Jan .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Jan Jans de Jonge , † 1646 .
  Jan Jans de Jonge trad op als getuige bij de doop van Maijken Sebastiaenssen (Maaijken Bastiaans) , de doop van Peter Thomasse ( Rommen) (?) , de doop van Johannes Roothals (?) , de doop van Peeterke Claessen Trip .
   Taxatie aangebracht door Catharina Jans, wed.van Meerten Adriaens, als erfgename van Jan Jans de Jonge, hun broeder, dezer wereld zonder kinderen overleden, van diens nagelaten goederen.

   Capelle, 8-5-1646:
   Erfdeling van de goederen van Jan Jans de Jonge door Bejaterix Adriaens Roothals, laatst wed. van Jan Jans de Jonge, met Sebastiaen de Roij, zwager ter eenre, en Catalijn Jans., wed van Merten Adriaens, met Adriaen Mertens, zoon, Jan Gerits, zwager, en Anna Jans, laatst wed. van Peeter Adriaens.

   Copie uit het testament van Jan Jans de Jongen. Genoemd: de HG, Berbelken Jans Schapen voorkinderen bij Heijliger Jans, Adriaen Meertens, Anneken Jans, zus, Jenneken Jans kinderen.
   Toegevoegd: Jan Heiligers en Cornelis Heiligers zijn voldaan, 1652. De kinderen van Janneken Jans Schaap bij Adriaen Jan [??] hebben geld gekregen van Cathalijn Jans, Peeter
   Jans Schaep is oom. Anna Jans, wed. van Peeter Adriaens Dolck, is voldaan door Lijntken Jans, zus. Op 8-5-1646 ratificeert Anna Jans laatst wed van Peeter Adriaens, als betrokkene bij bovenstaand testament van Jan Jans de Jonge, het testament.

   Taxatie van de goederen aangebracht door Catalijn Jans, als zus van Jan Jan Jans de Jonge.

   Op huijden desen xxje februarij anno xvjc ende derttien [in 1613 in Capelle] compareerden Caterina (in kop Lijnken) Jansdr., als naegelaten weduwe wijlen Meerten Adriaenss, haeren man sa. was met haer adiunct ende geassisteert Jan Janss de Jonge, haeren broeder, mitsgaders Peter Adriaenss en de Jan Adriaenss, begroeders, haeren swagers, ende heeft wettelijcke aengenomen haeren ses onmondige weeskijnderen verweckt bij Meerten Adriaenss.

   Opten xviije november anno 1627 compareerden [in Capelle] Jan Janss den Jongen, ter eenre, ende Aert Gosenss, mede voor sijne kijnderen, Andries Peterss voor de weeskijnderen van Merten Mertenss, alle erffgenamen van Aentken Driessen, huijsvrou was van Jan Janss ter andere sijden. Zij sluiten een akkoord.

   Copie uit 1630 tusschen Herman de Roij, schouteth tot Thilborch, Jan Janss cum socijs ende Adriaen Joachimss den Ouden.
   Wij Herman de Roij, schoutwth tot Thilborch voor mij selven, Jan Janss den Jongen x Beateris Adriaensdr voor mij selven als eijgenaers van negen geerden landts gelegen inden ambachte van nederveen. Noch de selve Jan Janss den Jongen als voocht, geassisteert met Andries Peterss, secr inde Vrijhoeven als toesiender, voor de weeskijnderen van Meerten Meertenss, Sijmon Dirckss [Buemen] van Loon voor mij selven ende Peter Antoniss vander Maes voor mijn selven, alle als eijgenaeren van een stuck landts, mede gelegen inde ambachte van Nederveen. Zij renuntieren van het wegen en stegen over de delle van
   Adriaen Joachimss den ouden.

   Capelle, 12-11-1633: Erffdeelinge aengebrocht bij
   - Adriaen Meertenss, Jan Geritss x Truijcken Meertensdr ende Jan Janss den Jongen als voocht over Maeijken Meertensdr, alle kijnderen van Meerten Adriaenss za., ter eenre, ende
   - Jan Adriaenss x Adriaentken Jansdr., ter andere sijden;
   ende dat van seeckere goederen haer aengecomen ende bestorven van Peeterken Adriaen Janss, haer
   bestemoeder za, ende sijn ijder geloot ende bedeelt als volcht.

   Capelle, 15-3-1639: Erffdeelinge voor recht aengebracht bij
   - Jan Janss den Jongen, wednr. van Aentken Dries ,voor d’eene helft, ende
   - Peeter Meertenss voor sijn selven voor een vierde paert,
   - Andries Aert Goossens voor hem selven voor een vierde paert, als last ende procuratie hebbende van Willem Aert Goossens als ende vervangende
   - Sijken ende Aentken Aert Goossens, sijne susters, ende deselve mede als voocht over het naergelaten weeskijnt van
   - Peeterken Aert Goossens ende d’selve mede als voocht ende oom vande kijnderen van
   - Corst Peeterss alias Roijkens ende d’selve present ende mede als voocht over de kijnderen van
   - Peter Goossens voorss verweckt in echte bedde bij Anneken Aert Goossens ende d’selve Peeter
   Goossens mede present ende
   - Dirck Aert Goosen voor hem selven;
   Zij zijn erffgenamen van Aentken Dries, de voorss kijnder grootmoeder za., ter andere zijde.
   Dnde dat van het geseet mette huijsinge, schueren ende geboomten daerop staende mey het ackerlant daeraen
   gelegen, nietteghenstaende het testament den voorn Jan Janss ende de voorss kijnder grootmoeder ten regarde vande hoffstadt ende wooninge malcanderen gemaeckt.
   Beroep: Heemraad

  x <1626   Aentken Andries (Aentke Dries) , † ±1627.
   Opten xviije november anno 1627 in Capelle compareerden Jan Janss den Jongen, ter eenre, ende Aert Gosenss mede voor sijne kijnderen, Andries Peterss voor de weeskijnderen van Merten Mertenss, alle erffgenamen van Aentken Driessen, huijsvrou was van Jan Janss ter andere sijden. Zij sluiten een akkoord.

   Smaeldeelinge voor recht aengebrcht tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Aentken Andriesdr, huijsvrou was van Jan Janss den Jongen, desen viije november anno 1627.
   Inden iersten is Jan Janss den Jongen als voocht ende Andries Peterss als toesiender tot behoeff der weeskijnderen van Merten Mertenss za in bijwesen van Peter Mertenss een der selver weeskijnderen geloodt [..]. Item hiertegens sijn Andries Aertss met sijne broeders, susters ende swagers, geassisteert ende ten overstaen van Aert Gosenss, haeren vader, geloodt. …

   Op huijden desen xe junij anno 1626 in Capelle compareerden Jan Janss den Jongen, ter eenre, ende Aennken Dries, sijne huijsvrou ter andere sijden. Zij maken hun testament.
   Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen Sebastiaen Peterss Boer ter eenre ende sijne kijnderen ter andere sijden, desen xe junij 1626. Inden iertsen is Sebastiaen Peterss Boer geloodt [..]. Item hier tegens is Wouter Janss x [..] Petersdr geloodt [..]. Item hier tegens is Sebastiaen Sebastiaenss ten overstaen van Lauris Wouterss, sijnen voocht, geloodt [..].

   Capelle, 8-11-1627:
   Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen Jan Janss den Jongen ter eenre ende de kijnderen ende erffgenamen van Aentken Droess za. ter andere sijden, desen viije november anno 1627.
   Inden iersten is Jan Janss den Jongen geloodt [..].
   Item hiertegens sijn de kijnderen van Aert Gosenss te weeten: Andries Aertss mede als voocht voor Willem Aertss, Sijken ende Aentken Aerts, Cornelis Aertss, die hij Andries voorss. assiateert met Aert Gosenss, sijnen vader, alhier was vervangende ende daer voor sterck was Maeijcken, Dirck Aertss, Peter Gosenss x Anneken Aertss, Corst Peterss x Maeijken Aertsdr ende Peterken Aertsdr voor deen helft ende Andries Peterss als toesiender tot behoeff der weeskijnderen van Merten Mertenss za in bijwesen van Peter Mertenss voor dander helft geloodt [..].

   Opten xviije november anno 1627 compareerden Jan Janss den Jongen ter eenre ende Aert Gosenss mede voor sijne kijnderen, Andries Peterss voor de weeskijnderen van Merten Mertenss, alle erffgenamen van Aentken Driessen, huijsvrou was van Jan Janss ter andere sijden. Zij sluiten een akkoord.

   Capelle, 3-3-1638: Erffdeelinge voor recht aengebracht bij
   - Peeter Meertenss, ter eenre, ende
   - Aentken Meertensdr., geassisteert met Andries Peeterss, als oom ende voocht ter andere zijde,
   ende dat van seeckere erffgoederen haer aengecomen ende bestorven van haer vader ende moeder za.,
   mitsgaders van Aentken Dries, haar grootmoeder ende Eltken Adriaens, haer nichte.

   Aentken Dries was dus de grootmoeder van de kinderen van Meerten.

  x Nederveen-Capelle 27-2-1628   Beatris Adriaens Roothals , * ±1565 .
      Dochter van Adriaen Wouterse Roothals en Eelken Adriaen Kuijsten .
   Otr. op 12-2-1628 in Nederveen-Capelle.
   Get. bij het huwelijk: Sebastiaen Pietersz (Bastiaen Pietersz) de Roij .

   Jan Jans de Jonge en Beatrix Adriaensdr. maken huwelijksche voorwaarden op 9 Febr. 1628; zij wordt geassisteerd door Sebastinen Peters de Roy, haar schoonzoon.

   Jan Jans de Jonge Heemrad, wedr. van Aentgen Dries, van Cap., won. a/d Nieuwvaart, en Biatris Adriaens Roothals, laetst wed. van Heijndrick Dircx, van en won. te Cap.

   Beatrix Roothals Adriaensdr.

   Uit Beatrix’ 1e huwelijk met Jan Rutten stamt de familie Van Son.

   Trouwregister Nederveen-Capelle:
   "2 Sept. 1612: Hendrik Diericxs, jongesel, schipper, met Beatrix Adriaensdr., wede van wijlen Jan Rutten, beijde woonende tot Cappell." en
   "ondertr. 12 Febr. 1626: Jan Jans de Jonge, heemraad alhier, wonende op te Nieuwevaert & wedr. van Arentgen Dries, met Beatrix Adriaens Roothals, van Cappel, laetst wed. van Heijndrick Dircx van der Maes, wonachtich alhier.".

   Capelle, 3-11-1612: Hendrick Dierckss vander Maes, toecomende bruijdegom, ende met hem geassisteert Ghijsbert Claess, sijnen schoonvader [=stiefvader] ende Machtelt Cornelis, sijnen eijgen
   moeder, ende Maria Dircks, sijner suster ter eenre als oock Biatrix Adriaensdr, als toecomende bruijt, met haer geassisteert Jan Janss, haeren oudtse soon, met Wouter Adriaenss Roothals, haeren broeder, ter andere sijden. Zij maken hun huwelijkse
   voorwaarden.

   Capelle, 8-5-1646:
   Erfdeling van de goederen van Jan Jans de Jonge door Bejaterix Adriaens Roothals, laatst wed. van Jan Jans de Jonge, met Sebastiaen de Roij, zwager ter eenre, en Catalijn Jans., wed van Merten Adriaens, met Adriaen Mertens, zoon, Jan Gerits, zwager, en Anna Jans, laatst wed. van Peeter Adriaens.


 2. Anna Jans (Anneken Jans) .

   Anna Jans, wed. van Peeter Adriaens Dolck, is voldaan door Lijntken Jans, zus.

  x   Peter Adriaenss Dolck , † <1647.
      Zoon van Adriaen Janse Dolck en Peterke Mertens .

   Op 2-10-1595 in Capelle compareerden Peeterken Mertens ,weduwe Ariaen Janss Dellinck, met Peeter ende Merten Adriaenss, haren twee soenen, mede namens Jan Adriaenss, haeren broeder, ende Peeter Corneliss ende gaven over met eender vrijer ghiften soo recht is jacop Corneliss.

   Op huijden desen xxje februarij anno xvjc ende derttien [in 1613 in Capelle] compareerden Caterina/Lijnken Jansdr., als naegelaten weduwe wijlen Meerten Adriaenss, haeren man sa. was met haer adiunct ende geassisteert Jan Janss de Jonge, haeren broeder, mitsgaders Peter Adriaenss en de Jan Adriaenss, begroeders, haeren swagers, ende heeft wettelijcke aengenomen haeren ses onmondige weeskijnderen verweckt bij Meerten Adriaenss.

   Copie uit het testament van Jan Jans de Jongen. Genoemd: de HG, Berbelken Jans Schapen voorkinderen bij Heijliger Jans, Adriaen Meertens, Anneken Jans, zus, Jenneken Jans kinderen.
   Toegevoegd: Jan Heiligers en Cornelis Heiligers zijn voldaan, 1652. De kinderen van Janneken Jans Schaap bij Adriaen Jan [??] hebben geld gekregen van Cathalijn Jans, Peeter
   Jans Schaep is oom. Anna Jans, wed. van Peeter Adriaens Dolck, is voldaan door Lijntken Jans, zus.


 3. Catelijn Janse (Lijntken Jans) , * ±1585 .

  x ±1608   Maerten Adriaensz (Meerten Arienssen) Dolck , *Capelle (NB) ±1580 , † <1614.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.