Jan Cornelisz , † <1617.
Zoon van ? .


x
    NN. Cornelis Eerlantsdr .
Kinderen:
 1. Krijntge Jans .

   Krijntge/Trijntge Jans, weduwe van Jan Cornelisse.

   Te Krimpen a/d Lek op 7 marti 1645 compareerde de eerbare
   - Krijntge Jans, wed. wijlen Jan Cornelis Jans zal. geass. met Gerrit Janse ende Cornelis Jansz. hare broeders, oock met Aert Geerloffse hare swager, ter eenre.
   - Cornelis Janse ende Jan Janse haer kinderen, die haer beijde sterck maken voor Ariaentgen Jans
   ende Maritge Jans de oudste hare susters, mitsgaders Cornelis Cornelisse den Blinde ende Pieter Pieterse rechte bestorven bloetvoogden, vergeselschapt met de Schout als Oppervooght van de onmondige kinderen bij Jan Cornelisse voorn. nagelaten, met name Maritge Jans, Zijchje Jans, ende Crijntgen Jans dochters.
   Welcke 7 kinderen de voorn. Crijntgen Jans geprocreeert heeft bij voorn. Jan Cornelisse.
   Te kennen gevende in de minne te sijn overgekomen, nopende de erffenisse de kinderen competerende van hare vader. Dat de weduwe sal blijven int volle besit van alle goederen tot de mondige dagen van de vier jongste kinderen.

  x   Jan Cornelis Jans (Jan Cornelisse) , † <4-1645.
   Zij hadden zonen Cornelis Janse en Jan Janse.

   Krimpen a/d Lek, 1641: Staet ende inventaris is int sterffhuijse van Jan Cornelisse gedaen makende bij Trijntge Jans, wed.
   van Jan Cornelisse voorn. ten overstaen van Cornelis Cornelisse Bosch, ende Heemraden tot
   Crimpen op de Lecq, int bij wesen van Aert Geerloffse, Gerrit Janse, Cornelis Janse, Pieter Pieterse, ende Cornelis Cornelisse den Blinde, als vrinden off voogden van de onmondige kinderen.
   Landen, huijsen, ende onroerende goederen soo tot Crimpen op de Lecq ende tot Ouderkerck op
   dIJssel als volght;
   Eerstelijck tot Crimpen, een huijs en hoff, mettet erf ende 19 mergen lants daer achter gelegen,
   ter somme van 600 pond te gr.vl. 11400-0-0.
   Tot Ouderkerck op dIJssel 12 mergen, de welcke in de jare 1642 sijn gekocht,
   ende jegenwoordich waerdich te sijn 7200-0-0.
   Koeijen ende paerden, huijsraet ende alle in den boel is gerekent de somme van 1500-0-0.
   Ontfangh totalis 20100-0-0.
   Aen schult een somme van 3000-0-0.
   Blijft suijvers 17000-0-0

  4 kinderen


 2. Cornelis Jansz .


 3. Gerrit Jansz .


 4. Merchje Jans , * ±1585 , † Krimpen a/d Lek 8-4-1677 , [] Krimpen a/d Lek .

  x   Aert Geerloffse ( Ligthart) , † Krimpen a/d Lek ±1654.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.