Jannigje Cornelisse , *Sint Anthoniepolder ±1592 , † <29-4-1679.
Dochter van Cornelis Jacobs .


× ±1612
    Dirck Cornelisz Quartel , * ±1580 , † <6-1649.
Kinderen:
 1. Arijen Dircse Quartel , † Strijen 4-1665 (dood in de sloot gevonden) , [] ’s-Gravendeel 17-4-1665.

   Arijen was gehuwd met Joosje Arijens, weduwe van Leendert Aryens ’t Jong alias Haverboer. Zij hadden een dochter Dirckje, die trouwde met Claes Claesz Valckenburg en 8 kinderen liet dopen in Numansdorp.
   Strijen, april 1665: Arij Dircks Quartel, won. Boenderswegje [in] Nieuw Bon[aventura], dood in de sloot gevonden. Vorige avond in s’Gravendeel geweest.

   12-4-1665: Aryen Dircxz. Quartel, een volwassen man, is verdronken in een sloot naast de Boenderweg.

  × ±1640   Joosgen Ariens , *Streefkerk ±1605 , † 1681, [] ’s-Gravendeel 9-4-1681.
   Zij hadden een dochter Dirckien Arijens, die huwde met Klaes Valckenburg.

   Zij verhuurde land ’s-Gravendeel in 1678. In 1680 wordt zij beschreven als "een halve cappitalist, wonende in de Rijckestraat te ’s-Gravendeel".

   Joosien Ariensdr., won. op ’s-Gravendeel, wed. Arien Quartel, maakte testamenten op op 29-4-1669, 10-1-1676 en 25-2-1690.
   De weduwe van Arij Dircx Quartel werd in 1667 vermeld bij de 200e Penning van ’s-Gravendeel.

  1 kinderen


 2. Cornelis Dirksz de Quartel , † ’s-Gravendeel ±14-2-1707 , [] ’s-Gravendeel ±19-2-1707.
  Get. bij de overl. aangifte: Dirck Cornelisse de Quartel .

   Jannigje Cornelisse, wed. van Dirk Cornelisse Quartel, geass. door Dirk Dirksz Jonge Quartel, transporteerde op 17-5-1664 in ’s-Gravendeel een huis, schuur, etc. in de Langestraat aan haar zoon Cornelis Dirksz Quartel.

   Josijn Ariens, wede. Splinter, verdeelde haar bezittingen onder Arien Leenderts ’t Jongh, Corn. Dirx. Quartel, Dirck van Bommel en Arie Willemsz Lapper.
   Den 19 februarij 1707 ontfangen van Dirck Cornelisse Quartel voor ’t regt van begraven van sijn vader, genaemt Cornelis Dircxs Quartel, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl., dus ƒ 3:0:0.

  × ±1667   Ariaentje Leenderts ’t Jong , *’s-Gravendeel ±1635 , † ’s-Gravendeel 1713, [] ’s-Gravendeel ±11-1-1713.
      Dochter van Leendert Ariens ’t Jongh en Joosgen Ariens .
   Den 11 januarij 1713 ontfangen van Dirk Cornelisz Quartel de somme van drie gulden voor ’t regt van ’t begraven van sijn moeder, Ariaantje Leendertse ’t Jongh, weduwe van Cornelis Dirkse Quartel, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl., dus ƒ 3:0:0.

   Get. bij de aangifte begraven: Dirck Cornelisse de Quartel .

  2 kinderen


 3. Pleun Dircks Quartel , † <7-1688 .

   Pleun was bouwman in de Numanspolder.

  × <1661   Cleijse Cornelisse .
      Dochter van Cornelis Arijens Roelen ( Broeck) en Pleuntgen Gerritsse .

  × Numansdorp 11-2-1663   Bastiaantje Pieters , † 5-1-1708.
   Otr. op 20-1-1663 in Numansdorp.
   Bastiaantje Pieters, weduwe van Ploon [Dirckss] de Kwartel, is overl. op 5-1-1708.

   Bastiaantje Pieters trad op als getuige bij de doop van Jannetje Leenderts Quartel .

  9 kinderen


 4. Jannigje Dircks Quartel , † >29-4-1679 .

  ×   Teunis Willemsz Westdijk , † >29-4-1679.


 5. Leendert Dircks Quartel .
   Functie: Schepen van Numansdorp van 1666 tot 1666

  × Numansdorp 26-3-1662   Ariaantje Pieters de Recht , † <1679.
   Otr. op 25-2-1662 in Numansdorp.
   Ariaantje was weduwe van Claes Jacobsz. Boer en eerder weduwe van Jan Claessen Doornick.

   Op verzoek van de in Numanspolder wonende Aerjaentgie Pieters de Recht, weduwe van Claes Jacobs Boer, legde op 14-10-1663 Hendrick Aeryens Smael, wonende ten huize van Cors Jans Spruyt, de verklaring af dat hij omtrent twee maanden na ’Dordrechtse koude beestmarct’ 1661 omtrent het dorp ’s-Gravendeel ten huize van Griettie Aeryensdr., de moeder van Claes Jacobs Boer zaliger, was geweest en Aerjaentgie Claes van Dorn tegen haar had horen spreken over zekere som van 150 gld., die Claes Jacobs Boer aan zijn broer Bastiaen Jacobs Boer had geleend. Griettie antwoordde: ’ick hebbe almijn dinge an mijn soon Bastiaen Jacobs overgedaen en die moet dat betalen’ of soortgelijke woorden. Aanstonds was Bastiaen Boer vanuit het dorp ’s-Gravendeel gekomen en Aerjaentgie zei tegen hem: ’Bastiaen ick spreeck hier van de 150 gld. die ghij van u broeder Claes Jacobs hebt geleent en ick hoore dat ghij het selve schijnt te ontkennen’, waarop hij reageerde met: ’soude ick dat ontkennen soo most ick een schelm wesen, maer nu sij [..] ons mijn broeders cleeren niet wil laten volgen nu wil ick haer in reeckening brengen het weygelt van een paerdt en van de hockkelinge die ick voor haer geweydt hebbe als mede dat ick mijn broeder in sijn sieckte thuys hebben gebracht’.

   Aerjaentie Pieters de Recht, tegenwoordig huisvrouw van Leendert Dircxen Quartel, wonende in Numanspolder, te voren weduwe van Claes Jacobs Boer, legde op 31-5-1665 ten verzoeke van Beatris Jans, weduwe van Roelant Aerjens, zijnde door huwelijks band de ’moeye’ van Claes Jacobs Boer, een verklaring af over een som van 500 gld. Boer had Beatris er toe bewogen om op haar naam een schuldbrief van 500 gld. ten nemen ten behoeve van joffr. Margareta Cools te Dordrecht. Borgen waren genoemde Claes Boer en Pieter Hendricx van Driel. Het geleende geld kwam echter niet aan Beatris maar aan Claes Boer, die dit voor ’sijn particuliere saecke’ had uitgegeven. Mettertijd had hij de interest er op betaald, alsmede 200 gld. ingelost. Sedert het overlijden van haar eerste man tot op genoemde datum had Aerjaentie de interest betaald en de schuld van 300 gld. maakte deel uit van de boedel toen zij met Quartel in het huwelijk trad. Zij verklaarde dat Beatris in deze schuld niet aangesproken diende te worden. Aerjaentie plaatste haar handmerkje onder de akte.

   N.B. Jan Claessen Doornick zou getrouwd zijn geweest met een Beatrix, de vrouw van een broer van de moeder van Claes Jacobsz. Boer ???
   Zij is overl. tussen 31 mei 1665 en 1678.

  × 1678   Jannegie Jacobs .
   Otr. op 26-12-1678 in Numansdorp.
   Jannegie was j.d. van ’s-Gravendeel.
   Kinderen: Dirck (2x) en Jannetje (2x).

  2 kinderen


 6. Dirck Dircksz (Dirck Dircksz de Oude) Quartel , * ±1615 , † >5-1687 .

  × ±1638   Pleuntgen Gerritsse , *Sint Anthoniepolder ±1607 .

  3 kinderen


 7. Nelletje Dircks Quartel , * >1620 , † ±1643 .

   Verticht of uitkoop brief van Staes Jacobss.Snokelaer op 12 april 1643 in Maasdam: Heyman Jacobss., schout, Vas Corneliss. en Jan Aryenss., heemraden.
   Staes Jacobss. Snokelaer, weduwnaar van Neeltge Dircxdr., geassisteerd met Jacob Corneliss. Snokelaer, zijn vader, onze inwoners, ter ene zijde, en Dirck Corneliss. Quartel en Dirck Dirckxs. Quartel, als voogden van het nagelaten weeskind van Neeltge Dirckx, ter andere zijde.
   Zij akkoorderen en vertichten over de moederlijke besterfenis van het weeskind genaamd Mariken Staesen, oud ontrent 15 weken. Staes Snokelaer zal in de boedel blijven zitten en zal aan de voogden uitreiken de kleding en juwelen van de moeder, welke terstond
   verkocht zullen worden en het kind zal het weeskind toekomen.
   Staes zal het kind op te voeden etc. tot 18 jaar en dit onder verband van zijn persoon en goederen.

   Maasdam, 1 maart 1644: Aryen Aertss. Spruyt, wonende onder de jurisdictie van ’s-Gravendeel, bekent schuldig te zijn aan Maryken Staesen, weeskind van Nelletge Dirckxdochter zaliger, alhier residerende, 227 Car. gld. vanwege opgenomen penningen aangeteld en ontvangen uit handen van Heiman Jacobss., schout voornoemd, als oppervoogd van alle wezen onder zijn bedrijve, en Dirck Corn(elis) Quartel, mede wonende op ’s-Gravendeel, als bestevader en gerechte bloedvoogd van het voornoemde weeskind. Hij belooft dit geld over een jaar met interest jegens de penning 20 terug te betalen onder verband van zijn persoon en roerende en onroerende goederen. Aryen P(iete)r(s) verdonck en Corn(elis) Bastyaenss. Spruyt, mede wonende ten dorpe van ’s-Gravendeel, stellen zich als borgen. Deze akte ondertekend door schout Heyman en secretaris J.W. Hoffman. heemraden Snokelaer en Jacob Leendertss. zetten handmerkje. In de marge van de akte vermeld dat de obligatie is verhoogd met drie jaren interest, lopende tot maart 1647. Verder nogmaals de interest met drie jaren verhoogd; lopende tot 1 maart 1650. In de marge als voogd van het weeskind vermeld: Aryen Dirckxss. Quartel.
   Wsl. is het kraambed overleden.

  ×   Staes Jacobsen Sneuckelaer , * 1618 , ~Maasdam 29-8-1618 , † <1702.
      Zoon van Jacob Cornelisen Sneuckelaer en Bastiaentge Staes .
   Staes Jaccobss., oud ontrent 20 jaar, heeft op 23 oktober 1641 in Maasdam verklaard dat hij op 20 oktober ten huize van Heyman Jacobss. Schout is geweest, maar dat hij niet anders heeft gehoord hetgeen de predikant tegen Dirck Willemss. heeft gezegd

   Staes was een zoon van Jacob Cornelisse en Bastiaentge Staes.

   In Maasdam op 20 januari 1654 compareren Cornelis Jacobss. en Staes Jacobss. Snueckelaer, zonen van Jacob Corn(elis) Snueckelaer en Bastyaentie Staesen, beiden zaliger, ter eenre, en Aryen Jacobss. Nootenboom, als broeder en voogd van zijn onmondige broeders en zusters, nagelaten weeskinderen van Jacob Aryenss. Nooteboom, zijn overleden vader, als mede een zoon zijnde van de voornoemde Bastyaentie Staesen verwekt bij Aryen Maertss., ter andere zijde, allen erfgenamen in de goederen bij de voornoemde Jacob Corn(elis) en Bastyaentye Staesen nagelaten. Aangezien er ’questye ende quereele’ tussen de efgenamen waren gerezen vanwege het delen van de boedel, zo zijn zij numet toestemming van de stadhouder als oppervoogd tot een akkoord gekomen.
   Aryen Jacobss. Nootenboom met zijn zusters en broeders zullen 350 Car. gld. ontvangen, waartegen Corn(elis) en Staes Jacobss. Snueckelaer ieder 700 gld. zullen ontvangen en ieder ook nog 150 gld. als vaderlijke besterffenis. Als de boedel rijke mocht zijn bevonden zal deze verder in drie partne worden verdeeld, te weten een deel aan Corn(elis) Jacobss. Snueckelaer, een deel aan Staes Jacobss. Snueckelaer en een deel aan Nootenboom met zijn zusters en broeders. Eventuele schulden in de boedel zullen ook in die aandelen betaald worden.

   In Maasdam op 20 december 1655 compareert Cornelis Jacopsen Sneukelaer, Staes Jacopsen Sneukelaer, en Ary Jacopsen Nooteboom, hem sterk makende voor zijn nadere zusters en broeders, allen kinderen en erfgenamen van zaliger Jacob Cornelisen Sneukelaer en Bastiaentje Staessendr., en verklaren getransporteerde te hebben aan Bastiaen Cornelisen Bestebruer een ’huys, bergh, keet metten eygendomme van de werff daer aen behoorende’ op het dorp van Maasdam, belend O ’de huysinge ende werff van Neeltje Dirckxdr. weduwe wijle Willem Meertensen, in sijn leven schout tot Maesdam’, Z den heer wegh, W ’de huysingen ende werff vande voorn[noemde] Cornelis [Ja]Copsen Sneukelaer en Noordeinde: ’comende aende gemeen Lants wateringe’.

   Leendert Jacobss. [Vermaes] op 21 mei 1651 van Staes Jacobss. Snueckelaer 191 gld. 12 st. 4 penningen heeft ontvangen, waarvan af gaat 1 gld. voor de schout en heemraden voor verteerde kosten, betreffende een obligatie opgemaakt op 1 mei 1647 in Maasdam.

  1 kinderen


 8. Aerjaentgie Dircks Quartel , * ±1627 , † <6-1654 .

  ×   Abraham Izaaks Por , † <4-1666.
      Zoon van Isaack Por en ?
   Hun zoon Isaack trouwde met zijn nicht Heijltje Verdonck, een dochter van Sijtje Dircks Quartel.

   Als weduwnaar werd hij op 14-5-1654 te Mijnsheerenland genoemd met zijn kinderen Isack, 4 jaar, en Neeltge, 3 jaar.
   Hij hertrouwde met Pleuntje Pieters, j.d., beide wonend onder Mijnsheerenland, ondertr. op 24-12-1656 te Westmaas. Op 2-10-1661 liet Abram Isacks Por samen met zijn 2e vrouw Pleuntge Pieters opnieuw een dochter Neeltge dopen in Mijnsheerenland.

   Mijnsheerenland, 14 mei 1654:
   Abram Isaacks Por verkoopt op een openbare veiling enige goederen, hem toebehorende.

   Mijnsheerenland, 24 mei 1666:
   Pleuntge Pieters, weduwe van Abram Isaacks Por, wonende aan de Westdijk, verkoopt voor 225 C.gulden aan Jan Hendricks Reedijk, wonende op Goidschalxoord, een huis en erf aan genoemde Westdijk, naast het huis van Marichge Jansdr. Bennen.

   Mijnsheerenland, 27 januari 1655:
   Overeenkomst betreffende vertichting en uitkoop tussen Wouter Isack Por, wonende aan de Stoutjes dijk, weduwnaar van Anneke Ariens Stouchen, en Claas Cornelis van Stougen, oudoom paternel, benevens Leendert Isack Por, oom en bloedvoogd van het nagelaten weeskind met name Aryen Wouters Por, oud omtrent 1 jaar. Abram Isack Por blijft in bezit van al de goederen, actie en kredieten, paarden, koeien, schapen, varkens, wagen, ploegen, bedden, dekens en alles wat tot de molkerij behoort. Hij belooft de kinderen op te brengen in eet en drank, schoeien en kleden etc. en op hun 18e verjaardag eens uit te keren de som van 128 gulden en 14 stuivers van hun moederlijk goed. Genoemd: Adriaantje van der Kars, laatst weduwe van Wouter Isack Por (26.11.1663).
   Staat van goederen der desolate boedel van Abraham Isaacks Por, bouwman, in zijn leven gewoond hebbende aan de Westdijk wordt opgemaakt op 26-3-1666 in Mijnsheerenland in voorbereiding op een publieke veiling.

  2 kinderen


 9. Sijtje Dircks Quartel , * ±1633 , † 11-1723 , [] ’s-Gravendeel 16-11-1723.

   Dochter van Dirk Cornelisz Quartel en Jannetje Cornelisdr Polderman. Ook Fijtien Dirks Quartel genoemd.
   Op nr. 80 Sitie Dirckse Quartel, pro deo.

  × ±1657   Rein Adriaansz (Reijn Ariens) Verdonck , *’s-Gravendeel 1634 , † ’s-Gravendeel ±1673.
      Zoon van Adriaan Pietersz (Arijen Pietersz) Verdonck en Ariaentgen Reijnen van der Linden .
   Kinderen: Adriaantje, Nelligje, Heijltje, Jannigje, Arie en Dircksie Verdonk.
   Hun dochter Heijltje trouwde met haar neef Isaack Abrahams Por, een zoon van Aerjaentgie Dircks Quartel.

   Nieuw-Bonaventura, 1673: Reijn Verdonck gebruikt in huur van juffr. Dou 16 morgen land, daarvan hij geen finale huur heeft gemaakt, maar dat hij daarvoor geboden heeft 11 gulden de morgen, waarvoor hij thans echter 12 gulden betaalt. Tevens gebruikt hij nog van de erfgenamen van de heer Stricke 3 morgen en 172 roeden naast
   het voorgaande land gelegen, de morgen voor 12 gulden.
   Beroep: kerkmeester te ’s-Gravendeel, had een boerenbedrijf
   Overleden tussen 25-3-1673 en 4-2-1674.

  × ’s-Gravendeel 1680   Bastiaen Heijndriks van der Linden , *’s-Gravendeel ±1620 , † ’s-Gravendeel ±13-11-1703, [] ’s-Gravendeel .
      Zoon van Hendrik Reijne van der Linden en Neeltje Jans Sneep .
   Otr. op 25-6-1680 in ’s-Gravendeel.
   Op 27-4-1701 werd hij 80 jaar oud genoemd.

   Hij was bouwman (boer) in het Nieuw-Bonaventura buiten ’s-Gravendeel.

   Nieuw-Bonaventura, 1673: Bastiaen Hendrixsz. van der Linde gebruikt in huur van Abraham van der Lisse 3 ½ morgen land in de Mookhoek voor 11 gulden de morgen en van de Vrouwe van de Mijl op de grond van de Mijl onder Bonaventura 7 of 8 morgen land voor 6 gulden de morgen.

   ’s-Gravendeel, 1674: "Bastiaen Hendricx van der Linden 18-0. Den 16 Julij 1688 verclaert geen duijsent gl. gegoet te sijn dus geroijt."

   Bastiaen Hendricxsz. v/d Linden en broer te ’s Gravendeel sloten op 22-2-1675 een pachtovereenkomst.

   Op 16-7-1688 in ’s-Gravendeel verklaarde Bastiaen Hendricx van der Linden "geen duijsent gl. gegoet te sijn dus geroijt". Den 10-8-1703 heeft Bastiaan van der Linden Eedt gedaan dat hij "compt opt consent van den 21en Julij 1687 geen duijsent gl. gegoet was en m. present geen duijsent gegoet is."

   Op 6-3-1680, "buitens dorpe in Bonavonteura" nabij ’s-Gravendeel, was sprake van "Bastijaen Heijndricks van der Linde, een bouwman, heel cappitalist".

   "Den 10 aug 1703 [in ’s-Gravendeel] heeft Bastiaan van der Linden Eedt gedaan ddat hij compt opt consent van den 21en Julij 1687 geen duijsent gl gegoet was en m. present geen duijsent gegoet is."
   Beroep: landbouwer, veehouder
   ’s-Gravendeel 13-11-1703: "ontfangen van Hendrick Bastiaens van der Linden voort regt van begraven van sijn vader, genaemt Bastiaen Hendricxs van der Linden, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus f 3:0:0."
   ’s-Gravendeel 25-8-1720: "doen dier tydt is het nieuwe beenhuys begmaeckt van Ary Kluydt, metselaar, en de eerste beenderen dien der in gekomen zijn die zijn geweest van den oude Bastiaen Hendrickse van der Linden".

   Get. bij de overl. aangifte: Hendrik Bastiaens van der Linden .

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.