Grietje Gorisse (Grietije Goris) , * ±1660 , † Hardinxveld 4-6-1716.
Dochter van ? .


x ±1685
    Gijsbert Huijberts de Leeuwerk , † Hardinxveld 10-1-1718.
Kinderen:
 1. ? Jannigje Gijsberts , † Neder-Hardinxveld ±20-8-1781 .
  Jannigje Gijsberts trad op als getuige bij de doop van Jan Gorisse Leeuwerk , de doop van Gijsbert de Leeuwerk .


 2. Pleuntje Gijsberts de Leeuwerk , *Giessen-Oudekerk ±1687 , † Alblasserdam 3-4-1765 , [] Alblasserdam 9-4-1765.
  Pleuntje Gijsberts trad op als getuige bij de doop van Arij Jansz de Wit , de doop van Grietje Jans Vroege .
   Alblasserdam, begraven, 1765-04-09: Pleuntje Gijsberts Leeuwerk, wed. van Cornelis Ariensz Gooy, 2 diep, 3:0:0

   In 1760 verkocht zij winkelwaren.

   Alblasserdam, 1-12-1730:
   Comparanten: Cornelis Ariense Gooy en Pleuntje Gijsberts Leeuwerk, echtpaar, en Anna Ariens de Wit, de voordochter van Pleuntje, bij elkaar wonende te Alblasserdam. Anna ligt ziek op bed. Zij maken een testament.
   1. De testateur benoemt tot zijn enige en universele erfgename zijn vrouw Pleuntje Gijsberts Leeuwerk en zijn stiefdochter Anna Ariens de Wit, ieder voor de helft.
   2. De testatrice benoemt tot erfgenamen haar man en haar dochter, ieder de helft.
   3. Anna Ariense de Wit benoemt tot erfgename haar moeder en bij vooroverlijden van haar moeder, haar vader.
   4. Als de testateur de langstlevende is, dan moeten na zijn dood de ene helft van de goederen gaan naar zijn zuster Neeltje Ariens Gooy en de andere helft naar de zuster van de testatrice Marigje Gijsberts, maar de kleren van de testateur en zijn goud en zilver moeten naar zijn zuster Neeltje en de kleren, het goud en zilver van Pleuntje moet naar haar zuster Marigje.
   5. Zij stellen aan tot voogden over de minderjarige erfgenamen Huybert Gijsbertse te Giessendam, broer van de testatrice en Imand Samuels, aan de Kinderdijk. Getuigen: Ary Leenderts Pijl en Cornelis Spruyt.

   Op 15-2-1749 in Alblasserdam werd een testament opgemaakt door Cornelis Ariensz Goy en Pleuntje Gijsberts Leeuwerk, echtpaar te Alblasserdam, die verklaarden géén 2000 gulden te bezitten. Zij benoemen o.a. tot erfgenamen:
   - De kinderen van de zuster van de testatrice: Willem Jansz en Gijsbert Jansz, elk voor 1/11e deel.
   - De zoon van haar broer, genaamd Gijsbert Gerritsz Leeuwerk, voor 1/11e deel.
   - De dochters van de zuster van de testatrice: Grietje Hendrikse Tromp en Pieternella Hendrikse Tromp, ieder voor 1/11e deel.
   - De twee kinderen van Gijsbert de Wit: Maarten Gijsbertsz de Wit en Annigje Gijbserts de Wit, ieder voor 1/11e deel.

   Albasserdam, 5-4-1765:
   Inventaris van de nalatenschap van Pleuntje Gijsberts Leeuwerk, in leven weduwe van Cornelis Ariensz Gooy, overleden te Alblasserdamop 3.4.1765.Ten behoeve van Imandt de Jong, Teunis de Jongen Geertruy de Jong, gehuwd met PieterSchouten, allen kinderenvan Neeltje Ariens Gooy, overledenzuster van de genoemde Cornelis Aryensz Gooy, uit het huwelijk van Neeltje Ariens Gooy en Samuel de Jong. Verder ten behoeve van Ary Jansz de Witt,GijsbertJansz en WillempjeWillemse,minderjarige nagelaten dochter van W illem Jansz ,GijsbertGorisz Leeuwerk, Grietje Hendriks Tromp, gehuwd met Cornelis Erkelens, en Pieternella Hendriks Tromp, meerderjarigen ongehuwd, ook Maarten Gijsbertsz de Witt, beiden meerderjarige nagelaten kinderenvan Gijsbertde Witt,allen als erfgenamen voor een elfde deel, op grondvan het testament van Cornelis AryenszGooy en Pleuntje Gijsberts
   Leeuwerkvan 14.2.1749 (notaris te Alblasserdam).De inventaris is gemaakt op verzoek van Imandt de Jong en Ary Jansz de W it als aangestelde voogden volgens het genoemde testament,en Wouter Bas en Ary Groenendijk, aangestelde voogden bij akte van 11.2.1765, over W illempjeWillemse,de minderjarige dochtervan W illemJansz Vroege.
   De inventaris is opgesteld met aanwijzingdoor Ary Jansz de W it, Grietje Hendrikse Tromp, gehuwd met Cornelis Erkelens en Pieternella Hendrikse Tromp, en ookvan Fijgje van den Heuvel, gewezen dienstmaagd van de overledene, op 5.4.1765.
   De nalatenschap bestaat uit:
   Onroerend goed
   - een huis met erfop de Dam,tussende huizenvan W illemde Jong, meester chirurgijn ten oosten en Eeuwit van der Zijdenten westen. In dit huis heeft de overledene zelf gewoond en is eroverleden.
   - een stukje vligtgriendland in Blokweer
   Actiën en inschulden
   - de overledene hield een winkel van “commenyswaren”,potten,pannen etc. waardoor ze nog vorderingen heeft op enkele klanten,maar daaris niet goed boekvan gehouden. Er is alleen met een krijtje opeenleitje, op dozen en op plankjeswat genoteerd. De overledene kon trouwens niet schrijven en er staan ookgeen namen bij.De dienstmeid heef t daarom maar een schattinggedaan en kon enkele namen noemen. Die worden in deze akte genoemd, soms met en soms zonderbedragen.
   Contant geld.
   Eris 1125.15.0aangetroffen in diverse muntsoorten. Plus aan verder los geld
   108.2.0. Zilver en gouden voorwerpen.Worden gespecificeerd.
   Kleding. Volgt een specificatie per kledingsoort. Meubels en inboedel. Een lange lijst.
   Getuigen: Leonard Pijl, baljuw van Hofwegen en Willemde Jong, meester chirurgijn.

   Albasserdam, 27e April 1765:
   Memorie van de goederen, het middel op het collateraal subject, agter gelaten bij Pleuntje Leeuerk, laast weduwe van Cornelis Aryense Gooy, in de maand April deses
   jaars 1765 onder Alblasserdam overleden, ten behoeven van Imand de Jong, Teunis de Jong, Geertruy de Jong, Ary Janse de Witt, Gijsbert Jansz en Willempje Willemse, dogter van Willem Jansen, Gijsbert Gorisz Leeuwerk, Grietje Hendrikse Tromp en Petronella Hendrikse Tromp, mitsgaders van Maarten Gijsbertsz de Witt en
   Annigje de Witt, als tesamen geinstitueerde erffgenamen van deselve Pleuntje Leeuwerk, waar van Gijsbert Jansz, de dogter van Willem Jansz en Gijsbert Gorisz Leeuwerk, ider voor hun aandeel ab intestato zoude zijn mede erffgenamen ab intestato van de overledenen, haer binnen den vierden grade bestaande.
   Aldus den vorenstaanden aanbreng gedaan bij ons ondergeschreven mede geinstituteerde erffgenamen van de voorsz. Pleuntje Leeuwerk, in Alblasserdam op den 27 April 1765 (en onderteekent). Dit merk (een krul) stelde Imand de Jong, Gijsbert Vroege en Gijsbert Gorisz de Leeuwerk.

  x   Arien Pietersz de Wit , *Alblasserdam >1678 , † ±1708.
      Zoon van Pieter Jansz (Pieter Jan Seegerts) de Wit en Annigen Willems .
   Otr. op 21-11-1705 in Giessen-Oudekerk.
   Huwelijksdatum is datum attestatie. Zij hadden een dochter Anna.

   Arien is een zoon van Pieter Jansz de Wit en Annigen Willems. Arien en zijn vrouw tussen chirurgijn Willem de Jong ten oosten en Eeuwit van der Zijden ten westen.

   Alblasserdam, 1-12-1730:
   Comparanten: Cornelis Ariense Gooy en PleuntjeGijsberts Leeuwerk, echtpaar, en Anna Ariens de W it, de voordochter van Pleuntje, bij elkaar wonende te Alblasserdam. Anna ligt ziek op bed. Zij maken een testament.
   1. De testateur benoemt totzijn enige enuniversele erfgename zijn vrouwPleuntje Gijsberts Leeuwerken zijn stiefdochter Anna Ariens de Wit, ieder voor dehelft.
   2. De testatrice benoemt toterfgenamen haar man en haar dochter,iederde helft.
   3. Anna Ariense de Wit benoemt toterfgename haarmoederen bij vooroverlijden van haar moeder, haarvader.
   4. Als de testateur de langstlevende is, dan moeten na zijn dood de ene helft van de goederen gaan naarzijn zusterNeeltje Ariens Gooy en de andere helft naarde zustervan de testatrice Marigje Gijsberts,maar de kleren vande testateur en zijn goud en zilver moeten naarzijn zuster Neeltje en de kleren,hetgoud en zilver van Pleuntje moet naar haar zuster Marigje.
   5. Zij stellen aan totvoogden over deminderjarige erfgenamen Huybert Gijsbertsete
   Giessendam, broer van de testatrice en Imand Samuels, aan de Kinderdijk.
   Getuigen: Ary Leenderts Pijl en Cornelis Spruyt.

  x Alblasserdam 10-3-1709   Arien Cornelisz ( Schuijtmaker) , * ±1678 , ~Alblasserdam 5-2-1679 , † <1716.
   Zij hadden een dochter Cornelia.
   Doopget. Pieter van Asperen, Willem Aerienssen en Aeltje Willems.

   Arien is een zoon van CORNELIS WILLEMSSEN SCHUYTMAKER en BASTIAENTGE PIETERS VAN ASPEREN.

  x Alblasserdam 15-3-1716   Cornelis Ariens Gooij , * 1674 , ~Alblasserdam 5-8-1674 , † Alblasserdam ±12-12-1752.
   Cornelis Aryensz Gooy en Pleuntje Gijsberts Leeuwerk maakten een testament op 14.2.1749 bij een notaris in Alblasserdam.
   Doopget. Jan Cornelissen, Arien Cornelissen Coelhoek en Neeltje Cornelis.

   Cornelis Ariens Go(i)ij had een zuster Neeltje Ariens Go(o)ij. Zij had 5 kinderen, waaronder Iemandt, Teunis en Geertruij Samuels de Jong. Op 5-4-1765 was sprake van Imandt de Jong, Teunis de Jong en Geertruy de Jong, gehuwd met Pieter Schouten, allen kinderen van
   Neeltje Ariens Gooy, overleden zuster van de genoemde Cornelis Aryensz Gooy, uit het huwelijk van Neeltje Ariens Gooy en Samuel de Jong.

   CORNELIS ARIENSZ GOOY was molenaar en veerschipper. Molenaar van de Vinkepolderse molen, sedert1727. Huurde het veer van Alblassserdam op den Oostendam, samen met zijn vrouw.

   Cornelis Ariens Gooy is een zoon van Arien Janssen Gooy, molenaar, gedoopt te Abd op 30 juni 1641, overleden te Abd (a.g.) op 29 januari 1712, zoon van JAN ARIENSSEN GOOY en TRUYGEN CORNELIS. Cornelis en zijn broer Jan en zuster Neeltje zijn kinderen uit Arien’s 1e huwelijk met MAYKEN CORNELIS, gedoopt te Abd op 31 augustus 1642, overleden vóór 1676, dochtervan CORNELIS CRIJNEN en NEELTGEN ARIENS.

   Neeltje Ariens Gooy was de overleden zuster van de genoemde Cornelis Aryensz Gooy, en zij was gehuwd met Samuel de Jong. Hun kinderen waren: Imandt de Jong, Teunis de Jongen Geertruy de Jong, gehuwd met Pieter Schouten.

   Begraven in de nieuwe kerk in Alblasserdam in graff no. 7 op 2 September 1730 Jan A riens z Go oy en z ijn zus ter N eeltje Arien s Go oy. Op 1-10-1760: Imand Samuelsz de Jong cums. Laast geopent 3 December 1712. Opengelt betaalt, v ervallen 3 December 1727. Geopent voor Jan Ariensz Gooy: 4 January 1745.

   Alblasserdam, 20-10-1727:
   Comparanten: Mary Pleunen Stam, weduwe van W illemWillemse,aande Kinderdijkte
   Alblasserdam.
   1. Zij herroeptalle vorige testamenten.
   2. Zij legateertaanhaar drie kinderen, Pleun Willemse te Oost-IJsselmonde,Cleysje
   Willemse,gehuwd met PieterStout en Neeltje Willemse,gehuwd met Jan Ariense Gooy, hun legitieme portie. De nagelaten boedel van haar man was met de kinderennognietgedeeld, maar dat was ooknietnodig omdat deze boedel zo met schulden belastwas, dat er na betaling daarvan, vrijwel nietsoverbleef.
   3. Zij benoemt tothaar enige enuniversele erfgename haar jongstedochterAriaentje
   Willemse,die nogbijde testatrice woonten dat omdat die dochterhaar moederin haarhoge ouderdomzo goed verzorgt.
   4. Zij stelt aan tot voogden haar neefPleun Krijnen Stamen Jan Pijl.
   Getuigen: Leendert Pijl, schout van Alblasserdam en JasperAriense Teeuw.

   Alblasserdam, 5-4-1765: Inventaris van de nalatenschap van Pleuntje Gijsberts Leeuwerk, in leven weduwe van Cornelis Ariensz Gooy, overleden te Alblasserdam op 3.4.1765. Ten behoeve van Imandt de Jong, Teunis de Jong en Geertruy de Jong, gehuwd met Pieter Schouten, allen kinderen van Neeltje Ariens Gooy, overleden zuster van de genoemde Cornelis Aryensz Gooy, uit het huwelijk van Neeltje Ariens Gooy en Samuel de Jong.

  3 kinderen


 3. Huijbert Gijse de Leeuwerk , *Giessendam ±1690 .
   Geschat geboortejaar.

   Huijbert Gijsbetse de Giessendam wordt door zijn zuster Pleuntje aangewezen tot voogd over haar minderjarige erfgenamen op 1-12-1730 in Alblasserdam.

  x   Teuntje Ariens , *Giessen-Oudekerk ±1700 .
   Otr. op 22-4-1724 in Giessendam.
   Huijbert Gijsbertse LEUWERK, jm. van Giessendam, otr. GGP 22-04-1724 met Teuntje Ariens, jd. van Giessen-Oudekerk.

  3 kinderen


 4. Goris Gijsberts Leeuwerk , * ±1692 .

  x   Hendrina (Hendrijntje Wouters) Brand , *Sliedrecht ±1700 , † Giessendam 4-1768.

  11 kinderen


 5. Aelgije Gijsberts (Aegje Gijsberts) de Leeuwerk , *Giessen-Nieuwkerk ±1694 , ~Giessen-Oudekerk 23-1-1695 , † <1725 .
   Aelgije, doopget. Lijsbeth Leeuwerk (?)

   Zij was getrouwd met Gijsbert Pietersz. de Wit, ged. te Alblasserdam op 11-3-1691, overl. ald. op 14-12-1735, getr. ald. op 25-10-1722. Er zijn geen kinderen uit dit huwelijk bekend.
   In dat geval zal zij jong zijn gestorven, want Gijsbert Pietersz. de Wit hertr. op 25-3-1725 in Alblasserdam met Willemijntje Maartens Bouw, ged. te Alblasserdam op 30-9-1691, ald. over. op 11-10-1737. Uit dat huwelijk had Gijsbert een dochter Annigje (1726-1805) en een zoon Maarten.
   Gijsbert was een zoon van Pieter Jans de Wit, ged. op 26-5-1650 in Alblasserdam, en Annigje Willemsdr., ged. op 13-12-1648 in Alblasserdam, en ald. getr. op 8-6-1670.
   Zie: http://www.alblasserwaard-genealogie.nl

  x Alblasserdam 25-10-1722   Gijsbert Pieters de Wit , * 1691 , ~Alblasserdam 11-3-1691 , † Alblasserdam 14-12-1735.
      Zoon van Pieter Jansz (Pieter Jan Seegerts) de Wit en Annigen Willems .
   Gijsbert Pieterse, j.m. & Aegie Gijsberts, j.d., beijde van Alblasserdam, zijn alhier [..] wettig getout d& 26 october 1722.
   Get. Cornelis Ariensse Kort, Cuijntje Ariensse Kort

   Hij bezat een huis op de Dam, dat bij verkoop in 1738 530 gld opbracht.

   Op 15-2-1749 in Alblasserdam werd een testament opgemaakt door Cornelis Ariensz Goy en Pleuntje Gijsberts Leeuwerk, echtpaar te Alblasserdam, die verklaarden géén 2000 gulden te bezitten. Zij benoemen o.a. tot erfgenamen:
   - De kinderen van de zuster van de testatrice: Willem Jansz en Gijsbert Jansz, elk voor 1/11e deel.
   - De zoon van haar broer, genaamd Gijsbert Gerritsz Leeuwerk, voor 1/11e deel.
   - De dochters van de zuster van de testatrice: Grietje Hendrikse Tromp en Pieternella Hendrikse Tromp, ieder voor 1/11e deel.
   - De twee kinderen van Gijsbert de Wit: Maarten Gijsbertsz de Wit en Annigje Gijbserts de Wit, ieder voor 1/11e deel.

   Get. bij de doop: Cunniertjen Ariens Kort .


 6. Neeltje Gijsberts de Leeuwerk , * 1697 , ~Giessendam 20-10-1697 .
  Neeltje Gijsberts trad op als getuige bij de doop van Gijsbert Hendriks Tromp , de doop van Arij Gorisse Leeuwerk .
   Tweeling. Doopget. Neeltje Gijsbers en Marigje Hendriks.


 7. Emmigje de Leeuwerk , * 1697 , ~Giessendam 20-10-1697 , † ±1698 .
   Tweeling met Neeltje. Doopget. Neeltje Gijsbers en Marigje Hendriks.


 8. Emmigje Gijsberts de Leeuwerk , * 1699 , ~Giessendam 30-8-1699 .
  Emmigje Gijsberts trad op als getuige bij de doop van Gijsbert Leeuwerk , de doop van Gijsberts (Gijs Gorisse) Leeuwerk , de doop van Gijsbert Huijberts de Leeuwerk .
   Doopget. Baije Goris.


 9. Mensje Gijsberts (Meijntje Gisjberts) de Leeuwerk , * ±1700 .

  x Giessendam 9-1-1723   Jan Willemse Vroege , * 1702 , ~Giessendam 29-10-1702 .
      Zoon van Willem Jorisse en Stijntje Leenderts .
   Kinderen: Willem, Gijsbert en Grietje.
   Get. Jan Jorisse, Beertje Leenders.

  3 kinderen


 10. Marigje Gijsberts de Leeuwerk , *Giessendam ±1700 .
  Marigje Gijsberts trad op als getuige bij de doop van Gijsbert Jans Vroege .

   Marigje, die door haar zus Pleuntje Gijsberts Leeuwerk in haar testament wordt genoemd en goud en zilver krijgt toebedeeld.

   Op 15-2-1749 in Alblasserdam werd een testament opgemaakt door Cornelis Ariensz Goy en Pleuntje Gijsberts Leeuwerk, echtpaar te Alblasserdam, die verklaarden géén 2000 gulden te bezitten. Zij benoemen o.a. tot erfgenamen:
   - De zoon van haar broer, genaamd Gijsbert Gerritsz Leeuwerk, voor 1/11e deel.
   - De dochters van de zuster van de testatrice: Grietje Hendrikse Tromp en Pieternella Hendrikse Tromp, ieder voor 1/11e deel.

  x   Hendrik Pietersz Tromp .
      Zoon van Pieter Tromp en ?
   Otr. op 1-11-1721 in Giessendam.
   Hinderik Pieterse Tromp, J.M. van Hardinksvelt, & Marige Gijsbertse Leuwwerk, J.D. van Gisendam; Hebben acte pro deo vertoont.
   Kinderen: Gijsbert, Pieternella en Grietje.

   Hij woonde in Hardinxveld.

   Mogelijk had hij een broer Geerit Pieterse Tromp, die trouwde met Ariaantje Dirksz v.d. Donk op 29-4-1725 in Hardinxveld.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.