Corstiaen Willems Corstiaens , *Sprang ±1480 .
Zoon van Willem Corstiaen Willems en Jenneke Dirck Gemans .


x
    Anthonia .
Kinderen:
 1. ?? Willem Corstiaenssen (Willem Corsten) Cleermaecker , † <1645 .

   Willem Corstiaenssen/Corsten Cleermaecker/Snijder.

   Op huijden den 4-2-1640 compateerden Willem Corsten Snijder ende heeft aengenomen van Robbrecht Henrickss Decker als voocht sijne twee kijnderen, Quirijn ende Corst, bij Juetken Henricx.

   Dat voor ons gecomen ende gecompareert Ghijsbrecht Goijaertss x Tonisken Jan Geritss mede namens Jan Jan Geritss, swager, ende
   heeft overgegeven aen Willem Corsten Cleermaker de helft van een geseet mette
   timmeringen op 19-4-1631 in Sprang. Er wordt betaald via een wilkeur.

   Op 15 februarij 1655 [in Sprang] maakt, ten huijse van Willem Corsten Cleermaker, Corstiaen Willems Cleermaker sijn testament. Genoemd: halve susters ende broeders.

  x   Judith Hendricks (Juetken Hendricx) , † ±1639.
      Dochter van Hendrick Hendrickse Decker en Mariken Robberts .
   Kinderen: Quirijn en Cors(tiaan).

   Willem Corstiaenssen, geh. m. Judith, wordt op 26-11-1638 in Loon op Zand genoemd.

   Inventaris overgebrocht in 1640 bij Willem Corsten Snijder ende dat van de goederen die Willem tesamen met Juetken Henricx tesamen beseten heeft.

   Sprang, 1610:
   Thonis Thoniss Leempoel als bloet voocht , ende Robbert Jan Lauriss getrout hebbende Mariken Robberts dochter als schoon vader ende toesinder vande weeskijnderen van Hendrick Hendrickss Decker zaliger, die hij verweckt heeft bij Mariken Robberts dochter, bij naemen Jenneken Hendrick dgr, Lijsken Hendricks dgr, Robbert Hendrickss, ende Juetken Hendrick dgr, Cornelis Willemss als getrout hebbende Hendricken Hendrickx dgr voor zijn selven.
   Ende Thonis Thoniss Leempoel voorss mede als oper vocht van Thonisken Jacobsdochter, die hier was neffen hem staende, ende hebben gesamenderhandt
   overgegeven met een vrij gift zoo als recht is Peeter Gijsbertss ijeder haer aenpaert ende gedeelte in een geseedt soe diep als daer in gerechtich ende
   bestorven sijn van haer bestemoeder za, gelegen in Vossen ambacht, waer aen d’oost zijde naest geerft is Peeter Jacobss, ende aen die west zijde Jacob
   Ariaenss, streckende vanden nieuwer straet noort waerts op tot der auder straet toe.

  x <1641   Anneken Janss .
   Kinderen: Hendrick, Jan, Geertruijdt en Adriaen.

   Dat voor ons [in Sprang] gecomen ende gecompareert sijn Willem Corsten Snijder x Anneken Janss voor deen helft ende Lambert Reijnaertss x Maeijken Claess mede als voocht van de kijnderen van Corst Claess ende Ghijsbert Janss Robben als schoonvader in absentie van Jan Mijnen als toesiender ende Maeijken Peeterss weduwe van Aert Claess Snijder voor dander helft, allen als erfgenamen van Willem Claess ende hebben overgegeven aen Willem Handrickss van Berlicum een geseet mette huijsinge etc, 19-5-1640. Er wordt betaald via een wilkeur.
   Toegevoegd:
   Willem Corsten is voldaen door Jan Handrickss, Handrick Corneliss Bie ende
   Jacob Adriaenss als voochden ende toesienders van de kinderen van Willem
   Handrickss. op 4-5-1649 in Sprang.


   Vrijhoeven, 1644/45: Janneken Meerten Janss huijsvrouwe als gemecht ende procuratie hebbende van Meerten Janss,
   haeren man, voor haer selve ende in desen vervangende ende haer selven sterckmaeckende voor haer kijnderen verwdckt bij Willem Corstiaenss, haren man was za. ende gaff over met eender vrijer giften soe als recht is aen Thonis Henricx Olislager.

  6 kinderen


 2. Ariaenke Corstiaens (Ariaenke Corstiaen Willems) , *Sprang ±1505 , † Sprang 1540 .

  x   Wouter Heijnricks Princen , *Sprang ±1500 , † Sprang 1555.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.