Digna Jacobs Staesdr (IJngetge Jacob Staesdr) .
Dochter van Jacob Staessen (Jacop Staesz) en Marijke Jans (Maritge Jans) .


x
    Lenert Jansz , * ±1530 .
Kinderen:
 1. Dirck Lenertsz Verhouck , † >3-1661 .

  x <1610   Ingetge Hendricks Weeda , † >10-6-1640.

  6 kinderen


 2. Arien Lenaertsz ( Maesdam) , * ±1570 , † Maasdam 29-7-1644 , [] Maasdam .

   Arien Lenaertsz was in 1626 heemraad van Maasdam, in 1632 heemraad van Nieuw-Bonaventura en in 1640 schepen van Maasdam.

   Arien Leendertsz. was boer op de ouderlijke hofstede achter de kerk te Maasdam, diaken ( 1 61O), ouderling (l 6 14, 1636), heemraad (1626), schepen (l 640) van Maasdam, heemraad van Nieuw-Bonaventura (1632).

   Arien was een zoon van Lenert Jansz., boer te Maasdam, schepen, kerkmeester van Maasdam.

   Arien huwde eerder met Maggelt Pietersdr., geb. ca. 1580, overl. ca. 1 6 14, dochter van Pieter Joosten Coomen, buurmeester van Strijen, gaarder der verponding over Oud-Strijen, en Jopjen Aryens.

   Weeskamer Strijen, 30-9-1656:
   - Adriaentje Hendricks van Driel, wed.
   Huighe van Maesdam, geassisteerd met (notaris)
   Quirijn van Strijen, haeren neeff, ten eenre, en
   - Jacob Adriaens van Maesdam, heemraad in Moerkercke, ende Isack Adriaens van Maesdam, als oomen ende testamentaire voochden over
   + Jannigje Huige, ont omtrent 7 jaren,
   + Maggeltje Huige, out omtrent 3 jaren, en
   + Huygo van Maesdam, out omtrent 1 jaar, allen nagelaten kinderen van wijlen Hugo van Maesdam en Aerjaentke Henriox van Driel, geassisteerd met Pieter Adriaens van, Maesdam, schepen in Strijen en Jan Adriaens van Maesdam, schout van Maesdam, haar broeders en geassumeerdens in dezen, ter andere zijde.
   Zij koopt genoemde kinderen uit, onder verwijzing naar het testament d.d. 31-3-1654
   voor notaris Chr. Maeskant in Mijnsherenland van
   Moerkerke.
   Beroep: Landbouwer

  x   Machteld Pieters (Maggelt Pieters) ( Coomen) , * ±1575 , † Maasdam ±1614.
      Dochter van Peter Joosten ( Coomen) en Jobje Arien Meeuwisdr (Jobgen Arijens) .
   Van hun kinderen waren Pieter, Jacob, Jan, Huijgo en Isaack in 1630 nog in leven.
   Overl. ca. 1614, vóór 1-3-1615.

   Haar zuster Maritge Pieters was weduwe van Wouter Pieters Spruijt.

   N.B. In het boek ’Het geslacht Maasdam’ wordt Mariken Wijten ten onrechte een dochter genoemd van Cornelis Fransse Wijtte, dijkgraaf van Moerkerken.

  x Maasdam 29-3-1615   Mariken Wijten (Maergie Wijts) van den Nes , † <1665.
      Dochter van Wijt Francken van den Nessch en ?
   Arien Lenaertsz., wednr. van Maggelt Pieters, & Mariken Wijten, wed.
   Overl. tussen 10-3-1648 en 28-1-1664 (of 1654?).

   Zij was een dochter Wijt Franken van den Nes. Haar broer, Franck Wijte, was in 1646 schout van Sandelincxambacht.

   Marijken Wijten, weduwe van Aryen Leendertss., mede onze inwoonster, geassisteerd met Jacob Willemss. Hoffman, onze secretaris, stelt zich borg op 1-11-1646 in Maasdam. Marijken Wijten, onze inwoonster, weduwe van Aryen Leendertss., geassisteerd met haar broeder Franck Wijten, schout van Sandelingenambacht, stelt zich borg op 24-6-1647 in Maasdam. Marijken Wijten, weduwe van Aryen Leendertss., onze inwoonster, geassisteerd met Jacob Willemss.
   Hoffman, onze secretaris als haar gekoren voogd in dezen, stelt zich borg op 1-4-1651 in Maasdam.

   Mariken testeerde op 10-3-1648 en had 9 kinderen bij haar eerste man.
   Zo had Mariken een zoon Aert Jacobsz. Sandeling, die zijn oom Franck van den Nes opvolgde op diens boerderij in Sandelingenambacht.

   Cavelcedulle tussen Marijken Wijten, weduwe van Aryen Leendertss., en haar behoude kinderen op 25 maart 1647 in Maasdam. De weduwe en gemene erfgenamen van zaliger Adriaen Leendertss., in zijn leven gewoond hebbende op het dorp van Maasdam, te weten Marijken Wijten, voor haar zelf, geassisteerd met Franck Wijten, schout van sandelingenambacht, haar broeder en gekoren voogd in dezen. Pieter Aryenss., voor hem zelf, Jacob A., voor hem zelf, Jan A., voor hem zelf. Verder o.a. Isaack Arienss. voor hem zelf.
   Zij scheiden en kavelen met elkander de landen. Ook genoemd wordt Jacob Corn(elis), in zijn leven schout van Maasdam.

   Een kleinzoon van Mariken was de omstreeks 1643 te Maasdam geboren Wijt Heymensz. Cappetijn, zoon van de Maasdamse schout Heymen Jacobsz. Capteyn alias Boerin bij Barber Gelven, die zich met de naam V a n Esch ging tooien.

   De oudste generaties van de famile Van den Nes uit Rijsoord worden door de heer Slijkerman bechreven in Prometheus Kronieken 1999.

  6 kinderen


 3. Ariaentge Leenderts , * ±1575 , † 5-6-1654 , [] Heinenoord .
   Oud 78 jaar.

  x ±1610   Dirck Franse Vinck .

   Dirck Frans Vinck werd op 15-5-1607 vermeld als weduwnaar van Jorden Andries.

  x Puttershoek 2-4-1639   Cornelis Joosten Visser .
   Cornelis was j.m. van Puttershoek.

   Cornelis was een zoon van Joost Cornelisz, heemraad van Puttershoek, en Jannigje Willems.
   Cornelis hertrouwde later met Lijsbeth Michiels, weduwe van Cornelis Andriesse Snijder.
   Functie: Schepen van Heinenoord van 1655 tot 1666


 4. Jacob Leendertsz ( Vermaes) , *Maasdam ±1580 , † <3-1665 .

  x ±1600   Aegken Pouwels Weeda , * ±1580 , † Maasdam <1640.

  x ’s-Gravendeel 11-2-1640   Adriaentje Cornelisse , *’s-Gravendeel ±1595 , † >2-1665.
   Maasdam, 11-02-1640 Jacob Leendersen, wd. van Maasdam, en Ariaentjen Cornelissen, van ’s-Gravendeel, afk. Maasdam, getr. ’s-Gravendeel 11-02-1640.
   Kinderen: Marietje, Adriaantje, Paulus, Neeltje, Leendert en Inge (m).

   Maasdam, 20 juli 1651:
   Willem Maertenss., schout, Jan Dirckxss. van der Wier en Aryen Janss. Wesenhagen, heemraden.
   Barbar Geelloffendr. en Aeltye Jacobsdr., beiden onze inwoners, leggen op verzoek van Aryaentye Cornelis, huisvrouw van Jacob Leendertss., de verklaring af dat zij op 17 juli 1651 ten huize van AeltyeJacobsdr. waren en dat voornoemde Aryaentye Corn(elisdr. ’is comen loopen en geroopen en sloegen in haer handen en sach seer bebloet en dat zij seyde gebuyren segt hoe hebbe mijn Pieter seynen dochters geslaghen en vuyt gerecht. Zij seggen dat ick haer moer hebbe betovert. Sij willen hebbe dat ick haer weder segen’. De deposanten gingen samen naar het huis van Jacob Leendertss. en zagen daar veel bloed op de vloer en Aryaente Corn(elisdr.) zeide ’soo hebbe mijn geslagen dat ick dat gebloet hebbe’.
   Akte getekend door de schout en de seretaris J.W. Hoffman. De heemraden plaatsen hun handmerkje.

   Op 2-3-1665 in Maasdam compareert Ariaentjen Cornelis, weduwe van Jacob Leenderts zaliger, wonende op Maasdam, geassisteerd met Huyberecht Juybereghtse Muel, schoolmeester alhier, als haar gekoren voogd in dezen, welke verklaart dat zij, noch haar nakomelingen, van de kinderen en erfgenamen van Jacob Leenderts zaliger geen pacht noch enige interest zal pretenderen ten eeuwige dage, en zo als dit land is bezwaard en belast,. van alzulke 2 mergen lands in Nieuw-Bonaventura onder de jurisdictie van ’s-Gravendeel.
   Zij verklaart geen interest te pretenderen van alzulke 500 Car. gld. als zij comparante zou competeren wegens het huis, van welke interest de kinderen of erfgenamen vrij zullen wezen nu en ten eeuwige dage, en verklaart de comparante dienvolgens te te vernoegen met de pacht of afkomende vruchten van 5 mergen lands zonder iets dienaangaande te mogen
   pretenderen.
   Zij verklaart indien de opbrengst van de 5 mergen niet voldoende is om haar comparante jaarlijks de onderhouden dat in dat geval de kinderen of de erfgenamen de 500 car. gld. spruitende ter zake van het voornoemde huis zullen mogen gebruiken en aanspreken tot haar onderhoud.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.