Engeltje Jans Rommen (Engeltken Jan Rommen) , *Sprang ±1565 , † Vrijhoeven (NB) 21-10-1651, [] Sprang 1651.
Dochter van Jan Aerts Rommen en Ariken .


x
    Jan Anthonis (Jan Thonisse) Stamme , * ±1565 , † <1605.
x >1594
    Willem Cornelis Aerts (Willem Corneliss) , † <4-1650.    

Kinderen:
 1. Anthonis Jansen (Thonis Jansz) Stam .

   Sprang, 6-2-1634:
   Schoudt ende schepenen verklaren dat er op 28-11-1633 een ongeval was geschiedt inde persoon van Jacob Adriaenssen Broershart bij toedoen van Thonis Janssen, schipper tot Cappel ende sijn nu gecompareert Lijsken Cornelissen weduwe van Jacob, Neeltken Peterss, moeder van Jacob, Peter Corst Tonissen als voocht, procuratie van 4-2-1634 (folio 262v), Peter Adriaenssen Broeshart, broeder, x Anneken Adriaenssen, Cornelis Adriaen Jasperssen als bestevader ende toesiender van de twee kijnderen van Jacob bij Lijsken int bijwesen van de schoudt als oopervoocht, Cornelis Janssen Taelen x Maeijken Adriaenssen, Tonis Corsten x Lijsken Adriaenssen ende Rombout Meertenssen van Dijck als swagers, vrienden ende verwanten van Jacob ende Maeijken Danielssen vrouw van Thonis Janssen, Daniel Adriaenss de Wit, haeren vader, Willem Cornelis Aertssen als behoudt grootvader, Blaes Willemssen als behout schoonvader ende Frans Janssen Stam als oom ende sluijten een accoort.

   Op huijden desen 13e meert anno 1646 [in Sprang] sooo wil Willem Cornelis Aertss namens Thonis Janss Stam, als voocht van het kijnt van
   Janneken Janss, sijnen suster, ende Goijert Peter Gielen, als vader ende
   toesiender, erffhuijs houden. Gereeckent in presentie van Peter Gielen de vader van Goijert.

   Op 30-11-1657 in Capelle verkoopt Adriaen Peeters [moet zijn Jans] Puijs namens zijn vader Jan Peeters Puijs x Jenneken Daniels mede namens Anthonis Jansen Stam x Maijken Daniels en namens Adriaentken Daniels, kinderen Daniel Adriaensen, procuratie Sluijs, aan Cornelis Peetersen, schipstimmerman. Betaald wordt via een wilkeur.

   Loon op Zand, 4-5-1658: Jan Adriaenssen Kemp en Dierck Andriessen van Gorcom zijn aangesteld als voogden over de onmondige Jan, Andrie[s] en Adriaen, zonen van wijlen Anthonis Janssen Stamme en Maijken
   Andries van Gorcum.
   Loon op Zand, 4-5-1658: Jan Adriaenssen Kemp en Dierck Andriessen van Gorcum als voogden over Jan (23 jaar), Andries (21 jaar) en Adriaen, zonen van wijlen Anthonis Janssen Stamme en Maijken Andries
   van Gorcum, transporteren goederen aan Jan Hendricxssen de Jonge en Maijken Andries van Gorcum.

  x Capelle (NB) 19-10-1631   Maeijken Danielssen de Wit .
   Otr. op 1-9-1631 in Capelle (NB).
   Thonis Jans, j.m., en Maeijcken Danielsdr., j.d., beiden van en won. te Cap.

   Maijken is een dochter van Maijken Huijbrechts en Daniel Adriaenss de Wit, haeren vader.

   Op 22-3-1657 machtigt Jan Peeters Puijs x Janneken Daniels, Sluijs, mede namens Anthonis Jansen Stam x Maijken Daniels en namens Adriaentken Daniels, erfg. van Maijken Huijbrechts, hun moeder, zowel Corst Corsten Glaviman, secr, als Adriaen Jansen Puijs om de goederen van Daniel Adriaensen te verkopen.

  2 kinderen


 2. Thonisken Jans Stamme , † <1625 .

   Op huijden desen xxve januarij anno 1625 in Capelle compareerde Cornelis Peterss Trip ende heeft van Frans Janss Stamme als voocht voor recht aengenomen sijne 3 weeskijnderen verweckt ende achtergelaten bij Tonisken Jansdr, sijne huijsvrou was.

  x   Cornelis Peterss Trip , † <1628.
      Zoon van Peter Claesse Trippe (?) en ?
   THONISKEN JANS STAMME, tr. CORNELIS PETERS TRIP, schoenmaker. Begin 1625 hadden zij 3 weeskinderen. In 1627 lieten zij 3 onmondige weeskinderen na.

   Op huijden desen xvije maij 1627 compareerden Peter Claess Trip als voocht ende Frans Janss Stam als toesiender voor de weeskijnderen van Claes Peterss Trip za. ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Lenaertss. Betaald wordt via een wilkeur
   Toegevoegd: Dirck Peterss Trip ende Frans Janss Stam zijn voldaan, 3-2-1630.


 3. Lijske Jans Stamme , † Sprang 1589 .

   LIJSKE JANS STAMME, overl. Sprang 1589, tr. AERT CLAESZ. In 1589 wordt Floris Jansz.voogd over hun dochtertje Janneken Aerts.

  x   Aert Claesz .

   Op huijden xxviij novembris xvc Lxxxviij compareerden in Capelle: Floris Janss ende Aert Claess namens Floris Janh Janss ende Aert Claess ende Jan Aertss Stammen als vader ende hebben getransporteert Cornelis Geritss van Nispen een wilcuer.

  1 kinderen


 4. Frans Janssen (Frants Jansen) Stamme , *Capelle (NB) ±1585 , † <1663 .

  x   Janneken Cornelis Janse Fles , † Capelle (NB) 1625.

   Janneken is een dochter van Cornelis Janss Flessen (ook Cornelis Janss alias Fles) uit Sprang.

   Op huijden desen xvje mert 1596 compareerden in Capelle Jan Janss ende Peeter Laureijss, beijde van Waelwijck, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Janss alias Fles. Betaald wordt via een wilkeur.

   Willem Wouterss heeft gewilcoert ende geloost zoe recht is den kijnderen van Cornelis Janss Flessen [..].

   Noch een geseedt dat gecommen is vande erfgenamen van Cornelis Flesse, met die schuer ende geboomte daer op staende, is geestimert boven vier guldens tjaers, die daer opstaen --XIII 1/2c gl.

   Inventaris vanden haeffelijcken goederen van Cornelis Janss alias Fles, achtergelaten die bevonden sijn geweest, ende opten XIIen februarij anno XVIc ende een bijden Schout ende heemraders vercoost, int bij wesen van
   Embrecht Hendrickss ende Jan Ariaenss Leeu als voichden vande achtergelaten kijnderen.

   Frans Jan Toniss Stammen als man ende voicht van Jenneken Cornelis Flessen dochter bekent geheel vernucht ende [..] te vollen betaelt te sijn, van Jan Ariaenss Leeu, van allen de voechtdije ende administratie die Jan
   Ariaenss Leeu voorss over Jenneken Cornelis Flessen dochter, sijn huijsvrouwe gehadt heeft, mitsgaders oick vande hueren die de voornoemde Jenneken Franssen
   voorss huijsvrouwe bij Jan Ariaenss Leeu voorss verdient heeft. Ende bedancke hem over dese, ende allen sijnen anderen voechdije ende hueren, voor hem ende
   allen sijnen naecomelinge, sonder dat ick Frans Janss voorss ofte enige van mijnen naecomelinge in enigerhande manieren van dese voorss voechtdije ende
   hueren meer sal moegen maenen ofte molesteeren. Aldus geschiet voor Henrick Anthoniss schoutent.

  x Sprang 15-2-1626   Heijltgen Marcelissen (Heijlcken Marselen) , *Sprang ±1595 , † Sprang 1636.

  x 1640   Willemke Wouters Maes .
      Dochter van Wouter Willems Maes en Adriaantje Adriane Laureijsdr .
   Frans hertrouwde met Willemken Wouters Maesdr., naergelaten weduwe van mr. Antonis Bartholomeuss za., in sijn leven schoolmeester tot Cappel, bij wie zij 4 kinderen had.

   Willemke was een dochter van Wouter Willems Maas en Adriaantje Adriane Laureijsdr.

   Opten xxje december 1634 compareerden Willemken Wouters Maesdr., naergelaten weduwe van mr. Antonis Bartholomeuss za., in sijn leven schoolmeester tot Cappel, geassisteert met Jan Wouterss Maes, haeren broeder, ende heeft alhier voor recht aengenomen van Cornelis Peterss vander Sa[..]
   Als voocht over haere vier onmondige kijnderen verweckt bij Mr Antonie voorss. De kinderen heten: Dries, Lijsken, Bartholomeus en Adriaentken Bartholomeusdr.
   Toegevoegd: Bartholomeus Anthonissen, schoolmeester tot Baertwijck, is voldaan, 31-12-1666. Jan Peeterssen wednr. van Adriaentken Tonis is voldaan, 3-1-1661. Lijsbeth Tonissen is voldaan op 10-3-1664 voldaan. Adriaen van der Nadt, soon van Willemken Wouters is ook voldaan, 9-3-1677.
   Aenneminge van Wilmijntken Wouters Maes van hare kinderen geprocureert bij mr. Antonis Bartholomeus haren man za.

   Op 13-2-1656 bekent Willemken Wouters Maes te zijn voldaan door Handrick Adriaenss Mulder en Jan Ghijsbertss van Dijck.

   Capelle, 30-10-1662:
   Erfdeling door Willemken Wouters Maes, laatst wed. van Frans Janss Stam, met Wouter Jacobs Visser voor d’een helft en Hanrick Willems x Leentken Jans Maes, Bastiaen Janss Maes, Andries Teuniss als voogd van de twee kinderen: Claes en Adriaen Janss Maes voor d’ander helft, allen kinderen en erfgenamen van Wouter Willems Maes.
   Erfdeling door Hanrick Willems x Leentken Jans Maes, Bastiaen Janss Maes en de twee onmondige kinderen: Claes en Adriaen Janss Maes, datum ut supra.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.