Margretha Dircks (Grietje Dirck Godscalendr) , † Delft <8-1580.
Dochter van Dirk Godschalcks en Dignum Korstiaensdr Goudt .


x Delft >1540
    Johan Fransz (Jan François Frans) van Bodighem , *Delft 4-5-1514 07:00 , † 14-11-1581, [] Delft 18-11-1581.
Kinderen:
 1. Maria Jans van Bodighem .

   Maria, die huwde met Willem Hanneman, alweer een rentmeester-generaal van Noord-Holland, bleef aan de kring van hoge ambtenaren geparenteerd.

  x   Willem Hanneman .

   Frans van Bodeghem verklaart, dat hij in 1586 verkocht heeft, gehad vanwege hem zelf en vanwege Johan van Bodeghem en Willem Hanneman, getr. met Maria van Bodeghem, allen erfgenamen van wijlen Johan Franchoys van Bodeghem, hun vader en schoonvader, aan Jan Tijsz snijder een huis en erf in Spijkenisse, strekkende voor van de dorpsstraat oostwaarts op tot achter aan het spui, belend: z. het huis en erf van Reyer Gerritsz smid en n. voors. erfgenamens huis en erf, belast met 7 gr. per jaar t.b.v. de pastorie van Geervliet. Compareerde mede voorn. Johan van Bodeghem voor zichzelf en voor hun zwager Willem Hanneman. Zij verklaren door voorn. Jan Tijsz voldaan en betaald te zijn.

   Jan van Bodeghem, voogd van de kinderen en erfgenamen van zijn broer Frans van Bodeghem zal., pp. voor de medevoogd Willem Hanneman als getr. met zijn zuster Maria van Bodeghem, en Gerardt van Baccum, getr. met Franchoyse van Roon van Duvelant, wed. van voors. Van Bodeghem, transporteren aan Henrick Jansz Boot een huis en erf in Spijkenisse aan ’s heren straat buitendijks, belend: n.o. Griete
   Jans en z.w. Neeltgen Cornelis Burritsz, belast met 9 g. en nog 4 g. 10 st. per jaar volgens twee oude rentebrieven, die de erfgenamen zelf daarop sprekende hebben en die de koper tot zijn last neemt.


 2. François (Frans Janse) van Bodegom , * 1544 , ~Delft 13-4-1544 , † Spijkenisse ±1603 .

  x   Francoise Gerrits van Rhoon , † Antwerpen, België 1636.
   Frans had voor zijn huwelijk een natuurlijke zoon, Frans Fransz., die vanaf 1591 in Hekeling wordt vermeld als grondeigenaar aldaar.

   François (of Frans), de lou#dste zoon, huwde met Françoise
   van Roon, een lid van het adellijke geslaoht van die naam,
   dochter van Gerrit van Roon, baljuw van Putten en Geervliet, en Catharina van der Does.

   Francois ves’tigdezich (te Spijkenisse, alwaar hij ‘goederen bezat,
   waarschijnlijk van zijn vader geërfd, Toen hij omstreeks 1604
   was overleden, hertrouwde zijn weduwe al spoedig met Gerrit
   van Backum, stedeh’ouder van de baljuw van Putten. Het beheer over de goederen van haar kinderen werd door haar en
   haar tweede man blijkbaar verwaarloosd, zodat op verzoek
   van de familie van François van Bodegom, met name van Jan
   van Bodegom en Willem Hanneman, op 17 november 1604
   Jacob Boot door het Hof van ’ollandwerd benoemd tot curator over diens nagelaten goederen.

   Françoise van Roon bleef na het overlijden van haar tweede
   echtgenoot, Gerrit van Backum, in Spijkenisse wonen totdat zij vandaar in 1629, vergezeld van een dochter, met attestatie naar Antwerpen vertrok, alwaar zij in 1636 overleed.

  4 kinderen


 3. Dirck Jansse van Bodighem , * >1544 , † 27-2-1547 .
   † 27 Febr. 1547 op Wonsdach smorgens
   Schatting.


 4. Corstiaen Jansse van Bodighem , * >1544 , † 14-7-1550 .
   † 14 Juli 1550 dinsdaechs smorgens


 5. Dirck Jansse van Bodighem , * 17-4-1549 .
   geb. 17 April 1549 op een vridach afternoen (namiddag) blocke Passe (beloken, d. i. besloten Paschen)


 6. Jan Jans van Bodighem , * >1549 .

   Van Jan is bekend dat hij grond bezat - of in pacht had - bij Geervliet en Schiedam: hij compareert een enkele maal gesierd met het predicaat ,,Joncker”.

   Na 1605 treedt hij bij hserhaling op als voogd van de kinderen van zijn broer François:
   Jan van Bodeghem, voogd van de kinderen en erfgenamen van zijn broer Frans van Bodeghem zal., pp. voor de medevoogd Willem Hanneman als getr. met zijn zuster Maria van Bodeghem, en Gerardt van Baccum, getr. met Franchoyse van Roon van Duvelant, wed. van voors. Van Bodeghem, transporteren aan Henrick Jansz Boot een huis en erf in Spijkenisse aan ’s heren straat buitendijks, belend: n.o. Griete
   Jans en z.w. Neeltgen Cornelis Burritsz, belast met 9 g. en nog 4 g. 10 st. per jaar volgens twee oude rentebrieven, die de erfgenamen zelf daarop sprekende hebben en die de koper tot zijn last neemt.

   Jan van Bodeghem, won. in Den Haag, heeft verkocht en transporteert aan Henrick Jansz Backer een huis en erf aan ’s heren straat in Spijkenisse, strekkende van de straat zuidoostwaarts op tot achter het spui toe, belend: n.o. het huis en erf van Jan Cornelisz Cluft en z.w. het huis en erf van Jan Tijsz snijder, belast met 3 st. per jaar t.b.v. de Heiligegeestarmen van Spijkenisse, die koper tot zijn last neemt. Hij verklaart voldaan en betaald te zijn met een custingbrief.
   Jan van Bodeghem, tegenwoordig won. in Den Haag, transporteert aan Adriaen de Jonge Dricxsz, procureur voor het Hof van Holland, een custingbrief van 906 g. wegens koop en leverantie van een huis en erf in Spijkenisse aan ’s heren straat, gepasseerd 1-9-1605, staande ten laste van Henrick Jansz Boot, won. in Spijkenisse. Hij verbindt hiertoe 5 gem. land in Spijkenisse, belend: n. het eeuwis van de zeedijk, o. de rentmeester Coesvelt, z. Lambrecht Ariensz als bruiker van de dijkwal van de grafelijkheid en w. Gabriel Claesz c.s.


 7. Willem Janssen van Bodighem , * 17-10-1551 , † 2-7-1559 .

   Willem Janssen, geb. 17 Oct. 1551 op een saetterdach, obijtden 2 July 1559.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.