Ichte Jans (IJken Jans) , *Dordrecht 1642 , ~Dordrecht 5-1642 , [] Dordrecht 25-4-1719.
Dochter van Jan Arijens Pappe en Jacobmijntge Claes .
IJken Jans trad op als getuige bij de ondertrouw van Cornelis Jansen Alblas .


x Dubbeldam 12-2-1668 (otr Dordrecht 29-1-1668)
    Willem Willemsen de Haen , * ±1641 , ~Dordrecht 29-1-1642 .
Kinderen:
 1. Hadewij Willemze de Haen , * 1668 , ~Dordrecht 7-5-1668 , † Dordrecht 29-12-1741 .

  x Dordrecht 14-5-1690   Cornelis Jansze Baars , † ±1728.

  x Dordrecht 26-3-1730   Barent (de) Visser , *Werkendam 1688 , ~Werkendam 25-12-1688 , [] Dordrecht ±4-1-1754.
      Zoon van Pieter Jansz Visser en Maijken Berends Abzil .
   Otr. op 10-3-1730 in Dordrecht.
   Wsl. is Barent op 25-12-1688 in Werkendam gedoopt als zoon van Pieter Visscher en Maijke Barends Abzil met als getuigen Jielis Willems, Wouter Hanegraef en Arien Abzil.

   Op 30-1-1738 verkochten Barent de Visser en Hadewij de Haan een object gelegen aan de Palingstraat in Dordrecht "op de stadsvest bij het groothoofd" voor ƒ 500 aan de visser Gijsbert van den Heuvel.

   Op 5-12-1741 kocht Barent Visser ¼ van het onderste gedeelte van een pand aan de kade bij het Groothoofd voor ƒ 70,- van Willem, Jan en Cornelis Alblas en Gerard Beelaerts.

   In Werkendam op 27 april 1742 compareerden voor schepenen van den dorpe van Werckendam: Stijntie Visser, woonende tot Dordrecht voor de helfte eijgenaresse in het nagenoemde huijsje en erff, ende Barent Visser, Jan Beers [=Baars] en Frans van der Straaten in qualiteijt, als executeurs van den testamente van Hadeweij de Haan gewoont hebbende en overleden tot Dordrecht, voor de wederhelfte, de welcke gesamentlijcke comparanten bekenden op den 6e deser maant april 1742 open baarlijck verkogt te hebben.

   Dordrecht, Donderdagh den 25 April 1743:
   Barent Visser, wede. gebooren te Werckendam, met
   Marijke Vremt, wede. van Jan Buijtenhek, gebooren te Dordrecht, beijde wooende op de Kleijne Vismarkt.
   Den 14 meij 1743 alhier getrout door dom. Verster.

   Dordrecht, Donderdagh den 22 Augs. 1743:
   Jan Buijtenhek, j.m. geassisteert met sijne moeder Marijke Vremt, eerst wede van Jan Evertse Buijtenhek, en nu huijsvrouw van Barent Visser, met
   Teuntje Dura, j.d., beijde van Dordrecht, en woonende op de Boere Vismarkt, geassisteert met haaren Vader Jan Dura.
   Den 8 Septembr. 1743 alhier getrout door den proponent van Schie.

   Aang. begr. van de vrouw van Barent de Visser is op 22-12-1753 in Dordrecht.
   Aang. begr. van Barent de Visser is op 4-1-1754 in Dordrecht.

   Stijntje Visser, weduwe van Gijsbert van den Heuvel, nam op 3-4-1749 in Dordrecht een hypotheek van f590 bij Barent de Visser met als onderpand een huis en erf aan de Palingstraat. Genoemd wordt ook Pieter van den Heuvel.

  5 kinderen


 2. Anna Willems de Haen , * ±1669 , ~Dordrecht 26-1-1670 .
  Anna Willems trad op als getuige bij de ondertrouw van Roelant Cornelisse Tack .

   Anna de Haen trouwde Jacob de Wit en liet op 4-3-1700 in Dordrecht een dochter IJda dopen. Er volgden meer kinderen.

   Dordrecht, Sondagh den 28 Augustij 1718:
   Jan Janse vander Stighel, jongman geboren & wonende op S’Gravendeel, geassisteert met Live Jansse vander Stighel, sijn broeder, met
   Anna de Haen, wede. Jacob de Wit van Dordregt, woont in de Palingstraet, geassisteert met Pieternella de Haen, huisvr. van Jan Segerse Valckhoff, haer suster.
   De geboden gaen op S’Gravendeel.
   Den 18 September 1718 alhier getrout door do. Bisjterveld.

  x Dordrecht 8-1694   Jacob Goossens de Wit , [] Dordrecht ±24-4-1716.
   Otr. op 18-7-1694 in Dordrecht.
   Kinderen o.a. Willem, IJda, Jacomina, Adriana en Gosewinus.
   In 1728 wordt zijn weduwe vermeld.

   Dordrecht, 18-7-1694:
   Jacobus Goosense, j.m. van Cluijl [??], geassisteert met Jacob Engelen, sijn cousijn, met
   Anna Willemse de Haen, j.d. van Dordt, geassisteert met [??] moeder. Den [?] August. alhier getrout.

  x Dordrecht 18-9-1718   Jan Jansse van der Stighel .
      Zoon van Jan IJsacxs van der Stighel (??) en Maaike Jans (Marijken Jans) ( Visser) (??).
   Otr. op 26-8-1718 in ’s-Gravendeel.
   Get. bij het huwelijk: Petronella Willems (Pieternella Willems) de Haen en Lieven Jansse van der Stighel .


   Den 26 aug [26-8-1718] ontfn. van Jan Janse van der Stighel: de Se. van drie gl. voor ’t regt van ’t trouwe, hem ten huwelijk willende begeven met Anna de Haan, wonende tot Dordregt, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl. dus F 3:0:0.

   Heerjansdam, 1726. Den 1 December een dogter gedoopt genaamt Adriana. Vader Jan Janze van der Stiggel, moeder Johanna Janze van Driel, get. Zeijgje Melse Aartoom.

   Jan Jansse trad op als getuige bij de ondertrouw van Klaes Cornelisse Tack , de begrafenis van Jan IJsacxs van der Stighel , de begrafenis van Maaike Jans (Marijken Jans) ( Visser) .

  8 kinderen


 3. Petronella Willems (Pieternella Willems) de Haen , * 1671 , ~Dordrecht 14-12-1671 , [] Dordrecht ±6-6-1721.
  Pieternella Willems trad op als getuige bij de ondertrouw van Jan Jansse van der Stighel .
   Pieternella de Haan, de vrouw van Jan Valckhof, aang. begr. op 6-6-1721 in Dordrecht.
   Haar weduwnaar hertr. in 1722 met Barbara van der Sluijs.
   Dochter van Willem Willemsen en IIcken Jans.

   Dordrecht, Sondach den 13e Januarij 1697:
   Cornelis Janze Alblas, j.m. geboortigh van Sliedreght, geasst. met Cornelis Janzen, desselfs goede kennis, met
   Pieternella Willems de Haen, j.d. van Dordrecht, beijde wonende ontrent t’Groot Hooft, geassist. met desselfs moeder.
   Den 11e februarij hier getrouwt.

   Dordrecht, Sondach den 6e Meij 1708:
   Jan Zegerse Valckhoff, j.m. van Gorinchem en daer woonende, geassist. met sijn vader, met
   Pieternella de Haan, wede. van Cornelis Janse Alblas van Dordreght, geassist. met Cornelis Baas, desselfs swager, woont ontrent het Groothooft.
   Den 28e meij hier getrouwt.

   Dordrecht, Vrijdagh den 13 December 1726:
   Willem Alblas, jongman van Dordregt, woont bij het Groothooft, geassisteert met Jan Vlakhoff, zijn behout vader, met
   Cornelia vanden Bergh, jonge dogter van Dordregt, woont bij de Nieubrugh, geassisteert met Arij vander Bergh, haer vader.
   Den 29 December 1726 alhier getrout door do. La Coste.

  x Dordrecht 11-2-1697   Cornelis Jansen Alblas , † <1708.
  x Dordrecht 28-5-1708   Jan Zegerse (Jan Segerse) Valkhoff , *Gorkum 1685 , ~Gorkum 21-10-1685 .
      Zoon van Zeger (Seger Janse) Valkhoff en Maeijke Dirx .
   Otr. op 6-5-1708 in Dordrecht.
   Seger Janse bij Valchof en Maeijke Dirx lieten op 21-10-1685 in Gorkum een zoon Johannes dopen met get. Hermen Valckhof en Ariaentie Huijen [??].

   Dordrecht, Donderdagh den 9 Julij 1722:
   Jan Valkhoff, wedr. van Gorkum,
   woont bij het Groothooft, met
   Berbera vander Sluijs, wede. Dirk Veen, vanden Oostendam, woont op de Kleijne Vismart.
   Den 26 Julij 1722 alhier getrout door do. Vechovius.

   Een kind van Jan Valckhof werd op 9-11-1723 in Dordrecht begraven.

   Schipper Jan Valckhoff verkocht op 21-12-1747 een benedenwoning aan de kade bij het Groothoofd in Dordrecht voor f170 aan Marijke Denijsdr. van Rooij. Genoemd worden de overleden Obbe Obbesz. de Heer en buurman Lolle de Heer.

   Jan Segerse trad op als getuige bij de ondertrouw van Willem Alblas .

  2 kinderen


 4. Neeltje Willems de Haen , * 1673 , ~Dordrecht 22-11-1673 .


 5. Jacomijntie Willems de Haen , * 1675 , ~Dordrecht 9-6-1675 .

   Dordrecht, Sondach den 6e Februarij 1701:
   Juriaen Aelbertse van Esch, j.m. ,woont inde kamekoopersbuurt [??], met Jacomijna de Haen, j.d. woont aen ’t Groothooft, beijde van dordregt.

   Het lijkt erop dat Juriaen van Es(ch) slechts enige jaren later al kinderen liet dopen samen met Maria van (der) Lust, waaronder een zoon Aalbert op 30-5-1706.

   Aalbert van Es en Jacomijna Steketee lieten op 20-5-1753 in Dordrecht een zoon Jurriaan dopen.


 6. Willem Willemsen de Haen , * 1678 , ~Dordrecht 8-4-1678 , † <10-1739 .
  Willem Willemsen trad op als getuige bij de ondertrouw van Jan Cnelisz Alblas (?) .

   Dordrecht, Sondach den 6e Meij 1708:
   Willem de Han, j.m. van Dordregt, met
   Dirckie Zegers, j.d. van Gorinchem,
   volgens attestatie van ondertrouw van daar.

   Dordrecht, Vrijdagh den 11 Meij 1725:
   Willem de Haen, wedr. woont in de PalinghStraet, geassisteert met Hadewij de Haen, huisvr. van Cornelis Baars, zijn suster, met
   Aeltie Louwen, jonge dogter woont aen den Rietdijk, geassisteert met Maeijken Hermense van Loon, wede. Gijsbert Louwen, haer moeder.
   Den 27 Meij 1725 alhier getrout door do. Vorlikhert.

  x   Dirkje Zegers Valkhoff , *Gorkum ±1685 , [] Dordrecht ±11-12-1723.
      Dochter van Zeger (Seger Janse) Valkhoff en Maeijke Dirx .
   Otr. op 6-5-1708 in Dordrecht.
   Kinderen o.a. Willem, Maria, IJda, Pieternella en Jan.
   Aang. begr. van de vrouw van Willem de Haan op 11-12-1723 in Dordrecht.

   Dirkje Zegers Valkhof(f) is een dochter van Seger Janse Valckhof en Maeijke Dirx.

   In Dordrecht compareerden op 5 meij 1722:
   Willem de Haan en d’Eerbare Dirkje Valckhoff, egteluijden, borger en borgeresse deser Stadt. Zij benoemen de langstlevende van hen beijden tot voogd ofte voogdes van de kinderen.

  x Dordrecht 27-5-1725   Aeltie Gijsberts Louwen , *Dordrecht >1689 , † >8-1739.
   Otr. op 11-5-1725 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Hadewij Willemze de Haen .

   Zij lieten in 1726 een zoon Gijsbert dopen.
   Aang. begr. van een weduwe van een Willem de Haan is op 27-2-1765 in Dordrecht.

   Aeltie is een dochter van Maeijken Hermense van Loon, wede. Gijsbert Jansz. Louwen, die op 15-10-1690 in Dordrecht in otr. gingen.

   Aaltje Louwen, weduwe van Willem de Haan, kocht op 8-9-1739 in Dordrecht voor f200 een huis en erf in de Bleijenhoek van haar moeder Maaijke Hermensdr. van Loon, weduwe van Gijsbert Louwen. Daarvoor nam altje Louwen een hypotheek van f200 bij koopman Jacob van den Camp.

   Saturdag den 18 Meij 1765 om den Hemelsvaardag:
   Gijsbert de Haen, j.m. woont op den Rietdijk, geassist. met zijn oom Hermanus Louw, met
   Jenneke Schouten, wede. van Abraham van Drongelen, woont in de Nieuwe Breedestraat, beijden vanDordt., hebbende bewijs gedaen aen haere twee kinderen volgens acte van uijtkoop in dato den 21 Meij 1765 [..].
   Den 2 Junij 1765 Alhier getrout door Do. Brouwer volg.s desselfs attestatie.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.