Homsken Jansdr , † >1638.
Dochter van ? .


x
    Louris Wouters .
Kinderen:
 1. Neeltgen Lourisse , † ±1648 .
   Bij haar overlijden liet Neeltken Lauriss 7 onmondige weeskijnderen na, "verweckt in echte bedde".

   Op huijden desen ve december 1625 compareerden Neelken Lauris, weduwe Jan Tonissen Cuijper, geassisteert met Lauris Wouters, haeren vader, ende heeft voor recht aengenomen van Peeter Jacopssen als voocht geassisteert met Hendrick Adriaenssen ende Cornelis Andriessen haer twee onmondige weeskijnderen geprocreert bij Jan Tonissen Cuijper.
   Toegevoegd: Tonis Janss de Leeu x Neeltken Lauris ende heeft aen Tonis Roeloffssen Cuijl als getrout sijnde met Truijcken Janss sijnde een van de 2 kijnderen ende belooft een deel van het, in de aenneming, afsproken bedrag te betalen, 12-2-1647. In 1653 is er voldaan.

   Op 1-12-1648 in Capelle compareerde Antonis Janss de Leeu, wednr. van Neeltken Cornelis za., ter eenre, ende Anthonis Janss
   Cuijper ende Tonis Roeloffsen x Tuentken Jans, sijnde als voorvoorkijndere van Neeltken Cornelis verweckt bij Jan Tuenis Cuijper ter andere sijde ende sijn in alle vrintschappen veraccordeert.
   Toegevoegd: Antonis Janss Cuijper is voldaan door zijn schoonvader [=stiefvader] op 21-4-1649.

   Capelle, 7-6-1656: Erfdeling door Jan Laurisen mede als voogd over de kinderen van Jan ende Dingeman Laurisen, Adriaen Jansen de Ruijter x Willemken Lauris, Faes x Maeijken Lauris, Anthonis Jansen Cuijper mede namewns Antonis Roeloffsen Cuijll en Anthonis Jansen de Leeuw, en namens de kinderen van Neelthien Lauris die sijn gewesene huisvrouwe was.

  x <1625   Jan Tonissen Cuijper , † <1626.

  x <1640   Anthonis Jan Anthonis (Thonis Jansen) de Leeuw .
      Zoon van Jan Thonissen de Leeu en Aenken Joesten .
   Tonis Janss de Leeu was getrouwd met Neelken Lauris, weduwe Jan Tonissen Cuijper.

   Loon op Zand, 11-3-1639: Hendrik Cornelis Driessen, genaamd Bie, en zijn vrouw Maijken Jan Anthonissen de Leeuw, geassisteerd met Robbrecht Hendricxssen Decker en Anthonis Jan Anthonis de Leeuwe, als voogden voor de 2 onmondige voorkinderen van genoemde Maijken bij Hendrick Jan Robbrechtssen, sluiten een overeenkomst waarbij de 2 voorkinderen en de 5 nakinderen gelijkgesteld worden.

   Opten je december 1648 compareerden Anthonis Janss de Leeu, wednr. van Neeltken Cornelis [=Lauris] za., ende heeft voor recht aengenomen als hij aenneempt mits desen van Anthonis Janss Cuijper als voocht ende Jan Lauriss als toesiender van des moederlijcke sijde sijne seven onmondige weeskijnderen verweckt in echte bedde bij Neeltken Lauriss voorss.
   In de kantlijn: Adriaen Adams x Adriaentje Tonis is voldaan, 1-2-1661. Toegevoegd: Jan Teunissen de Leeu, Maeijken Teunis de Leeu ende Joost Teunis de Leeu zijn voldaan door hun vader vanwege het overlijden van Arijen Teunissen de Leeu, 24-4-1665. Jan Peeterss van Huijckes[??] x Willemken Tonis de Leeu ende Dierck Peeterss Huijckes[??] x Jenneken Tonis de Leeu zijn voldaan volgens Quirijn? Tonis de Leeu, hun swaeger, dato voorss.

   Erffdeelinge voor recht aengebracht bij
   - Antonis Janss de Leeu,
   - Henrick Corneliss Bie x Maeijken Jans de Leeu dr,
   - Henrick Peeterss Ocker x Jenneken Jans de Leeu dr,
   - Antonis Corneliss x Anneken Jans,
   - Peeter Janss de Leeu ende
   - Jan Antoniss de Haen,
   alle als kijnderen ende erffgenamen van Jan Antonis de Leeu ende Aentken Joosten, haer vader ende moeder za. Zij verdelen alle de erffelijcke goederen op 22-1-1644 in Capelle.

   Op 11-1-1656 [in Capelle] verkopen Tonis Jans Cuijper mede namens Tonis Roeloffs Cuijl, Jan Tonis de Leeu, Tonis Jans de Leeu als vader van zijn andere vijf kinderen: Janneken, Willemken, Aentgien, Marie en Joost aan Peeter Cornelis Otterdijck. Betaald wordt via een wilkeur.

  5 kinderen


 2. Jan Lauwerisse (Jan Lauris Wouters) .

  x   Hester Cornelis Smits , * ±1610 , † ±1675.

  2 kinderen


 3. Jan Laurus Wouterss (Jan Lauris den Ouden) , † ±1641 .

   Op 8-8-1639 compareerden voor notaris Kieboom, G’Berg, Lauris Wouterss en Homsken Jansdr, sijn vrouw, Cappel, en maken hun testament. Genoemd: HGeest, Jan Laurisse den jonge, Jan Laurisse den oude, inde gevangenis te Breda, de andere kinderen.

   Op 8-6-1656 was sprake van "de vier kinderen van Jan Lauris
   den Ouden".

   Tusschen Daem Aertssen x Adriaentken Willemsdr, Jan Laurenssen x Beatris Willemsdr., ter eenre, ende Gheeman Franssen x Maeijken Willemsdr., ter andere zijden, zijn geschillen ontstaan betreffende een deel van de erfenis van Willem Adriaen Janssen ende Eerken Ghijsbertsdr. Zij sluiten een akkoord op 11-12-1629 in Capelle.

   In de Vrijhoeven Compareerden opten xxxe dach januarij anno 1642 Beatris Willemss, weduwe wijllen Jan Laurus Wouterss, in sijn leven gewoondt inde Vrijhoeven voorss, geassisteert met Jan Janss Piggen, haeren swager ende gerecht voocht in desen ende heeft, van Jan Laurus Wouters als gerechte bloetvoocht vande vier onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Jan Laurus Wouterss, des voorss anderen Jan Laurus broeder was, geproccreert bij Beatris Willemss voorss bij namen Willem Janss, Eerken Jans, Wouter Janss ende Maeijken Jans, voor recht aengenomen haeren voorss onmondige weeskijnderen.
   Toegevoegd: opten 29 januarij 1663 bekenden Willem Geldens x Eerken Jansdr. voldaan te zijn.

  x Capelle (NB) 8-4-1627   Beatrix Willems (Beatris Willems) , *Vrijhoeven ±1605 , † 21-10-1680.
      Dochter van Willem Adriaen Jansz (van Ammeroij) en Eerken Gijsberts .
   Jan Laurens, j.m. van Cap., won. Nst., en Beatrix Willems, j.d. van Cap., won. Vrh. Kinderen: Erken, Maeijcken, Maria en Willem.
   "Beatrix Willemsen in Vrijhoeven is overleden 21 october 1680 en leijt begraven op ’tChoor".

  4 kinderen


 4. Willemken Lauris Wouters .

   Op 8-6-1656 verkopen Adriaen de Ruijter x Willemken Lauris Wouters, Jan Lauris Wouters, als voogd en Jan Jans Piggen als toesiender van de vier kinderen van Jan Lauris den Ouden, Willem Jans present, Bastiaen Cornelis als toesiender van de vier kinderen van Dingeman Lauris aan Adriaen Jacobs Baes, Waspijck. Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Cornelis Dingemans zorgt voor het geld van Lijntken Dingemans, 21-10- 1661. Adriaen Cornelis Vos x Maria Dingemansis voldaan, 26-6-1660.

  x   Adriaen Jansen de Ruijter .

   Capelle, 7-6-1656: Erfdeling door Jan Laurisen mede als voogd over de kinderen van Jan ende Dingeman Laurisen, Adriaen Jansen de Ruijter x Willemken Lauris, Faes x Maeijken Lauris, Anthonis Jansen Cuijper mede namewns Antonis Roeloffsen Cuijll en Anthonis Jansen de Leeuw, en namens de kinderen van Neelthien Lauris die sijn gewesene huisvrouwe was.


 5. Maeijken Lauris .

   Capelle, 7-6-1656: Erfdeling door Jan Laurisen mede als voogd over de kinderen van Jan ende Dingeman Laurisen, Adriaen Jansen de Ruijter x Willemken Lauris, Faes x Maeijken Lauris, Anthonis Jansen Cuijper mede namewns Antonis Roeloffsen Cuijll en Anthonis Jansen de Leeuw, en namens de kinderen van Neelthien Lauris die sijn gewesene huisvrouwe was.


 6. Dingeman Laurisen (Dingeman Lauriss) , † ±1643 .

   Op 8-6-1656 verkopen Adriaen de Ruijter x Willemken Lauris Wouters, Jan Lauris Wouters, als voogd en Jan Jans Piggen als toesiender van de vier kinderen van Jan Lauris den Ouden, Willem Jans present, Bastiaen Cornelis als toesiender van de vier kinderen van Dingeman Lauris aan Adriaen Jacobs Baes, Waspijck. Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Cornelis Dingemans zorgt voor het geld van Lijntken Dingemans, 21-10- 1661. Adriaen Cornelis Vos x Maria Dingemansis voldaan, 26-6-1660.

   Op 28-7-1659 verkopen Jan Louris Wouters als voogd van de kinderen van Jan Lauriss ende Dingeman Lauriss en Adriaen Cornelis Vos x Marijken Dingemans en Wiilem Jansen aan Wouter Peter Dingemans. Betaals wordt via een wilkeur.

  x Capelle (NB) 26-2-1634   Maeijken Cornelis , * ±1610 .
   Otr. op 4-2-1634 in Capelle (NB).
   Dingeman Louris, j.m., * Maeijcken Cornelisdr., beide van en won. Cap. Kinderen: Cornelis, Maeijken, Adriaentken ende Lijntken Dingemans.

   Opten xxe februarij 1644 compareerden Maeijken Cornelis, weduwe wijlen Dingeman Lauriss, woonende tot Cappel, geassisteert met Adriaen Corneliss Smit, haeren oom, ende heeft voor recht
   aengenomen van Jan Lauriss als gerechte bloetvoocht haere vier onmondige kijnderen: Cornelis, Maeijken, Adriaentken ende Lijntken Dingemans verweckt bij Dingeman Lauriss voornt.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.