Jannetje Leenderts , [] Zoetermeer 1609.
Dochter van Leendert Hendriksz .


x <1607
    Adriaen Peijenss (Arijen Peijenss) .
Kinderen:
 1. ? Peije Ariensz Hoogerwaert , *Zoetermeer ±1602 , † <1681 .

  x Rotterdam 13-3-1624   Trijntge Willem Adriaensdr (Trijntge Willems) , *Rotterdam, Hillegersberg ±1603 , † <6-1681.

  6 kinderen


 2. Heijndrick Ariensz , * ±1607 , ~Zoetermeer 7-1-1607 .
   Doopget. Adriaen Willemss, Trynke Adriaens en Herman Issel.

   Hendrick Ariensz is de middelste zoon.

   Testament, opgemaakt te Rotterdam op 9-3-1637:
   Arien Peyen, weduwnaar van Maertgen Ariensdr., wonende Omwoerden, bekrachtigt het testament met zijn overleden vrouw op 15/04/1630 bij mij gemaakt, behalve dat er enige wijzigingen zijn in de verdeling van land aan zijn drie zonen.
   Pey Ariensz, zijn oudste zoon en Henrick Ariensz, zijn middelste zoon, ontvangen samen de 5 morgen land in Omwoerden strekkende van de Doorenkaed tot het Predicantslant en zij moeten aan Pieter Ariensz, zijn jongste zoon, 100 gulden uitkeren. Het land is belend ten oosten door Cornelis Arien Severse en ten westen door de weduwe van Arien Leendertsen. Pieter ontvangt de 5,5 morgen land in Omwoerden strekkende van de Dorssloot tot de Nieuwe Watering, belend ten oosten: Pey Ariensz, zijn broer en Jan Pietersz en ten westen Davit Gerritsz. Dit perceel had hij in zijn testament toebedeeld aan Henrick Ariensz. Pieter, Pey en Henrick gaan accoord met deze wijzigingen.
   N.B.: Pey Ariensz tekent als Peye Ariensz.


 3. Pieter Arien Peijess (Peter Ariensz) , * 1609 , ~Zoetermeer 10-3-1610 .
  Get. bij de doop: Jan Woutersz Peij en Quijering Woutersz (Crijn Wouterss) ( Metselaer) .
   Doopget. Crijn Wouterss, Jan Wouterss, Anneke Cornelis.

   Pieter Ariensz. is de jongste zoon.

   Pieter Arigense en Jannetge Jans lieten op 24-3-1635 in Rotterdam een kind dopen genaamd Tuendtge met daarbij als getuige Geeret Corsteiaense.

   Peter Ariensz Pey, 30jr, [uit] Ommoerden, wordt op 26-8-1636 in Rotterdam vermeld.

   Pieter Aeryenss Pey of Peye, backer, wonende te Omoorden onder Hillegersberch, 32 jaar oud, wordt op 7-9-1638 in Rotterdam vermeld.

   Rotterdam, 3-5-1644: Pieter Arienss Pey, wonende in Hillegonsberch in Omwoerden, bekent 400 gld. schuldig te zijn aan Henrick Janss Vlamingh, wonende te Cappele. In de kantlijn staat dat de schuld d.d. 04-04-1667 voldaan is.

   Rotterdam, 11-4-1649: Pieter Ariensz Peijer is 600 gulden schuldig aan Maertjen Gerritsdr, weduwe van Pouwel Ariensz, beide wonend in Ommoord, in het ambacht van Hillegersberg, over geleend geld.

   Pieter Arien Peyess, ambachtsbewaarder, wordt op 27-10-1649 in Hillegersberg vermeld. Pieter Arien Peijen wordt ook in 1655 in Hillegersberg vermeld.

   Rotterdam, 29-1-1658: Pieter Adriaensz Pey wonende in Ommoorden onder Hillegersberch bekent 200 gulden schuldig te zijn aan Henrick Jansz Vlaming wonende te Capelle. In de marge van de akte is vermeld dat op 4-4-1667 de schuld is voldaan.

   Te H’berg op 14-1-1671 Zijn gekomen Cornelis Cornelisz Kerkhof, Willem Cornelisz Kerkhof en Cornelis Dirksz Kater, elk voor 1/4 part, Annetje Ariensz Kerkhof, Arie Simonsz Geneugelijk gehuwd met Neeltje
   Ariens, meerderjarige, mitsgaders de voornoemde Cornelis Cornelisz Kerkhof, Willem Cornelisz Kerkhof, Pieter Arien Peijen en Leendert Jochumsz als voogden over de minderjarige Arien Cornelisz Kerkhof voor het resterende 1/4 part, tezamen erfgenamen van Annetje Willems,
   weduwe van Cornelis Leendertsz Kerkhof, beiden zaliger, en hebben verkaveld.

   Capelle a/d IJssel, 9-3-1639:
   - Pieter Adriaen Peyez. na overdracht door Vranck Willemsz. en Adriaen Willemsz., mede namens
   - Trijntje Willemsdochter, gehuwd met Pye Adriaensz.,
   - Maritge Willemsdochter, gehuwd met Gerrit Michielsz. Levelang,
   - Geertge Willemsdochter, gehuwd met Dirc Jansz. en
   - Henrick Pleunen als voogd van het weeskind van wijlen Comelis Ewoutsz.;
   Zij zijn kinderen en erfgenamen van wijlen Neeltgen Philipsdochter, laatst weduwe van Severt Jeroensz., procuratie verleden op 6-3-1639 voor notaris Adriaen Haveker te Rotterdam, volgens octrooi d.d. 26-2-1639 aan haar verleend. Zij woonde te Wollefoppen en haar man Willem Ariensz. is in 1613 overleden, op 26-11-1613 had zij met diens oudste zoon Vranck en zijn nakinderen geaccordeerd dat zij en haar onmondige kinderen het leen zouden erven. Na een geschil is op 3 1-10-1615 bepaald dat de weeskinderen 200 karolus gulden zouden ontvangen en dat Vranck geen beesten op het land mag laten lopen. Hij heeft 2 zoons ouder dan 20 jaar, die na zijn dood het leen zouden willen aantasten, omdat zijn goederen met hypotheken zijn belast en daarom wordt dit nu verkocht.

  x Rotterdam, Hillegersberg 5-3-1627   Ariaentge Willems , * ±1605 .
      Dochter van Willem Adriaensz (Willem Ariensz op Wollefoppen) en Neeltgen Philips .
   Zij hadden een zoon Willem en wsl. ook nog een dochter Neeltje.

   Ariaentge had broers Frank en Ariens Willemsz.

   H’berg, 6-2-1626: Rekening van Pouwels Ariensz als oom en voogd van Ariaentge, Arien, Maritge en Geertge Willems, de vier jongste nagelaten weeskinderen van Willem Ariensz zaliger, in presentie van Severt Jeroensz, der kinderen stiefvader, mitsgaders Peije Ariensz, hun zwager, gehuwd met Trijntge Willems. (doorgehaald: Cornelis Ariensz, wonende op Wollefoppen).

   Testament, opgemaakt op 30-8-1639 in Rotterdam:
   Pieter Arientsz Pey, huijsman, en zijn vrouw Ariaentge Willemsdr., wonende in Omwoerden onder Hillegonsberch benoemen elkaar tot enige erfgenaam, daaronder begrepen 7 morgen land in de Wolffoppenpolder die hij gekocht heeft voor 2.500 gld. van zijn zwagers Franck en Ariens Willemsz.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.