Hendrikske (Henricxken) .
Dochter van ? .


x
    Tonis Joosten Molengraeff , † Sprang >1606.
Kinderen:
 1. Eelken Tonis Joosten Molengraeff , † Capelle (NB) 1624 .

  x   Huijbert Baeijens Verhaegen , † Capelle (NB) <1592.

  x   Jan Wouters Mandemaecker , *Sprang ±1565 , † Vrijhoeven 1647, [] Sprang 7-2-1647.

  7 kinderen


 2. ??? Henrick Thoeniss Molengrave .

   Henrick Thoeniss Molengrave wordt in 1583 in Baardwijk vermeld.
   Hendrick Anthoniss Moelegraeff wordt in 1603 in Sprang vermeld.


 3. Adriaen Thunise (Adriaen Toniss) Molengraeff , † <1625 .

   Opten xviije december 1624 in Capelle compareerden Adriaen Sebastiaenss x Mariken Mertens, achtergelaten weduwe van Adriaen Toniss Molegraeff mede namens Meus Adriaen Colen x
   Mariken Tonisdr ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Jan Meus Molegraeff hun deel van de erffenis aengecomen door overlijden van Tonis Joosten Molegraeff ende Henricxken, sijnen huijsvrou.

   Opten ije aprilis anno 1628 compareerden Dirck Janss Mandemaecker, als voocht voor het weeskijndt van Adriaen Toniss Molegraeff, Antonis Sebastiaenss, als voocht voor de twee weeskijnderen van Adriaen Sebastiaenss Smidt ende namens Jan Willemss Molegraeff, pocuratie alhier 19-3-1628, alle erffgenamen van Adriaen Jan Aertss ende Lijnken Claesdr, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Gerit Wouterss. Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Antonis Bastiaenss Smidt als voocht van Adriaen Adriaenss is voldaan door Antonis Jan Corsten vanwegen Gerit Wouterss op 25-3-1634.

  x   Mariken Mertens .
   Begin 1628 was sprake van een weeskind van Adriaen Toniss Molegraeff.

   Uit beide huwelijken liet Maeijken Martens een kind na.

   Reliqua ad reliqua voor Anthonis Bastiaenssen, als voocht
   van de kinderen van Adriaen Bastiaenssen, broeder, bij Dingen Hendricksen, ende Maeijken Mertenssen mitsgaders met Dirck Janssen Mandemaecker als voocht van de kinderen van Adriaen Bastiaenssen bij Maeijken, ende Michiel Willemssen Jager als toesiender van de kinderen van Adriaen Thoniss Molengraeff bij Maeijken Mertens. Aldus gerekent int bijwesen van oa.. Peeter Hendrix ende Jan Willemssen x Lijsken Adriaenssen op 19-4-1629 in Sprang. Volgt nog een lijstje met besittingen.

   Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn [op 6-4-1630 in Sprang]: Jan Willemss Molengraeff x Lijsken Adrjaenss Molengraeff ende Tonis Bastiaenss als voocht van de kijnderen Adriaen Bastiaenss bij Dingna Handrickss en mede als voocht van Adrjaen Bastiaenss weeskijnt bij Maeijken Martens ende Michiel Willemss Jager als toesiender ende Direck Janss Mandemaecker als voocht ende Michiel voorss als toesdiender van het kijnt van Adrjaen Toniss Molengraeff bij Maeijken Martens ende hebben overgegeven aen Peeter Handrick Peeterss een geseth mette huijsinge. Er wordt betaald via een wilkeur.
   Toegevoegd: het kijnt van Adrjaen Toniss ende Maijken: Hendricksken [=Lijsken?], Het kijnt van Adrijaen Bastiaenss bij Dingna is Adriaen [=Bastiaen?].

   Scheijdinge ende deelinge aengebrocht [op 18-4-1630] in Sprang bij Anthonis Bastiaenss, als voocht, ende Peeter Handrick Peeterss, als toesiender, van het kijnt, Bastiaen, van Adrjaen Bastiaenss bij Digna Handrickx ende Tonis voorss als voocht ende Michiel Willemss Jager als toesiender van Adrjaen Bastiaenss kijnderen bij Maeijken Mertens ende Dirck Janss Mandemaecker als voocht ende
   Michiel Willemss Jager als toesiender van het kijnt van Adrjaen Tonis Molengraeff bij Maeijken Mertens ende Jan Willems Molengraeff x Lijsken Adrjaenss, allen erfgenamen van Adrjaen Toniss ende Adrjaen Bastaienss ende dat van de goederen van hun ouders.

  1 kinderen


 4. Mariken Tonisdr ( Molengraeff) .

  x   Meus Adriaen Colen .

   Opten xviije december 1624 in Capelle compareerden Adriaen Sebastiaenss x Mariken Mertens, achtergelaten weduwe van Adriaen Toniss Molegraeff mede namens Meus Adriaen Colen x
   Mariken Tonisdr ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Jan Meus Molegraeff hun deel van de erffenis aengecomen door overlijden van Tonis Joosten Molegraeff ende Henricxken, sijnen huijsvrou.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.