IJeman Jansz .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. ? Adriaen IJemantsz , † ±1561 .

  x   NN. Jacobsdr .

  x   Heijltge Cornelisdr , † <1578.
   "Adriaen Yemansz. en diens laatste vrouw Heyltge Cornelisdr." Heyltge was weduwe van IJnghen Adriaensz.

   Voor 7-6-1576 was de dan uitdrukkelijk te Strijen woonachtige Bastiaen Adriaensz. getrouwd met Beatrix Yngensdr., want op die datum kocht hij van Cornelis Joostensz. Spruyt uit Strijen, man van Bastiaentgen Adriaen Yemanszoonsdr., en van Adriaen Lenert Burgertsz., als erfgenamen van Adriaen Yemantsz. (de stiefvader van Beatrix), de helft van 6 morgen 2 hont in het Oudeland van Moerkerken. De wederhelft had Bastiaen (namens zijn vrouw) met de oude Adriaen Ynghensz., de jonge Adriaen Yghensz. en Jan Willemsz. te Poortugaal, getrouwd met Kunger Yghensdr., geërfd van hun moeder respektievelijk schoonmoeder Heyltge Cornelisdr., laatst weduwe van Adriaen Yemantsz.

   Waarschijnlijk dezelfde dag - de akte is ongedateerd, maar volgend op de voornoemde koopakte - verkocht Bastiaen Adriaensz. uit Strijen zijn aangekochte helft van 6 morgen 2 hont door aan (zijn zwager) de jonge Adriaen Yngensz.

   Mijnsheerenland, 11-3-1577: Cornelis Joosten Spruijt, e.v. Bastiaentge IJeman Adriaensdr., en Lenert Burgers met verdere erfgenamen van Heijltge Cornelisdr., laatst weduwe van Adriaen IJemansz., verkopen aan Cleijs Jansz. in Mijnsheerenland de jaarlijkse cijns van 13 hont cijnsland in het OvM.

   In akten gedateerd 11-3-1576 (stilo curie = 1577) verkochten de voornoemde erfgenamen van Heyl(t)ge Cornelisdr., waaronder Bastiaen Adriaensz. uit Strijen, getrouwd met B(eatrix) Yghensdr., land in het Oudeland van Moerkerken.

   Claes Jansz. Vinck is op 1-7-1577 in Mijnsheerenland schuldig aan:
   - Cornelis Joostenz. Spruijt en Adriaen Lenert Burgers voor de ene helft, als erfgenamen van de overleden Adriaen IJemansz. en
   - Bastiaen Adriaensz., echtgenoot van Beatrix IJnghensdochter, met
   - meer erfgenamen van de overleden Heijltge Cornelisdr., in het laatst van haar leven weduwe van Adriaen IJemansz., de som van 162 Cgulden en 10 stuivers vanwege de ene helft van 325 Cgulden over de koop van 13 hont cijnsland bij Claes Jansz. van de voorhoemde erfgenamen gekocht.

  5 kinderen


 2. ? Pieterke IJemansdr , † <1564 .

   Pieterke IJemansdr., e.v. Jan Louff Jansz., in haar leven zuster van Heijnrick en Adriaen IJemansz., werd op 27-5-1563 in Mijnsheerenland genoemd, evenals Pieter Jansz. Louff en Mariken Pieter Jansdr.

  x   Jan Louff Jansz .

  3 kinderen


 3. ? Heijnrich IJemansz .

   Op 27-5-1563 in Mijnsheerenland worden o.a. vermeld:
   - Adriaen IJemansz.,
   - Jacob Adriaensz.,
   - Mathijs Maertensz., e.v. Digna Adriaen IJemansdr.,
   - IJeman Adriaen,
   - Lenert Burgersz., e.v. Arriaentge IJemansdr.,
   - Cornelis Joosten, e.v. Bastiaentge IJemansdr.,
   - Adriaen Jacobsz. als erfgenaam van zijn moeder Maritge Adriaensdr.,
   - Pieterke IJemansdr., e.v. Jan Louff Jansz., in haar leven zuster van Heijnrich en Adriaen IJemansz.,
   - Lijn IJemansdr., e.v. Heijn Simonsz., in zijn leven schout op Westmaas.

  3 kinderen


 4. ? Lijn IJemansdr .

  x   Heijn Simonsz .

   Lijn IJemansdr., e.v. Heijn Simonsz., in zijn leven schout op Westmaas. Zij hadden een zoon Adriaen Heyndricksz.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.