Jacob Reijers , † <4-1619.
Zoon van ? .


x
    Lijntje Geerlofs , *Lopik ±1550 , [] Lopik 12-3-1619.
Kinderen:
 1. Cornelis Jacobsz .


 2. Geerlof Jacobsz Goethart .

   Lopik, 9-6-1634: Geerloff Jacobsz Goethert, voor hem selven, Jan Jansz Straver, als man ende voocht van Janneken Jacobs sijne huijsvrou, Mr. Cornelis Cornelisz, als vader, ende den voorsz. Geerloff Jacobsz Goethert, als oom ende bloetvoocht van de kinderen van Beertgen Jacobs, ende henl. sterck maeckende voor de selve onmundige weeskinderen van voorn. Beertgen Jacobs, tsamen kinderen en mede erfgenamen van Jacob Reijersz en Lijntgen Geerloffs, transporteerden ten behoeve van Reijer Jacobsz, haerl. broeder ende swager, 8 morgen 1 hont ende 10 roeden lants in Loopick beneden den Damwech, genaemt de Syduwe, strekkende van de heerlijkheid van Cabauw tot de halve landscheiding van Polsbroek, in twee weren elcx van 8 morgen lants, enz., ten oosten van Joost Gijsbert Brenincxs, ten westen belend door Johan Wachtelaer, kanunnik van St. Marie te Utrecht


 3. Jannigje Jacobs (Janneken Jacobs) .

  x   Jan Jansz Straver .
   Jan Jansz Straver, als man ende voocht van Janneken Jacobs sijne huijsvrou. Mogelijk hadden zij een zoon Jacobus??

   De oorsprong van de familie Straver zou rond 1400 in Lopik liggen. De naam Straver komt in Lopik in 1584 voor het eerst voor in een waterschapsarchief.

   Wsl. is Jan Jansz Straver een zoon van Jan Gerrits Straver en heeft hij een broer Hendrick Jans en een zus Dirckgen Jans Straver, die op 20-10-1623 in Lopik trouwde met Bart Cornelisz Maker uit Lopikerkapel. In dat geval had Jan Jansz Straver ook nog een broer Cornelis Gerrits Straver (†±1625), gehuwd met Maeijcke Willems. Zie: http://www.wistra.be/genea/straver/indexstraver2.html

   Getrouwd voor de schepenen van Lopik op 20-10-1623: Bart Cornelisz., wedr. van Maeijcken Jansdr., wonende in Cabau, geass. m. Cornelis Jansz., zijn vader, met Dirckgen Jans, j.d. uit Lopick, geass. m. Jan Jansz. Straver, haar broeder.


 4. Beertgen Jacobs .

   Mr. Cornelis Cornelisz, als vader, ende den voorsz. Geerloff Jacobsz Goethert, als oom ende bloetvoocht van de kinderen van Beertgen Jacob.


 5. Reijer Jacobsz Goethart .
  Reijer Jacobsz trad op als getuige bij de doop van Adriaantje Ariens Maat .

   Zijn jongste kinderen gebruikten de achternaam Goedhart.

   Goudriaan, 28-1-1627: Neeltgen Ariens wede van Cornelis Jacobs geass. met Pouwels Ariens haar broeder ter eenre Geerloff Jacobs won. op de Vlist en Reijer Jacobs won. Lopik als bloetvoogden van de weeskinderen Arien Cornelis ca 16 jaar, Jacob Cornelis ca 12 jaar, Marichgen Cornelis ca 8 jaar (Lijntje?).

   Lopik, 1-2-1630: Reijer Jacobsz, wonende in den gerechte van Lopick, als weduwenaer ende boedelheerder van za. Marichgen Aerts, sijne overledene huijsvrou, geassisteert met Geerloff Jacobsz, sijn broeder, Mr. Cornelis Cornelisz ende Jan Jansz, sijne swagers, ter eenre, ende Adriaen Aertsz met Claes Aertsz, als omen ende bloetvoochden van de kinderen van de voorn. Marichgen Aerts bij Reijer Jacobsz verweckt, sijnde selve kinderen 4 int getall met namen Weijntgen Reijers, out 13, Aert Reijersz, oudt 9, Laurens Reijersz, out 7, ende Cornelis Reijersz, out 4 jaren ofte elcx daer omtrent, sijnde de voorn. 2 voochden geassisteert met Daniell Sebastiaensz, der voorsz. kinderen outoom, ter anderen sijde, bekennen met malcanderen opgerecht te hebben een maeckgescheijt belangende der voorn. kinderen moederlicke erffenisse.

  x <1618   Marrigje Aart Bastiaansdr (Marrigje Aarts) .

   Marrigje is een dochter van Aart Bastiaans en Wijntje Adriaans en een kleindochter van Bastiaan Claasz., Hendrikje Corsdr. en Adriaan Pieters.

  x Lopik 13-2-1631   Lijntje Jans Stout .
      Dochter van Jan Cornelisz Stout en Adriaentgen Claesdr .

   De predikant van Langerak ter eenre en Reijer Jacobs uijt Lopick man en voogd van Lijntgen Jans (STOUT), deden een loting op 16-11-1650.

  9 kinderen


 6. Adriaantje Jacobs , *Lopik ±1575 , † <9-1619 .

  x <1600   Adriaen Claesz (Arien Claasz) Maat , * ±1570 , † <4-1627.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.