Jan Dirck Francken (Jan Dirck Vranckensen) , † >1620.
Zoon van Dirck Francken .


x ±1585
    Lijsgen .    

x >1595
    Marichien .
Kinderen:
 1. Marijke Jans , * ±1585 .

   Marijke hertrouwde met (2) Floris Maertensz.
   Marijke kreeg de volgende kinderen:
   - Theuntge Thonisdr,
   - Maerten Florisz,
   - Peeter Florisz en
   - Lijsgen Florisse. Lijsgen trouwde Bastiaen Pietersz.

  x ±1605   Anthonis Adriaensz .

  1 kinderen


 2. Dirck Jansz , * ±1590 , † ±1653 .
   De erfenis van Dirck Jansz werd op 7-6-1654 in Noordeloos verdeeld onder zijn familieleden.

   Dirck was j.g. van Noordeloos, toen hij in 1619 trouwde met Lijsbeth Wouters. Hun huwelijk bleef kinderloos.


 3. Gheerit Janssen , * ±1593 , † <1650 .

   Gheerit Janssen trouwde Aeltgen Jans en had kinderen Lijsbeth en Jan.

   Noordeloos, 18-1-1620:
   Ondervraging op verzoek van Antheunis Sijmonsen door schepenen v/d getuigen Matheeus Jorissen oud 32 jaar en Gheerit Janssen oud 27 jaar. Op 1-12-1619: toen Jan Dirck Francken zijn kind liet dopen en ging toen naar het craemmaal in zijn huis waar ook Dirck Janssen schepen alhier aanwezg was. Deze Dirck Janssen zou gezegd hebben tegen het naaste buurwijff van Jan Dircksen a/d oostzijde Sebastiaenke Cornelisd x Bastiaen Matheeussen za: ‘ghij hebt daer een stuck schelmis in huijs, een stuck dieffs, die op die galch gebannen is’
   (kennelijk is deze schelm de voornoemde Antheunis Sijmonsen).

  x   Aeltgen Jans .

   Noordeloos, 2.6.1649:
   - FRANCK JANSZ won. in Peursum trp. voor fl.875 aan AELTGEN JANS, wedu van GERRIT JANSZ zalr., won. op Hoornaer, in de lande van Arkel 1m3h50r op Grootewaert, str. van de halve middelwech af tot de dwarssloot van het lant van CORNELIS GERRITSZ toe.
   - CORNELIS GERRITSZ won. Noordeloos, trp. voor fl. 1.350 aan AELTGEN JANS, wedu
   van GERRIT JANSZ zalr. won. Hoornaer de volgende partijen lants op Grootewaert, tesamen 2m5h17r, t.w.
   1e een camp lants over de pijp, ow het land van CORNELIS DIRCXSZ ww tot JANNICHIE ARIENS BORGERS lant toe, zw de voorn. JANNICHIE BORGERS en nw HENDRICK
   ARIENSZ
   2e een campien over de vaert, str. van het lant van voorn. AELTGE JANS af tot de vaert toe, boven FRANCK JANSZ en beneden de voorn. JANNICHJE ARIENS BORGERS.

  2 kinderen


 4. Fijken Jans , * ±1595 .

   Fijken trouwde in 1617 met Hendrick Matthijsz van Couwenburg. Kinderen: Matthijs, Jan, Pieter, Leonard en Elisabeth (getrouwd met Michiel van Steenwinckel).


 5. Franck Jansz , * >1595 , † ±1662 .
   Op 15-9-1662 in Noordeloos was sprake van de kinderen van Franck Jansz zalr.

   Franck trouwde Lijsken Gerrits en had kinderen: Jan en Gerrit.

   Noordeloos, 23.10.1643: FRANCK JANSZ trp. voor fl. 1.200 aan WILLEM JANSZ: land op Grootewaert.

   Noordeloos, 2.6.1649:
   FRANCK JANSZ won. in Peursum trp. voor fl.875 aan AELTGEN JANS, wedu van GERRIT JANSZ zalr., won. op Hoornaer, in de lande van Arkel 1m3h50r op Grootewaert, str. van de halve middelwech af tot de dwarssloot van het lant van CORNELIS GERRITSZ toe.

   Noordeloos, 27.12.1661:
   FRANCK JANSZ, won. op Puersum, wedr. van LIJSKEN GERRITS zalr., trp. voor fl. 500
   aan zijn kinderen uit dit huwelijk 2m92r lants, sijnde griendekens, gelegen in verscheiden
   partijen zowel op Grootewaert als op Bottersloot, str. en
   belendende volgens de cavelcedulle daervan d.d. 20.1.1642, sijnde ‘t voorn. lant belast en beswaert met gemeenlants rente en ongelden (met uitzondering van de partijen op Bottersloot) die de kinderen en erfg. van ARIKEN GERRITS zalr. moeten betalen vermogens voorn. cavelcedulle. schepenen: Peij Ghijsbertsz Both en Joris Jacobsz.

  x   Lijsken Gerrits , † <1662.

  2 kinderen


 6. Peter Jansz , * >1595 , † >1653 .

   Peter trouwde Barbara Jans en overleed kinderloos te Hardinxveld.


 7. Willem Jansz , * >1595 , † >1653 .

   Willem trouwde Teuntge Fredericx, die rond 1621 werd geboren. Kinderen: Jan, Frederick en Dirck.

  x   Teuntge Fredericx , * ±1621 .
      Dochter van Frederick Jansz en Fijcken Nanningen (Fijghen Nanningen) .

   Teuntge was een dochter van Frederick Jansz en Fijcken Nanningen.

   Noordeloos, 14.5.1661:
   - FIJCKEN NANNINGEN, wedu van FREDERICK JANSZ zalr., mitsgaders
   - JAN FREDERICXSZ,
   - JACOB FREDERICISZ,
   - WILLEM JANSZ, als man en voogd van
   TEUNTGE FREDERICX, en
   - GERRIT HUBERTSZ, als man en voogd van AENTGE FREDERICX,
   allen kinderen en erfg. van FREDERICK JANSZ zalr.,
   trp. voor fl. 900 aan PIETER GERRITSZ VAN DEN DOOL 2m hoijlant op NZ van Noordeloos in de hofstede van JAN JANSZ, str. voor van de halve thiendwetering af, achter tot de halve dwarssloot van het landt van CLAES MATTHIJSZ toe, boven de voorn. PIETER GERRITSZ VAN DEN DOOL en beneden de wedu van BASTIAEN JORISZ.

  3 kinderen


 8. Jan Jansz , * >1595 , † >1653 .

   Jan trouwde Aeltge Joosten en kreeg 4 kinderen.

  x   Aeltgen Joosten , † >1653.

   Noordeloos, 7-6-1654:
   MARTEN FLORISZ, PIETER FLORISZ, DIONIJS CORNELISZ als man en voogd van THEUNTGEN THONIS, JAN GERRITSZ, GERRIT DIRCXSZ als man en voogd van LIJSKE GERRITS, MATTHIJS VAN COUWENBURCH vhz. en als vgd. van LEENDERT VAN COUWENBURCH, JAN en PIETER VAN COUWENBURCH, MICHIEL VAN STEENWINCKEL als man en voogd van ELISABETH VAN COUWENBURGH, FRANCK JANSZ, PETER JANSZ, WILLEM JANSZ, AELTGEN JOOSTEN als procuratie hebbende van haar man JAN JANSZ, GERRIT JORISZ als man en voogd van LIJSIEN JANS en WOUTER ARIENSZ als man en voogd van MERRICHGE JANS,allen erfg. van DIRCK JANSZ zalr., trp. voor fl. 1.050 aan BASTIAEN PIETERSZ 2m lants in Grootewaert, str. voor van de halve dwarssloot van het lant van de voorn. BASTIAEN PIETERSZ af, tot achter
   tot de halve vaertwetering toe, ow PAULUS PLEUNE enww ANTHONIS CORNELISZ BONS.


 9. Merrichge Jans , * >1605 .
   Jan Dirck Francken liet op 1-12-1619 nog een kind dopen en dat zou dus Merrichge kunnen zijn.

   Merrichge Jans trouwde Wouter Ariensz Burger te Giessendam.

  x   Wouter Ariensz (Wouter Aertsz) Burger , * ±1610 , † <1696.

   WOUTER ARIENSZ, als man en voogd van MERRICHGE JANS, wordt op 7-6-1654 in Noordeloos vermeld als erfgenaam van Dirck Jansz. [halfbroer van zijn vrouw].

   Een Wouter Aerts Burger wordt op 26-7-1678 als getuige in Alblasserdam genoemd.

   Een Pie ter Aertsz Burger ve rklaart [op 26-6-1670 in Alblasserdam] dat zijn broer Cornelis Aertsz Burger is overlede n in aug. 1669, als
   " een jonghman van hoogen jaren" . Pieter was zijn oudste broer.


 10. Elisabeth Jans (Lijsge Jans) , *Noordeloos ±1610 .

  x 1632   Gerrit Jorisz van den Dool , * ±1605 .

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.