Dirckge Jansdr , † >1659.
Dochter van ? .


x
    Aerien Corneliss (Arien Goriss Neel) , † <1643.
Kinderen:
 1. Emmitgen Ariens Gorisneell .

   Arien Corneliss, anders geseijt Arien Goriss Neel, werd op 6-1-1635 in Zevenhuizen vermeld als vader van Emmitgen Ariens.

  x <1535   Jan Gijsberts (Jan Ghijss) ( Boscoop) .

   Emmitgen Ariens wordt vermeld op 6-1-1635, geh.m. Jan Ghijss. en dr.v. Arien Corneliss, anders geseijt Arien Goriss Neel.

   Jan Gysberts, won. te Boskoop, getrout hebbende Emmitgen Aryensdr., wordt op 10-1-1642 in Zevenhuizen vermeld.

   Jan Gijsberts, getrout hebbende Emmitgen Ariensdr Gorisneell, wordt op 11-2-1647 in Zevenhuizen vermeld.


 2. Frans Adriaenss (Frans Arijens) Gorisneel .

   Frans Adriaensz. Gorisenneel wordt in 1660 in Nieuwerkerk a/d IJssel genoemd.

  x   Ariaentge Willems ( Hopcooper) , † >1666.
   Otr. op 20-7-1653 in Zevenhuizen.
   Frans Adriaenss (Gorisneel), j.g. van Sevenhuijsen, & Ariaentge Willems (Hopcooper), wede. v. Jacob Lenertss, van Nieuwerkerck, otr. 20-7-1653; vertooch gegeven.

   Adriaentgen Willemsdr., geh.m. Frans Adriaenss Gorisneel, wordt op 14-4-1657 in Hillegersberg bij een transport vermeld.

   Capelle a/d IJssel, okt 1667: AdriĆ en Willemsz. hopcooper, oudste zoon van Willem Dircksz. hopcooper te Nieuwerkerck ten behoeve van diens erfgenamen na overdracht door Vincent Louri sz. Adri aen Pi etersz. Jongebroer, gehuwd met St i j ntgen Wi l l ems, Ar i en Ar i ens Zeeuw, gehuwd met Marr i t gen Wi l l ems , Fr ans Ariensz. Gorisseneel, gehuwd met Adriaentgen Willems, Adriaen Cornelis Aertsz., gehuwd met Neeltgen Willems, allen wonende te Ni euwerkerck, machtigen voor notari s Wi l l em de Jonge te Moordrecht Adriaen Willemsz. hopcooper, secretaris te Getuigen Gerrit Barthoutsz. Ridderslaen en Adriaen Jacopsz. cleermaecker).

  1 kinderen


 3. Cornelis Ariens Gorisneel .

   Zevenhuizen, 10 jan. 1642.
   Wij, Jan Vermeer, Schout, Pieter Adriaenss Moijman ende Adriaen Huybertss Huijsman, Schepenen In den Ambachte van
   Sevenhuysen, Oirconden, dat voor ons gecompareert Syn:
   - Dirckge Jansdr, wede. van Arijen Corns Gorisneel, geassisteert met Corns Claes Tijs, haer gecoren voocht in desen, ter eenre,
   - Corns Ariens Gorisneel, vervangende Aryen Aryens Gorisneel,
   - Frans Aryens Gorisneel,
   - Jan Ariens Gorisneel,
   - Jan Lourus, getrout hebbende Aryaentge Aryensdr,
   - Jan Gysberts, getrout hebbende Emmitgen Aryensdr,
   - Willem Sijmons van Boscoop, getrout hebbende Teuntgen Aryensdr.,
   alle kinderen ende erffgen. van den voorn. Aryen Corns Gorisneel, ter andere
   Zijden, Ende verclaerden met Malcanderen Met minne ende vruntschap geschift, gescheyden, gecavelt ende gedeelt te
   hebben soodanige wooningh ende Landen als de voorn. Dirckge Jansdr. met den voorn. Arijen Corns za. jn gemeenschap Beseten heeft ende byden selven metter doot ontruijmt ende Naergelaten sijn.


 4. Arijen Arijens Goris Neel , † <1650 .

   Rotterdam, 22-2-1651:
   Marten Jansz Verhooch, wonende in de Iselmeer onder het ambachte van Nieuwerkerck, verkoopt aan Cornelis van Nieupoort, rentmeester van Schielant het stuk land in de Iselmeer waarop hij woont, met de vogelkoij en schuur, zoals aangegeven op de kaart van de Iselmeer voor 750 gulden. Verkoper kocht het in 1649 van de erfgenamen van Arien Ariensz Goris Neel, die het in 1646 kocht van Ariaen Claesz de Jongh, schout van Nieuwerkerck op d’ Isel en Dirck van der Horden of Gorden.


 5. Jan Aerijensz Gorisneel .

   Jan Arienss Gorisneel wordt op 20-5-1670 in Capelle a/d IJ. genoemd samen met zijn zwager Leenert Arijenss Schoutten.

   In Nieuwerkerk a/d IJssel op 27-9-1670 is begraven de huisvr. van Jan Adriaensz. Gorisseneel, voor graft en ’t slechte kleed, f6-3-0.

   Rotterdam, 26-9-1651:
   Dircgen Jansdr, weduwe van Arien Cornelisz Gorisneel, wonende in het zuideinde van Sevenhuysen, laat aan haar zoon Jan Ariensz Gorisneel: haar woonhuis met 8 morgen water en land, gelegen in het Maetvelt in Sevenhuysen, en nog een stukje veenland van 3 hond, gelegen in Nieuwerkerck. Jan zal hiervoor 5000 gulden betalen t.b.v. de erfgenamen.
   Het woonhuis met land wordt ten noorden begrensd door Claes Tonissen Conijn en ten zuiden door de weduwe en erfgenamen van Cornelis Claesz Cok aan de voorkant en Cornelis Leendertsz aan de achterkant; het strekt zich voor uit van de Sevenhuysenwech tot achter aan de wetering. Het veenland wordt ten noorden begrensd door Jacob Leendertsz en ten zuiden door de weduwe van Leendert Bos; het strekt zich uit voor van het Maetvelt tot achter aan het land van Jan Jansz in Nieuwerkerck.

   Rotterdam, 29-8-1649:
   Jan Aeryensz Gorisneel, Willem Aeryensz Jongebreur, getrouwd met Aeryaentge Aeryens, Jan Gijsbertsz Boscoop, gehuwd met Emmetgen Aeryens, Claes Aeryensz van Heyningen, getrouwd met Teuntgen Aeryens, treden op voor zichzelf en namens Frans Aeryensz Gorisneel, tezamen erfgenamen van Aeryen Aeryensz Gorisneel, en verklaren heden te verkopen aan Maerten Jansz de Hooch 13 morgen grond, 416 roeden en 18 voeten, waarin de kade ligt met barch en schuur, gelegen in het Jsselmeer, op dezelfde voorwaarde als Aeryen Aeryensz Gorisneel het gekocht heeft van Adriaen Claesz, op de 1e juli 1646, bij een openbare verkoping, voor 140 gulden.

   Jan Arienss Gorisneel maakte een boedelsch. op 12-1-1708 in Berkel-en-Rodenrijs.

   CORNELIS Elderse (Engebrechts), j.m. van Sevenhuijsen, & Marchje Jans (Gorisneel), j.d. van Sevenhuijsen, zijn ald. getr. 28-3-1677.


 6. Aeriaentgen Aeriens ( Gorisneel) , *Zevenhuizen ±1605 .

  x Zevenhuizen 3-12-1628   Jan Lauwrensen (Jan Louwen) , † ±1644.

  x Zevenhuizen 3-12-1645   Willem Arienss Jongebreur .
   Otr. op 19-11-1645 in Zevenhoven.
   Willem Arienss Jonge Breur, j.g. van Nieuwerkerck, en Ariaentien Ariens [Gorisneel], wede. v. Jan Louwen, van Sevenhuijsen.

   Willem Ariensz. Jong Breur.

   Rotterdam, 29-8-1649:
   Jan Aeryensz Gorisneel, Willem Aeryensz Jongebreur, getrouwd met Aeryaentge Aeryens, Jan Gijsbertsz Boscoop, gehuwd met Emmetgen Aeryens, Claes Aeryensz van Heyningen, getrouwd met Teuntgen Aeryens, treden op voor zichzelf en namens Frans Aeryensz Gorisneel, tezamen erfgenamen van Aeryen Aeryensz Gorisneel, en verklaren heden te verkopen aan Maerten Jansz de Hooch 13 morgen grond, 416 roeden en 18 voeten, waarin de kade ligt met barch en schuur, gelegen in het Jsselmeer, op dezelfde voorwaarde als Aeryen Aeryensz Gorisneel het gekocht heeft van Adriaen Claesz, op de 1e juli 1646, bij een openbare verkoping, voor 140 gulden.

  3 kinderen


 7. Teuntge Ariens Gorisneell , *Zevenhuizen ±1610 .

   Zevenhuizen, 10-1-1642:
   Dirckge Jansdr, wede. van Arijen Corns Gorisneel,
   geassisteert met Corns Claes Tijs, haer gecoren voocht in desen, ter eenre,
   Corns. Ariens Gorisneel, vervangende Aryen Aryens Gorisneel, Frans Aryens Gorisneel, Jan Ariens Gorisneel, Jan Lourus, getrout hebbende Aryaentge Aryensdr, Jan Gysberts, getrout hebbende Emmitgen Aryensdr, Willem Sijmons van Boscoop, getrout hebbende Teuntgen Aryensdr alle kinderen ende erffgen. van den voorn. Aryen Corns Gorisneel, ter andere Zijden,
   Ende verclaerden met Malcanderen Met minne ende vruntschap geschift, gescheyden, gecavelt ende gedeelt te hebben soodanige wooningh ende Landen als de voorn. Dirckge Jansdr. met den voorn. Arijen Corns za. in gemeenschap Beseten heeft ende byden selven metter doot ontruijmt ende Naergelaten sijn.

  x   Willem Sijmons (van Boscoop) , † ±1645.
   Otr. op 3-10-1632 in Zevenhuizen.
   Willem Simonss, j.g. van Boscoop, en Teuntge Ariens [Gorisneel], j.d. van Sevenhuijsen, vertooch gegeven.

   Willem Sijmons van Boscoop, getrout hebbende Teuntgen Aryensdr., wordt op 10-1-1642 in Zevenhuizen vermeld.

   Overleden tussen 10-1-1642 en 11-2-1647.

  x ±1645   Claes Ariens (Claes Aerijensz) van Heijningen .

   Claes Ariens, getrout hebbende Teuntgen Ariensdr. Gorisneell, gewesen wedue van Willem Sijmons, wordt op 11-2-1647 in Zevenhuizen vermeld.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.