IJchje Gerrits , † >4-1638.
Dochter van ? .


×
    Cornelis Henricxs Uijl , † ±1618.
Kinderen:
 1. Gerrit Cornelisz Uul , † ±1643 .

   Geboren naar schatting rond 1585 in Langerak, trouwde Gerrit met
   1. Neesje Peiters, vóór 1609,
   2. Marrigje Geerlofs, rond 1637.

   In Langerak op 29-5-1620 compareerde Gerrit Cornelis Uul ende bekende schuldig te zijn aan IJchgen Gerrits, weduwe van Cornelis Henricks Uul, en de kinderen en erfgenamen van Cornelis Hendriks de som van 225 gulden wegens de resterende termijn van zeker huis en erve met boomgaard en hennipwerven ende griendinge staande ende gelegen in deze heerlijkheid, op en aan het weer land genaamd Roelenweer daar van hij op huiden den eigen ontvangen heeft. Belovende hij compt. de somme te betalen meidag anno 1621. De weduwe geassisteerd met Bastiaan Cornelis haar zoon mede namens de gezamenlijke kinderen en erfgenamen beloofde de last van twee honderd gulden, die op het land rust te lossen. De schuld werd geroyeerd op 7 januari 1627.
   Overl. tussen 31 mei 1641 en 26 juli 1645.


 2. Gerrit Cornelisz den Uijl , † Langerak <5-1649 .

  ×   Niesgen Pietersdr , *Langerak ±1589 , † <4-1636.

  × ±1636   Maritje Geerlofs (Meertge Geerlofs) , *Langerak ±1600 .
   Gerrit Cornelisz (den) Uijl was weduwnaar van Niesgen Pietersdr. Maritje Geerlofs was weduwe van Pieter Pieter Adriaans en zou in 1647 hertrouwen met Herman Jacobs Cuijk.

   Maritge Geerlofs, wed. van Peter Peterse, geass. op 20-6-1635 met Ghijsberts Geerlofs, broer, en Adriaen Peters schoonvader (is stiefvader) Cornelis Peters, Jacob Peters als oudste omen, 3 weeskinderen.

   Langerak, mei 1649: Herman Jacobse Cuijck, won. Gelkenes, man en voogd van Maritge Geerlofs, voorheen wed. van Gerrit Cornelisse de Uijl, hier uit 2 kinderen Geerlof en Adriaen Gerrits de Uijl. Ook genoemd wordt Balten Gerrits de Uijl (zoon van Gerrit uit een eerder huwelijk).

   Voor de weeskamer van Langerak compareerde op 19-5-1659: Herman Jacobsz. Cuijk won. Gelkenes, als man en voogd van Maritge Geerlofs voorheen wede van Gerrit Cornelisse den Uijl, waarbij zij is hebbende 2 kinderen, Geerlof en Adriaan Gerrits den Uijl. Maritgen geerlofs is verticht van haar kinderen, volgens de akte van … juni 1645, waarbij zij heeft beloofd de kinderen op te voeden en te alimenteren. Als zekerheid heeft zij gesteld een vierde part van het Buijensweer, dat nu door Herman Jacobsz. Cuijck als man en voogd van Maritgen Geerlofsdr. is verkocht aan Balsen Gerritsz. den Uijl ende bij Jacob Petersz. is genaest. Om toch zekerheid te stellen voor de opvoeding van de kinderen, wordt gesteld het land gelegen in Gelkenes, dat van de ontvangen verkoopspenningen gekocht is van Merten Pietersz. in Nieuwpoort […].

  10 kinderen


 3. Bastiaan Cornelisz Uijl , *Langerak ±1587 , † >6-1666 .

   Hij trouwde op 6-12-1618 in Lopik met Sijgje Aarts. Kinderen: Annigje, Cornelis, Aart, Jan, Adriaantje en Theunis. Zie: http://www.den-uijl.nl/genealogy/4069.htm

   Op 25-1-1715 in Langerak is begraven een kind van Bastiaen Cornelis den Uyl.

   In Langerak op 29-5-1620 zijn gecompareerd IJchgen Gerrits, weduwe van Cornelis Hendricks Uul, geassisteerd mit Bastiaan Cornelis haar zoon en voogd, dezelve Bastiaan Cornelis v.h.z., Dirrick Cornelis, Pieter Cornelis, Thonis Cornelis, Geertge Corss nagelaten weduwe van Jan Cornelis Uul geassisteerd met Bastiaan Cors haar broeder en voogd, Bastiaan Cornelis Uijl bloedvoogd van de nagelaten weeskinderen van Jan Cornelis, Cornelis Adriaans als man en voogd van Anna Cornelis, Dirck Willems als man en voogd van Neeltghen Cornelis en hebben zij getransporteerd aan Gerrit Cornelisz Uul, hun zoon, broeder en zwager, zeker huis, erve met boomgaard, hennipwerven ende griendinge in een weer genaamd het Roelenweer. Zoals de comparan­ten man, vader ende schoonvader gekocht had van Cornelis Meppel, Jan Cornelis ende Cors Thijs. Het land zal verongeld worden voor één morgen.

   Langerak, 30-9-1658:
   - Willem Daniels alhier, eijser
   - Adriaantje Bastiaans Uijl, alhier wede Claas Jacobs (timmerman); haar vader is Bastiaen Cornelisz Uijl en grootouders Cornelis Hendricksz Uijl en IJchgen Gerritsdr.

  × Lopik 6-12-1618   Sijgje Aerts .

  6 kinderen


 4. Dirck Cornelisz (Derreck Cornelisz) Uul , *Langerak ±1589 .


 5. Jan Cornelisz Uijl , *Langerak ±1590 , † ±1618 .

   Jan Cornelisz Uul trouwde met Geertje Corsdr. Kinderen: Adriaantje, Machteld en Cornelis.
   Overl. tussen 25-6-1616 en 29-5-1620.

  ×   Geertgen Corssen Bastiaans .
   Kinderen: Ariaantjen, Machtelt en Cornelis.

   Als weduwe hertr. Geertgen Corssen vóór 1629 met Cornelis Adriaans.

  3 kinderen


 6. Pieter Cornelisz Uul , *Langerak ±1591 , † Langerak 2-9-1668 , [] Langerak 12-9-1668.

   Pieter Cornelisz Uul trouwde Trijntje Jans.
   1668 begr. 2/12 sept. Pieter Cornelis Uijl, nalatende verscheydene kinderen.


 7. Theunis Cornelisz (Thonis Cornelisz) Uul , *Langerak ±1593 .

   Theunis Cornelisz trouwde (1) Neeltje Gijsberts en (2) Neeltje Dingemans.

   In Langerak in juli 1645 compareerden:
   Hendrik Balthazar Cornelisse en Jan Gerrits den Uijl, mitsg. Commer Cornelisse als man en voogd van Ariaantje Gerrits. Samen mondig. In mei 1649 geass. met Bastiaan en Teunis Cornelisse den Uijl en Claas Willemse omen, zich sterkmakende voor Pieter en Annitje Gerrits den Uijl, alle te samen kinderen en erfgen. benevens Geerlof en Arie Gerrits Uijl, verweckt aan’t 2 bedde van Gerrit Cornelisse den Uijl, 1ste bedde Niesje Peters, beide ovl. ter eenre en Meertje Geerlofs, laatst wede van Gerrit Cornelisse den Uijl, geass. met Gijsbert Gerlofs haar broer en Adriaan Peters Verhoeck haar gewesen behoutvader.


 8. Neeltje Cornelis Uijl , *Langerak ±1597 , † <5-1638 .

   Zij was een dochter van Cornelis Hendricksz Uijl en IJchgen Gerritsdr.

   In Langerak op 29-5-1620 zijn gecompareerd IJchgen Gerrits, weduwe van Cornelis Hendricks Uul, geassisteerd mit Bastiaan Cornelis haar zoon en voogd, dezelve Bastiaan Cornelis v.h.z., Dirrick Cornelis, Pieter Cornelis, Thonis Cornelis, Geertge Corss nagelaten weduwe van Jan Cornelis Uul geassisteerd met Bastiaan Cors haar broeder en voogd, Bastiaan Cornelis Uijl bloedvoogd van de nagelaten weeskinderen van Jan Cornelis, Cornelis Adriaans als man en voogd van Anna Cornelis, Dirck Willems als man en voogd van Neeltghen Cornelis en hebben zij getransporteerd aan Gerrit Cornelisz Uul, hun zoon, broeder en zwager, zeker huis, erve met boomgaard, hennipwerven ende griendinge in een weer genaamd het Roelenweer. Zoals de comparan­ten man, vader ende schoonvader gekocht had van Cornelis Meppel, Jan Cornelis ende Cors Thijs. Het land zal verongeld worden voor één morgen.

   Weeskamer Langerak, 7-5-1638: Zo zijn Dirck Willems ter eenre, Bastiaan Dircks, Pietertgen en Adriaantgen Dircks oudste en bejaarde kinderen van Dirck Willems geprocreert bij Neeltgen Cornelis zijn overleden huisvrouw, in desen geassisteerddoor Gerrit Cornelis [den Uijl] hare oom en voogd en Gerrit Cornelis als voogd van Marritgen Dirricx nu ontrent oud geweest zijnde 16 jaar ende Cornelis Dirricx oud geweest zijnde ont­rent twaalf jaar, minderjarige kinderen mede Neeltgen Cornelis (Uul) ter andere zijde met den ande­ren overeengekomen beroerende de nagelaten goederen van Neeltgen Cornelis zaliger. Dirk Willems zal blijven in het bezit van alle nagelaten goederen. De beide onmondige kinderen zullen door hem onderhouden en opgevoed worden. Aan de drie mondige kinderen zal hij elk 25 gulden uitkeren.

  × ±1615   Dirck Willems (Dirck Willem Bastiaensz) Alblas , * ±1590 , † <6-1656.
      Zoon van Willem Bastiaens Alblas en Neeltgen Dircx .
   Kinderen: Bastiaen, Pietertje, Adriaentje, Marrigje en Cornelis, die naar Rotterdam vertrok. Zie: http://www.den-uijl.nl/genealogy/1115.htm

  5 kinderen


 9. Anna Cornelisse Uul , *Langerak ±1600 , † <5-1641 .

   Anna trouwde rond 1606 met Cornelis Adriaans Ningens, zoon van Adriaan Cornelisz Ningens en Sijgje Andriesdr.
   Kinderen: Jan, Adriaantje, Lijsje, Beligje, Marrigje, Emmigje, Cornelis/Cors en Dirkje.

   Weeskamer Langerak, 20-4-1641: Jan Cornelisse, Adriaantje, Lijsje, Belije, Maritje en Emmigje Cornelisse alle mondigen kinderen, geass. met Hendrick Dirckse (aangetr. oom vaderszijde) en oom Teunis Cornelis en Gerrit Cornelis, als voogden van Cors en Dirckje Cornelisse, alle kinderen en erfgen. van Cornelis Adriaanse en Anna Cornelisse, zalgr.

   Op 31-5-1641 comp. Heindrick Dircksse man en voogd van Maritgen Adriaens, Wouter Pieters man en voogd van Annitge Adriaens, Willem Everts man en voogd van Eva Adriaens, Gerrit Corne­lissse UIJL voocht van Cornelis Corne­lisse, Emmiken en Dirckgen Cornelisse onm. weeskinderen en Jan Cornelis­se, Adriaentgen, Lijsgen, Belitgen en Martgen Cornelisse geass. met Hein­drick Dircks als schoonoom en voocht mondige en onm. kinderen van Cornelis Ariens (Ningens x Anneke Cornelis Uul)) Sander Gerrits tot Schoonhoven gem. voocht van de 2 onm. weeskinderen, Adriaen Aerts’ man en voogd van Lijsbeth Damen’, Thonis Damen, Cornelis Damen, Thonis Buwijn? als onm. weeskind van Daem Adriaens, Adriaentgen Jacobs wed. Dirrick Adriaens geass. met Jacob Dirricks hare zoon zich sterk makende voor de andere kinderen, Jannitge Andries geass. met Hendrick Dircks hare schoonoom en deselve met Wouter Pieters tesamen zich sterk makende voor Cornelis Andriesse, kinderen en erfgen. van Andries Adriaens zalgr. transp. aen Thonis Bastiaens de HEER 1/3 part in een weer van 9 mrg 1 hont strekkende (ln?) oostw. Bastiaen Corss cs westw. wed en kind. van Thonis Leenderts.

  × ±1606   Cornelis Adriaensz Ningens , † <5-1641.
      Zoon van Adriaan Cornelisz Ningens en Sijchgen Andries .
   Kinderen: Jan, Adriaantje, Lijsje, Baligje, Marrigje, Emmigje, Cornelis en Dirkje.

   Cornelis Adriaans Ningens, zoon van Adriaan Cornelisz Ningens en Sijgje Andriesdr.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.