Geerwijn .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Staes Geeruwijnsz (Staes Geerwijnss) , † <1585 .

  x   Beatris Thonis .

  2 kinderen


 2. Pauwel Geerwijnss (Pouel Geerwijns) , † <1596 .

   Op 7-5-1565 in Capelle compareerden Hendrick Geemansz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Staes Geerwensz tbv Pauwels Geerwijns weeskijnderen ende Janneken Joosten.

   Scheijdinge ende deelinge voor recht aengebrocht tusschen erfgenamen van wijlen Pouel Geerwijnss, Staes Geerwijnss ende Jochum Geerwijnss van alsulcke aenwasschen oft Leege Landen als dselve besiters? ombedeelt gelaeten hebben hier naer gespecifficeert ende verhaelt den xve april 1595.
   Item alsoo deerfgenamen van Pouwels Gheerwijns haeren aenwasschen vercocht hadden soo heeft Jan Ariaenss van Gils haere lootinge hier inne verwacht waer mede den selven is gelot [..]. Hier tegens sijn de weu ende eerfgenamen van Staes Geerwijnss gelot [..]. Hier tegens sijn derfgenamen van Joachum Geerwijnss gelot [..].
   Scheijdinge ende deelinge voor recht aengebrocht tusschen Jan Adriaenss ende Lenaert Corneliss den xve april 1595. Inden iersten is Jan Adriaenss x Ghrietken Jochumss gelot [..]. Hier tegens is Lenaert Cornelis gelot [..].

   In Groot-Waspik compareerden:
   1. Geerwijn Pauwelss voer hem selven. Pouwels vanden Haemel Goeijaertss voer hem selven ende hem sterckmakende ende hier inne vervangende Geriken Goeijaert van den Haemelsdr sijnder suster. Tsamen erffgenamen van saliger Pauwels Geerwijnss;
   2a. Adriaen Aert Doenss als in voertijden getrout hebbende Diercxken Staes Geerwijns dochter voer hem selven als voer sijne kijnderen;
   2b. Wouter Adriaenss Roothals in voertijden getrout hebbende Geriken Staes Geerwijns dochter voer hem selven met Joris Adriaenss schout tot Capel als oopervoecht ende Geertwijn Pauwelss als toeseinder vande weeskijnderen die den selffden Wouter Adriaenss geprocureert heeft bij de voerss Gertken Stacen sijn overleden huijsvrouwe; tsamen erffgenamen van saliger Staes
   Geerwijnss.
   Adriaen Aert Doenss ende Geerwijn Pauwels als procuratie hebbende van jan
   Adriaenss van Gils gepasseert voer notaris Veekenmans ende getuijgen binnen der stadt Dordrecht van date denxxixe jannuarij anno xvjc seven gepasseert ten huijse vanden voornoemden Jan Adriaenss als in voertijden getrout hebbende Maergrietken Jochiemsdr voer hem als voer sijne kijnderen, Lenaert Corneliss als in voertijden getrout hebbende Geriken Jochiemsdr voer hem selven als voerss sijne kijnderen tsamen erffgenamen van saliger Jochiem Geerwijns ende gaven etc.

  x   Jenneken Joost Lambrechtss .
   Zij hadden een zoon Geerwijn Pauwelss.

   Op huijden desen ije septembris xvc xcv compareerde in Capelle Janneken Joost Lemenss weduwe Pouwels Gheerwijns met Geerwijn Pouwelss, haeren gecoren voocht, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Biatris Thonis weduwe Staes Geerwijnss.

   Janneken Joest Lambrechtss, wed. Pauwels Geerwijnss, wordt op 22-6-1595 in Cleijn-Waspik genoemd bij een vrijgift aan Cornelis Muelen Franss, borger Dordrecht. Janneken heeft Geerwijn Pauwelss, zoon, als voogd.

   Janneken Joest Lambrechtsdr wed Pauwels Geerwijnss emt Geerwijn Pauwelss haar zoon, mede namens de weeskinderen van Willem Willemss die Wolff met Abel Aertss en mariken Aertss zijn suster, waren op 7-7-1595 in Cleijn Waspik betrokken bij een vrijgift aan Handrick Aertss.

  2 kinderen


 3. Joachim Geerwijnss .

   Joachim was een broer van Staes Geeruwijnsz. Joachim was de vader van Grietken en Gericken.

   Desen xvije januarij anno xvc Lxxij stilo Luijdicx compareerden in Groot-Waspik Adriaen Diercxss Schoenmaecker voor hen selven, Joachim Geerwijnss voor hem selven, Gerit Vass voor hem selven ende mede met hem vervangende ende hem sterckmaeckende voor Anneken Vass sijnder suster ende gavengesamenderhant over etc.

   In Capelle op 11-4-1577 compareerden Staes Geeruwijnsz als voocht vanJoachim Geeruwijnsz weeskijnderen heeft gelooft ende verwilcuert schuldich te wezen Adriaen Dircksz als toeziender vande weeskijnderen.

   In Capelle in april 1584 compareerden Beatris Tonisdr., weduwe Staes Gheerwijnss, ende Adriaen Aertss Diedijnss x Dircksken Staessensr mede namens Gericken Staessendr ende geloeffden de eeffgenamen van Joachim Geerwijnss schadeloos te houden.

   Op huijden den iije januarij anno 1586 in Capelle compareerden Jan Ariaenss van Gils x Grietken Jochum Geerweijnssdr mede namens Geriecken Jochum Geerwijnss, sijns wijfs suster, ende gaff over met eender vrijer gijfte soe recht is de weduwe, Beatris Tuenis, en erffgenamen van Staes Geerwijns. Er wordt betaald via een wilkeur.

   Op huijden desen xxje julij 1598 compareerden in Capelle Jan Adriaenss van Ghils ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Ruttenss zijn deel in de huijsinge gecomen van Joachim Gerwijnss, sijns huijsvrouwen vaeder.

   Scheijdinge ende deelinge voor recht aengebrocht tusschen erfgenamen van wijlen Pouel Geerwijnss, Staes Geerwijnss ende Jochum Geerwijnss van alsulcke aenwasschen oft Leege Landen als dselve besiters? ombedeelt gelaeten hebben hier naer gespecifficeert ende verhaelt den xve april 1595.
   Item alsoo deerfgenamen van Pouwels Gheerwijns haeren aenwasschen vercocht hadden soo heeft Jan Ariaenss van Gils haere lootinge hier inne verwacht waer mede den selven is gelot [..]. Hier tegens sijn de weu ende eerfgenamen van Staes Geerwijnss gelot [..]. Hier tegens sijn derfgenamen van Joachum Geerwijnss gelot [..].
   Scheijdinge ende deelinge voor recht aengebrocht tusschen Jan Adriaenss ende Lenaert Corneliss den xve april 1595. Inden iersten is Jan Adriaenss x Ghrietken Jochumss gelot [..]. Hier tegens is Lenaert Cornelis gelot [..].

   Op huijden desen xvje decembris 1599 compareerde in Capelle Jannen Adriaenss van Ghils met lenaert Corneliss, sijnen swager, Geerwijn Pauwelss, Wouter Adriaenss Roothals, Judirken Hanricks ende Hanrick Adriaenss, haeren soen, , naeste vrienden ende voochden, ende heeft aengenomen sijne ses onmondige weeskijnderen verweckt bij Grietken Joachums.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.