Margrieta Gerrits (Ghrietgen Gheerits) , *IJsselmonde ±1550 , † IJsselmonde ±1626, [] IJsselmonde, kerk .
Dochter van Gerrit Damasz (???) .
Ghrietgen Gheerits trad op als getuige bij de doop van Gheerit Cornelisse Cranendonck .


× IJsselmonde ±1575
    Huijg Pieters Cranendonck , *Oost-IJsselmonde ±1545 , † IJsselmonde 28-8-1615, [] IJsselmonde, kerk 1615.
Kinderen:
 1. Geeraert Huijgensz (Geerit Huijgensz) Cranendonck , *IJsselmonde ±1575 , [] IJsselmonde 1624.

  × <1600   Machteltge Bastiaene , † <7-4-1619.

  × Barendrecht 7-4-1619   Janntje Aertsse Spruijt , *West-Barendrecht ±1595 , † 7-1654.
      Dochter van Aert Sebastiaensz Spruijt en Teuntge Sijmensdr .

   Zij is een dcohter van Aert Sebastiaensz Spruijt, landbouwer in Pendrecht en heemraad van West-Barendrecht, en Tuentge Sijmonsdr.

   Jannetje Aertsdr hertrouwde met Jan Pietersz Schelling rond 1630.

  5 kinderen


 2. Pieter Huigen Cranendonck , *IJsselmonde ±1577 , [] IJsselmonde ±1633.

   Pieter Huijgensz. Carnendonck was boer in Dirk Smeetsland onder West-IJsselmonde. Hij was ook laagheemraad van Dirk Smeetsland en Meester Arend van Woudensland en schepen van West-IJsselmonde. In de periode 1624-33 was hij hoogheemraad van de 4 polders van West-IJsselmonde en in de periode 1619-1634 was hij hoogheemraad van Varkensoord.

   Een kind van Pieter Huijgen Craennendoncq werd in IJsselmonde begraven tussen 30-11-1629 en 14-11-1630.

   Rotterdam, 19-2-1621:
   Applonis Dircxs Verschoor te IJselmonde in Smeetslandt, benoemt tot zijn erfgenamen zijn kinderen
   - Dirck Plonisz Verschoor,
   - Ploon Plonisz Verschoor,
   - Lya Plonen, vrouw van Crijn Aryens Huyser,
   - Elysabet Ploonen, vrouw van Pieter Huygen Cranendonck,
   - de kinderen van Styntgen Ploonen,
   - de kinderen van Aryaentgen Ploonen,
   - Cornelis Aryens Baes, nagelaten zoon van Aryen Aryensz Baes, zoon van Lyntgen Ploonen, zijn dochter.
   Zijn landerijen worden begrensd door: Willem Lenertsz, en
   Jacob Aryens Smeetlantsen Dijck, Smeetlantse Wech, onder herroeping van zijn testament d.d. 23.07.1620 voor deze notaris Jan Lz. Schouten.

   In een akte van 26 feb. 1625 werd tot kaveling overeen gekomen door Dirck Ploennen Verschoor, ’capteyn’ tot Ridderkerk, voor hem zelf en als rechte bestorven bloedvoogd van de weeskinderen van zijn 4 overleden zusters Cristina, Leijntgen, Adriana en Lijntgen, alsmede Pieter Huijgen Craennendoncq, man en voogd van Elisabeth Ploennen Verschoordr., en Ploen Ploennen Verschoor, jongste zoon, voor hen zelf, allen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van zaliger Ploen Dircxz. Verschoor.

   Oost-IJsselmonde, 17-10-1626:
   Pieter Huygensz Craennendoncq, Adriaen Heindricxsz Boots, Willem Lenertsz en Pieter Dick Willemsz, mannen en voogden van hun
   vrouwen en gemachtigden van Neeltgen Huygensdr Craennendoncq en Pieter Huygensz Craennendoncq voogd van Maertgen Geeritsdr en Willem Geeritsz met Geerit Geeritsz, kinderen van Geerit Huygensz Craennendoncq, erfgenamen van wijlen Margriete Geeritsdr, weduwe van Huygo Pietersz Craennendoncq, stemmen toe in revisie en liquidatie van de nalatenschap op verzoek van Querijn Arensz Huyser, man van Neeltgen Geeritsdr, dochter van Geerit Huygensz Craennendoncq.
   Pieter Huijgen Craennendoncq is tussen 12-5-1632 en 1-7-1633 begraven in de buik van de kerk van IJsselmonde.

  × ±1609   Elijsabet Ploenen (Lijsbetken Ploenen) Verschoor , *IJsselmonde ±1587 , † >4-1665.
      Dochter van Applonius (Ploen Diericxz) Verschoor en Marichgen Adriaense .
   Elysabet Ploonen, vrouw van Pieter Huygen Cranendonck.
   Kinderen: Ariaentje, Huijg, Stijntje, Grietje, Maaijke, Pleun en een kind dat in 1629/1630 begraven werd. Zonen Huijch en Pleun trouwden met zusters Maertghen en Achtgen Dammis.
   Elijzabeth Ploenendr. was 13 jaar oud in dec. 1600.

   Elysabet Ploonen, vrouw van Pieter Huygen Cranendonck, was een dochter van Appolonius Dircksz Verschoor en Maria Adriaensdr Kort.

   Adryaen Querijnen, zoon van Querijn Arensz. Huijser en Leijtgen Ploenen, mede namens zijn andere broeders, transporteerde op 22 juni 1637 land ter grootte van 2 morgen 312 roede 6 voet in Dirk Smeetsland aan Heindrick Sijmonsz. Dit land lag gemeen met 2 morgen 300 roede toebehorende aan de weduwe Lijsbetken Ploennen.

   Dirck Arie Joosten, wonende in ’s-Heerenland van Moerkerken, bekent op 19-7-1639 in Rotterdam 600 gulden schuldig te zijn aan Helena van Soelen, weduwe van Jasper Moerman. Elisabet Pleunen Verschoor, weduwe van Pieter Huygen Cranendonck, stelt zich borg voor hem.

   Lijsbeth Pleunen, weduwe van Pieter Huygen Cranendonck, wonende te Iselmonde, bekent op 15-3-1644 in Rotterdam 400 gulden schuldig te zijn aan Gerrit Eeuwoutss, wonende te Leckerkerck. Huych Pieterss Cranendonck, wonende te Iselmonde, stelt zich borg voor zijn moeder Lijsbeth.

   Rotterdam, 26-7-1663: Lijsbeth Pleunen Verschoor, weduwe van Pieter Huijgen Cranendonck, wonende aan de Hordijck onder West-IJsselmonde, benoemt tot erfgenamen:
   - haar zoon Huijch Pietersz Cranendonck,
   - Stijntge Pietersdr Cranendonck, gehuwd met Aryen Jansz in’t Velt,
   - Pleun Pietersz Cranendonck, en
   - Grietgen Pietersdr Craenendonck, gehuwd met Harman Gerritsz van Goolen,
   - alsmede de kinderen van Mayken Pietersdr Kranendonck, en
   - de kinderen die haar dochter Ariaentge Pietersdr Kraenendonck, gehuwd met Gerrit Leendertsz in ’t Velt, nu heeft en nog zou mogen krijgen.
   Tot voogden over de minderjarige erfgenamen en administrateurs van de natelaten goederen benoemt zij haar zoon Pleun Pietersz Cranendonck en haar zwager Harman Gerritsz van Goolen.

   Gerrit Leenderts Intvelt, man van Aryaentje Pieters te Westmaas wordt op 20-5-1665 te IJsselmonde vermeld betreffende een obligatie. Aryaentge was een dochter van wijlen Pieter Huygen Cranendonck en Lijsbettie Pleunen, te Westmaes.
   Wsl. in 1670 te IJsselmonde begraven.

   Lijsbetken Ploenen trad op als getuige bij de doop van Willem Geeritsz Cranendonck .

  6 kinderen


 3. Maritje Huigen Cranendonck , *IJsselmonde ±1580 , [] Oost-IJsselmonde ±1636.

  ×   Cornelis Cornelisz (Cornelis Cornelis de Jonge) , † ±1602.

  × ±1604   Jan Johannesz (Jan Jansz de Jonge) in ’t Velt , *Oost-IJsselmonde ±1589 , † <2-1618.
      Zoon van Johan (Johan Jansz de Oude) in ’t Velt en ?
   Zij waren half-neef en half-nicht. Het huwelijk vond plaats tussen 15-1-1603 en 29-6-1606.

   In West-IJsselmonde, begin 17e eeuw:
   - Cornelis Dircxsz Grooten eist 12 gulden van Jan Jansz int Velt de Jonge wegens arbeidsloon van het maken van de dijk van zijn voorzaat Cornelis Cornelisz. Heemraden van Oost-IJsselmonde vragen partijen de volgende zitting nader bescheid in te brengen.
   - Anthonis Pietersz Craennendonck doet gifte aan Jan Jansz in ’t Velt de Jonge van 2 morgen 1 ½ hond land in de Eerste Hoeve van het Oude
   Land van IJsselmonde.

  × 1618   Willem Lenertsz Arijswager , [] IJsselmonde ±1637.
      Zoon van Lenert Adriaens Arijswager en Volckgen Cornelisdr .
   Otr. op 6-5-1618 in Ridderkerk.

   Dirck Jan Jorisz en de te Zwijndrecht wonende Cornelis Pietersz. Verschoor transporteerden op 9-5-1630 ca. 104 roeden en 6 voeten land in de 3e Hoeve van het Oudeland van IJsselmonde aan Willem Lenertsz Arijswager.

   Huwelijksvoorwaarden opgemaakt op 29-10-1630 te Rotterdam voor notaris Adriaan Kieboom:
   Cornelis Jansz in ’t Velt, wonende te Iselmonde aan de Hordijck, toekomstige bruidegom, geassisteerd door Cornelis Jansz in ’t Velt en Willem Lenertsz Arieswager, resp. stiefvader en oom, sluit een contract van huwelijkse voorwaarden met Maertge Segeren, weduwe van Pieter Ariensz Arieswager, als moeder van Grietge Pietersdr, toekomstige bruid, geassisteerd door Arien Pleunen Hermans, zwager van Grietge.

   Oost-IJsselmonde, 7-1-1632:
   Willem Lenertsz Aryswagers en Maertgen Huygensdr Craennendoncq herroepen eerdere testamenten en vertrouwen erop dat de langstlevende van hun beiden de nalatenschap in alle vriendelijkheid en redelijkheid zal verdelen.

   Carel Uyttenhoeve, heere van Reynesteyn, man en voogd van Sandrina van Tuyl van Seroskercken, machtigt op 30-8-1634 te Rotterdam Willem Carter, rentemeester wonend in Sgraevenhaege, om voor het gerecht van West-Iselmonde 24 morgen land over te dragen aan o.a.
   - Sebastiaen Pietersz Cranendonck;
   - Cornelis Woutersz Verduyn;
   - Adryaen Gerritsz Boots;
   - Willem Leendersz Aryswager;
   allen wonend onder Iselmonde.
   Het land is gelegen in Verckensoort onder West-Iselmonde.
   Beroep: Hoogheemraad van de polder Varkensoord. van 1612 tot 1615
   Beroep: Hoogheemraad van de vier polders van IJsselmonde. van 1632 tot 1637
   Willem Lenertsz. Arijswaegers is begraven in het koor van de kerk van IJsselmonde tussen 27-6-1636 en 27-11-1637.

   Willem Lenertsz trad op als getuige bij de ondertrouw van Cornelis Jansz (Cornelis Jansz de Jonge) in ’t Velt .

  6 kinderen


 4. Neelken Huijgen Cranendonck , * ±1580 , † <18-4-1635 .

   In 1627 werd Neeltge Huijgen Craenendoncq, weduwe van Aert Bastiaens, vertegenwoordigd door Pieter Aerts, haar zoon en gekoren voogd.

   De "stee van Neeltghen Huijghen" werd op 23-6-1635 door haar kinderen verkocht.
   Neeltje liet een erfenis na van bijna 10.000 gulden.

  × <15-9-1601   Aert Bastiaens , † <1-5-1628.
   Zij lieten 7 kinderen na: Pieter, Neeltghen, Jacob, Anneken, Bastiaen, Grietghen en Huich.

   Zoon van Bastiaen Arien Tonisz.

  × 1628   Pieter Meeuesse (Pieter Meeusz) Palsrock , *Oost-Barendrecht ±1595 , † <30-11-1637.
      Zoon van Meeus Adriaensz Palsrock en Mariken Feijsen (?).
   Otr. op 21-5-1628 in Ridderkerk.
   Pieter Meeusz, weduwnaar van Lijntge Bastiane, en Neeltge Huijge, weduwe van Aert Bastiaensz.

   Pieter Meeusz Palsrock, *Oost-Barendrecht, zoon van Meeus Ariensz Palsrock en Marijtje Feijsse. Pieter’s broeder Feijs Meeusz was o.a. Schepen van Pernis en Schout van Rhoon. Hij tradt in 1638 op als voogd van de weeskinderen uit Pieters’ eerste huwelijk.

   Zie: Cranendonck Boek, blz. 252.

  7 kinderen


 5. Niesje Huige (Niesge Huijgen) Cranendonck , *IJsselmonde ±1585 , † >17-6-1627 .

   Niesje is de voormoeder van een geslacht Cranendonck/Bootser/Jongendijckgraeff/Nieuwenboer.

  × Barendrecht 11-3-1607   Adriaen Hendrick Willemsz (Arij Heijndricxe) Jongen Dijckgraef , * ±1580 , † ±1669.
      Zoon van Hendrick Willemsz (Jongen Dijckgraef) en ?
   Kinderen: Ariaentje, Willem, Maritgen (2x), Hendrick (2x), Gerrit, Huijg, Grietje (2x) en Pieter.

   Adriaen Hendricksz Jongendijckgraeff alias Steehouwer. Arij Hendricksz. jongen Dijckgraeff
   Hij was landbouwer op een hofstede in het Oude Land van Carnisse.

   Rotterdam, 12 juni 1640:
   Adriaen Cornelisz Hordijck en Adriaen Dircxz Hordijck, wonende aan de Hordijck in Oost-Barendrecht, Adriaen Heydricxe jongen Dijckgraeff, wonende in Carnisse, en Joris Adriaensz, wonende in West-Barendrecht, bekennen 1.500 gulden schuldig te zijn aan Aeltge van Soelen, weduwe van Jasper Moerman, coopman. Adriaen Heydricxe tekent als Aerien Heyndricksz. In de marge van de akte is vermeld dat de schuld is voldaan op 17-6-1642.

   Zie: Ned. Leeuw 1989.
   Beroep: Hoogheemraad van Carnisse. van 1621 tot 1626
   Beroep: Waarsman in Carnisse van 1621 tot 1626
   Beroep: Schepen van Carnisse. van 1621 tot 1658
   Beroep: Stedehouder van Carnisse. van 1649 tot 1658
   Overl. in de periode 1666-1672.

  11 kinderen


 6. Maertge Huijgen (Maritgen Huijgen) Cranendonck , *IJsselmonde ±1585 , † <7-1670 .

   Zie: De Nederlandse Leeuw 1989 en Ons Voorgeslacht 1988.
   Op 14-5-1650, ziek te bed liggende, maakt Maertgen Huijgensdr als weduwe haar testament op en benoemd haar 4 kinderen, Henrick, Grietgen, Huijch en Willem, tot haar erfgenamen.

   Overl. tussen 8 mei 1660 en 15 juni 1670/

  × Barendrecht 17-12-1609   Dirck Hendrick Willemsz (Jongen Dijckgraef) , † ±1644.
      Zoon van Hendrick Willemsz (Jongen Dijckgraef) en ?
   Dirck vond zijn bruid in een zuster van de echtgenote van zijn broeder Adriaen.

   Dirck Hendrick Willemsz Luijtenant alias Jongendijckgraef.
   Op 30-4-1659 transporteerden Maritgen Huijgen, weduwe van Dirck Heijndricsz, en haar kinderen,
   - Heijndrick Dircxz, wonende in Charlois,
   - Huich Dircxz,
   - Willem Dircxz,
   - Maijken Dircx, wonende in Barendrecht, en
   - Grietje Dirckx, wonende in Charlois,
   voor 6600 car.gld. 5 mergen en een perceel van 4 mergen 300 roeden in het Buitenland van West-Barendrecht aan de kinderen van wijlen de heer Huijbert van der Meer.
   Op 29-11-1670 compareerden voor het gerecht te Charlois:
   - Willem Dircxz,
   - Heijndrick Dircxz,
   - Warbout Jansz, als getrouwd hebbende Grietgen Dircx,
   - Maritgen Dircx, weduwe van Coen Thonisz, en
   - Huijch Dircxz,
   allen kinderen en erfgenamen van wijlen Dirck Heijndricxz en Maritgen Huijgen,
   en transporteerden voor 1470 car.gld. een perceel van 3½ mergen weideland in Dirck Smeetsland, onder de jurisdictie van Charlois, aan Arij Gerritsz van der Vliet.

   N.B. Dirck’s broer Adriaen trouwde met Niesje Huijgen Cranendonck.

   Een transportakte gedateerd 10 maart 1672 noemt Huijch en Willem Dircxz. - voor hen zelf en
   mede voor hun broeder Heijndnck Dircxz. - als erfgenamen van Arij Leenderts Smitshouck en Leijchtie Wouters. Uit deze akte blijkt wel dat de drie gebroeders Jongendijckgraef waren getrouwd met drie zusters Smitshouck.

   Zie: Ned. Leeuw 1989.
   Beroep: Luitenant van Barendrecht. van 1630 tot 1643
   Beroep: Heemraad van de Zuidpolder. van 1634 tot 1636
   Overleden tussen 10-8-1643 en 26-5-1644.

  5 kinderen


 7. Willemke Huijgen Cranendonck , *IJsselmonde ±1590 , † ±1637 , [] IJsselmonde .
   Begraven tussen 28-6-1636 en 27-11-1637 te IJsselmonde.

  × Ridderkerk 1616   Adriaen Gerritsz Boots .
   1e gebod op 10-1-1616.

   Adriaen Gerritsz Boots was j.g. van Leckerkerck won. tot Ridderkerck. Hij was een zoon van Gerrit Gillisz, leenman van de Lek en Polanen.
   Adriaen nam waarschijnlijk zijn achternaam over van de familie van zijn vrouw. Hij vervulde vele bestuurlijke funkties in IJsselmonde. Zo was hij tot in 1671 hoogheemraad van Varkensoord.

   Carel Uyttenhoeve, heere van Reynesteyn, man en voogd van Sandrina van Tuyl van Seroskercken, machtigt op 30-8-1634 te Rotterdam Willem Carter, rentemeester wonend in Sgraevenhaege, om voor het gerecht van West-Iselmonde 24 morgen land over te dragen aan o.a.
   - Sebastiaen Pietersz Cranendonck;
   - Cornelis Woutersz Verduyn;
   - Adryaen Gerritsz Boots;
   - Willem Leendersz Aryswager;
   allen wonend onder Iselmonde.
   Het land is gelegen in Verckensoort onder West-Iselmonde.

   Adriaen Gerrits Boots, dijkgraaf, wedr. van Willemtge Huijgen Cranendoncxsdr, met zijn kinderen Huijgh, Grietgen, Adriaentgen en Stijntgen, alsmede voor het weeskind van Lijdewij Adriaens Boots, vermeld op 5-6-1660.
   Functie: Laagheemraad van de polder Oost-IJsselmonde van 1618 tot 1659
   Functie: Hoogheemraad van de polder Varkensoord van 1642 tot 1671
   Functie: Dijkgraaf van Oost-IJsselmonde van 1654 tot 1667

   Adriaen Gerritsz trad op als getuige bij de doop van Huijg Ariensz Bootser .

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.