Jacob Corsz , † ±1573.
Zoon van Cors Meeusz en NN. Cornelis Dircksdr .


x
    Jacobjen Jacobsdr , † <1574.

RECHTSBOVEN: De huidige kerk van Berkenwoude dateert uit 1512.

Kinderen:
 1. Jacob Jacobsz Cars , † <1626 .

  x   Ariaentje Arijensdr , † >1625.

  6 kinderen


 2. Bartholomeus Jacobsz ("De Grote Meeus") , † Hoornaar 22-12-1627 .
   Bartholomeus gen. de grote Meeus in de Lage Giessen.

   Meeus (Bartholomeus) Jacobsz., won. in de Lage Giessen onder Hoornaar, wordt vermeld in 1575, 1584 en 1604.
   In 1610 was hij leenman van de Hofstad Arkel.
   In 1623 maakte hij boedelscheiding.

   2-8-1628: Comelis Reinersz. de Roos te Hoornaar voor Cornelis Meeusz. te Hardinxveld bij dode van Meeus Jacobsz.,iens vader, waarna overdracht aan Comelis Jansz. te Schelluinen.

   Peije Huijgensz., van Ouderkerk, die man en voogd was van Dirckgen Cornelis Andriesdr., en Meeus Jacobsz., voor de helft, Cornelis Meusz. en Marritgen Meusdr.. de voorn. Meeus weeskinderen geproc. bij Maritgen Cornelis Andriesdr., zijn huysvrouw zalr.ged. voor de andere helft, verdeling van land op 4-12-1573.

   Gorinchem, , d.d. 8-11-1604: Willemke Willems, wedu van Adriaen Pauwelsz., geass. met haar broer Comelis Willemsz., ter eenre en Pleun Pauwelsz., als oom, met Meus Jacobsz., beiden als bloedvoogden van Marijke Adriaensdr., zijnde het nagelaten kind van het eerste genoemde echtpaar, ter andere zijde: scheiding en wel als volgt: Willemke Willemsdr. krijgt 3 morgen 1 hond land int laageind van Middelkoop, belend Oostwaerts de
   wedu en Westwaerts Cornelis IJmertsz., strekkende van de Leerbroekse Keelspittot de voorn. Cornelis IJmertsz. halve dwarssloot.

   Gorinchem, d.d. 21-1-1623:
   - Meeus Jacobsz., won. aan de Lage Giessen onder Hoornaar, wedr. van Adriaentge Ariensdr., ter eenre, en
   - Jan Lenertsz. geh. met Aechtge Bartholomeusdr., Adriaen van Drinckwaert Adriaensz. geh. met Mechtelt Bartholomeusdr., en Comelis Reijniersz. de Roos geh. met Maria Bartholomeusdr.;
   Zij zijn tsamen kinderen en alleen erfgenamen van hun moeder voorn. Adriaentge Ariensdr., zalr. ter eenre zijde, deling als volgt:
   (1) Meeus Jacobsz. 9 hond in het huisweer in de Lage Giessen, waarop Meeus Jacobsz. nu woont, strekkende van de halve nieuw gegraven wetering af tot Jan Aennen mergen toe, nog 5 ‘/Z morgen en 2 morgen leenland aan de Nieuwe Giessen aan weerszijde van het ‘Coninxweer’, nog 1 morgen binnendijks aan de Lage Giessen aan de Hofstede westwaerts van de steeg en
   (2) de drie kinderen 4 morgen in ‘t IJsbrants weer in de Lage Giessen, nog 4’/2 morgen in het Hulsterweer liggend voorn., nog 11 hond in het huisweer voorn., strekkende van de voordijkaf tot de halve nieuw gegraven wetering, belend ten Oosten Cornelis Stevensz. en ten Westen de grafelijkheid. Meeus Jacobsz. is verplicht de erfrente van 50 cargld. die de Regulieren te Bommel daarop sprekende hebben voor de helft te vrijwaren

  x   Marchje Cornelis Andrieszndr , † <1573.
   Kinderen: Corenlis en Marchje.

  x   Adriaentje Ariensdr , † Hoornaar 3-4-1622.
   Kinderen: Aechte, Mechtelt en Maria.
   De huysvr. van Meus Jacobs.

  5 kinderen


 3. Marritgen Jacobs , † <1604 .

   Marijken Jacobsdr. woonde in Middelkoop.

   Gorkum, d.d. 17-4-1589, Marijke Jacobsdr., wedu van Pauwel Dircksz., won. Middelkoop, geass. met haar broer Bartholomeus Jacobsz. ter eenre en Adriaen Pauwels, v.h.z. en z.s.m. voor Pioen Pauwels, Jacob Pauwels, Neeltge Pauwelsdr., Roelof Dircksz. geh. met Sijken Pauwelsdr., Adriaen Tonisz., geh. met Marijke Pauwelsdr. en Symon Dircksz. als oom en voogd van de onmondige Pauwel Pauwelsz., allen erfgenamen en kinderen van het eerst genoemde echtpaar, ter andere: scheiding. De kinderen krijgen wat vee en een rentebrief, sprekende op Jacob Cornelisz., nu ter tijt won. in Peursum, gehypotheceerd op 3 morgen t/2 hond land in de Achterbroek van Bercoude, met nog een rentebrief sprekende op Jacob Jacobsz., won. in de Achterbroek voorn.

   Gorkum, d.d. 27-12-1604: Gijsbert Meeusz., v.h.z. en als oom en gerechte bloedvoogd van het onmondige weeskind van Adriaen Thonisz. en van Adriaen Pauwelsz., en Roelof Dircksz. geh. met IJepke Pauwelsdr., tsamen erfgenamen ab intestato van hun moeder resp. bestemoeder Marijke Jacob&., deling en wel als volgt: (1) Gijsbert Meeusz., 4 morgen op ‘t laageind van Middelkoop in ‘t lange Neels weer, gemeen en onverdeeld met het nagelaten kind van Lambert Berntsz. zalr., (2) Pleun Pauwels en Roelof Dircksz. 7 hond in Leerbroek en (3) de twee weeskinderen 8 hond in Middelkoop aan de Huibrechtse kade.

   Gouda, , d.d. 22-11-1609: Jacob- en Arien Jacobs, broers, won. in de Achterbroek te Berkou, tevens voor hun broer Mees, en de kinderen van hun overleden zuster Marritgen,en de kinderen van hun overleden broer Willem, en voor Aert Jansz., won. Bloemendaal, geh. met Neeltgen Gerrits, Anna Foppen, zuster van Marritgen Foppen, Jan Cosyns, won. Bloemendaal, zoon van LijntgenGerrits, te samen erfgenamen van Marritgen Foppen, anders Maij metten Lappen, overleden te Gouda.

  x   Meeus .

  x <1574   Pauwel Dircksz , † <1589.
   Kinderen: Adriaen, Ploen, Jacob, Sijken, Marijke, Neeltge en Pauwel.

   Pauwel Dircksz woonde in Middelkoop. Hij had een broer Sijmon Dircksz.

   Berkenwoude, d.d. 12-8-1574: Pouwels Dircksz., tr. aan Cornelis Meeus Karsz., van Streefkerk, al zijn erfenis roerend en onroerend vanwege Marritgen Jacobs, syn wyf, aengecomen, bij overlijden van Jacob Kars ende Jaepgen Jacobs syn wys, die beyde onlanx overleden syn, syn voorschr. huysvrouwe ouders, ende dat voor de somme van 125 kar. gld. tot 40 gr. vlms. gerekend. Hij wordt betaald met een obligatie.

   Berkenwoude, d.d. 22-5-1575: Pouwels Dircksz. heeft in handen gesteld van Meeus Jacobsz. 5 van zijn koeien, niet te vervreemden, in verband met een lening ;an 8 pond gr. vlms vanwege de te bitalen pacht.

   Berkenwoude, 29-9-1583: Dirrick Pauwense, outomtrent 65 jr, verklaert
   bij eede dat hij met Jacop Karse, gezworene is geweest 10 ofte 12 jaren (geleden), en dat zij een rente op hun land hebben gevestigd ten profijte vant gemeen land van Westeinde van de Achterbroek.

  8 kinderen


 4. Willem Jacobsz , † <1609 .

   Willem Jacobsz was gehuwd, maar denaam van zijn vrouw is onbekend.

   Ouderkerk a/d IJssel, d.d. 12-1-1583: Jaecob Jaecobsz., won. Achterbroek, en tevens voor Meeus Jaecob, en Manitgen Jaecobs, zijn broer en zuster, Willem- en Arien Jaecobs, en verder Claes Dircksz. als voogd van de weeskinderen van Louweris Dircksz., won. in het Beyerse, tr. aan Aerien Jansz. al de bestervenisse land, huis etc. vanwegen Jacob Kers
   bij ‘t overlijden van Belichgen Karsdr. wijlen Brant Ariens vrou aanbestorven is, gelegen in de Neese in de hofstede van zalr.Brant Ariensz. in leven aldaer wonende, belend ten Oosten Aerien Jansz. en ten Westen Willem Ariensen C.S., belast met een kerckrente van Ouderkerk.

   Gouda, , d.d. 22-11-1609: Jacob- en Arien Jacobs, broers, won. in de Achterbroek te Berkou, tevens voor hun broer Mees, en de kinderen van hun overleden zuster Marritgen,en de kinderen van hun overleden broer Willem, en voor Aert Jansz., won. Bloemendaal, geh. met Neeltgen Gerrits, Anna Foppen, zuster van Marritgen Foppen, Jan Cosyns, won. Bloemendaal, zoon van LijntgenGerrits, te samen erfgenamen van Marritgen Foppen, anders Maij metten Lappen, overleden te Gouda.


 5. Arijen Jacobsz Cars , † <1633 .

   AryenJacobsz. Cars, won. Berkenwoude, erfgenaam namens zijn vrouw
   in 1579,oud-gezworene 1586, gezworene 1587, 1629, 1632, vermeld 1588,1594.

   Berkenwoude, d.d. 21-12-1651: Arijen Louwerensz., zijnde een zoon van Louwerens Arijensz. zalr., en zo erfgenaam van Arijen Jacobsz. Kars, zijn grootvader, tr. aan Cornelis Cornelisz. geh. met Marrichgen Pieters, eerder wedu van Claes Louwerensz., ½ morgen land in het oosteinde van de Achterbroek in ‘vriergen’ en in het westeinde van de
   Achterbroek in 4’/2 morgen land, gemeen met Grietgen Pieters,en kinderen en zwagers gemeen.

  x   Borchje Ariensdr , † <1633.
   Kinderen: Jacob, Lourijs, Neeltje en Jaepje.

   Berkenwoude. dd. 10-1-1633: Abraham Cornelisz., geh. met Pietergen Lourensdr., tr. aan Arijen Cornelisz., zijn oom, 1/8e deel van de landen en gedeelte, wat zij bij overlijden van Arijen Jacobsz. Kars en Borchtge Arijensdr., hun grootouders geerfd hadden, gelegen in het oosteinde en westeinde van de Achterbroek.

  4 kinderen


 6. Machteltgen Jacobsdr , † <1583 .

   Machgeltgen Jacobsdr., tr. Louweris Dircksz., won. in het Beyerse (onder
   Stolwijk), beiden overl. voor 1583. Zij lieten kinderen achter.

   Berkenwoude, d.d. 10-5-1586: Claes Dirricx ende Meeus Jacobsz.,
   voogden van de achtergelaten weeskinderen van Louweris Dirricksz. ende Machgeltge Jaecopsdr. verhueren aan Jaecop Jaecopsz. 2’/2 morgen liggende in ‘t westeinde van den Achterbroek, gemeen met Meeus Jaecopsz., voor 6 jaar, ingaende perty (= sint pieter)verleden ao. 1586 voor de somma van 50 stv. per jaar.

   Gouda, , d.d. 22-11-1609: Jacob- en Arien Jacobs, broers, won. in de Achterbroek te Berkou, tevens voor hun broer Mees, en de kinderen van hun overleden zuster Marritgen,en de kinderen van hun overleden broer Willem, en voor Aert Jansz., won. Bloemendaal, geh. met Neeltgen Gerrits, Anna Foppen, zuster van Marritgen Foppen, Jan Cosyns, won. Bloemendaal, zoon van LijntgenGerrits, te samen erfgenamen van Marritgen Foppen, anders Maij metten Lappen, overleden te Gouda.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.