IJken Gerits , † Sprang 31-3-1613.
Dochter van ? .


x
    Lambert Meeusz , *Sprang ±1535 , † Sprang 1586.
Kinderen:
 1. Erit Lambert Meeus ( Haverhals) , † Sprang 1624 .

  x ±1600   Gritgen Dircks Princen , † Sprang ±1622.

  x Sprang 11-2-1624   Leenke Huberts .

  5 kinderen


 2. Adriaen Lambert Meussen (Arien Lambert Meessen) .

   Eerit Lambertss vervangende Meeus Lambertss, ende Adriaen Lambertss sijn broeder in Julij 1602 in Sprang.

   Adriaen Lambert Meussen liet op 31-3-1613 een dochter IJken dopen, vernoemd naar zijn moeder. In 1615 volgde zoon Laurens.

   Willem Florus, jongeman van Sprang, en Annicken Jans, weduwe van Arian Lamberts Mets, van Sprang, ondertrouw: 14 april 1623, trouw: 14 mei 1623 te Sprang.

   Eerit Lambert Meeuss als bloetvoicht vande vier weeskijnderen van Aert Denijss, die hij verwecktheeft bij Adriaenken Adriaensdgr sijn ierste overleden huijsvrou saliger, bij naemen Lambertken Aers, Jan Aertss, Lijsken Aerts ende Stansken Aerts, ende dat int bij wesen ende overstaen van Carel Adriaenss als man ende voicht van Mariken Aerts dochter, Cornelis Loodewijcks als man ende voicht van Aeltken Aerts dochter, ende Adriaen Lambert Meeuss als oom, hebben van wegen de voorss weeskijnderen met Aert Denijss des voorss kijnderen vader gereckent volgens dobligatie daer van Sprang, wezen sijnde van date den IIen januarij 1614. dat Aert Denijss sijn voorss vier onmondige weeskijnderen schuldich blijft vande inboel ende seven jaeren intresten van Eiken Eerit Lambert Meeus weduwe saliger loopt ter somme van --------XLVIII gl, die verschijnen sullen paesschen XVIc ende vijfthien [in Sprang].

   Idem hebben die voorss voicht met Aert Denijss als vader ende toesinder vande vier weeskijnderen, int bij weesen van Karel Adriaenss ende Cornelis Loodewijcxss voorss met Adriaen Lambert Meeuss gereckent, dat hij de voorss weeskijnderen schuldich blijft vier jaeren intresten vande wilcoer die de voorss vier kijnderen toecompiteert, die Adriaen Lambert Meeuss de voorss kijnderen gedaen heeft, slaende oop het geseedt, daer Adriaen voorss nu tegenwoordich op woonende is, welcke is van date den XVIIIen octobris 1607 in Sprang.

  2 kinderen


 3. Meus Lamberts .

   Dat voor ons comen zijn
   - Eerit Lambertss voer hem selven,
   - Meus Lambertss voer hem selven,
   - Denijs Janss als groetvader met Aert Denijss als vader ende bloet vochden van zijn onmondige weeskijnderen, Eerit Lambertss als toesiender vande voorss weeskijnderen bij namen Eltken Aerts dochter, Lammertken Aerts dochter, Lijsken Aerts dochter, Jan Aertss, ende Stans Aertss, alle onmondige weeskijnderen van Aert Denijss voorss, Karel Arienss als man ende vocht van Mariken Aerts dochter, zijn wittige huijsvrouwe voor hem selven,
   - Robbert Janss als vader ende bloet vocht van zijn onmondich weeskijnt dat hij verweckt heeft bij Janneken Lammerts dochter, zijn overleden huijsvrouw, met hem Eerit Lambertss als toesiender.
   Ende hebben elcx een, ende gesamenderhant overgegeven met een verlije soe als recht is, elcx haer aenpaert ende gedeelte in een geseet, met die huijsinge ende geboomte daer op staend,zoe diep als sij daer in gericht sijn, soe haer datvan haer moeder ende grootmoeder aen bestorven is.Arien Lambert Meessen, gelegen inden ambacht van Sprange in die nieustraet,
   daer aen doost zijde naest geerft is den voorss Eerit Lambertss, ende aen die west zijde naest geerft is Peeter Jacobss, streckende vander nieuerstraet zuijdewaerts op totten Loonsche erfve toe, ende dese comparanten hebben dese voorss erfnisse beloest tevrijen ende tewaren, behalve dat Adrian Lambertss vuijt dit voorss geseet sal blijven geldede VII vaten roggen, den heijligen geest van Sprange, ende den ambachtsheer van Sprange XX st des sjaers,met ock alle verloopen pachten die hier aff tebetalen staen, present hemeraders Jan Janss, Denijs Janss, ende Frans Corstiaenss. Actum desen XVIII en octobris anno XVIc ende seven in Sprang.


 4. Janneken Lammerts , † <1601 .

   Noch soe heeft dem selven gewilcort vuijt voorss geseedt tot behoeff van het weeskijnt van Robbert Janss, dat hij verweckt heeft bij Janneken Lambertss dochter, zijn overleden huijsvrou de somme van hondert XXVI gl X st, ende die beloost zij te betaelen op twee termijnnen, waeraff den ijersten termijn verschijnen sal Passchen anno XVIc XIII, ende den anderen paeij daer aen volgende, tot der volder betalinge toe, present datum als boven.
   Den wilcoir is geheel ende al ten volle betaelt aen Lambert Robbertss, present Jan Jan Meeuss Moolegraeff ende Melis Meliss Glaniman, heemraders. Actum desen X en februarij anno 1622 in Sprang.

  x   Robbert Janss .
   Zij hadden 1 kind.

   Dat voor ons comen zijn
   - Eerit Lambertss voer hem selven,
   - Meus Lambertss voer hem selven,
   - Denijs Janss als groetvader met Aert Denijss als vader ende bloet vochden van zijn onmondige weeskijnderen, Eerit Lambertss als toesiender vande voorss weeskijnderen bij namen Eltken Aerts dochter, Lammertken Aerts dochter, Lijsken Aerts dochter, Jan Aertss, ende Stans Aertss, alle onmondige weeskijnderen van Aert Denijss voorss, Karel Arienss als man ende vocht van Mariken Aerts dochter, zijn wittige huijsvrouwe voor hem selven,
   - Robbert Janss als vader ende bloet vocht van zijn onmondich weeskijnt dat hij verweckt heeft bij Janneken Lammerts dochter, zijn overleden huijsvrouw, met hem Eerit Lambertss als toesiender.
   Ende hebben elcx een, ende gesamenderhant overgegeven met een verlije soe als recht is, elcx haer aenpaert ende gedeelte in een geseet, met die huijsinge ende geboomte daer op staend,zoe diep als sij daer in gericht sijn, soe haer datvan haer moeder ende grootmoeder aen bestorven is.Arien Lambert Meessen, gelegen inden ambacht van Sprange in die nieustraet,
   daer aen doost zijde naest geerft is den voorss Eerit Lambertss, ende aen die west zijde naest geerft is Peeter Jacobss, streckende vander nieuerstraet zuijdewaerts op totten Loonsche erfve toe, ende dese comparanten hebben dese voorss erfnisse beloest tevrijen ende tewaren, behalve dat Adrian Lambertss vuijt dit voorss geseet sal blijven geldede VII vaten roggen, den heijligen geest van Sprange, ende den ambachtsheer van Sprange XX st des sjaers,met ock alle verloopen pachten die hier aff tebetalen staen, present hemeraders Jan Janss, Denijs Janss, ende Frans Corstiaenss. Actum desen XVIII en octobris anno XVIc ende seven in Sprang.


 5. ?? Adriaentken .

   Eerit Lambert Meeuss als bloetvoicht vande vier weeskijnderen van Aert Denijss, die hij verwecktheeft bij Adriaenken Adriaensdgr sijn ierste overleden huijsvrou saliger, bij naemen Lambertken Aers, Jan Aertss, Lijsken Aerts ende Stansken Aerts, ende dat int bij wesen ende overstaen van Carel Adriaenss als man ende voicht van Mariken Aerts dochter, Cornelis Loodewijcks als man ende voicht van Aeltken Aerts dochter, ende Adriaen Lambert Meeuss als oom, hebben van wegen de voorss weeskijnderen met Aert Denijss des voorss kijnderen vader gereckent volgens dobligatie daer van Sprang, wezen sijnde van date den IIen januarij 1614. dat Aert Denijss sijn voorss vier onmondige weeskijnderen schuldich blijft vande inboel ende seven jaeren intresten van Eiken Eerit Lambert Meeus weduwe saliger loopt ter somme van --------XLVIII gl, die verschijnen sullen paesschen XVIc ende vijfthien [in Sprang].

  x   Aert Denijss Brouwer .
      Zoon van Denijs Janss Brouwer en Eercken Aertsdr .

   Dat voor ons comen zijn
   - Eerit Lambertss voer hem selven,
   - Meus Lambertss voer hem selven,
   - Denijs Janss als groetvader met Aert Denijss als vader ende bloet vochden van zijn onmondige weeskijnderen, Eerit Lambertss als toesiender vande voorss weeskijnderen bij namen Eltken Aerts dochter, Lammertken Aerts dochter, Lijsken Aerts dochter, Jan Aertss, ende Stans Aertss, alle onmondige weeskijnderen van Aert Denijss voorss, Karel Arienss als man ende vocht van Mariken Aerts dochter, zijn wittige huijsvrouwe voor hem selven,
   - Robbert Janss als vader ende bloet vocht van zijn onmondich weeskijnt dat hij verweckt heeft bij Janneken Lammerts dochter, zijn overleden huijsvrouw, met hem Eerit Lambertss als toesiender.
   Ende hebben elcx een, ende gesamenderhant overgegeven met een verlije soe als recht is, elcx haer aenpaert ende gedeelte in een geseet, met die huijsinge ende geboomte daer op staend,zoe diep als sij daer in gericht sijn, soe haer datvan haer moeder ende grootmoeder aen bestorven is.Arien Lambert Meessen, gelegen inden ambacht van Sprange in die nieustraet,
   daer aen doost zijde naest geerft is den voorss Eerit Lambertss, ende aen die west zijde naest geerft is Peeter Jacobss, streckende vander nieuerstraet zuijdewaerts op totten Loonsche erfve toe, ende dese comparanten hebben dese voorss erfnisse beloest tevrijen ende tewaren, behalve dat Adrian Lambertss vuijt dit voorss geseet sal blijven geldede VII vaten roggen, den heijligen geest van Sprange, ende den ambachtsheer van Sprange XX st des sjaers,met ock alle verloopen pachten die hier aff tebetalen staen, present hemeraders Jan Janss, Denijs Janss, ende Frans Corstiaenss. Actum desen XVIII en octobris anno XVIc ende seven in Sprang.

   Sprang, Desen XII en augusistuis anno 1606. Ende dese vorss vochden hebben met Aert Deniss dese in presense vande voirss heemradersonderteckent, actum als voeren. Cornelis Loijen als man ende voicht van Aeltgen Aerts dgr bekent dat hij van Aert Denijss, sijnen schoenvader, van dese aenneminge ge.. is ten volle betaelt is. Ende Thomas Janss als man ende voicht van Lambertken Aerts bekent oick van dese aenneminge voldaen te wesen.

   Noch soe heeft den selven gewilcort al vuijt tselve boven gescreven geseet, de weeskijnderen van Aert Denijss, bij namen Lammertken Aerts dochter, Lijsken Aerts dochter, Jan Aertss, ende Stans Aertss de somme van LXXVIII gl VII stuijvers, ende die te betaelen op Alderheijligen dach anno XVIc tien. Ende bij faute, Indien dat zij die penningen alsdan niet en can betaelen opten voorss dach, soe sal hij de kijnder vanden intrest betaelen ses gulden tsaers tegen het hondert, ende sal die penningen ondermoeghen houden, en eenen tijt van ses jaeren lanck geduerende ten ware, dat die kijnderen in noot die penningen niet aff moogrn leggen dan op twee termijnen, elcken termijn de gerechtige helft, met alle verloopen pachten. Thomas Janss als man ende voicht van Lambertken Aerts dgr bekent voor sijn vierde part van desen wilcoer metten intrest vann, geheel ende ten volle betaelt te sijn. Actum desen XXIII en Septemberis anno 1619 in Sprang.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.