Eerken Gijsberts , *Sprang ±1565 .
Dochter van Gijsbert Wouters ( Stockman) en Leijske Wouters Princen .


x ±1585
    Willem Adriaen Jansz (van Ammeroij) , * ±1560 , † Capelle 1625.
Kinderen:
 1. ??? Ghijsbert Willemsen .

  x   Heijlken Petersen .

  3 kinderen


 2. Maeijken Willemss (Maijken Willems) (van Ammeroij) , *Capelle (NB) ±1590 , † Capelle (NB) 1635 .

  x 1612   Gheeman Franssen (Geman Fransz) , *Capelle (NB) ±1580 , † Capelle (NB) 8-3-1669.

  6 kinderen


 3. Adriaentken Willemsdr (Ariancken Willems) , * ±1595 .

   Tusschen Daem Aertssen x Adriaentken Willemsdr., Jan Laurenssen x Beatris Willemsdr., ter eenre, ende Gheeman Franssen x Maeijken Willemsdr., ter andere zijden, zijn geschillen ontstaan betreffende een deel van de erfenis van Willem Adriaen Janssen ende Eerken Ghijsbertsdr. Zij sluiten een akkoord op 11-12-1629 in Capelle.

   Capelle, 25-1-1636: Erffdeelinge aengebrocht tusschen Gheman Franss ter eenre ende Daem Aertss als voocht ende Jan Lauriss als toesiender over de kijnderen van Geman Franss verweckt in echte bedde bij Maeijken Willemss: Neelken, Adriaen, Tonisken, Ghijsbrecht, Anneken en Willemken Gemans ter andere zijden ende dat vande erffelijcke ende haeffelijcke goederen bij Geman Ffranss ende Maeijken Willems, de voorss kijnder vader ende moeder za, te samen beseten ende mette voorss kijnder moederza doot ontruijmt ende achtergelaten.

   Sprang, 19-2-1638: Scheijdinge endedeijlinge aengebrocht bij Adriaentken Willemss, weduwe Daem Aertss Rommen, ter eenre, ende Handrick Janss Persijn, schout, x Geritken Damikenss, Adriaen Aertts Oerlemans als voocht ende Peter Aertss Rommen als toesiender van Aert Daemen ende Adriaen Daemen, mede present,
   Peter Aertss Rommen als voocht ende Jan Janss Piggen als vader ende toesiender van sijn weeskijnt bij Thonsiekn Daemen, Peter nog als voocht ende Herman Franss ende Jan Lauriss als oomen ende toesienders van het kijnt van Daem Aertss Rommen bij Adriaentken Willemss ter andere van de goederen die Daem met Adriaentken Willems tesamen beseten hebben.

   Op heden datum desen 19-2-1638 soo heeft Adriaentken
   Willemss, weduwe van Daem Aertss Rommen, aengenomen haer kijnt, Jan, bij Daem ende dat van Peter Aertss Rommen als voocht ende Jan Lauriss ende Herman Franss als oomen ende toesienders.
   Jan Daem Rommen is voldaen door Jan Janss Piggen, sijne schoonvader op 24-5-1671.

  x Sprang 9-6-1624   Damiaen Aertssen (Daem Aerts Jansz) Rommen , *Berckhagen (NB) ±1577 , † <1637.
      Zoon van Aerdt Janss Rommen en Geeriken Jan Daemen .
   Daam Arts, weduwnaar van Aelken Arts, uit de Berkhaag, en Ariancken Willems, uit de Vrijhoeven, otr. te Capelle.
   Op 19-2-1638 is sprake van "het kijnt van Daem Aertss Rommen bij Adriaentken Willemss", Jan.

   Op huijden desen xxje aprilis anno 1623 compareerden Joris Adriaenss de Roij, schouth tot Cappel, ter eenre, ende Andries Claess, Jan Dirckss van Nederveen, mede namens Adriaen Dirckss van Nederveen, sijnen broeder, ende mede namens de andere susters ende broeders en namens Fransken Tonisdr, Peter ende Tonis Aertss, Adriaen Aertss mede namens Jan ende Daem Aertss ende als voocht van de weeskijnderen te weeten Henrick Aertss, sijnen broeder, ende t weeskijndt achtergelaten bij Gelden Aertss, allen erffgenamen van Henrick Antoniss, in sijn leven schout van Sprange, ende Tuenken Adriaenss, sijne huijsvrou was, ter andere sijden ende hebben haere erffdeelinge voor recht aengebrocht.

   Sprang, voorjaar 1628: Inventaris aengebrocht bij Daem Aertss Rommen ende dat van de goederen die Daem tesamen met Eeltgen Aertss za beseten heeft.
   Sprang, 6-6-1628: Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Daem Aertss Rommen ter eenre ende Adriaen Aertss Oerlman als voocht van de kinderen van Daem bij Eeltgen Aertss Oerlman ende Handrick Janss Persijn, schout, x Geerken Daemen ende dat van de goederen die Daem tesamen met Eeltgen Aertss za beseten heeft.
   Op heden desen 6-6-1628 heeft Daem Aertss Rommen [iets] aengenomen van Adriaen Aertss Oerlman als voocht sijne kinderen, Aert ende Adriaen, bij Eeltgen Aertss.

   Capelle, 12-1-1630:
   Jan Janssen Textor, geh.m. Catharina, dochter wijlen Aert Lantzaert, ook als opvolger van Aert zoon wijlen Aert Lantzaert, en Jan Janssen Cock, geh.m. Jenneken dochter wijlen Aert Lantzaert, transporteren goederen aan Daem Aertssen Rommen.
   Daem Aertssen Rommen bekent schuldig te zijn aan Jan Janssen Textor en Jan Janssen Cock een bedrag van 289 gulden en 16 stuivers terzake van een transport op heden.
   Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 22-10-1631 ingelost is.

   Loon op Zand, 21-6-1662:
   1. Anthonis Aertssen Oirlemans (1/5),
   2. Aert Adriaenssen Oirlemans (2/5),
   3. Henrick Peeterssen Orilemans en Adriaen Wouterssen Smits, gehuwd met Adriaentken Peeterssen Oirlemans, tevens voor hun broer Jan Peeterssen Oirlemans en voor Aert Adriaenssen Verhoeven, gehuwd met Cathelijn Peeterssen Oirlemans (1/5),
   4. genoemde Anthonis voor Roelant Bernarts Verharen, als voogd over de onmondige kinderen van Pauwels van Drongelen en Anthonia Gelden Aertssen Oirlemans (1/5) en
   5. Aert en Adriaen, zonen van Daem Aertssen Rommen en Aeltken Aertssen Oirlemans, Jan Janssen Pigghen, weduwnaar van hun zuster Anthonisken, tevens voor Cornelis Louff, schout van Sprang en gehuwd met Geertruijdt Daem Aertssen Oirlemans (1/5),
   transporteren goederen aan Dirck Wouterssen Smits, wonende te Capelle. De kooppenningen zijn volledig betaald.

  1 kinderen


 4. Beatrix Willems (Beatris Willems) , *Vrijhoeven ±1605 , † 21-10-1680 .
   "Beatrix Willemsen in Vrijhoeven is overleden 21 october 1680 en leijt begraven op ’tChoor".

  x Capelle (NB) 8-4-1627   Jan Laurus Wouterss (Jan Lauris den Ouden) , † ±1641.
      Zoon van Louris Wouters en Homsken Jansdr .
   Jan Laurens, j.m. van Cap., won. Nst., en Beatrix Willems, j.d. van Cap., won. Vrh. Kinderen: Erken, Maeijcken, Maria en Willem.

   Op 8-8-1639 compareerden voor notaris Kieboom, G’Berg, Lauris Wouterss en Homsken Jansdr, sijn vrouw, Cappel, en maken hun testament. Genoemd: HGeest, Jan Laurisse den jonge, Jan Laurisse den oude, inde gevangenis te Breda, de andere kinderen.

   Op 8-6-1656 was sprake van "de vier kinderen van Jan Lauris
   den Ouden".

   Tusschen Daem Aertssen x Adriaentken Willemsdr, Jan Laurenssen x Beatris Willemsdr., ter eenre, ende Gheeman Franssen x Maeijken Willemsdr., ter andere zijden, zijn geschillen ontstaan betreffende een deel van de erfenis van Willem Adriaen Janssen ende Eerken Ghijsbertsdr. Zij sluiten een akkoord op 11-12-1629 in Capelle.

   In de Vrijhoeven Compareerden opten xxxe dach januarij anno 1642 Beatris Willemss, weduwe wijllen Jan Laurus Wouterss, in sijn leven gewoondt inde Vrijhoeven voorss, geassisteert met Jan Janss Piggen, haeren swager ende gerecht voocht in desen ende heeft, van Jan Laurus Wouters als gerechte bloetvoocht vande vier onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Jan Laurus Wouterss, des voorss anderen Jan Laurus broeder was, geproccreert bij Beatris Willemss voorss bij namen Willem Janss, Eerken Jans, Wouter Janss ende Maeijken Jans, voor recht aengenomen haeren voorss onmondige weeskijnderen.
   Toegevoegd: opten 29 januarij 1663 bekenden Willem Geldens x Eerken Jansdr. voldaan te zijn.

  x Capelle (NB) 6-4-1642   Dirck Woutersen van Clootwijck .
      Zoon van Wouter Petersz ( Rommen) en Tonisken Dirckxdr ( Glavimans) .
   Otr. op 16-3-1642 in Capelle (NB).
   Dirck Wouters, j.m. van Cap., en Beatris Willemsdr., wed. Jan Louris, van Vrh. Kinderen: Wouter en Jan.

   Te Waalwijk op 13-3-1715 Comp. Jan Dircksen Clootwijck, oud ontrent 68 jaar, wonend te Vrijhoeve-Capelle. Maakt zijn testament. Erfgenaam wordt zijn halve zuster Maria Jans, en haar man Adriaan van Sprangh. ( Maria Jans moet dus een dochter zijn uit het eerste huwelijk van Beatris. Omdat zijn broer Wouter niet wordt genoemd kunnen we aannemen dat die jong is overleden. Jan had geen nakomelingen.

  x Sprang 1-5-1650   Geijsbert Adriaensz Onrust .
   Otr. op 8-4-1650 in Sprang.
   Geijsberdt Adriaensen Onrust, wedr. Aenken Willems, van Spr. en Beatris Willemsen, wed. Dirck Wouters, van Vrh.

   Beatrix Willemsd. o.t./tr. Sprang (3) 8.4./1.5.1650 met Geijsbert Adriaensz. Onrust, wedr. van Aenken Willemsd.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.