Grietie Lenerts Jaeffette , * ±1584 , † IJsselmonde 8-2-1662, [] IJsselmonde 2-1662.
Dochter van Leenaert Japhets .


× ±1610
    Heijndrick Jansz in ’t Velt , *IJsselmonde ±1590 , [] IJsselmonde 1662.

RECHTSBOVEN: IJsselmonde

Kinderen:
 1. Jan Hendriksz in ’t Velt , † >5-1680 .
   Op 1-6-1680 was Jan "een out en gebreckelijck man die gebroocken is ende sijn kinderen dagelijks int velt gaen arbeijden om haer vader te onderhouden alsoo anders de Armen hem soude moeten onderhouden".

   Jan werd stiefschoonzoon van zijn broer Lenert door zijn huwelijk met diens stiefdochter Martijngje Verduijn

   Ridderkerk, 5-1-1662: Pleun Arijensz van Noort, waarsman van Oud-Reijerwaard, Pieter Arijensz van Noort, waarsman van Nieuw-Reijerwaard en Wouter Jacobsz ’t Hoen, gaarmeester van de verpondingen in Ridderkerk, machtigen Sr. Govert de With, notaris te Dordrecht, om voor hen proces te voeren inzake penningen die hen toekomen van Jan Henricxsz in ’t Velt wonende te Ridderkerk..

   Op 12-6-1666 compareerde de te Ridderkerk wonende Jan Henricxz int Velt, getrouwd met Martijntgen Dircx Verduijn, en verklaarde 400 Car. gld. schuldig te zijn aan de kinderen en erfgenamen van sinjeur Quirijn van der Linde, in leven koopman te Rotterdam, en dat naar aanleiding van verschuldigde landpachten, die hij ten achter was als beschadigde borg voor zijn broer Lenert Henricxz int Velt. Er werd verwezen naar een huurcedule gedateerd op 23-10-1668, opgemaakt voor notaris Gerrit van der Hout te Rotterdam. Als zekerheid voor de betaling stelde Jan diens boerderij op het dorp Ridderkerk.

   Ridderkerk, 1680: Jan Hendricxsse int Velt sijnde een out gebreckelijck man die gebroocken is ende sijn kinderen dagelijcks int velt gaen arbeijden om haer vader te onderhouden alsoo anders den armen hem soude moeten onderhouden.

  × Ridderkerk 19-3-1634   Martijntgen Dircx (Martijnken Dircks) Verduijn , * 1618 , ~Ridderkerk 22-4-1618 .
      Dochter van Dirck Woutersse (Dierick Woutersz) Verduijn en Neeltjen Ariens Baes .
   Kinderen: Trijntje, Neeltje, Hendrik en Dirk.
   Doopget. Arien Ariensz, Jan Mattheusz, Mariken Ariensd.

   Get. bij de doop: Adriaen Adriaensz (Arijen Arijense) (Jonge Swaen) Baes (?) .
   Martijnken Dircks trad op als getuige bij de doop van Dirck Emontsz Cranendonck , de doop van Neeltje Iemens Cranendonck , de doop van Lijntje Iemens (Lijntje Imants) Cranendonck , de doop van Dirck Emontsz Cranendonck .

  4 kinderen


 2. Lijntgen Henricx in ’t Velt , † Oost-IJsselmonde 1675 , [] IJsselmonde 1675.
   De vrouw van Inge Bastiaensz. werd in 1675 in de kerk van IJsselmonde begraven.

   Bij een akte gedateerd op 21-10-1669 transporteerde Lenert Henricxz int Velt aan Ingen Bastiaensz Craenendonck, getrouwd met Lijntgen Henricx int Velt, aan Pieter van Dijck, getrouwd met Fijtgen Henricxx int Velt, en aan Pieter Huijbrechtsz, man van Ariaentgen Henricx int Velt, zijn aandeel in de erfenis van wijlen zijn zuster Maijcken Henricx int Velt. De zwagers waren beschadigde borgen voor Leendert en hadden hierdoor gedeelten in de nalatenschap van hun schoonvader moeten ontberen.

  × Rotterdam 17-3-1665   Ingen Bastiaensz Cranendonck , *IJsselmonde ±1625 , † IJsselmonde ±14-12-1697.
      Zoon van Bastiaen Pietersz Cranendonck en Maertgen Adriaens (Maertge Adrijens) Hordijck .
   Zij trouwden met att. van IJsselmonde. Hun huwelijk bleef kinderloos, wsl. omdat zij al vrij oud was.

   Ingen vervulde gedurende bijna dertig jaar de functie van schepen/laagheemraad te IJsselmonde.
   Vanaf 1690 is Ingen steeds meer land aan andere gaan verhuren, vermoedelijk omdat hij vanwege zijn hoge leeftijd al zijn land niet langer zelf kon bewerken.


 3. Maijcken Henricx int Velt , [] IJsselmonde ±1669.
   Bij een akte gedateerd op 21-10-1669 transporteerde Lenert Henricxz int Velt aan Ingen Bastiaensz Craenendonck, getrouwd met Lijntgen Henricx int Velt, aan Pieter van Dijck, getrouwd met Fijtgen Henricxx int Velt, en aan Pieter Huijbrechtsz, man van Ariaentgen Henricx int Velt, zijn aandeel in de erfenis van wijlen zijn zuster Maijcken Henricx int Velt. De zwagers waren beschadigde borgen voor Leendert en hadden hierdoor gedeelten in de nalatenschap van hun schoonvader moeten ontberen.

   De begrafenis van Maijcken Heijndricx Intvelt werd rond de jaarwisseling van 1669-1670 in de kerkrekening van IJsselmonde opgenomen.


 4. Ariaentgen Henricx in ’t Velt .

   Zij was getrouwd met Pieter Huijbrechtsz, wonende in Keete onder Capelle.

   Leendert Hendricxz int Velt, voor zichzelf en mede voor zijn meerderjarige zusters Lijntgen Hendricx int Velt en Maijken Henricx int Velt, Jan Hendrickxz int Velt, Jaephet Henricxz int Velt en Pieter Huijbrechtsz, wonende in Keete onder Capelle, als getrouwd hebbende Ariaentgen Henricx int Velt, en gezamenlijk nog voor de onder de jurisdictie van Hillegersberg woonachtige Pieter Cornelisz van Dijck, getrouwd met [F]ytgen Henricx int Velt, allen kinderen en erfgenamen van Hendrik Jansz int Velt, in leven hoogheemraad te IJsselmonder, transporteerden bij akte van 1-5-1663 bouwland in de Nieuw-Reijerwaard achter Bolnes aan de in IJsselmonde wondende Cornelis Cornelisz int Velt.

  × <1664   Pieter Huijbrechtsz .

   Leendert Hendricxz int Velt, voor zichzelf en mede voor zijn meerderjarige zusters Lijntgen Hendricx int Velt en Maijken Henricx int Velt, Jan Hendrickxz int Velt, Jaephet Henricxz int Velt en Pieter Huijbrechtsz, wonende in Keete onder Capelle, als getrouwd hebbende Ariaentgen Henricx int Velt, en gezamenlijk nog voor de onder de jurisdictie van Hillegersberg woonachtige Pieter Cornelisz van Dijck, getrouwd met [F]ytgen Henricx int Velt, allen kinderen en erfgenamen van Hendrik Jansz int Velt, in leven hoogheemraad te IJsselmonder, transporteerden bij akte van 1-5-1663 bouwland in de Nieuw-Reijerwaard achter Bolnes aan de in IJsselmonde wondende Cornelis Cornelisz int Velt.


 5. Fijtgen Henricx in ’t Velt .

   De onder de jurisdictie van Hillegersberg woonachtige Pieter Cornelisz van Dijck was getrouwd met [F]ytgen Henricx int Velt.

  × <1664   Pieter Cornelisz van Dijck .

   Ridderkerk, 21-10-1669:
   Japhet Henricxsz in ’t Velt, wonend in Bonavontuijr te ’s Gravendeel, verklaart getransporteerd te hebben ten behoeve van Ingen Bastiaensz Craenendonck, gehuwd met Lijntgen Henricxse in ’t Velt, Pieter van Dijck, gehuwd met Fijtgen Henricxse in ’t Velt en Pieter Huijbrechtsz gehuwd met Ariaentgen Henricxse in ’t Velt, erfgenamen van Henrick Jansz in ’t Velt, hun vader en schoonvader. Ook Maijcken weer genoemd voor verleende borgtocht. Ten huize van Dirck Leendertsz in ’t Velt te Ridderkerk.


 6. Lenert Hendricxz int Velt , *IJsselmonde ±1605 , † >5-1680 .
  Lenert Hendricxz trad op als getuige bij de ondertrouw van Emont Pauwelsz Cranendonck , de doop van Dirk Dirksz int Velt .
   In een akte van 15-4-1676 over een zekere kustingbrief attensteerden de ca. 66 jaar oude Leendert Hendricxz in’t Velt, oud-hoogeheemraad van Ridderkerk, en de ca. 42-jarige Claes Jansz van der Linde, winkelier aldaar, op verzoek van de Ridderkerkse timmerman Dirck Willemsz.

   Op 10-9-1656 in Ridderkerk wordt voor notaris Engelbrecht Cornelisz. van der Grijp een attestatie afgelegd: Willem Pietersz Optendijck - 69 jaar, Pouwels Adriaensz Kraenendonck - 50 jaar, Pleun Quirijnen Huijser - 50 jaar, Lenert Heijndricxsz in ’t Velt - 47 jaar en Pieter Arijensz van Noort - 41 jaar, allen wonende te Ridderkerk, verklaren op verzoek van de heer Jacob de Brauw, Ridder, Heer van Kethel etc., de meting te hebben verricht inzake 12 roeden land dat gebruikt wordt door Jan Gerritsz Staes. Indien iemand dit stuk land zou willen kopen schatten zij de prijs niet hoger dan 275 gulden.

   Leendert was eerst boer, later landarbeider te Ridderkerk. Hij was hoogheemraad van de Oud- en Nieuw-Reijerwaard in de periode 1635-42. Hij was penningmeester van Varkensoord en Karnemelksland in de periode 1647-49.

   Leendert erfde van zijn zuster Maijcken Henricx int Velt.

   Hij was aanvakelijk zeer welgesteld met een geschat vermogen van 13000 ponden in 1638. Zijn woning bezat 5 haardsteden. In 1644 had hij nog 4 haardsteden.

   Bij de 200e penning van Ridderkerk uit 1652 werd vermeld: "Lenert Heindricxz int Velt, te vooren op 13000 ponden begroot ende soo sijn boedel t eenemael insolvert is, wert hier gebracht - memorie". Eind 1654 was sprake van onder curatele stelling.

   Ridderkerk, 12-3-1656: Lenert Henricxsz in ’t Velt - oud hoog heemraad alhier - en Bastiaen Willemsz van Nes - bode alhier - verklaren op verzoek van Willem Dircxsz - timmerman alhier - dat zij in september 1654 nevens de requirant en Bastiaen Arijensz Baes - wonende te Klaaswaal - ten huize van de voornoemde van Nes waren. De voornoemde Baes had wat ongenoegen met de requirant inzake de huur van zijn huis, en het land dat de requirant heeft gehuurd van de heer Johan van Slingelant te Gorinchem en waarop hij, de voornoemde Baes, zijn vader liet wonen. De requirant zou alle kosten betalen.

   Lenert Henricxsz in ’t Velt geeft te kennen op 24-8-1656 in Ridderkerk dat de kinderen en erfgenamen van Henrick Gerritsz van Gameren en Bastiaentge Pieters van hem een bedrag tegoed hebben van 371 gulden. Het betreft landpacht inzake 7 mergen land gelegen in nieuw Reijerwaard over de jaren 1653 en 1654 aan Vrouwe Sophia van Beveren, Vrouwe van Hardinxveld etc. Jan Henricxsz in ’t Velt en Japhet Henricxsz in ’t Velt staan garant als borg.

   Op 16-12-1656 assisteerde Lenert Heindricxz int Velt met zijn vrouw Neeltgen Arijens Baes zijn stiefdochter Ariaentgen Dircx Verduijn bij het opmaken van de akte van haar huwelijkse voorwaarden met Emont Pouwelsz Kraenendonck. De bruidegom werd daarbij vergezeld van diens vader Pouwels Adriaensz Kranendonck en allen waren doorvoor ten huize van Int Velt tezamen gekomen.

   Leendert Hendricxz int Velt, voor zichzelf en mede voor zijn meerderjarige zusters Lijntgen Hendricx int Velt en Maijken Henricx int Velt, Jan Hendrickxz int Velt, Jaephet Henricxz int Velt en Pieter Huijbrechtsz, wonende in Keete onder Capelle, als getrouwd hebbende Ariaentgen Henricx int Velt, en gezamenlijk nog voor de onder de jurisdictie van Hillegersberg woonachtige Pieter Cornelisz van Dijck, getrouwd met [F]ytgen Henricx int Velt, allen kinderen en erfgenamen van Hendrik Jansz int Velt, in leven hoogheemraad te IJsselmonder, transporteerden bij akte van 1-5-1663 bouwland in de Nieuw-Reijerwaard achter Bolnes aan de in IJsselmonde wondende Cornelis Cornelisz int Velt.

   Op 5-12-1668 werd een akte van huwelijkse voorwaarden opgemaakt door Leendert Henricxz int Velt, oud-hoogheemraad van Ridderkerk, weduwnaar van Neetgen Arijens Baes, als toekomstige bruidegom, en Annitgen Maertens, weduwe van Huijbert Cornelisz Achterkerck, als toekomende bruid, die werd geassisteerd met Aelbert Breevelt, schout, en haar zwager Wouter Lenertsz Huijser, als haar gekoren voogden.

  × Ridderkerk 19-3-1634   Neeltjen Ariens Baes , *Ridderkerk 1596 , ~Ridderkerk 28-4-1596 , † <1669.

  × Ridderkerk 6-1-1669   Anneken Meertensdr , *Lekkerkerk ±1610 .
   Otr. op 8-12-1668 in Ridderkerk.
   Get. bij het huwelijk: Wouter Lenerts Huijser .

   Anneken’s getuige bij haar huwelijk was haar schoonzoon Wouter Lenertsz Huijser.

   Annetje Meertensdr. uit Lekkerker was weduwe en werd bij haar 2e huwelijk geassisteerd door Aelbert van Breevelt, schout, en haar zwager Wouter Lenertsz. Huijser, als haar gekoren voogden.

   Bij akte van 4-3-1669 verklaarden de te Ridderkerk wonende Leendert Hendricxz int Velt en zijn vrouw Anneken Meertensdr, eertijds weduwe van Huijbert Cornelisz Achterkerck, 300 Car. gld. schuldig te zijn aan Wouter Lenertsz Huijser, als getrouwd hebbende Ariaentgen Huijberts Achterkerck, en dat vanwege zeker kontrakt voor notaris Engelbrecht van der Grijp te Ridderkerk, gedateerd 10-9-1668. Het betrof de vordering van Ariaentgen op haar vaderlijke goederen, welke zij nog van haar moeder Annetgen tegoed had.

  3 kinderen


 7. Japhet Hendriksz in ’t Veld , *IJsselmonde ±1619 , † 8-1687 , [] ’s-Gravendeel 20-8-1687.

  × Ridderkerk 16-12-1646   Lijntje Dirks Verduijn , * 1627 , ~Ridderkerk 27-6-1627 , † <1659.

  × Ridderkerk 9-2-1659   Soetjen Ariens (Soetie Ariens) , *Oost-Barendrecht ±1634 .

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.