Grietgen .
Dochter van ? .


x
    Claes Pietersz Noirlander , † ±1618.
Kinderen:
 1. Abraham (Abram Claesz) Noorlander , † Stolwijk, Bovenkerk ±20-11-1626 .

  x ±1611   Lijsbeth Cornelis Coolwijck , *Stolwijk ±1595 , † Stolwijk ±28-5-1613.
   Mogelijk was er nog een zoon Leendert Abrahamsz., die was gehuwd met een Geertjen Maartens.

   Lijsbeth Cornelisdr. Coollik/Coolwijck was een dochter van Cornelis Corneliszn. Coolwijck en Marrigje Jansdr.

  x Vlist 13-4-1614   Barbara Jacobs ( Decker) , † ±1651.

  10 kinderen


 2. Pieter Claesz Noirlander .

   Pieter trouwde rond 1610 met Crijntje Pieter Danielsdr.

   Te Zuidbroek op 2-11-1614 comp. voor Egbert Jansz., Willem Anthonisz. ende Sijmon Claesz., heemraden:
   - Aert Gielisz. als vader ende voocht sijner vijff onmondige kinderen geprocureert bij zalr. Styntgen Claesdr., ter eenre ende
   - Pieter Claesz., won. in Beijerse, als oom ende gerechte bloetvoocht over de vrs. kinderen ter andere zijde.
   Aert Gylisz. heeft aengenomen sijnen 5 kinderen; yder kynt vuytreyken de somme van 150 gld. yder tot xl grooten, hij zal alles behouden.

   In het "boeck van de geswooren ommeslachen van de mergentalen 1647" van Berkenwoude wordt Pieter Claesz. Noorlander genoemd: 2 1½ 0.

   Rechtdach gehouden laetste april 1681 in Berkenwoude: present schout en gesworenen en heemraden van
   Berkenwoude Leendert Huyberts Bos, Cornelis Pietersz. Noorlander, Jacob Dircksz. en Dirck Hendricksz. Prins, en schepenen van de Achterbroek Maerten Dircksz. van den Horde, Claes Claesz. Byeman

  x ±1610   Crijntje Pieter Danielsdr .

   Op 10-9-1644 in Capelle a/d IJssel werd een Adriaen Pieter Danielsz. te Nyeuwerkerck genoemd.


 3. Stijntgen Claesdr Noirlander , † <1615 .
   In Zuidbroek op 20-11-1636 comp. voor schout ende heemraden van Suytbrouck:
   * Trijntgen Aertsdr., geassisteert met Pieter Claesz. Noortlander, haeren oom, gecoren voocht in desen,
   * Adrijaen Cornelisz., getr. hebbende Grietgen Aertsdr., ende
   * Gielis Aertsz.,
   naergelaeten kinderen van de voors. Stijntgen Claesdr., ende bekende sij comparenten vande innehouden deser vertichtinge mitsgaders van den erffenisse ende bestorvfenisse van Merchgen ende
   Geertgen Aertsdr. haere overleden susters aenbetaelt te sijn etc. ende daeromme Aert Gielisz. noch te den voorn. Pieter Claesz. niet te sullen molesteren etc., actum voor Dirck Gielisz., schout, Jan Pietersz. Vlaminck, Leendert Fransz. ende Baernt Cornelisz., heemraden tot Suytbrouck, Adriaen Schiltman, secretaris.

   Gielis Aertsz., onsen inwoonder, voor hem selven, Gerrit Jacobsz., mede woonende alhier, Stijntgen Jacobs, geass. metten voorn. haren broeder als haren voocht in desen, Dirck Jacobsz., mede voor hem selven, ende haer voorts sterck maekende voor Ingetgen- ende Ariaentgen Jacobs, syne susters, kinderen van Trijntgen Aertsdr., Michiel Sijmontsz., getr. hebbedne Styntgen Ariensdr., won. in Crimpen
   op d’Yssele, den voorn. Gielis Aertsz. als oom endevoocht van Merchien Ariensdr., hier mede present, kinderen van wijlen Grietgen Aertsdr., kinderen ende kintskinderen van Stijntgen Claesdr., worden op 6-6-1667 in Zuidbroek genoemd.

  x   Aert Gielisz (Aert Jielisz) .
   Kinderen: Gielis, Trijntgen, Grietgen, Merchgen en Geertgen.

   Op 8-5-1607 wordt Aert Jielisz genoemd als heemraad in Zuijtbrouck.

   Te Zuidbroek op 2-11-1614 comp. voor Egbert Jansz., Willem Anthonisz. ende Sijmon Claesz., heemraden:
   - Aert Gielisz. als vader ende voocht sijner vijff onmondige kinderen geprocureert bij zalr. Styntgen Claesdr., ter eenre ende
   - Pieter Claesz., won. in Beijerse, als oom ende gerechte bloetvoocht over de vrs. kinderen ter andere zijde.
   Aert Gylisz. heeft aengenomen sijnen 5 kinderen; yder kynt vuytreyken de somme van 150 gld. yder tot xl grooten, hij zal alles behouden.

   Zuidbroek, 10-11-1604:
   Arien Jansz. ende Aert Jielisz., als bloedvoecht, ende Dirck Pietersz., schout als oppervoecht van sheeren weegen, adiunct mit vrientschappen vereenicht ende veraccordeert, alsoo dat Arien Jansz. is verticht ende vertegen van zijne twee kinderen die geprocureert zijn bij Marchen Jielis, zijne respectieve huysvrou.

  5 kinderen


 4. Machteltje Claes (Merchgen Claesdr) Noorlander .

   Pieter Jansz., won. tot Reeuwijck, getr. hebbende Grietgen Willemsdr., dochter van Merchien Claesdr. zalr. wordt op 6-6-1667 in Zuidbroek genoemd als mede-erfgenamen van Claes Sijmonsz., jonggesel, alhier sonder kinderen overleden.

  x Reeuwijk 24-3-1614   Willem Jansen Thonis , † ±1616.
   Zij hadden een dochter Grietgen.
   In de periode 1614-1618 overleden.

  x 10-1617   Sijmon Claesz .
   Zij hadden een zoon Claes Sijmonsz., jonggesel en zonder kinderen overleden, waarna zijn neven en nichten van hem erfden.

   Sijmon Claesz. had zusters Belitgen Claesdr. en Ariaentgen Claes, die beiden kinderen hadden.

   Te Zuidbroek op 25-5-1630 Comp. Sijmon Claesz., ende Merchgen Claesdr., de welcke ter presentie van schout ende heemraeden, dat alsoo bij gemeenschap met zalr. haer [=zijn] broeder Adryaen Claesz. onderlinge met des anderen was [..]. acte van testamentaire erfportie voor notaris ende getuijgen binnen der stede van der Goude [..] de langstlevende van hen als een opte ander; mede compareerde Andryes Claesz., ende Jan Willemsz,. als getrout hebbende Neeltgen Claesdochter, ende in desen inter memeth [?] Jan Dircxsz., als getrout hebbende Belichgen Claesdr., ende Cornelis Jansz. Int Houdt, als getrout hebbende Aerryaentgen Claesdr., mede respective erffgenamen
   der voorsz. Adryaen Claesz., dewelcke elc inden voors. [..] is vergadert als borg, weder sullen geconsenteert ende overgegaen dat bij willen dat die voorn. Symon Claesz. ende Merchgen Claesdr. tsamen ende die langstlevende van hen beyden sullen besitten ende gebruycken in tuchte alle die goederen van zalr. Adryaen Claesz.

  2 kinderen


 5. ??? Jan Claesz Noirlander .

   Jan was getrouwd, maar de naam van zijn vrouw is onbekend.

   Vier kinderen genaamd Cornelis Janss Noorlander werd op 11-8-1626, 27-10-1627, 13-3-1629 en 16-1-1635 in Hazerswoude begraven, maar wsl. is dat familie van een Jan Gerritszn. Noorlander, die op 16-2-1601 in Hazerswoude wordt genoemd.


 6. ?? Neeltje Claesdr Noirlander .


 7. Anneken Claes , † >1668 .

   * Matthijs Willemsz. Crom, won. tot Leckerkerck,
   * Goris Willemsz., won. tot Stolwijck,
   * Cornelis Dircksz. Hartcoorn, won. aen de Oude Giessen, getr. hebbende Grietgen Willemsdr.,
   * Cornelis Leenderts, won. alhier getr. hebbende Barbertgen Willemsdr.,
   * Crijn Joosten, in desen vevangende endehem sterck maeckende voor sijne kinderen geprocureert bij Thoontgen Willemsdr., onsen inwoonder,
   * Floris Heyndricksz. ende Jacob Heyndricksz., won. in Bercouw, kinderen van wijlen Heyndrick Willemsz., in desen vervangende voor Cornelis Heyndricksz., Abraham Heyndricksz. ende de kinderen van Jan Heyndricksz., haerlieder broeder,
   *
   Willem Thonisz., won. alhier, voor hem selven ende hem sterck maeckende voor Ariaentgen Thonis, ende Anneken Thonisz., sijne susters, allen kinderen ende kintskinderen van wijlen Anneken Claes, worden op 6-6-1667 in Zuidebroek genoemd.

  x   Willem Thonisz , † <1662.
   Kinderen: Matthijs, Goris, Grietgen, Barbertgen, Thoontgen en Heijndrick.

   Zuidbroek, 29-10-1661:
   Abraham Heyndericxsz. ende Floris Heyndericxsz., gebroeders, won. in Bercou, tr. aan Cornelis Leendertsz., won. in Suytbroeck, 2 morgen 18 schaft land mette gedeelte van de huysinge etc. in de wooninge van Willem Thonisz., waer de cooper op is wonende, gemeen met de copper, belend aen de oostcant Pieter Baerntsz. ende kinderen van Dirck Jillisz. in syn leven substituut schout alhier, ende aen de westcant Pieter Leennen lant, hen aengekomen bij
   doode ende overlijden van Willem Thonisz. salr, haerluyden grootvader, voor /1.000.

   Matthijs Willemsz. Crom, won. tot Leckerkerck, Goris Willemsz., won. tot Stolwijck, Cornelis Dircksz. Hartcoorn, won. aen de Oude Giessen, getr. hebbende Grietgen Willemsdr., Cornelis Leenderts, won. alhier getr. hebbende Barbertgen Willemsdr., Crijn Joosten, in desen vevangende endehem sterck maeckende voor sijne kinderen geprocureert bij Thoontgen Willemsdr., onsen inwoonder, Floris Heyndricksz. ende Jacob Heyndricksz., won. in Bercouw, kinderen van wijlen Heyndrick Willemsz., worden op 6-6-1667 in Zuidbroek vermeld.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.