Jan Ottensz , † <3-1559.
Zoon van ? .


x ??
    Elijsabet , † <1555.    

x ?? (otr Meerkerk 10-6-1537)
    Geertruijt Daem Jacobszdr , † >1570.    

    Dochter van Daem Jacobsz en ?
Kinderen:
 1. ?? Willem Jan Ottensz , † ±1564 .

  x   NN. .

  x   Marichgen , † >1568.

   Marichgen wde van Willem Jan Ottensz, verkl. op 26-1-1565 in Meerkerk schuldig te zijn aan hun 6 kinderen, 95 cg 8 st, wegens uitkoop v/d boedel van haar man za.

   Meerkerk, 26-1-1565:
   Geerloff Willemsz, Willem Willemsz, Jan Henricksz X Adriana Willems; nog Matheus Dircksz X
   Magdalena, en tr. aan hun stiefmoeder Marichgen wde van Willem Jan Ottensz, de erfenis hun aangekomen van hun vader za. Willem Jan Ottensz.

   Meerkerk, 23-6-1566:
   Marichgen za Willem Jan Ottensz wde presenteert alle kinderen van za. voorn Willem Jansz, zowel in primo als in secundo veto, om met de kinderen in vriendschap te accorderen beroerende de penningen, die za Geerloff Willemsz of zijn wde gehouden zijn in te brengen v/d erfpacht camp.

   Marichgen Willem Jan Ottensz. wed. bruyct eygens 1 margen 2½ hont land in 1569 in Meerkerk.

   --
   Meerkerk, 22-9-1534: Claes Adriaensz, Joris Adriaensz, Cornelia Adriaen Petersd elk voor zich; Willem Jansz X Mariken Adriaensd, Cornelis Damensz X Adriana Adriaensd en Jan Adriaensz als rechte geboren voogd van Cornelis Danielsz en Adriaena Ariaens kyndt en tr aan Claes Aertsz al hun aanspraken op 6m, waarop voorn Claes Aertsz nu woont, met huis, schuur, zoals gelegen i/d polder Meystervelt, strekk v/d Broexen dijk t/d Nyestege, bov Gysbert Martensz cs en ben Lyn Willems wde. Schepenen: Jan Otten en Jan Wyllemsz.

  6 kinderen


 2. Cornelis Jan Ottensz .

   Cornelis Jan Ottensz. wordt op 3-5-1537 in Meerkerk vermeld. Hij is een broer van Anthonis Jan Ottensz.
   Cornelis is de vader van Adriaen Cornelis Jan Ottensz, die op Noordeloos woonde.

   Meerkerk, 22-11-1564: Anthonis Jan Ottensz tr. aan Francois VAN BROUCHUYSEN, poorter van Gorinchem, 3m op Bloemendaal, gemeen voor met zijn broer Cornelis Jan Ottensz, bov de Altarist van Ste Anna Altaar alhier en ben de wde en nagelaten kinderen van Claes VAN MEERKERCK Dircksz, strekk eensdeels v/d Zandwetering en eensdeels v/d 1e halve dwarssloot over de Zandwetering t/d landscheiding. Koper retourneert land in eeuwige erfpacht.

   Bardt Ponsz pandt Cornelis Jan Ottensz van landpacht op 27-1-1540 in Meerkerk.

   Meerkerk, 2-3-1561: Jan Jacobsz en Jan Joosten BODT. als bloedvoogden v/d nagelaten weeskinderen van za. Ghysbert
   Jacobsz X Aertgen Joost Bottendr, te weten Jacob, Jan en Ghysbert Ghysbert Jacobsz, te eenre, en Henrick Adriaensz en Cornelis Jan Ottensz, te andere. Rekenerij wat voorn Ghysbert Jacobsz za nog schuldig mocht zijn aan voorn Henrick Adriaensz ter cause van land v/d voorn Henrick gekocht, op Meystervelt over de steeg, etc.

   Meerkerk, 25-3-1557: Claes Jansz verkl. schuldig te zijn vanwege Claes Melisz aan Cornelis Jan Ottensz 100 gouden guldens, wegens een erf dat Claes Melisz gekocht heeft van Cornelis Jansz.

  1 kinderen


 3. ?? Peter Jan Ottensz .

   Meerkerk, 9-5-1563:
   - Peter Jan Ottensz X Marichgen Adriaensd, Peter Geritsz en Jan Geritsz, elk voor zich zelf; nog Willem Anthonisz X Marichgen Geritsd. en Willem Dircksz X Adriaentgen Geritsd., tr. aan Jan Ghysbrechtsz, 4m3h zijnde de helft van 9m, gelegen in Quackernaack, gemeen voor met Hayman Cornelisz Backer, bov Lijnken wde van Andries Huygen met haar kinderen en Aechtgen wde van Gheerloff Dircksz cs en ben IJken Vassend, strekk v/d opslag v/d Zerick t/d Leesloot.
   - Peter Jan Ottensz, als boven, tr. aan Peter Geritsz, Jan Geritsz en Willem Anthonisz elk en Willem Dircksz 2m. Verder blijkt dat Marichgen Adriaensdr de moeder v/d kinderen is en dat Willem Dircksz en Peter Geritsz hun huwelijkse voorwaarden voor wethouders van Gorinchem gesloten hebben.

   Meerkerk, 1-2-1565:
   Peter Geritsz voor hem zelf, Willem Anthonisz X Maricken Geritsd, Willem Dircksz X Aentgen Geritsd, verklaren betaald te zijn als erfgenamen van hun broer Jan Geritsz competerende van zijn za. vader, zijnde 2m op Bloemendaal, die hun stiefvader Peter Jan Ottensz en hun moeder Marichgen, aan voorn Jan Geritsz gegeven hadden volgens huwelijke voorwaarden gesloten op 14-3-1562.

  x <1564   Marichen Adriaensdr .
   Marichen Adriaensdr. was al weduwe toen zij met Peter Jan Ottensz. trouwde.

   Marichgen Adriaensdr. is de moeder v/d kinderen. Uit haar eerdere huwelijk met ene Gerrit had zij de kinderen Peter, Maricken, Adriaentgen en Jan.


 4. Anthonis Jan Ottensz , † <1581 .
   Overl. in de periode 1572-80.

   Anthonis en Cornelis Jan Ottensz. zijn broers. Anthonis was gehuwd.

   Meerkerk, 22-11-1564: Anthonis Jan Ottensz tr. aan Francois VAN BROUCHUYSEN, poorter van Gorinchem, 3m op Bloemendaal, gemeen voor met zijn broer Cornelis Jan Ottensz, bov de Altarist van Ste Anna Altaar alhier en ben de wde en nagelaten kinderen van Claes VAN MEERKERCK Dircksz, strekk eensdeels v/d Zandwetering en eensdeels v/d 1e halve dwarssloot over de Zandwetering t/d landscheiding. Koper retourneert land in eeuwige erfpacht.

   Meerkerk, 7-5-1564: Anthonis Jan Ottensz verkl. schuldig te zijn aan Aelbrecht Geerloffsz, 107 schilden geleend geld.

   Meerkerk, 1-8-1565: Anthonis Jan Ottensz verkl. schuldig te zijn aan Cathalijn wde van Geerloff Cornelisz, 53 schilden 7 st.

   Meerkerk, 9-3-1568: Haijman Cornelisz en Gerit Claesz als Heilige Geestmrs panden Anthonis Jan Ottensz voor 34 gl ter
   cause van 2 jaar landpacht.

   De Heilige Geestmrs Gerit Claesz en Engbert Philipsz panden Anthonis Jan Ottensz voor 35 gl landpacht op 23-6-1572 in Meerkerk.

   Meerkerk, 6-9-1580: Mr Frans Cornelisz., poorter te Gorcum. doet ontwaring de erfgenamen en alle anderen die de boedel van Anthonis Jan Ottensz en zijn huisvrouw zullen willen ontwaren en dat voor 2 jaar verlopen rente.

   Meerkerk, 30-6-1581: Mr Frans Cornelisz eist eigening tegen de wde van Aert Jansz VERMEER, v/d landen hem tot
   onderpand gesteld volgens de brieven van dd 9-5-1554. Eiser moet de erfgenamen zoeken van za. Anthonis Jan Ottensz, die bezitters zijn v/d ijpotheek i/d brieven.

   Meerkerk, 17-7-1581: Dirck DE BURCHGRAEFF, burger te Gorcum, doet ontwaring de gemene erfgenamen van za
   Anthonis Jan Ottensz voor 2 jaar verlopen rente.

   Meerkerk, 11-7-1582: Peter Aertsz BAERT won a/d Minckelis en Adriaen Petersz ook won aldaar, voor hun zelf en voor de
   medeerfgenamen van za Anthonis Jan Ottensz, doen arrest op het hooi gelegen op 7½h, zoals ene Cornelis DE KORTENAER eertijts gekocht heeft v/d erfgenamen v/d voorn Anthonis Jan Ottensz.


 5. ?? Elizabeth Jan Ottensdr (Elijsabet Jansdr) .

   Elijsabet lijkt een halfzuster te zijn van Daem, Ott en Aechtgen Jans.

   Meerkerk, 3-6-1555: Willem Jansz. tr. aan Dammaen Jansz en Ott Jansz., Jan Ottenzonen, en Elizabeth en Aecht, Jan Ottendrs: 3m op Bloemendaal, strekk v/d thiendweg t/d santwetering, n.w. Dirck VERMOELEN en z.w. Willem Huygen.

  x   Gerrit Henricksz .

   Meerkerk, 8-3-1556: Gerit Henricksz X Elysabet Jansd. tr. a/d 3 nakinderen van za Jan Otten, te weten Daem Jansz, Ott Jansz en Aecht Jansd, zijn kindsdeel vanwege zijn voorn. huisvrouw, in een rentebrief groot 150 gl, sprekende op Henrick Pynsz, dd 30-11-1552.


 6. ?? Damiaen Jan Ottensz (Daem Jan Ottensz) , * >1536 .

   Meerkerk, 8-3-1556: Jan Henricksz. tr. aan Daem Jansz, Ott Jansz en Aecht Jansd 1/3 van 2m en Leenkens Willemsdr met
   haar gekozen voogd tr 2 delen van een camp groot 2m gelegen op Bloemendaal, bov Henricksz cs en ben Aell Aerts, strekk t/d halve Bloemendaalse thientweg. Kopers retourneren het land in eeuwige erfpacht.

   Meerkerk, 3-2-1559: Cornelis Henricksz tr. aan Damaen Jansz, Ott Jansz en Aechtgen Jansd. 2½m met daarin een kooi, gelegen op Middelbroek, bov en ben Zeger Claesz, strekk v/d Middelbroekse wetering t/d achterste halve dwarssloot. Voorn. Damaen Jansz, Ott Jansz en Aechtgen Jansd met hun broer als voogds hand retourneren land in
   eeuwige erfpacht.

   Damiaen Jansz, Ott Jansz en Aechtgen Jansd. panden Cornelis Henrick Gielisz voor 100 schilden op 21-10-1567 in Meerkerk.

   Meerkerk, 10-4-1579: Daem Jan Ottensz doet ontwaring op de boedel van za Cornelis Henrick Gielisz X zijn huisvrouw voor 3 jaar verlopen rente.

   Meerkerk, 20-4-1579: Damiaen Jan Ottensz doet gerechtelijk weten mr Jacob Bloemensteijn, predikant alhier, dat hij voor
   het gerecht zijn beledigingen nader zal moeten verklaren.

   Meerkerk, 10-1-1586: Mr Aert MENNINCK als gemachtigde van Mechtelt Jansz VAN ZIERICKZEE, verbiedt Daem Jan
   Ottensz de opganck en de affganck v/h ijpotheek, etc.

  x <1571   Leenken .

   Meerkerk, 13-10-1570: Gerit VAN NES Henricksz eist Daem Jansz en zijn huisvrouw Leenken te getuigen.

   Meerkerk, 7-2-1572: Daem Jansz schat Gerit VAN NES Henricksz volgens panding dd 20-1571. Gerit VAN NES Henricksz eist Daem Jansz en diens huisvrouw Leenken te getuigen.


 7. ?? Aechtgen Jansdr , * >1536 , † >1578 .

   Meerkerk, 8-3-1556: Gerit Henricksz X Elysabet Jansd. tr. a/d 3 nakinderen van za. Jan Otten, te weten Daem Jansz, Ott Jansz en Aecht Jansd, zijn kindsdeel vanwege zijn voorn huisvrouw, in een rentebrief groot 150 gl, sprekende op Henrick Pynsz, dd 30-11-1552.

   Meerkerk, 3-2-1559: Cornelis Henricksz tr. aan Damaen Jansz, Ott Jansz en Aechtgen Jansd. 2½m met daarin een kooi, gelegen op Middelbroek, bov en ben Zeger Claesz, strekk v/d Middelbroekse wetering t/d achterste halve dwarssloot. Voorn. Damaen Jansz, Ott Jansz en Aechtgen Jansd met hun broer als voogds hand retourneren land in
   eeuwige erfpacht.

   Damiaen Jansz, Ott Jansz en Aechtgen Jansd. panden Cornelis Henrick Gielisz voor 100 schilden op 21-10-1567 in Meerkerk.

   Aert MENNINCK als gemachtigde v/d Heilige Geestmrs te Gorcum doet ontwaring Ott Jansz en zijn zuster Agatha Jans op 1-8-1579 in Meerkerk.


 8. ?? Ott Jansz , * >1537 , † >1578 .

   Meerkerk, 3-6-1555: Willem Jansz. tr. aan Dammaen Jansz en Ott Jansz Jan Ottenzonen en Elizabeth en Aecht Jan Ottendrs 3m op Bloemendaal, strekk v/d thiendweg t/d santwetering, nw Dirck VERMOELEN en zw Willem Huygen.

   Meerkerk, 8-3-1556: Jan Henricksz. tr. aan Daem Jansz, Ott Jansz en Aecht Jansd 1/3 van 2m en Leenkens Willemsdr met
   haar gekozen voogd tr 2 delen van een camp groot 2m gelegen op Bloemendaal, bov Henricksz cs en ben Aell Aerts, strekk t/d halve Bloemendaalse thientweg. Kopers retourneren het land in eeuwige erfpacht.

   Meerkerk, 8-3-1556: Gerit Henricksz X Elysabet Jansd. tr. a/d 3 nakinderen van za. Jan Otten, te weten Daem Jansz, Ott Jansz en Aecht Jansd, zijn kindsdeel vanwege zijn voorn huisvrouw, in een rentebrief groot 150 gl, sprekende op Henrick Pynsz, dd 30-11-1552.

   Meerkerk, 10-1-1572: Gerit VAN NES Henricksz pandt Ott Jansz en Gerit Dircksz voor bevrijding van 100 gl hoofdsom, die de panders tot hun last genomen hebben te betalen a/d kinderen van za Corstandt Huygensz mitsgaders nog 50 gl, die gepanden nog schuldig zijn aan comparant wegens loting van land.

   Aert MENNINCK als gemachtigde v/d Heilige Geestmrs te Gorcum doet ontwaring Ott Jansz en zijn zuster Agatha Jans op 1-8-1579 in Meerkerk.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.