Maritge Willems en
   - Arien Peijens gehuwd met Trijntje Willems, kinderen van - Teuntje Cornelisse, daer vader af is Willem Cornelis Michielen,
   - Jan Cornelis Michielen, als getrouwd geweest zijnde met Aaltje Cornelisse,
   - Jan Cornelis Pleunen voor zichzelf en
   - Pieter Domensz gehuwd met Ariaantje Cornelisse.
   Zij zijn kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Trijntje Philips zaliger, in haar leven huisvrouw van Cornelis Pleunen, wonende zuidzijde van de Rotte. Zij hebben verkaveld volgens het testament van Cornelis Pleunen en Trijntje Philips voor notaris Gerrit van Leeuwen tot Pijnacker d.d. 19-03-1647.

   Te H’berg op 6-3-1684 zijn samen gekomen:
   - Ariaantje Cornelisse, weduwe van Pieter Domensz Kerkhof, voor de ene helft, en
   - Cornelis Pietersz Kerkhof, Jan Pietersz Kerkhof, Claas Huijbertsz Vermolen gehuwd met Maertje Pieters Kerkhof, Maarten Pleunen Breedveld gehuwd met Pleuntje Pieters Kerkhof voor de wederhelft;
   Zij zijn tezamen kinderen en erfgenamenvan Pieter Domensz Kerkhof voornoemd, en zij hebben verkaveld.

  x Rotterdam, Hillegersberg 8-3-1648   Pieter Domensz (Pieter Domen) Kerckhoff , † <1685.
      Zoon van Domis Jansz (Doom Jansz) Kerckhoff en ?
   Otr. op 1-2-1648 in Rotterdam.
   Pieter Domenss Kerckhof, jongeman van Hillegersberg, en Ariaentge Cornelis, jongedochter van Hillersberg.

   Pieter Domenss Kerckhoff wordt op 14-4-1649 in Hillegersberg vermeld.

   Pieter Domisz. Kerchoff wordt op 1-6-1667 genoemd als zwager van Geerjen Cornelisdr., weduwe van Arijen Willemsz. Leevelangh.

   Pieter Domensz, gehuwd met Ariaantje Cornelisse, wordt op 15-3-1662 in H’berg genoemd bij de erfgenamen van Trijntje Philips zaliger, in haar leven huisvrouw van Cornelis Pleunen, wonende aan de zuidzijde van de Rotte.

   Pieter Domesz. Kerckhof was op 18-7-1667 in Hillegersberg samen met Neeltie Cornelis getuige bij de doop van Cornelis, zoon van Jan Cornelisz. Kerckhof en Pleuntie Cornelis.

   Rotterdam, 1-5-1668: Willem Pieterss Peyen, wonende in Hillegersberch, bekent 1.000 gulden schuldig te zijn aan Pieter Domen Kerckhof, wonende te Hillegersberch. Als borg voor Willem treedt zijn zwager Cornelis Willem Michielss, wonende te Hillegersberch, op. NB: Michielss tekent met Cornelis Willemse Michielse.

   Te H’berg zijn op 6-3-1684 samen gekomen:
   - Ariaantje Cornelisse, weduwe van Pieter Domensz Kerkhof, voor de ene helft, en
   - Cornelis Pietersz Kerkhof, Jan Pietersz Kerkhof, Claas Huijbertsz Vermolen, gehuwd met Maertje Pieters Kerkhof, Maarten Pleunen Breedveld gehuwd met Pleuntje Pieters Kerkhof voor de wederhelft, tezamen kinderen en erfgenamen van Pieter Domensz Kerkhof voornoemd;
   Zij hebben verkaveld.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.