Gooltge Jacobs , † ±1626.
Dochter van ? .


× ±1570
    Pieter Adriaensz Hofman , * ±1547 , † <6-1626.
Kinderen:
 1. Sebastiaan Pietersz (Bastiaan Pieters) Hofman , † ±1627 .

   Woensdag den 8. februari 1608:
   Anna van Nuijssenborch, huisvrouw van Dirck Dircksz. Breeckvelt, schout van Puttershoek, contra Bastiaen Pietersz. Hoffman voor de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland.

   Niewe taefel van der Hoogher Vierschaere van Zuijthollant
   beginnende als volcht den 17en september 1614: Jan Ariensz. op Oostendam contra Bastiaen Pietersz. op Puttershoek. Eist 4 gulden
   en 18 stuivers van verteerde gelagen.

   Woensdag den 12. october 1616: Anthonis Jorisz. op Puttershoek contra Bastiaen Pietersz. Hoffman bij de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland. Eist 26 vanwege verteerde kosten.

   Bastiaan Rochus reqt. [in 1615] contra Pieter Ariens Hoffman en Bastiaan Pietersz Hoffman. Fiat comparnit ende ab solutie van der instantie.
   Bastiaan Roocken ut agit eiser contra Bastiaan Hoffman gede. Verzoekt gijseling met apprehentie op de persoon van gede. Fiat approhentie.

   Woensdag den 9 october 1619: Pholpert Crom contra Bastiaen Pietersz. Hoffman bij de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland. Eist 45 gulden en 18 stuivers vanwege voorgeschoten geld.

   Woensdag den 20. november 1619: Pieter van de Water contra Bastiaen Pietersz. Hoffman bij de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland. Eist 4 gulden vanwege gehaald brandewijn.

   Woensdag den 5. februari 1620: Pieter Jan van de Water contra Bastiaen Pietersz. Hoffman bij de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland. Eist 4 gulden en 19 stuivers wegens gehaald en gedronken brandewijn.

   Op 29-3-1627 was er in Mijnsheerenland sprake van "het jongste kind van Sebastiaan Pietersz. Hofman".

   Mijnsheerenland, 24 juni 1628:
   Dammas Adriaensz. verkoopt met procuratie van Belichge, Leentge en Ariaentge Adriaendochters en als voogd van zijn 2 onmondige broeders Cornelis Adriaensz. innocent en Adri aen Adriaensz., 2 morgen, 326 roeden en 6 voet bouwland in het Heilig Geestblok aan Meeus Sebastiaensz. en diens broeder Ghijsbrecht Bastiaensz. Dit land is de verkoper aangekomen
   bij overlijden van Pieter Adriaensz. Hoffman en Gooltge Jacobsdr., zijn grootvader en grootmoeder, op 6 december 1627. Oost de erfgenamen van Dirck Cornelisz. Greijn, zuid de andere 5 morgen land van De Houff, west Adriaen Lenertsz. op Maasdam en noord de Groeneweg.
   Genoemd: Jan Roelantsz., glasmaker te Puttershoek, ev Marichgen Adriaensdochter; Jacob Pietersz. Hoffman.
   Met onderschrift van Willen Dierckse Breeckvelt en Sebastiaen Rochuss Bijll.

  ×   Gijsje Gijssen .
   Kinderen: Meeus, Ghijsbrecht en Bastijantge.

   Bastiaan Pietersz Hofman was getrouwd met Gijsje Gijssendr., waerdinne in de Arent te Maasdam.

  4 kinderen


 2. Jacob Pieters Hofman , † ±1647 .

   Hij trouwde in 1610 met Marichie Dingemansdr.

   Woensdag den 9. september 1615: Emanuel van der Steen contra Jacob Pietersz. Hoffman, Pieter Cornelisz. Lopicker, Cornelis Ariensz. van der Kest, Jacob Jan Heyensz. en Pieter Jan Heyensz. voor de Hoge Vierschaar van Z.H.

   Jacob Pietersz. Hofman wordt op 11-12-1625 in Mijnsheerenland genoemd bloedvoogd van de kinderen van zijn broer en zuster.

   Pieter Adriaensz. Hoffman en Gooltge Jacobsdr., ouders van Jacob Pietersz. Hoffman, worden op 24-6-1628 in Mijnsheerenland vermeld.

   Puttershoek, 8 december 1599:
   Ommaert de Montanie (Montagné), beëdigde Kolfdragervan Zuid-Holland, verkoopt in Puttershoek in het openbaar 2 paarden van Adriaen Danen, pensionaris op Heinenoord. Frans Alewijnsz. te Dordrecht had een koopaandeel aan de paarden. De paarden zijn in bewaring bij Jacob Pietersz. Hofman voor 6 stuivers en 8 penningen per etmaal.

   Puttershoek, 20 december 1600:
   Rechtzaak tussen Frans Adriaensz. en Jacob Pietersz. Hofman. Genoemd: Willem Michielsz., die 2 morgen land gekocht had van de weduwe en erfgenamen van Johan van Nuijssenburg.

   Mijnsheerenland, 30-7-1609: Anthonis Jorisz. in Nieuw-Bonaventura verklaart verkocht te hebben aan en ten behoeve van Jacob Pietersz. Hoffman, wonende onder de jurisdictie van Moerkerken, 2 morgen land in het Zomerland voor de Blaeck. Dit land is gelegen in het hoofdland van de kavel van zaliger Jan Jacobsz. Pentionaris. Oost: het land van Cornelis van Beveren te Dordrecht, gekocht van de kinderen van zal. Jan Jacobsz. Pentionaris. Zuid: de dijksloot van de Blaakse dijk. West: Johan van Muijlwijck, dijkgraaf van Heinenoord. Noord: de sloot van de Reeweg. Dit land is de verkoper aangekomen bij koop van Michiel Aertsz. Hacke, schout te Puttershoek.

   Mijnsheerenland, 24-5-1627: Jacob Pietersz. Hoffman, wonende in het Heilige Geestblok onder de ban van Moerkercken, verkoopt aan Willem Basetiaensz., eveneens wonende aldaar, een geheel huis mitsgaders een berg van 5 roeden, staande op het land van het Sacramentsgasthuis te Dordrecht, alsmede de beterschap van het erf ter grootte van 109 roeden. Oost en zuid van het land het voornoemde gasthuis te Dordrecht, west de sloot van de grens van ht Heilige Geestblok en de verbrande hoeve van Maasdam en noord de Groene- of Sarisweg. Dat huis en erf waren de verkoper aangekomen bij koop van Willem Willemsz. op 11-6-1601. Voor het erf moet een jaarlijkse erfpacht ten bedrage van 5 gulden en 9 stuivers worden betaald aan het Sacramentsgasthuis te Dordrecht, volgens de erfpachtbrief de dato 16-3-1599.

   Mijnsheerenland, 19 oktober 1628:
   De schipper Dammas Adriaensz. te Dordrecht verkoopt met procuratie van Belichge, Leentge en Ariaentge Adriaensdochters, zijn zusters, 2 morgen land met de aanwas, gelegen in he t Zomerland voor de Blaak aan Claes Jacobsz. Blaeck. Dit land is de verkopers op 6 december 1627 aangekomen bij erfenis van hun grootouders. Oost de erfgenamen van Meijnert van Segwaert, zuid de dijksloot, west Adriaen Yngensz. aan de Blaak en noord de Reeweg.
   Genoemd: Jacob Pietersz. Hoffman en Damis Adriaensz., voogden van de kinderen van Adriaen Danen.
   Op 24-5-1627 taxeerden de schout en heemraden van Mijnsheerenland zekere 109 roeden land in het Heilige Geestblok, mitsgaders een huis en berg op dit land staande, gekocht door Willem Bastiaensz. van Jacob Pietersz. Hoffman.

   Op 27-3-1647 in Mijnsheerenland verveilt Jacob Hoffman ten overstaan van schout en gerechten zekere havelijke goederen. Genoemd worden o.a. Willem Hoffman, Willem Bastiaen en Dingeman Jacob Hoffman, Jan Jorisen Blaeck, Goris Gorissen op Puttershoek, Arijen Jacobs Hoffman, Job Joosten op Puttershoek, Willem Bastiaens en Jan Willems, zijn zoon.

   Obligatie voor Bastyaentge Bastyaens dochter houdende op Jacob Pieterss. Hoffman op 1 mei 1641 in Maasdam:
   Heyman Jacobsoon, schout, Job Leendertss. Vogelaer, heemraad. Jacob Pieterss. Hoffman, wonende ’int heylich geest lant’ onder Mijnsheerenland van Moerkerken, bekent schuldig te zijn aan Bastyaentge Bastiaens, dochter van zaliger Bastiaen P(iete)r(s) Hoffman, 270 Car. gld. 6 stuivers vanwege de 136 gld. 6 st. ’vuyt goede gedaen rekeninge’ en de resterende 100 gld. de voornoemde Bastyaentge aangekomen bij testament haar gemaakt van Gooltge Jacobs, zijnde de voornoemde Bastyaentge’s ’beste moeder’. Hij belooft dit geld heden over een jaar terug te betalen tegen interest de penning 16 in het jaar. Hiervoor stelt hij zijn persoon en roerende- en onroerende goederen. Deze akte is ondertekent door schout Heyman en heemraad Vogelaer en secretaris J.W. Hoffman.

  × ±1610   Marichie Dingmans (Maritje Dijngmansdr) , † <1615.
      Dochter van Dingman en Ingetje Gerrits .
   Zij hadden een zoon Dingeman Jacobse Hofman.

   Marigen Dingman was gehuwd met Jacob Pieters Hoffman en zij hadden 2 onmondige kinderen.

   Mijnsheerenland, 20 januari 1626:
   Jan Pietersz. Schilling, schoenmaker op de Westmaas, bekent schuldig te zijn aan de 2 nagelaten weeskinderen van Maritje Dyngmansdr., wijlen huisvrouw van Jacob Pietersz. Hofman,
   de som van 214 gulden, 13 stuivers en 8 penningen, geleend uit de opbrengst van de op 20 januari 1615 verkochte goederen van genoemde Maritje.Randbemerking van de secretaris Simon Huigensz. Splinter:“Dese principaele obligatie bij den comparant mitsgaders schout en heemraden elcx geteijckent bij mij op ten 23e februarij 1626, wesende op eenen maendach ’s morgens ontrent 9 vuijren an Dyngman Thonisz. als voocht van de kinderen en borge in desen vsz. oble geroert te sijnen huijse op de gote gelevert”
   Mijnsheerenland, 15-3-1614:
   Jacob Pietersz. Hoffman, echtgenoot van wijlen Marichge Dingman(sdr) en wonende in het Heilige Geestblok onder de ban van Moerkercken, doet samen met Dingman Thonisz. en Huijch Thonisz. uitkoop van de achtergelaten kinderen van de overleden Marichge Dingman.
   Jacob Pietersz. Hoffman blijft in het bezit van het huis, de berg, keet en de beplanting, staande op het land van ’t Heilige-Geest-Sacramentsgasthuis te Dordrecht. Tevens blijft hij nog in bezit van de ploegen, eggen, inboedel en 2 mrg. eigenland in 2 partijen.

  2 kinderen


 3. NN. Pietersdr Hofman .

   Jacob Pietersz Hofman had een zuster met kinderen.

   Pieter Adriaensz. Hoffman en Gooltge Jacobsdr. worden genoemd als de grootvader en grootmoeder van Dammas Adriaensz.

  ×   Adriaen Damasz .
      Zoon van Damas Aertsz en Neeltge Willemsdr (??).
   Kinderen: Dammas, Beligchge, Leentge, Ariaentge, Cornelis en Adriaen.

   Op 11-12-1625 was sprake van "Adriaan Damen, schoonzoon van Pieter Adr. Hofman". Pieter zou dus nog een dochter hebben gehad.

   Mijnsheerenland, 24 juni 1628:
   Dammas Adriaensz. verkoopt met procuratie van Belichge, Leentge en Ariaentge Adriaendochters en als voogd van zijn 2 onmondige broeders Cornelis Adriaensz. innocent, en Adriaen Adriaensz., 2 morgen, 326 roeden en 6 voet bouwland in het Heilig Geestblok aan Meeus Sebastiaensz. en diens broeder Ghijsbrecht Bastiaensz. Dit land is de verkoper aangekomen bij overlijden van Pieter Adriaensz. Hoffman en Gooltge Jacobsdr., zijn grootvader en grootmoeder, op 6 december 1627. Oost de erfgenamen van Dirck Cornelisz. Greijn, zuid de andere 5 morgen land van De Houff, west Adriaen Lenertsz. op Maasdam en noord de Groeneweg.
   Genoemd: Jan Roelantsz., glasmaker te Puttershoek, ev Marichgen Adriaensdochter; Jacob Pietersz. Hoffman.
   Met onderschrift van Willen Dierckse Breeckvelt en Sebastiaen Rochuss Bijll.

  6 kinderen


 4. Adriaen Pietersz Hofman , *Puttershoek ±1570 , † <1627 .

  ×   Marijken Meus , † <1628.

  6 kinderen


 5. Willem Pieters Hofman , * ±1590 , † ±1625 .

   Ghijsbrecht Willemsz. Hoffman, Jacob Willemsz. Hoffman en Willem Willemsz. Hoffman alsook Willem Willemsz. Hoffman den oudsten, nagelaten kinderen van Willem Pietersz. Hoffman, worden op 24-6-1628 in Mijnsheerenland genoe
   Reeds op 11-12-1625 was sprake van "de weduwe van Willem Pietersz. Hofman".

   Mijnsheerenland, 24-6-1628: Jacob Pietersz. Hoffman, wonende in het Heilige Geestblok onder de ban van Moerkercken, verkoopt aan de nagelaten weeskinderen van Willem Pietersz. Hoffman, zijn overleden broer, 2 morgen bouwland in het Zomerland voor de Blaak. Dit land is de verkoper aangekomen bij koop van Anthonis Joris Cornelisz. in Nieuw-Bonaventura op 31-7-1609. Oost de gemenelands vliet, strekkende van de Blaakse dijk noordwaarts, zuid de dijksloot, west de weeskinderen van Adriaen Pietersz. Hoffman en noord de Reeweg. Genoemd werden:
   - Ghijsbrecht Willemsz. Hoffman,
   - Jacob Willemz. Hoffman en
   - Willem Willemsz. Hoffman, alsook
   - Willem Willemsz. Hoffman den oudsten,
   nagelaten kinderen van Willem Pietersz. Hoffman,
   - Pieter Adriaensz. Hoffman en Gooltge Jacobsdr., ouders van Jacob Pietersz. Hoffman.
   Voogd van de de nagelaten weeskinderen van Willem Pietersz. Hoffman was Jacob Pietersz. Hoffman.

  × ±1615   Maritgen Ghijsbrechts (Marichge Gijsberts) , * ±1590 , † ±1651.
   Ghijsbrecht Willemsz. Hoffman, Jacob Willemsz. Hoffman en Willem Willemsz. Hoffman alsook Willem Willemsz. Hoffman den oudsten, nagelaten kinderen van Willem Pietersz. Hoffman, worden op 24-6-1628 in Mijnsheerenland genoemd.

   Overdracht in 1652 in Mijnsheerenland van 2 morgen, 326 roeden en 6 voeten land in de Heilige Geestblokken in het Oudeland van Maasdam door de kinderen van Maeyken Gijsen aan Jacob Gijsen Silverschoon. Genoemd: Aryen Willems Hoffman, Gijsbert Wms Hoffman, Jacob Wms Hoffman, Willem Wms Hoffman, erfgenamen van Marijke Gijsbrechts.
   In 1651 werd in Puttershoek de moeder van Gijsbert Hoffman begraven.

   Mijnsheerenland, 27-3-1628: Lenert Jacobsz., schout te Puttershoek en oppervoogd van de 3 weeskinderen van Willem Pietersz. en Maritgen Ghijsbrechtsdr., verklaart in de presentie van Arien Willemsz. Hoffman, dat zij nu en ten eeuwige dagen 8 morgen bouwland gegrondkaveld hebben. Arien Willemsz. Hoffman blijft bedeeld aan een stuk weiland ter grotte van 2 morgen en 100 roeden, liggende in het Oudeland van Maasdam. West het land van de kinderen van Cornelis Joppensz. en Thonis Plonen. Terwijl de 3 weeskinderen bedeeld blijven aan een stuk teelland ter grootte van 1 morgen en 200 roeden ,gelegen aan de noordeinde van de Groeneweg, en nog aan een stuk weiland ter grootte van 2 morgen en 300 roeden, gelegen onder de jurisdictie van Puttershoek, tegenover het huis[ing] van Maritge Ghijsbrechtsdr. Tevens nog aan een stuk teelland in het Blaakse Zomerland ter grotte van 2 morgen. Zodat de 3 weeskinderen in totaal 5 morgen en 500 roeden land bezitten. Aan hun broer Arien Willemsz. zouden zij moeten uitkeren de som van 90 Carolusgulden, omdat diens land van mindere waarde is dan het land van de weeskinderen.

   In 1650 vond in Mijnsheerenland transport plaats van 1154 roeden land in het Zomerland voor de Blaak door Willem en Gijsbert Hoffman, erfgenamen van Marichge Gijsberts, t.b.v. Willem Aariaensz. aan de Blaak.

   In 1652 in Mijnsheerenland was sprake van Arijen Willems Hoffman, Gijsbert Wms Hoffman, Jacob Wms Hoffman en Willem Wms Hoffman, erfgenamen van Marijke Gijsbrechts. Er vond een overdracht plaats van 2 morgen, 326 roeden en 6 voeten land in de Heilige Geestblokken in het Oudeland van Maasdam door de kinderen van Maeijken Gijsen aan Jacob Gijsen Silverschoon.

   Marichge Gijsberts trad op als getuige bij de doop van Arjaentje Gijsberts Hofman (?) .

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.