Dingena Jans , † ±1644.
Dochter van Jan Gerit Corsten en Aentke Laurisdr .


x
    Jan Willems Oerlemans , * ±1550 , † Sprang 1623.
Kinderen:
 1. Dircxken Jan Willems Oerlemans , *Sprang ±1585 , † <14-4-1626 .

  x Sprang 14-12-1614   Peeter Teunissen (Peeter Thoniss) Leempoel , *Sprang ±1585 .
      Zoon van Anthonis Leempoel (???) en ?
   Otr. op 22-11-1614 in Sprang.
   Peeter Thonissen Leempoel, j.m., met Dircxken Jans, j.d., beiden wonende te Sprang.
   Schatting.

   Op huijden desen ixe september anno 1627 [in Capelle] compareerde Jan Janss Ammeroijen, mede als voocht, ende Peter Toniss Leempoel, als toesiender, van het weeskijndt van Claes Michielss za. ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Henrick Adriaenss Back.

   Erffcavelinge, effdeelinge aengebrocht voor gerechte des ambachts vande Vrijhoeven tusschen die kijnderen ende erffgenamen van Peeter Ockersen za met namen:
   - Mels Aertssen Schep, schout, x Barbara Peeters Ockersdr, ter eenre, ende
   - Handrick Adriaenss Back mette weeskijnderen verweckt in echte bedde bij Jenneken Peeter Ockersen za ende Adriaen Peeter Ockersen als voecht van de voorss weeskijnderen voor ge[??] ende den selven Adriaen mede voor hem selven ende Peeter Tonissen van Sprangh x Peeterken Peeters Ockerss mede voor hem selven
   ende dat opten xjxe dach meert anno 1629.

   Jonker Mathijs Cannaerts, als gelastigde van de heer van Loon op Zand, transporteerde op 29-3-1633 goederen aan Peter Thonis Leempoel (2/3 deel) en Wouter Geeritssen Tuijmelaer (1/3 deel).
   Daarop bekenden Peter Thonis Leempoel en Wouter Gerits Tuijmelaer schuldig te zijn aan jonker Matthijs CAnnaerts, gen behoeve van de heer, een bedrag van 283 gulden, 5 stuivers en 12 penningen.

   Op 19-3-1646 in Besoijen vond een transport plaats tussen Peeter Teunissen Leempoel te Sprang en Wouter Verwiel, tegenwoordig schoolmeester van Sprang.

  4 kinderen


 2. Grietken Jans (Geerke Jans) Oerlemans , *Baardwijk ±1595 , † Sprang ±1639 .

  x ±1617   Robbrecht Henrick Henricxssen (Robbrecht Hendricksz) (de) Decker , *Sprang ±1595 , † Sprang 4-1680.

  6 kinderen


 3. Willemke Jans Willems ( Oerlemans) , *Sprang ±1595 .

   Op huijden desen xxxe dach september anno 1639 [in Vrijhoeven] soe sijn vergadert bijden anderen Peeter Willemss Kam als gerechte bloetvoocht vande vijff minderjarige weeskijnderen achtergelaten bij Adriaen Willemss Kam, sijnen broeder za, int bijwesen van Claes Peeterss Trip x Anneken Adriaens voordochter van Adriaen Willemssen voorss ende Willemken Jans (Oirlemans), wed van Adriaen Willemss voorss, geassisteert met Rob Handrickxss, haeren aenbehouden swager, gecoren voocht ende toesiender vande voorss wesen ter andere sijde ende heeft voor recht haere
   vijff onmondige kijnderen verweckt als vooren aengenomen.
   - In de kantlijn: Op xije december 1648? Is Adriaen Corneliss x Eerken Adriaens voldaan. Op xxviije dach september 1652 is Corstiaen Joosten Verelst x Janneken Adriaens voldaan.Op xxvje is Handrick Adriaenss Kam voldaan. Op xxve dach junij 1642 is Claes Peeterss Trip voldaan door Rombout Toniss Leempoell x Willemken Janss.
   - Los vel: Bartholomeus Anthonis x Dirckxen Adriaen Cam machtigt Romboutus Anthoniss ivm de aanneming door WillemkenJans, 15-1-1660.

   Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht [in het voorjaar van 1652 in Vrijhoeven] tusschen de kijnder ende erffgenamen van Adriaen Willemss Kam, verweckt bij Willemken Jans Oirmansdr., int bijwesen van Peeter Willemss Kam, als gerechte bloetvoocht van de twee onmondige achtergelaten als vooren, ende Rob Handrickxss als toesiender met namen Dierckxken ende Marij Adriaensdr van een acker.
   Inden iersten is Adriaen Corneliss x Eerken Adriaensdr. en ende mede als gecocht van Corstiaen Joosten Verelst x Jenneken Adriaensdr […]. Item daerentegens is beerfcavelt Handrick Adriaenss Kam met Dierckxken ende Marij Adriaensdr [….].

  x 1618   Peter Arissen den Jongen , † <1626.
      Zoon van Adriaen Peeter Stacen de Jonge en Janneke Adriaen Anthonis van Campen .
   Otr. op 1-12-1618 in Capelle (NB).
   Peter Ariaense, j.m. van Cap., en Willemken Jansdochter, j.d. van Sprang.

   Erffdeelingen voor recht aengebrocht tusschen Janneken, wed. Adriaen Peterss, ter eenre, ende haer kijnderen ter andere sijden, desen 18-2-1620 in Capelle.
   Inden iersten is Janneken weduwe voorss geloot [..].
   Item sijn hier tegens geloodt ende bedeelt Adriaen Adriaenss den Jongen ende Adriaen Geldenss x Peterken Adriaensdr. [..].
   Item is noch hier tegens bedeelt Adriaen Janss Vos [..].
   Item is hier tegens Jan Joosten x Aentken Adriaensdr bedeelt [..].
   Item is hier tegens Wouter Adriaenss bedeelt [..].
   Item is hiet tegens Peter Adriaenss bedeelt [..].
   Item sijn hier tegens Dirck Adriaenss ende Janneken Adriaensdr. tsamen bedeelt.

   Deelinge voor recht aengebrocht tusschen Willemken Jans, weduwe Peter Adriaenss den Jongen, ter eenre, ende de erffgenamen van Peter Adriaenss den Jongen voorss ter andere sijden van de goederen hier naer gespecificeert, desen ije aprilis anno 1626 [in Capelle]:
   Inden iersten iis Willemken Jans wed van Peter Adriaenss den Jongen geassisteert met Adriaen Willemss Cam, haeren man, geloot [..].
   Item hier tegens sijn Adriaen Adriaenss den jongen, Dirck Adriaenss, Adriaen Aertss Oerelemans x Willemken Adriaensdr, Peter Joachimss x Janneken Adriaens, Dirck Janss x Aentken Adriaensdr, Cornelis Janss Vos als voocht vande weeskijnderen van Adriaen Janss Vos verweckt bij Maeijken Adriaensdr, Adriaen Adriaenssden Jongen als voocht van de weeskijnderen van Adriaen Geldens geprocreert bij Peterken Adriaenss, alle erffgenamen
   van Peter Adriaenss den Jongen, zijn geloot.

  x Sprang 11-2-1626   Adriaen Willemssen Kam , * ±1580 , † Vrijhoeve-Capelle 1640.

  x Sprang 10-3-1641   Rombout Anthonisse ("Rom de Smid") Leempoel , * ±1585 .

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.