Jan Corneliz Eerlant de Jonge (Jan Cornelisse Jonge Jan) , *Krimpen a/d Lek ±1585 , † ±1660.
Zoon van Cornelis Jans Eerlantsz en Meijnsje Jacobse .


x
    Huijbertge Jansse (van) Westerhout , † 1689.

RECHTSBOVEN: De omgeving van Krimpen a/d Lek.

Kinderen:
 1. Angenietje Jans Eerlant .
  Angenietje Jans trad op als getuige bij de doop van Lijntje Joosten den Tom .

   Agnietje trouwde Arijen Leendertsz, won. in Lekkerkerk.


 2. Meijnsie Jans Eerlant , * ±1650 , [] Lekkerkerk ±10-10-1727.

  x Lekkerkerk 9-4-1673   Joost Jacobsz den Tom , * ±1630 , † 1703, [] Lekkerkerk ±12-9-1703.

  3 kinderen


 3. Marchje Jans (Merichje Janse) Eerlant , * ±1655 .

   Merichje/Marchje trouwde Pieter Jacobsz., won. in ’s-Gravendeel.

  x ±1678   Pieter Jacobsz Verdonk , * ±1628 , † >1706.
      Zoon van Jacob Verdonck en Ariaentje Reijnen .
   Merichje Jansdr., tr. Pieter Jacobsz., won. ‘s-Gravendeel.


 4. Jannetje Janse Eerlant , * >1655 , † Krimpen a/d Lek ±15-9-1738 , [] Krimpen a/d Lek .
  Get. bij de overl. aangifte: Arij Cornelisse van der Sluijs .
  Jannetje Janse trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Cornelis Pieters Boender .
   Op 15-9-1738 Geeft Arij Corneelisse van der Sluijs aan het lijk van sijn vrouws moeder Jannetie Eerland, wed. Cornelis Boender, om begraaven te werden onder de classes van drie gulden.

   Jannetje trouwde Cornelis Pieters Boender, won. in Krimpen a/d Lek.

   Op 26 dec. 1711 werd in Krimpen a/d Lek bepaald "dat Jannetje, wed.
   van Cornelis Pieterse Boender, sal blijven behouden haer derde part buijtendijcx in den boomgaert en sloot".

   Op 23 junij 1678, des voormidaegs de klocke omtrent elff uijren, compareerde voor ons Jacobus Breetvelt Stadthouder van de Schout, Boudewijn Sentense Vermeulen, ende Danckert Arijense,
   Heemraden tot Crimpen op de Lecq:
   Den eersame Cornelis Cornelisse ende de eerbare Huijbertie Jansd., echteluijden. Cornelis Cornelisse sieck te bedden leggende, Huijbertie Jansd. sijnde gesont van lichaem. Te kennen gevende van hun tijdelijke goederen te willen disponeren.
   Verclaarde testateur eerstelijck te legateren aan Cornelis Pieterse Boender, sijn testateurs susters soon, de somme van 200 car. gld.
   Item nogh aan Jannetje Jans, jongste dochter van de voorn. sijn huijsvrouw, gelijcke somme van 200 car. gld.
   Wijders te prelegateren aan sijn huijsvrouw Huijbertie Jansd. het huijs ende erve, daar inne sij testateuren jegenwoordigh sijn woonende, staande binnen de poorterije van dese dorpe. Bel; t.o.
   Arijen Cornelisse Timmerman, ende t.w. Hillegont Michielsd. Streckende voor vant binnenste wagenspoor aff, tot Bouwen Sentense eijgen toe.
   Item nogh soodanige grientvelt en gerechticheijt in padt ende sloot, als sij luijden int selve weer buijtendijcx sijn hebbende en bij haar gecost is, uijt den boedel van sal. Leendert Pieterse Metselaar.
   Verclaarde verder sijn huijsvrouw tot universeele erfgenaame te stellen, wel verstaande nogtans, dat Arijen Arijense, sijn testateurs halve broeder, nevens sijn susters, meteen heele hondt sal deelen als
   denselve daarinne wel expresselijck institueerde.
   De testatrice verclaarde wanneer sij de langslevende soude wesen, tot haar universeele erfgenaam te stellen haar vijf kinderen.

   De wed. Corn. Pt. Boender gebruikte in 1728 in het Cornelis Toonisens Weer te Krimpen a/d Lek 5 h. 76 r. land.

  x   Cornelis Pieters Boender , * ±1658 , [] Krimpen a/d Lek 1703.
      Zoon van Pieter Jacobse Boender en Barbertgen Cornelis .
   Zij hadden een dochter Margie.
   Op 11-8-1703 Geeft Jannetie Jans aen t lijk van haer man Corns. Prse. Boender, gehoorende onder de classis van f 3.-.-

   In Kr. a/d Lek werd ƒ3 betaald op 11-9-1703 door Jannetje Jans voor het begraven van haar man Cornelis Pietersz. Boender.

   Cornelis is een zoon van Pieter Jacobse Boender en diens weduwe Barbertgen Cornelisd.

   Krimpen a/d Lek, 16 nov. 1662: Barbertgen Cornelisd. wed. wijlen Pieter Jacobse Boender zal. geass. met Adriaen Adriaense
   Schoemaker, hare broeder (!) ter eenre. Jacob Pieterse Boender, des overledene zijnen geweesene vader, vergeselschapt met Cornelis Pieterse Timmerman, regte bestorven bloetvoochden van de
   naergelaten weeskinderen van de voorn. Pieter Jacobse Boender, geprocreeert bij voorn. Barbertgen Cornelisd. ter andere sijde.
   Te kennen gevende in alle minne zijn overgecomen dat de wed. hare twee onmondige kinderen, namentlijck Cornelis Pieterse Boender out 4 jaer, ende Jacob Pieterse Boender out 48 weken, belooft te sullen alimenteren ende onderhouden, waer tegens sij sal blijven int besit van de boedel.

   Krimpen a/d Lek, 26 jan. 1666: Leendert Metselaer Pietersz. is schuldich aen de Huijsarmen van Crimpen op te Lecke. de somme van 100 gld. welcke hij uijt handen van Jan Joppen ende Adriaen Adriaense Visser, Diaconijmeesters ontfangen heeft, tegen een rente van 3-15-0. van de 100 int jaer. Waer tegen hij verbindt zijn huijs ende erf, mitsgaders een grientgen buijtendijcx voor deselve
   huijsinge, daer Barbertgen Cornelisd., wed. Pieter Jacobse Boender, ten oosten, ende Huijbertgen Jansd., wed. wijlen Jan Cornelisse Eerlant de Jonge, ten westen naest gehuijst sijn.

   Op 19 junij 1679 compareerde [in Krimpen a/d Lek] voor de stadthouder ende Jacob Pieterse Capteijn ende Boudewijn
   Sentense Vermeulen, Heemraden tot Crimpen aan de Lecq.:
   Waligh Maartense Crom, ende Arijaantie Cornelis, echteluijden, wonende int boveneijnde van Leckerkerck, sijnde jegenwoordigh ter Secretarije alhier.
   Te kennen gevende mutueel te willen testeren, verclaarde sij testatrice als langstlevende te willen legateren aan haar suster Barbertie Cornelis, haar testatrice kleederen en juweelen. Verklaarde te stellen tot voogden over minderj. erfgenamen nevens de langstlevende, de eersame Arijen Arijense de Kroon, haar testatrice halve broeder, en Dirck Huijgens, haar testateuren swager, mitsgaders Cornelis Pieterse Boender haren neve, alle wonende tot Crimpen.

   Op 26 maart 1681, compareerde Johannis Arijaense Koningh, ende Pieter en Lucas Cornelisse Groen, onse inwoonders, sijnde van competenten ouderdom. De welcke verclaarde, attesteerden ende getuijgden bij ware woorden, in plaatse van solemneele eede, ter requisitie van Dirck Huijgen ende Cornelis en Jacob Pieterse Boender, sijne schoonsoonen, mede inwoonders alhier. Hoe waar is, dat sij deposanten op saterdagh verleden, sijnde, geweest den 23e maart 1681, nevens de twee eerste requiranten, sijn geweest op de Kinderdijck onder Alblasserdam, bij den persoon en aan de woonstede van eenen Cornelis Cornelisse, daar de twee laatste requiranten van dese verleden winter hebben houpen gemaackt.

   Op 21 julij 1682 in Krimpen a/d Lek compareerde Cornelis Pieterse Boender, ende Jannetje Janse, sijn huijsvrouw, onse inwoonders, Cornelis sieck te bedde leggende. Jannetje clouck ende gesont.
   Te kennen gevende mutueel te willen testeren. Stellen tot vooght ofte voogdese over de minderj. erfgenamen, de langst levende van hen beijden.

   Op 26 meij 1684 compareerde Pieter Joosten Huijsert, Heemraet alhier. Welcke verclaarde schuldigh te sijn aan Cornelis Pieterse Boender mede onse inwoonder, de somme van 600 gld.
   Op heden 22 meij 1686 heeft Pieter Joosten Huijsert bovenstaande obligatie van 600 gld. voldaen ende betaelt aan de huijsvrouw van gemelte Boender, toen overleden.

   Op 9 junij 1684 in Krimpen a/d Lek "Bekennen ick Cornelis Pieterse Boender, soon van gemelte Barbertgen Cornelisd. voldaan ende betaelt te sijn van mijn vaders erffenisse, niets uijtgesondert door mijn schoonvader [=stiefvader] Dirck Huijgense."

   Op 18 feb. 1689 compareerde Arijaantie Cornelis, wed. van Walich Maartense Crom, onse inwoonster [..]. Ende verclaarde tot haar universeele erfgenaam haar [..] suster Barber Cornelis. Stelt tot voogden over minderj. erfgenamen, Cornelis Pieters Boender, ende Jacob Pieterse Boender, haar testatrice cosijns.

   Get. bij de overl. aangifte: Jannetje Janse Eerlant .

  1 kinderen


 5. Neeltje Janse Eerlant , * <1660 .

   Neeltje Janse trouwde Cornelis de Heer, won. in Wieldrecht.

   Rijsoord, 14-2-1676: Cornelis Ariensz Altena en Neeltie Jans Erlant, echtpaar te Wieldrecht onder de Mijl achter Dordrecht, benoemen elkaar tot erfgenaam en specificeren de goederen die zij aan elkaar nalaten.

   Het testament van Margriet Snijder, wed. wijlen Jan Wesselse van Westerholt, vermelde "Neeltgen Jans, het kint van Huijbertgen Jans, sal hebben haer root rockje".

  x <1677   Cornelis Ariensz de Heer , † <1690.
   Neeltie Janse, wed. van Cornelis de Heer, wonende tot Wieldrecht, wordt op 30-11-1689 in Krimpen a/d Lek vermeld.
   Een Cornelis Pieterse de Heer, out 45, wordt op 12 julij 1689 in Krimpen a/d Lek vermeld.

   Op 8 dec. 1678 compareerde voor Jacobus Breetvelt, Cornelis Janse Eerlant, ende Danckert Adrijaanse, Stadthouder ende Heemraden tot Crimpen:
   - Trijntie Jans, jegenwoordigh huijsvrouw van Frans Pieterse Spruijbroeck, Mr. Slootmaker, wonende tot Sprange, ter Secretarije deser affibacht. Te kennen gevende van haar goederen te disponeren, eerstelijck te institueren tot haar mede erfgenamen.
   De drie minderj. kinderen van haar overleden dochter Ploontie Jacobs Hollerat, met namen Abraham en Arijen en Arijaantie Cornelis, geprocreeert bij Cornelis de Heer, wonende jegenwoordigh tot Wieldrecht over sGravendeel.
   Ende boven de legitime portien der kinderen, te stellen tot universeele erfgenamen haare broeder ende suster met namen Mees Janse ende Marchje Jans. Stellende tot voogden over de minderj. erfgenamen Mees Janse ende Pieter Janse haar broeders.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.