Gijsbertken Wouters , † <1624.
Dochter van ? .


x <1614
    Peter Denissen de Haen , † <1627.
Kinderen:
 1. Hendricxken Petersdr de Haen .

   Hendricxken Peter de Haensdr.

  x   Wouter Peer (Wouter Peeterss) .

   Wouter Peer adriaen Geenen of Wouter Peter Geritss ??

   Erffdeelinge voor rechtaengebrocht tusschen Peter Deniss de Haen ende sijne kijnderen achtergelaeten bij Gijsbertken Wouters, desen ixe januarij anno 1624 in Capelle.
   Inden je is Peter Deniss de Haen geloot [..]. Item hier tegens sijn Adriaen, Corst, Dingeman, Dick Peterss de Haen ende Wouter Peterss x Henricxken Petersdr geloot [..].

   Op huijden desen xxve maij anno 1626 compareerden in Capelle: - Anneken Cornelis, wed. Peter Deniss de Haen,
   - Denis Peterss de Haen,
   - Corst Peterss de Haen,
   - Peter Corneliss x Anneken Petersdr,
   - Denis Janss de Haen als voocht voor het weeskijnt achtergelaten bij Peter Deniss de Haen geprocreert bij Anneken Cornelis, sijne huijsvrou za was,
   - Denis Janss de Haen ende Corst Peterss namens Dick Peterss de Haen, procuratie Grave 14-3-1626;
   Ende zij gaven over met eender vrijer verlije soo recht is Wouter Peter Geritss, swager. Betaald wordt via een wilkeur.

   Scheijdinge ende deelinge tusschen Anneken Cornelis, weduwe Peter Deniss de Haen, ter eenre, ende d’erffgenamen ende kijnderen van Peter Deniss voorss ter andere sijden voor
   recht aengebrocht desen vje julij anno 1626 in Capelle.
   Inden iersten is Anneken Cornelis weduwe voorss geloodt [..].
   Item hiertegens sijn Denis Peterss de Haen, Peter Corneliss Snijder x Anneken Petersdr, Wouter Peterss x Henricxken Petersdr ende Corstiaen Peterss de Haen mede namens Dirck
   Peterss de Haen, alle kijnderen ende erffgenamen van Peter Deniss de Haen.


 2. Dingeman Peterss de Haan , † <1632 .


 3. Adriaen Peeterss de Haan , † <1627 .

   Opten xvje maij 1624 soo heeft Adriaen Peterss de Haen geassisteert met Peter Deniss de Haen, sijnen vader, voor recht aengenomen van Michiel Janss als bestevader, sijn onmondich weeskijndt verweckt ende achtergelaten bij Adriaentken Michielssdr, sijne huijsvrouwe za. was.

   Taxatie bij schout ende gerechten van Screvelduijn Cappel gedaen vande erffgoederen achtergelaten bij Adriaen Peterss de Haen ende Anneken Dircx sijne huijsvrou, beijde overleden sonder wetige our. Actum desen xvje februarij 1626.

   Erffdeelinge tusschen
   - Denis Peterss de Haen,
   - Corst Peterss de Haen,
   - Peter Corneliss Otterdijck x Anneken Peters de Haen dr,
   - Wouter Peer Adriaen Geenen x Henricxken Petersdr ende Denis Janssen de Haen als voocht van wegen t weeskijnt van
   - Peter Denissen de Haen verweckt bij Anneken Cornelis, zijn huijsvrouw za.
   Erffdeelinge van de goederen aengecomen van Adriaen ende Dingeman Peterss de Haen, haerder respective broeders op 8-2-1631 in Capelle.

  x   Anneken Dircxdr ( Moets) , † <1627.

   Mogelijk is Anneken een dochter van Dirck Huijbrechtss Moetss.

   Erffscheijdinge ende deelinge tusschen Cuenken Dircxdr weduwe Henrick Peterss Buerman ter eenre ende d’erffgenamen van Adriaen Peterss de Haen, in sijn leven getrout hebbende Anneken Dircxdr, ter andere sijden, In voegen ende manieren naer volgende.
   Desen 16e februarij anno 1626.
   Opten selven dage voorss compareerden Cuenken Dircxdr Moets weduwe Henrick Peterss Buerman geassisteert met Gerit Willemss Timmer, ter eenre ende Denis Janss de Haen als voocht van het weeskijnt achtergelaten bij Peter Deniss de Haen geprocreert bij Anneken Cornelisdr, sijne huijsvrou, Denijs Peterss de Haen, Corstiaen Peterss de Haen, Wouter x Henricxken Peter de Haensdr, Peter Corneliss x Anneken Peter de Haensdr, mede namens Dirck Peterss de Haen, woonende te Grave, allen erffgenamen van Adriaen Peterss de Haen ter andere sijden. Zij sluiten een akkoord.

  x   Adriaentken Michiel Janssdr (Adriaentken Michielssdr) , † <6-1624.


 4. Dirck Peterss de Haan .

   Dirck Peterss de Haen, woonende te Grave, wordt in feb. 1626 vermeld.

   Erffdeelinge voor rechtaengebrocht tusschen Peter Deniss de Haen ende sijne kijnderen achtergelaeten bij Gijsbertken Wouters, desen ixe januarij anno 1624 in Capelle.
   Inden je is Peter Deniss de Haen geloot [..]. Item hier tegens sijn Adriaen, Corst, Dingeman, Dick Peterss de Haen ende Wouter Peterss x Henricxken Petersdr geloot [..].

   Scheijdinge ende deelinge tusschen Anneken Cornelis, weduwe Peter Deniss de Haen, ter eenre, ende d’erffgenamen ende kijnderen van Peter Deniss voorss ter andere sijden voor
   recht aengebrocht desen vje julij anno 1626 in Capelle.
   Inden iersten is Anneken Cornelis weduwe voorss geloodt [..].
   Item hiertegens sijn Denis Peterss de Haen, Peter Corneliss Snijder x Anneken Petersdr, Wouter Peterss x Henricxken Petersdr ende Corstiaen Peterss de Haen mede namens Dirck
   Peterss de Haen, alle kijnderen ende erffgenamen van Peter Deniss de Haen.


 5. Maeijken Petersdr de Haan , * >1600 .

   Opten ixe januarij anno 1624 in Capelle compareerde Peter Deniss de Haen ende heeft voor recht aengenomen van Adriaen Peterss de Haen, sijne soon als voocht, geassisteert met Joris Adriaenss
   de Roij, schout, als oppervoocht, sijn onmondich weeskijnt genaemt Maeijken Petersdr verweckt bij Gijsbertken Woutersdr, sijne huijsvrouw za. was.


 6. Corstiaen Peterssen (Cors Peters) de Haan , * ±1610 , † Loon op Zand 1662 .

  x ±1632   Anneken Adriaen Cornelissen (Anneken Adriaens) Hoeffnaegel , * ±1615 .

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.